PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT TELEVISIEPERSONEEL IN STAKING Naam voor zoon van prinses Margaret: I Activiteiten op Zeeuws politiek „front" Protest tegen besluit van regering Nieuw-Guinea blijft vraagstuk in V.N. TWEEDE KAMER WIL INLICHTINGEN OVER NIEUW-GUINEA Vand aag... Eerste foto's g Van der Putten Russen brachten Deense vissersboot op 204e jaargang - no. 282 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Fagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE. GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 29 nov. 1961 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.m. Minim, p. advertentie 4,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie» (mix. 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 155. „Brieven bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C. Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643; Middelburg, Markt BI, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv 2375); Goes Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213). Oostburg, tel. 2395, Ter neuzen, tel. 2116; Zlerikzee. red tel 2425. adm tel 2094. Besluit vannacht gevallen - beeldbuis 2 dagen blank Sowjetvoorstel „schaamteloos" volgens V.S. Bij de hervatting van de kern stopconferentie in Genève lieeft de Amerikaanse afgevaardigde gisteren het Russische voorstel, dat reeds door Moskou werd ge publiceerd, „een schaamteloze propagandastunt" genoemd. Hij verklaarde voorts, dat daarmee „alle voorgaande Russische beloften zijn gebroken". De 341ste vergade ring werd gisteren besloten na een oiscussie van twee uur en 20 minu ten. (Van onze parlementaire redacteur). Waarschqnlyk is in de Tweede Kamer zeer spoedig een verklaring van de regering te verwachten, gevolgd door een debat, over de kwestie Nieuw- Guinea. Mr. Burger, voorzitter van de socia listische fractie in de Tweede Kamer, vroeg aan de voorzitter dr. Korten- horst zijn bemiddeling te verlenen, opdat in de eerste plaats .de commis sie voor buitenlandse zaken uit de Kamer, maar ook de Kamer in zijn geheel geïnformeerd wordt over de situatie die is ontstaan en over wat de regering verder denkt te doen. H is het 150 jaar geleden, H dat de Nederlandse dichter en H schrijver van geschiedkundige verhalen J. F. Bosdijk (schuil- g naam J. van de Capelle) te s Kapelle werd geboren. n s lllllllllllllllllllllllllllllllllllflIlllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllUIIIIIIIIIIIIIII (Van onze radio- en t.v.-redacteur) DE STAKING BIJ DE TELEVISIE IS EEN FEIT. Na maanden van teleurstelling en weken van verbittering was de houding, die regering en parlement gisteren hebben aangenomen, de druppel die de emmer deed overlopen. Op een vergadering van het „co mité van prominenten", dat oorspronkelijk uit 73 man bestond maar inmiddels tot ongeveer 100 man is uitgegroeid, is gister avond in het café „De Karseboom" te Hilversum besloten een televisiestaking van twee dagen uit te roepen. De honderd promi nenten, regisseurs, producers, redacteuren en commentatoren, zijn allen kopstukken uit de Nederlandse televisiewereld, zonder wie de uitzendingen praktisch onmogelijk zijn. Door de staking worden de uitzendingen van de VARA vandaag en die van de KRO donderdag getroffen. Verwacht wordt dat de naweeën vrijdagavond nog op het scherm zichtbaar zullen zijn. Over radio nog niets bekend Vergeefse jacht op Salan Een speciale brigade, die de bestrij ding van de O.A.S. tot taak heeft, heeft iu het geheim een plaats op bij na 97 kilometer afstand van Orau doorzocht, zo is bericht. Het lag in de bedoeling om de leider van de O.A.S., Raoul Salan, te ar resteren. Het is nog niet duidelijk of het radio- personeel zich bij de staking zal aan sluiten. Op een persconferentie die na afloop van de vergadering door de „groep- 78" werd gehouden is een communi qué uitgegeven waarin o.m. dit wordt gezegd 95 regisseurs, producers en redacteu ren van de vyf televisiesecties en de N.T.S.-journaaldienst (omvattend tenminste 95 procent van het creatie ve televisiepersone'el) kennisgenomen hebbend van de houding der regering tegenover de dinsdag 28 november 1961 in de Tweede Kamer der Staten- Generaal gehouden interpellatie over het regeringsoptreden in de procedu re met betrekking tot de salaris- voorstellen waarover werkgevers en werknemers bij de radio-omroep en de televisie tot overeenstemming zijn gekomen, stellen vast dat daarmee de gebruikelijke middelen zijn uitgeput om tot verwezenlijking te komen van PLAN-LUNS TERUGGENOMEN Resoluties alle verworpen De stranding van liet plan-Luns voor Nieuw-Guinea in de Ver enigde Naties en de verwerping van de resolutie, ingediend door de Brazzaville-landen heeft Ne- tlerlund teleurgesteld. Twee resoluties, die van India en Bolivia en die van de zoge naamde Brazzaville-groep wer den gisteren verworpen. Het plan-Luns werd daarna niet meer in stemming gebracht. In de Eerste Kamer is er gisteravond van verschillende zijden bij de rege ring op aangedrongen de volksver tegenwoordiging #n het volk zo spoe dig mogelijk over de thans ontstane situatie in te lichten. De resolutie van de Frans sprekende staten in Afrika (de z.g. Brazzaville- groep) is verworpen met 53 tegen 41 stemmen, bij 9 onthoudingen. Hij kreeg niet de vereiste meerderheid van tweederde. In deze ontwerp-resolutie wordt onder meer een beroep gedaan op Neder land en Indonesië om onderhandelin gen te beginnen over Nieuw-Guinea. De resolutie van India, waar ook Bolivia, Kongo (Leopoldstad), Guinea, Liberia. Mali. Nepal. Sy rië en Egypte zich achter hadden geschaard, kreeg 41 stemmen voor, 40 tegen, bij 21 onthoudin gen. Ook geen meerderheid van tweederden. Deze resolutie wilde dat Neder land en Indonesië zouden onder- handelen onder auspiciën van de assemblee-voorzitter. „teneinde een oplossing te vinden in over eenstemming met het V.N.-hand- vest. Nederland heeft voor de resolutie van de Brazzaville-groep gestemd, evenals o.a. Amerika, Engeland. Australië, Frankrijk, België. Luxemburg. De nemarken, Finland, IJsland, Zweden, Noorwegen. Ierland, Griekenland, Italië en Spanje. Tot de tegenstem mers behoorden de Sowjet-Unie en de andere Oosteuropese landen, In donesië en India. Geen verandering Politieke waarnemers kwamen, na een vluchtige eerste analyse van wat er in de ongetwijfeld spannende nach telijke uren in de assemblee-zaal is gebeurd, in het kort tot de volgende slotsom: 1. Het Nederlandse gezag in Nieuw- Guinea blijft gehandhaafd, want er is nu voorlopig geen sprake van een overdracht der soeverei niteit. 2. De algemene vergadering der V. N. wil zich niet wagen op het gladde ijs van internationalisatie van niet-zelfbesturende gebieden. 3. Uit het resultaat is wederom de kracht gebleken van de Afro- Aziatische groep in de V.N., waar bij men mogelijk eerder Indone sië wenste te steunen dan oorde len over de werkelijke merites van de kwestie. Een vooraanstaand lid van de Indo nesische delegatie zeide, dat in ver band met de status quo er nu geen reden was voor een „gewapend in grijpen". wat zij beschouwen als absolute mini mum-verlangens van het radio- en te- levisiepersoneel. Zij constateren daar bij dat de uitbouw van de Nedei'land- se televisie door de huidige salaris schaal wordt bedreigd omdat de kwa de krachten op de bestaande voor waarden niet kunnen worden geënga geerd of in dienst gehouden. Aangezien hen geen andere wegen mer open staan zien zij zich genood zaakt van dit standpunt te getuigen door met ingang van woensdag 29 november 06.30 uur voormiddags ge durende 48 uur hun werkzaamheden ten behoeve van de verzorging van de Nederlandse televisieprogramma's uit protest te staken, aldus het commu niqué. Mr. Van Riel wil klaarheid in zaak-v. d. Putten Mr. Van Riel, de fractieleider van de V.V.D. in de Eerste Ka mer heeft iri de gisteren gehou den senaatszitting bij de rege ring aangedrongen op klaarheid in de af faire-Van der Putten. De heer Van Riel had waardering voor de persoonlijke inzet van minis ter Visser in de zaak-Van der Putten. Hij vroeg naar bewijsmiddelen waar aan in het proces-verbaal in de Oude- waterse zaak gerelateerd wordt. „Wij zijn er niet met het ontslag van de heer Van der Putten. Het is nodig dat men weet welke rollen de oud ministers Staf, 's Jacob en Schokking gespeeld hebben". De heer Van Riel vond het ondermijnen van het over heidsgezag, zowel als het geschieden van onrecht uitermate gevaarlijk. De zaak dient tot in het onderste te worden uitgezocht. Hij wil weten wat er nu eigenlijk met vaandrig Acr- noud en de heer Van der Putten is gebeurd, zonder overigens Van der Putten te willen gelijk geven. „De feiten, alle feiten moeten openbaar worden. De onderste sleen moet bo ven om de wezenlijke waarheid aan het licht te brengen". ,Wij hebben de causale verbanden nodig of het bewijs, dat deze niet bestaan. Indien dergelijke zaken in de pers komen moeten ter wille van het openbare fatsoen onafhankelijke onderzoekingen, los van regering en ambtelijk apparaat, gedaan worden". DAVID ALBERT CHARLES DE ZOON VAN PRINSES MARGARET heeft de namen David Albert Charles gekregen, zo is officieel in Londen bekendgemaakt, m Uit officiële bron wordt vernomen, dat de naam David als eerste M naam is gekozen, omdat zowel prinses Margaret als haar echtgenoot, M Antony Armstrong-Jones, thans graaf van Snowdon, „de naam erg P mooi vindt". David is ook de eerste naam van de hertog van Windsor, op wie, naar bekend is, prinses Margarét bijzonder is gesteld. Een andere §f reden waarom de baby als eerste naam David kreeg, is zijn con- nectjes met Wales, het gebied, waaruit ook Armstrong-Jones stamt. Nog een andere reden was, omdat de broer van de koningin-moe- der (Elizabeth) David heette. Deze sir David Bowes-Lyon |j stierf in september jj. Margarets vader, wijlen koning George VI P droeg als eerste naam Albert. De naam Charles draagt prinses Mar- garets echtgenoot, wiens volledige namen Antony Charles Robert P Armstrong-Jones zijn. p Gisteren zijn ook de eerste foto's die van prinses Margaret en haar zoon werden genomen door Anthony Armstrorig-Jones gepu- p bliceerd. Het zijn alle zwart-wit foto's. Pas in januari zullen kleur- M opnamen beschikbaar worden gesteld. Op de foto's is de prinses in p een rustige stemming vastgelegd. Zjj houdt haar zoon tegen haar H wang gedrukt en glimlacht. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif VOORBEREIDING VAN STATENVERKIEZING Drie leden Ged. Staten komen niet terug De laatste maanden heerst een grote activiteit aan het politie ke front in ZeelandKiesvereni gingen, afdelingen, Statenkrin- gencentrales en was dies meer zij vergaderen aan de lopende band, teneinde te komen tot de samenstelling van kandidaten lijsten voor de komende verkie zing van leden van de Provincia le Staten. t Hoewel vrijwel alle politieke partijen nog volop in het sta dium „van praten over kandida ten" zitten, staat 't thans reeds vast, dat een aantal Statenleden na de verkiezing in 1962 niet zul len terugkeren. Van de 42 Zeeuwse Statenleden zullen er 9 geen „come back" maken. Onder hen zijn vijf leden van de Partij van de Arbeid, welke partij de enige is, die thans al een definitieve kandidatenlijst heeft opgesteld. Het is voorts zeer goed mogelijk, dat bij de andere politieke partijen kandi datenlijsten uit de bus zullen komen, waarop thans zitting hebbende Statenleden een zoda nige plaats innemen, dat zij niet verkiesbaar zijn. Aangenomen mag worden, dat In totaal een vyftiental nieuwe Sta tenleden z|jn intrede zal doen. Dat Is ruint eenderde, want de Zeeuw se Staten tellen 42 leden. Vast staat in elk geval, dat van de zes leden van Gedeputeerde Staten er minstens drie zullen „verdwijnen": namelijk mr. A. J. v. d. Weel (p.v. d.a.), ir. G. P. M. Dikötter (k.v.p.) en de heer A. Schout (a.r.). De mogelijkheid is zelfs niet uitge sloten, dat een vierde lid van dit college niet zal terugkeren in de Staten. Voor de verschillende politieke par tijen werpen deze zaken problemen op bij de vaststelling van de kandidaten lijsten. Het is overigens bepaald niet zo, dat de partijen geen kandidaten genoeg zouden hebben. Iedere partij heeft zijn eigen procedure voor dè samenstelling van de kandidaten lijst en het is opvallend hoe weinig punten van overeenkomst er zijn. Maar onveranderd begint men bij het stellen van kandidaten in de „onder bouw", de kiesverenigingen en de plaatselijke afdelingen van de par tijen. Democratischer kan het haast niet! Eenvoudig De grootste partij in Zeeland, de Par tij van de Arbeid met 13 zetels, be wandelt verreweg de eenvoudigste weg bij de kandidaatstelling. Alle le den. van deze partij krijgen de ge legenheid hetzij schriftelijk, hetzij in vergaderingen namen te noemen van partijleden, die zij geschikt achten voor het Statenlidmaatschap. Alle al dus genoemde namen worden toege stuurd aan het gewestelijk bestuur, dat een bepaalde volgorde opmaakt. Deze lijst wordt besproken in een ver gadering met vertegenwoordigers van alle afdelingen, waarbij onmiddellijk spijkers met" koppen worden gesla gen. Dit is jongstleden zaterdag al gebeurd in een vergadering te Goes. Voor alle kieskringen is er een „vaste kop" met 14 namen, terwijl de ver schillende kieskringen met hun men sen uit de streek de plaatsen 15 tot en met 20 bezetten. Voor iedere kies kring is deze „staart" dus weer an ders. De op deze wijze opgestelde groslijst wordt ten slotte nog onder worpen aan een referendum van de leden, maar het is nog nooit gebeurd, dat er dan veranderingen in kwamen. (Zie slot pag. S kol. 1 De zaak-Van der Putten is deze week in hét middélpunt van de belangstelling geplaatst door het onmiddellijke ontslag, dat minis ter Visser aan de betrokken ambte naar heeft aangezegd, een ontslag dat hier en daar reeds aanleiding heeft gegeven tot bittere verwijten aan het adres van de bewindsman. Wij echter moeten erkennen deze ont slagverlening toe te juichen, omdat nu de weg is geopend naar de defi nitieve oplossing van een zaak die al te lang dé publieke opnie in Neder land bezighoudt. Wanneer wij dit zo stellen daarop moge nadrukkelijk de aandacht worden gevestigd spreken wij géén oordeel uit over de kwestie zelf. Wil men namelijk in deze zaak tot een verantwoord oor deel komen, 'dan dient men de stuk ken te kennen: wij beschikken daar over niet en moeten een oordeel voor behouden. Maar een definitieve me ningsvorming zal nu toch eindelijk mogelijk worden dank zij de jongste stap van de minister: het ontslag is lijkt ons de eerste fase van de uit eindelijke afwikkeling van deze zaak. De eerste fase is nu achter de rug, maar de tweede is reeds begon nen: de heer Van der Putten heeft beroep aangetekend tegen zijn ontslag en de minister heeft mee gedeeld bereid te zijn alle stukken over te leggen aan de vaste com missie in de Tweede Kamer. De twee de fase bestaat dus uit: toetsing van de overwegingen, die tot het ontslag hebben geleid, door een bevoegde en onafhankelijke rechter; voorts be oordeling door de Staten-Generaal van het ïn dezen door de verantwoor delijke minister gevoerde beleid. Op die plaatsen bij het ambtenaren gerecht (eventueel later bij de Cen trale raad van beroep) en in het par lement behoort het eindoordeel over de zaak-Van der Putten te wor den uitgesproken. En daarbij zal wel blijken wie gelijk heeft: de minister of de ontslagen ambtenaar. Wij willen in dit verband nog even ingaan op de mededelingen, die excellentie Visser heeft gedaan ten aanzien van het parlement: hij heeft gezegd bereid te zijn alle stuk ken over te leggen aan de vaste de fensie-commissie uit de kamer. Dat is heel welwillend van de minister, maar wij geloven, dat hij dit aspect toch wel wat te eenvoudig ziet. Deze zaak kan namelijk niet in commisso riaal overleg worden afgedaan, want daarvoor zijn de over en weer ge uite beschuldigingen te belangrijk. En het gaat er niet meer om of de mi nister bereid is een kamercommissie in te lichten, maar of de kamer hem in het openbaar ter verantwoording zal roepen, bijvoorbeeld bij de ko mende behandeling van zijn begro ting. En dan zal hij volledig opening van zaken moeten geven. Het beleid van de minister in deze zaak zal dunkt ons naar behoren in de Sta ten-Generaal getoetst moeten worden en er zal een parlementair oordeel dienen te komen, zoals dat ook is uitgesproken in de beruchte helmen affaire. De ervaring leert dit ter geruststelling dat de kamerleden zich in zaken als deze niet met een kluitje in het riet laten sturen. Nog vorige week heeft de fractie voorzitter van de K.V.P. in de Twee de Kamer tijdens een procedure- debatje er op gewezen, dat het de taak van de Kamer is te verifiëren wat haar ter verificatie ten dienste staat. Dat geldt óók voor de zaak- Van der Putten. Wij geloven overi gens, dat men ook in deze kwestie vertrouwen moet hebben in het func tioneren van het democratisch bestel in ons land. En nogmaals: er zal dan wel blijken wie gelijk heeft, de minister of de heer Van der Putten. In bovenstaande beschouwing heb ben wij óns opzettelijk onthouden van een oordeel over de zaak waarom het hier gaat. Toch willen wij deze onszelf gestelde grenzen hier en daar met het maken van een en kele opmerking overschrijden. In de eerste plaats met de vraag of deze kwestie zo langzamerhand niet bui ten redelijke proporties is gegroeid. Bekend is geworden, dat slechts en kelen van de door de heer Van der Putten beschuldigden (ruim 50 in to taal) nog in dienst van defensie zijn. Bovendien hebben de gewraakte fei ten zich afgespeeld in de rumoerige tyd van vijftien jaar geleden in het voormalige Indië. Hoe zal men over de gebeurtenissen uit die periode nog een waarheidsgetrouw beeld kunnen ontwerpen? En tenslotte: is deze zaak werkelijk zo nadrukkelijk aan de orde gesteld wij denken hier aan de activiteiten van een Nederlands ochtendblad uit de oprechte vrees voor corruptie in het leger? Of wordt soms deze oppositie bedreven oni haarszelf vil? Dat zou een bedenke lijk verschijnsel zyn. Oók daarom moet deze zaak te bevoegder plaat se volledig uit de doeken worden ge daan. Het Deense ministerie van buiten landse zaken heeft gisteren bericht dat een Deens vaartuig dat zater dag had gevist binnen de twaalfmijls- zone voor de Russische kust, gedu rende een dag in een Russische ha ven is vastgehouden. Het schip was opgebracht door een Russiscn marinevaartuig. Het Deense vaartuig, afkomstig uit Esbjerg, is inmiddels vrijgegeven, en op de terugweg naar Denemarken,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1