PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT TRUJILLO'S UIT HUN LAND VERJAAGD Geheimzinnige actie langs Berlijnse muur Caissons in Ouwerkerk maken een kans om monument te worden Luchtmacht contra dictators-in-spé Ir. Hilkemeijer door Papoea's gedood Zoon van Nelson Rockefeller vermist Vandaag... 204e jaargang - no. 274 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: P. van de Velde en P. B. den Boer. Adjunct: W. do Pagter, Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 58 cent pei week, 7,00 p. kw.; fr. p. p. 7 55 per kw Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 20 nov. 1961 ADVERTENTIEPRIJS 2? cent per tn.m. Mlnlm. p- advertentie 4.—. lng. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max 8 regel») 25 cent per regel met een minimum van 155. „Brieven bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro no 359300 P.2,0. Middelburg. Bureaus- Vlissingen Walstr 68-60 tel 2355 (b.g.g red 3508/3645 adv 3647/3643. Middelburg. Markt 51 tel 3841 (bgg red 2078/3162 adv 2375» Goes Gr Markt 2 tel 614(1 (bgg red 7B53. adv e213> Ooatbuig tel tel 2116. Ziertkzee reo tel 2425 adm teJ 2034. Noodtoestand afgekondigd in Dominicaanse Republiek In Nieuw-Guinea In New York ïs gisteravond bekend gemaakt dat de jongste zoon van de gouverneur van de staat New York, Michael Rockefeller, vermist Is ge meld terwijl hij deelnam aan een ar cheologische expeditie in Nieuw- Guinea. Een woordvoerder van de familie zei- de. dat gouverneur Nelson A. Rocke feller voornemens was onmiddellijk naar Nieuw-Guinea te vliegen om aan het speuren deel te nemen. De verdwijning van Michael werd gister middag telefonisch aan de gouverneur gemeld door de Nederlandse ambas sadeur in de Verenigde Staten. WALEN EISEN BELGISCHE FEDERATIE „De doodsstrijd van de Belgische een heidsstaat is begonnen. Wij, die van dit land houden, hebben maatregelen genomen opdat de doodsstrijd van korte duur zal zijn". Deze woorden werden het afgelopen weekeinde ge sproken op het congres van de „Mou- venement Populaire VVallon", de Waalse volksbeweging van de socia listische vakbondsleider André Re- nard, dat zich in Namen beraadde over liet bereiken van zijn twee doel stellingen: het federalisme en de wij ziging van de Belgische staatsstruc tuur. In een door het congres tenslotte goedgekeurde resolutie wordt geëist, dat de Belgische eenheidsstaat zal worden vervangen door een federatie van drie gebieden: Wallonië, Vlaan deren en Brussel. Het grondgebied zou moeten worden afgebakend door een uit een gelijk aantal "Walen en Vlamingen bestaande commissie. De gefedereerde staten Wallonië en Vlaanderen zouden zelfbestuur moe ten genieten op alle gebieden, die niet uitdrukkelijk aan de Belgische federa le staat zijn voorbehouden. Brussel zou een afzonderlijke, autonome sta tus krijgen. Een felle uitslaande brand heeft zaterdagnacht het midden deel van de grootste loods op de scheepswerf „Het Fort" van de fa. G. de Vries Lentsch, Amsterdam-Noord in de as gelegd. De totale schade wordt voorlopig geraamd op ongeveer een half miljoen gulden. Het is de tweede maal in betrekkelijk korte tijd dat de scheepswerf van De Vries Lcntsch aan de. Nieuwedammerdijk in Amsterdam-Noord door een brand wordt getroffen. Op 11 juli 1960 brandde een houten loods op de werf Het Fort" grotendeels uit. Het personeel 70 man zal voorlopig ander werk moeten doen. Hector en José Trujillo, broers van de vermoorde dictator Ra fael Trujillo van de Dominicaanse Republiek hebben gisteravond besloten onmiddellijk hun land te verlaten, nadat een deel van de strijdkrachten en het volk dit had geëist. De broers waren uit het buitenland gekomen, toen Rafael Trujillo jr. zaterdag het bevel van de strijdkrachten neerlegde en het land verliet. Giste ren dreigde in de Dominicaanse Republiek een revolutie, toen de luchtmacht zich tegen de broers van de gedode dictator keerde. De Verenigde Staten zonden de kruiser Little Roek en-vier tor- pedobootjagers naar de rede van Ciudad Trujillo. President Balaguer kondigde gisteravond de noodtoestand af. gestemd het land te verlaten „uit Balaguer zei generaal Felix Herxnida te hebben aangesteld als opvolger van de zoon van de generalissimo, Rafael Trujillo jr. De luchtmacht wierp gisteren pam fletten uit boven de Dominicaanse hoofdstad Ciudad Trujillo. In de pam fletten werd verklaard, dat de lucht macht en andere onderdelen van de strijdkrachten niet zouden toestaan, dat zich opnieuw een reactionair re gime in het land zou vestigen. V.S. zenden vloot De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Rusk ver klaarde, dat de terugkeer van de beide Trujillo's zou kunnen wijzen op een poging om een dictatoriaal bewind te stichten. Amerika zond gisteren ook het vliegdekschip „Franklin D. Roosevelt" naar de Caraïbische wateren. Na aankomst van de vier Ameri kaanse oorlogsschepen op de rede van Ciudad Trujillo demonstreerden jongeren in de stad onder de leus „Met Kerstmis vrij". Volgens Balaguer hadden de Trujil lo's er gisteravond tenslotte in toe- Schadevergoeding voor Vracaric De Westduitse regering zal de Joego-Slavische ex-partisaan Lazo Vracaric schadeloos stel len vóór zijn onjuiste aanhou ding wegens moord in München enige weken geleden, aldus is gisteren in Bonn meegedeeld. vaderlandslievende overwegingen en om verder bloedvergieten te vennij- den". .„is het 40 jaar geleden, dal Karei I, de laatste keizer van de Oostenrijks-Hongaarse mo- j narchie, die met zijn gemalin a Zita werd verbannen, op Ma- 3 S deira aan wal ging. vwwwwwwwvwww Volkspolitie versterkt NIEUWE VERSPERRINGEN EN MANGATEN Bij vier doorlaatposten in Ber lijn is gisteren de Oostduitse volkspolitie plotseling ver sterkt. Bij de Brandenburger poort zag men minstens twee extra compagnieën Vopo's. Versterking der Vopo's is ook ge meld in de Wilhelmstraat, de Willi- nerstraat en de Friedrichstraat, de enige doorlaatposten die beschikbaar zijn voor niet-Duitsers. De nieuwe afdelingen bij de Brandenburger poort begonnen onmiddellijk diepe mangaten te graven. Een kapitein van de Oostduitse poli tie, die bij de pooft stond, wilde niet zeggen: wat al die drukte betekende, maar een arbeider zei tegen een ver slaggever van Reuter dat de poort vandaag voor het verkeer openge steld zou worden. Uit de grenswijk Kreuzberg werd gemeld dat talrijke zogenoemde „arbeidscommando's" onder het waakzaam oog van Vopo's begon nen nieuwe fortificaties op te richten. Ongeveer 150 arbeiders begonnen in de Zimmerstraat, nabij de Wilhelmstraat, een nieu we muur op te richten. Oostberlijnse geluidswagens hadden verteld: „het zal hier spoedig erg le vendig worden in het belang van de vrede". I In de Bernauerstraat grenzend aan de Franse zone, werd de bestaande prikkeldraadversperring ongeveer twee meter verbreed. Hetzelfde ge beurde in de omgeving van het Pots damerplein. Buitenlanders die uit Oost-Berlijn kwamen via de doorlaatpost Frie drichstraat, vertelden dat z\j tal van straten in de oostelijke zone niet mochten betreden. De buitenlanders hadden veel vrachtauto's met beton blokken en ander bouwmateriaal zien rijden. En leden van de arbeidscom mando's hadden liun verteld: „dit wordt een drukke nacht voor ons". De Westberlijnse politie zegt in een korte verklaring, dat onder toezicht van sterke Oostduitse politie- en le gereenheden op enkele plaatsen langs de muur bouwwerkzaamheden wor den verricht en dat de grensmuur wordt versterkt. Verslaggevers die van auto's van de politie af over de houten schutting konden kijken, konden geen openin gen ontdekken in de nieuwe muur, die voor de Brandenburger Poort wordt gebouwd. Het ziet er dus naar uit dat de poort, eens de voornaam ste verbinding tussen Oost- en West- Berlijn, door een muur van West- Berlijn zal worden gescheiden. 0 Een vliegtuig van de Nigeriaanse luchtvaartmaatschappij is bijna veronge lukt, doordat een Britse passagier, na een worsteling met andere passagiers en leden van de bemanning, de deur opende en naar bulten sprong. Aangenomen wordt dat de man, een Londenaar, om het leven ïs gekomen. KENNEDY WAARSCHUWT TEGEN EXTREMISME President Kennedy heeft op een bij eenkomst van de democratische partij te Los Angeles het Amerikaanse volk opgeroepen tot eenheid. Hij drong er bij zijn landgenoten op aan niet te luisteren naar „de tweedracht zaai ende stemmen van het extremisme", masgr al hun krachten te gebrniken voor het verbeteren van de betrek kingen tussen „de vrye en bevriende mogendheden in de gehele wereld". Zonder deze met name te noemen oefende de president felle kritiek op het uiterst rechtse genootschap „John Birch" en op de ,,Minutemen". een andere groep rechtse activisten, die zich wil voorbereiden op een gewa pende strijd met communisten en an deren aan wiens vaderlandsliefde zij meent te moeten twijfelen. Hogere ambtenaren willen 50 pet. salarisverhoging De Centrale van Hogere Ambtenaren, die zaterdag in Amsterdam haar na jaarsvergadering heeft gehouden, heeft gepleit voor een salarisverho ging van gemiddeld 50% voor de ho gere ambtenaren. ITALIAANS VLIEGTUIG IN KONGO VERMIST De V.N. in Kongo hebben zaterdag een grote opsporingsactie ingezet naar een C-119 van de Italiaanse luchtmacht met tien mensen aan boord. Het was voor een normale bevoorra- dingsvlucht naar het contingent van de Italiaanse luchtmacht in Kongo uit Pisa in Italië vertrokken. Het laatst was iets van het toestel ge hoord een half uur na het vertrek uit Entebbe in Oeganda, vrijdagochtend. Het toestel had twee burgerlijke func tionarissen van de V.N. en acht be manningsleden, alle Italianen, aan boord. Op patrouille in Nieuw-Guinea Oud-inwoner van Vlissingen De resident van Hollandia heeft gis termiddag in een officieel communi qué meegedeeld, dat hem zondag morgen nit het gebied ten zuidwesten van de hoofdplaats Genjem, in de onderafdeling Nimboran, het bericht heeft bereikt dat het hoofd plaatse lijk bestuur van Nimboran, contro leur B. B. ir. A. M. Hilkemeyer en Een demonstratie van ongeveer 30.000 Zwitserse boeren in Bern is geëindigd in een vechtpartij met de politie. De boeren eisen hogere prij zen voor de melk. Foto: Met traan gas trachtte de politie de boeren te verspreiden. Bloedige botsing op Oost-Java Naar eerst thans bekend is geworden zijn vrjjdag te Kcdiri, op Oost-Java, bloedige gevechten geleverd tussen militairen en ongeveer vierduizend de monstranten. Volgens een officiële be kendmaking zijn zes betogers gedood eu achttien gewond, maar naar ver luidt zou het aantal slachtoffers veel hoger zijn. De betoging', die was georganiseerd door c'le vereniging „Sarpoebri", werd -aclioudcn uit protest legen de invoe ring van gemechaniseerde landbouw. Volgens ócn officiële legercommuni qué hadden de betogers, die gewapend waren met sabels en messen, geen acht geslagen op de waarschuwings schoten en de legerafdeling aangeval len, waarop deze had teruggeslagen. 0 De Ierse minister voor industrie cn handel. Jack Lynch, bestudeert een rap port over het omschakelen van liet-sy- ïteern van inaten en gewichten en van f«16 op hot tientallig «tolicl. Betonnen kolossen blijven levende getuigen van operatie „4 x Phoenix" Krekengebied troetelkind van Staatsbosbeheer IIET EGYPTISCHE GIZEH heeft zijn piramides. Ouwerkerk zijn caissons! De vergelijking is mis schien wat gezocht, maar beide soorten steenklompen vestigen een meer dan normale aandacht op zich. In de puntige kolossen beoosten Caïro worden de. rijk dommen bewaard, die de Farao's van de vierde Egyptische dynas tie met zich meenamen naar de praalgraven. De vier Caissons van Ouwerkerk ontsluiten de rijke en •ucoesroll® historie, die rijkswa terstaat in liet rampjaar 1953 op Schouwen-Duiveland heeft ge maakt. „Viermaal Phoenix" was de naam van de operatie, waarmee op de gedenkwaardige zesde november het laatste stroomgat op het ei land werd gedicht. Zoals de fabel achtige vogel uit de oude Egyp tische geschiedenis uit zijn as herrees en het symbool van de verjonging werd, zo bracht ook de manoeuvre van dijkherstel op Schouwen-Duiveland nieuw leven. ..Daarom willen we proberen die caissons bij de nieuwe monumen tenwet onder te brengen". Ir. W. Thijssen, verbonden aan het con sulentschap van Staatsbosbeheer voor Zeeland ln Bergen op Zoom, beschouwt het als een experiment omdat hij de boven de dijk van. Ouwerkerk uitstekende betonnen kubussen ziet als de grote trek pleister voor en tenslotte ook nog een beetje de scheppers van het natuurgebied op enkele honder den nieters van het veelbesproken Duivelandse dorp. Beide kreken met een totale op pervlakte van ongeveer 50 hecta re hebben destijds diepe wiggen gedreven in het geïnundeerde landschap. Rondom deze wijde waterplassen Is Staatsbosbeheer in 1957 begonnen met de aan plant van het bekende „Zeeuwse bomenmengsel": veldiepen, veld- esdoorns, meidoorns, sleedoorns, populieren, eiken. Er werden al lerhande natuurbeschermings- maatregelen genomen. Twee in lagen worden geïsoleerd om de vogels een natuurreservaat aan te bieden, waar ze zijn gevrij waard tegen binnendringende nieuwsgierigen en klein roofwild. In de kreken werd vis uitgezet, waarmee dit water tegelijk aan trekkelijkheid kreeg voor henge laars van het eiland cn (voorna melijk) hun Belgische collega's. Op een dijktop is inmiddels een keurig verzorgingspaviljoen voor de toeristen geopend. Kortom: bij Ouwerkerk heeft Schouwen-Duiveland een recrea tiegebied gekregen, waar het voor de minnaars van sportvisse- rij, van bos, van liet vogelleven, van een bescheiden soort water sport en bovenal van rust, goed toeven wordt. En tegelijk krijgt het eiland in deze typisch Zeeuw se polderomgeving een mooie ge legenheid om de toenemende toe- ristendruk op de Westhoek van Schouwen wat te verminderen. Binnen grenzen Het Ouwerkerkse krekengebied maakt een kans om ook zijn graantje mee te pikken van de re creatie-industrie, die waar moge lijk in soms vrij korte tijdsbestek ken naar een „top-produktie" vliegt. Alleen zal de exploitatie van de ze nieuwe trekpleister binnen strakke grenzen worden gehou den. De gemeente Duiveland kan hierover meespreken. B. en w. kregen een brief van een Instan- (Zie slot pag. 5 kol1 twee hem op een bestuurspatrouille begeleidende politïe-agenten om voorshands nog onbekende rédenen door de bevolking van het gebied van Oenoeroem om het leven zijn gebracht. Ir. Hilkemeyer was oud-ambtenaar van rijkswaterstaat. Van 1 januari 1957 tot 1 november 1959 was hij werkzaam bij de studiedienst Zeeuw se Stromen van Rijkswaterstaat in Vlissingen. Na een korte opleiding voor bestuursambtenaar ging hij an derhalfjaar geleden uit idealisme naar Nieuw-Guinea. Ir. Hilkemeyer laat een vrouw en twee kinderen achter. Hij was 32 jaar. Met 2 agenten van de twee politie- De namen van de twee poliüe- politieagent tweede n en veldwachter A. klas E. Kapim e Noof. Eerstgenoemde iaat een vrouw en een kind achter, de tweede was ongehuwd. Een politiepatrouille onder leiding van inspecteur Lammertse heeft gistermorgen de stoffelijke res ten gevonden in het dorp Djadam. De inwoners van het dorp zijn spoorloos verdwenen. Hoewel het gebied van Oenoeroem gerekend wordt tot het onder gere geld bestuur gebrachte deel van de onderafdeling, verkeert de bevolking daar nog in zeer primitief stadium. In dit moeilijk begaanbare, bergach tige terrein leidt de bevolking min of meer nog een zwervend bestaan. Het christendom heeft er nog nauweliiki zijn intrede gedaan. Rustige streek Daar liet gebied van Oenoeroem ais rustig bekend staat had de contro leur slechts twee politïe-agenten meegenomen alsmede vijf dragers. Kort geleden heeft de gouvernements arts Den Butter nog een hele maand alleen in het gebied doorgebracht. De patrouille liad ln he.t dorp Djadam een rustpauze gehouden. De dragers I zond zij daar vooruit.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1