PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DR. ADENAUER ROEPT AMBASSADEUR OP HET MATJE Koningin Wilhelmina' kon niet afmeren In Moskou buiten zijn boekje gegaan Zeeland krijgt 1200 woningen voor 1962 Amerika steunt Djakarta niet Vandaag... Hulp 204e jaargang - no. 269 Dagblad, uitgave vaa de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7,00 p. kw.; fr. p. p. 7.J5 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 14 nov. 1961 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per man. Minim, p. advertentie 4,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1,25. „Brieven bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vllsslngen Walstr. 88-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 8847/3643; Middelburg, Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3189, adv. 2375); Goes Gr. Markt 2, teL 6140 Cb.g.g. red. 7853, adv. 5213). Oostburg, tel. 2395; Terneuzen, tel. 2116; Zierikzee, red. tel. 2425. adtn. tel. 2094. Bonn wil niet zeggen wat Hans Kroll „te veel" heeft gezegd In Bonn ïs gisteren meegedeeld dat de Westduitse ambassadeur in Moskou, Hans Kroll, naar Bonn is teruggeroepen, omdat hij verleden week tijdens een onderhoud met premier Kroesjtsjew, zonder daartoe te zijn gemachtigd gesproken heeft over de Berlijnse crisis. Uit doorgaans zeer goed ingelichte bron werd naar aanleiding van Krolls terugroeping vernomen, dat de ambassadeur zijn post in Moskou waarschijnlijk zal verliezen. De woordvoerder der Westduitse regering, Von Eckhardt, ver klaarde dat Kroll „voornamelijk zijn eigen ideeën" bij het onder houd naar voren schijnt te hebben gebracht. De schapendie hij Goeppingen In Duitsland nog buiten zijn, moeten m de meeuw grazenDe herderin heeft zich extra dik ingepakt. Het gelukt de dieren nu nog om voedsel te vin den, maar als over enige weken de sneeuw dikker ligt, zullen ze echt de stal moeten opzoeken. Von Eckhardt verklaarde dat voor zover uit het rapport van Kroll viel op te maken, zijn initiatief in het on derhoud met Kroesjtsjew zich slechts heeft uitgestrekt tot twee van de vier punten die in persberichten wa ren genoemd. Deze twee punten waren dat de vier grote mogendheden overeenstem ming zouden moeten bereiken over een nieuwe status van West-Berlijn, waarbij de toegang tot en de vrijheid van West-Berlyn worden gegaran deerd. En in de tweede plaats dat de Sowjet-Unie en Oost-Duitsland erin toestemmen deze nieuwe status te eerbiedigen. Reactie in Moskou Hoe Kroesjtsjew op deze voor stellen heeft gereageerd, is nog niet helemaal beltend. Hij zou er niet tegenin zijn gegaan, doch op zijn beurt zijn bekende stellingen over het karakter van een „vrije stad" en vervanging van de weste lijke troepen in West-Berlijn door V.N.-troepen hebben herhaald. BEN BELLA IN ZIEKENHUIS De vooraanstaande leider van de Algerijnse opstandelingen Ben Bella is gisteravond per zie kenauto van het „Chateau do Turquant", waar hij reeds 13 dagen in hongerstaking ïs, naar het ziekenhuis te Garches, tus sen Parijs en Versailles, ver voerd. Twee andere gevangenen in het „Chateau Turquant", Ait Ahmed en Mohammed Chidder, werden ook naar het ziekenhuis te Garches over gebracht. Ben Bella en de andere twee Alge rijnen hebben gisteren bezoek ge had van een functionaris van de Ma rokkaanse ambassade, functionaris sen van dc Franse justitie en een van hun advocaten, Madelaine Lafue-Ve- ron. Deze laatste heeft journalisten verteld, dat de drie mannen zeer zwak waren en slechts mineraalwater tot zich nemen. Zij konden nog wel kranten lezen, maar hadden nauwe lijks kracht genoeg om te spreken. Naar do correspondent van het A.N.P. in welingelichte kringen verneemt is er in het afgelopen weekeinde vrij intensief contact tussen de Amerikaanse en de Indonesiclie delegaties bij de V.N. geweest over een oplossing inzake Nieuw-Guinea, waarbij wordt uitgegaan van de Neder landse ontwerp-resolutie. Hierbij is naar voren gekomen dat de Indonesische conceptie om als „enige besturende mogendheid" tc worden aangemerkt door de Ameri kaanse delegatie onaanvaardbaar ge acht wordt. In de wandelgangen van de V.N. be staat de indruk dat de Amerikaanse delegatie met amendementen zal ko men hetgeen voor Washington liet voordeel zou hebben zich gemakke lijker van stemming over een slot- resolutie te kunnen onthouden indien de Amerikaanse amendementen zou den worden verworpen. Prins Bernhard naar Canada Prins Bernhard zal vanavond naar de Verenigde Staten vertrekken om in New York een bijeenkomst van het adviserend comité der Bilcler- bergconferenties bij te wonen. Maandag 20 november keert de prins In Nederland terug. Later deelde de woordvoerder van het ministerie van buitenlandse za ken nog aan Reuter mede, dat het eigenmachtig initiatief van ambassa deur Kroll zich niet heeft beperkt tot de twee reeds genoemde punten. Deze twee punten werden slechts aangehaald, omdat zij de enige juiste waren van de punten, die dooi de pers waren gemeld. Andere dingen De heer Kroll heeft ook andere din gen gezegd, doch omdat hij hiertoe niet gerechtigd was, acht het mini sterie geen aanleiding aanwezig daaraan bekenheid te geven, aldus de woordvoerder. In kringen van het Amerikaanse mi nisterie van buitenlandse zaken is het bericht, dat Kroll naar Bonn is ont boden, met instemming begroet. Het State Departement zelf wilde echter geen commentaar, omdat de kwestie als een zuiver binnenlandse aange legenheid van de bondsrepubliek be schouwd wordt. In genoemde kringen I* men van oordeel, dat Moskou een plaats is waar een land "zich het minst een diplomaat met ondernemingslust kan veroorloven. Zestien in uniform gestoken jonge dames zijn door de directie van dé luchthaven Schiphol aangesteld óm van vertrekkende luchtreizigers de „vergoeding passagiersaccommoda- tie" te innen. Deze vergoeding be treft een heffing van de passagier, die bedoeld is als dienst bijdrage in de kosten van de door de luchthaven beschikbaar gestelde passagiersac commodatie en bedraagt 2,it óf 6 gul den per reiziger. Op de foto mej. Adry Hoogendoorn, die na haar tweeweekse opleiding voor een A.N. P.-fotograaf „proefdraaide". Hoofd Russische staatspolitie ontslagen Het Russische persbureau Tass heeft gisteren meegedeeld dat Alexander Sjelepin, hoofd van de Sowjet-staatspolitie, van zijn functie ïs ontheven. Sjelepin, die in oktober tijdens het 22ste partijcongres in Moskou werd gekozen tot lid van het centrale co mité van de communistische partij, wordt opgevolgd door Vladimir Se- mitsjastny, tweede secretaris van het centrale comité van Azerbeïdsjan, al dus Tass. Het ontslag van Sjelepin werd gemo tiveerd met de mededeling dat hij een andere functie had gekregen. Of dit zijn benoeming in het centrale co mité was werd niet gezegd. Sjelepin volgde in december 1958 generaal Iwan Serof op. Worsteling met de storm Vissersboot in moeilijkheden; veerboot vast Meer dan anderhalf uur lieeft gisteravond het sterke zeeschip „Koningin Wilhelmina", dat de dienst onderhoudt tussen Har wich en Hoek van Holland, bin nen de pieren van de Nieuwe Waterweg met de noordooster storm geworsteld, eer liet kon afmeren langs de kade bij liet stationsemplacemeut. Niet op eigen kracht overigens, maar met assistentie van de sleepboot „Azië" van L. Smit eu Co. Een gebeurtenis, die een uitzonde ring ïs op deze lijndienst, die zelfs onder de slechtste weers omstandigheden tot op de mi nuut van het reisschema wordt uitgevoerd. De „Koningin Wilhelmina" werd gis- -avond om kwart voor zeven in de Hoek verwacht. Ondanks de sterke noordoosterwind, windkracht zeven tot acht was ze op tijd binnen de pieren. Maar bij het afmeren, een routinekarwei voor de gezagvoerder, kwamen er ditmaal onverwachte moeilijkheden: de storm deed het achterste gedeelte van het hoogge bouwde schip steeds weer naar het midden van de Nieuwe Waterweg zwenken. Pas nadat om even voor acht uur sleepbootassistentie was verkregen, kon men de „Koningin Wilhelmina" veilig langs de wal krij gen. Dat gebeurde om twee minuten voor half negen. De vertraging bij deze belang rijke schakel tussen de spoorwe gen in Engeland en het conti nent had tot gevolg, dat de inter nationale treinen „Noordwest- Expres" en „Austria-Èxpres" dit maal zonder passagiers uit Hoek van Holland vertrokken. Veerboten Door de storm is de rijksveerdienst- boot „Schiermonnikoog", die de dienst onderhoudt tussen Schiermon nikoog en Oóstmahorn, gisteren vast gelopen. Bij het vertrek uit Schier- H ...is het 150 jaar geleden, dat de Nederlandse tekenaar, et- H ser, graveur en lithograaf Dirk H J. Sluyter te Amsterdam werd geboren. ...is hét 4-50 jaar geleden, dat M de Nederlandse neo-Latijnse m dichter Joannes Nicolai (Ever- m ardi), die zich Janus Secundus M noemde, te Den Haag werd ge- j= boren. Hij verwierf een wereld- faam door zijn erotische ge- j§ dichten „Basia" (Kusjes"). H ...bestaat de „Haagsche Die- rentuin" 100 jaar. s m iiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiuiiniiif monnikoog kwam de veerboot te recht op de Westelijke Bank. De pas sagiers werden overgenomen door de motorboot „Ameland". In de Waddenzee staat het water door de harde noordoostenwind zeer laag. De Texelse veerpont „De Dageraad" liep daardoor gisteravond drie kwar tier te laat Oudeschild binnen. Al die tijd had het schip op de rede van Texel voor anker gelegen wegens de lage waterstand. Op de Noordzee, op ongeveer 45 mijl ten westen van IJmniden, vroeg de Deense palingkotter „Catherine Pe tersen" gisteren in stormweer om as sistentie van een zeesleepboot. Het 47 ton metende vaartuig, dat onder weg was van Denemarken naar Mal- don (Engeland), meldde machine- schade en was op drift geslagen in een oosterstorm met windkracht 9. Twee Nederlandse zeesleepboten, de „Gele Zee" uit Hoek van Holland en de „Zeeland" uit IJmniden, voeren uit. 1 EEN TAART VOOR (DERTIEN i JARIGE PRINS CHARLES DE BRITSE troonopvolger wordt vandaag dertien jaar en van Buckingham Palace wordt er aan de schooldeur een grote taart af- H geleverd, zoals de paleiskok er elk jaar een voor hem maakt. Het M §1 adres luidt eenvoudig: prins Charles, Cheam, want in Cheam gaat hij op school, samen met andere jongens en vrijwel in niets verschil- is lend van zijn kameraadjes, behalve dat ér voortdurend een detective M H van Scotland Yard in de buurt is. M j§j De Engelsen noemen hem „onze schoolgaande prins", omdat zijn §j ouders met een lange traditie braken door hem naar school te zenden in plaats van hem door gouverneurs ten paleize te laten H opleiden. M iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Plus 200 woningen in vrije sector Van de 58.800 woningwet- en premiewoningen, het voorlopig landelijke contingent voor 1962, heel t de minister van volkshuis vesting en bouwnijverheid er 1200 aan Zeeland tofijpvezen. Dit ïs 100 meer dan vorig jaar, zodat het beeld van de woning bouw in Zeeland geen grote ver anderingen zal ondergaan. Het accent valt voor 1962 echter meer op de woningwetwoningen (700,1961: 50Ö) dan op de pre- miewoningen (500, 1961: 600). Voorts is nu ook de vrije sector aan banden gelegd, hetgeen voor Zeeland inhoudt dat niet meer dan 200 ongesubsidieerde wo ningen in aanbouw genomen mogen worden. Van de 1200 ge subsidieerde woningen hebben er 800 de bestemming van voor ziening na krotopruïming en af braak van noodwoningen. Dit getal was vorig jaar eveneens 800, doch later werden door het provinciaal bestuur vele wonin gen aan deze bestemming ont trokken en naar de gesubsidi eerde sector overgebracht. Het bouwprogramma 1962 voorziet in de bouw van 90.000 woningen over alle provincies, te weten 35.000 wo ningwetwoningen, 30.000 premiewo ningen en 25.000 ongesubsidieerde woningen. Hiervan zyn er thans 80.000 over de provincies verdeeld. De resterende 10.000 zullen voor ver schillende doeleinden worden be stemd en bevatten 4900 woningwet woningen, 1300 premiewoningen en 3800 in tie vrije sector. Vorig jaar bedroeg het Zeeuwse contingent 2 procent van het totaal, dit jaar 1,75 procent. Als uitgangspunt voor ds verdeling over de provincies golden het sta tistisch woningtekort, de bevolkings groei en de bevolkingsbehoefte. De minister ïs reeds nu (bijna twee maanden vroeger dan vorig jaar) tot de verdeling overgegaan, met het oog op het grote belang dat ermee is gemoeid, dat de gemeentebesturen tijdig zullen weten op welke aantal len zij mogen rekenen. Het provin ciaal bestuur zal de woningen nu over de gemeenten moeten verdelen, waarbij de voor 1961 toegepaste ge dragslijn opnieuw zal gelden. Vrije sector De minister zegt het noodzakelijk te achten, dat ook de zonder subsidie te bouwen woningen in de jaarlijkse verdeling worden betrokken. Dit, om dat duidelijk is gebleken dat de be hoefte om in de ongesubsidieerde sec tor te bouwen aanzienlijk uitgaat bo ven de mogelijkheid welke de bouw markt biedt. Een regulering van de vrije sector zal, naar het zich Iaat aanzien, vooralsnog gehandhaafd moeten blijven. Een verdeling van de vrije woningbouw over de provincies (Zie tlot pag. 2 kol. S) ftlVltli n Er is een zekere onevenwichtig heid in de propaganda, voor de hulp aan onderontwikkelde ge bieden en aan jonge staten. De een voudige „slachtoffers" van deze pro paganda krijgen de indruk, dat er schreeuwende armoede heerst in de bewuste gebieden, dat er overal hon ger wordt geleden, dat door slechte medische verzorging vele kinderen vroegtijdig sterven, dat vrijwel ieder een stumperig door het leven gaat en dat daarmee dan de toestand in zo'n ontwikkelingsgebied zo onge veer volledig geschetst is. Meestal zijn de propagandaslachtof- fers hogelijk verbaasd, wanneer ze toevallig ontdekken, dat in de mees te ontwikkelingsgebieden al jaren lang deskundige adviseurs werken op velerlei terrein en dat bijvoorbeeld zo'n ontwikkelingsgebied een moder ne hoofdstad heeft, waarbij met uitzondering van onze vier grootste alle Nederlandse steden zo onge veer in het niet verzinken en dat er een eigen toonaangevende elite is, die bepaald niet alles juichend wil aan vaarden wat het westen heeft te bieden. Een enkel vooi-beeld kan hier in structief werken. Kort geleden trok een redactielid van „Life" (New York) erop uit om een indruk wekkende fotoserie te maken van het leven in de Zuidamerikaanse re publieken. Hij was bezield met de wil om voor die landen te pleiten in de Verenigde Sta ten. Wat Brazilië betreft waar inderdaad hier en daar armoede heerst bracht de Life-man eeh serie hartbrekende foto's van het leven in een achter buurt, die op slechts vijf minuten af stand lag van Copacabana Beach een weeldewijk van Rio de Janeiro zoals er in Nederland en België te zamen geen enkele bestaat. De redactie van een bekend Brazi liaans weekblad werd woedend over deze bewust-eenzijdige voorlichting. Zij zond een redactieman naar New York... Hij vond daar in een achter buurt, die op vijf minuten afstand van Wallstreet lag, enkele verarmde gezinnen en hij maakte foto's (onder andere van een ziek kind tussen de kakkerlakken), die nog ontroeren der waren dan de Life-foto's uit Brazilië. ...Commentaar van de Bra zilianen: „Denk niet, dat armoede alleen bij ons voorkomt". Dit enkele voorbeeld mag dan ver duidelijken hoe verkeerd de fel le „zwart-wit"-propaganda kan werken. Nu ving vorige week in Nederland een jeugdactie aan voor enkele minder ontwikkelde gebieden en daarover moet wel iets gezegd worden. Het is een voortreffelijke ac tie, die wij van harte aanbevelen, maar ze begon ook al weer onder een te felle propagandakreet. Zij wordt beschreven als „jeugdactie in het kader van de anti-honger-cam- pagne". De bedoeling is, dat de Ne derlandse jeugd geld bijeenbrengt om in de staat Dahomey (West- Af rika) proeftuinen te doen aanleg gen door deskundigen, opdat de klei ne boeren kunnen zien hoe ze meer en betere gewassen van hun akkers kunnen krijgen. Volgen ze het gege ven -voorbeeld na. dan zal de produk- tie stijgen en de voedingstoestand van de bevolking zal verbeteren. Dat is een juiste omschrijving van de hulpverlening, maar men over drijft stellig, wanneer men dit een anti-honger-actie noemt. Het is een actie tot verbetering van de volks voeding in bepaalde streken van Dahomey en tot opvoering van de produktïe. Voor degenen, die het niet moch ten weten zij hier even opge merkt, dat Dahomey vooral in de kuststreek een schat van land- bouwprodukten voortbrengt en dat het land eerst door de Fransen en thans door een eigen regering goed werd en wordt beheerd. Er wordt al jarenlang een flink over schot van allerlei landbouwproduk- ten uitgevoerd, maar er zijn streken, waar inderdaad de bevolking heel so ber moet leven, omdat de opbrengst van de akkers te gering is. Het gaat er nu om, dat deze mensen geholpen worden. Wanneer in dit opzicht de Neder landse jeugd in samenwerking met de jonge plattelandsbewoners van deze arme gebieden, iets goeds tot stand kan brengen, dan moet dat van harte worden toegejuicht en dan zijn de spaarcentjes van de Neder landse kinderen daaraan goed be steed. Maar laat men het woord hon ger liever niet gebruiken. Het is een onprettig woord voor de leidende groepen in Dahomey, die verant woordelijk zijn voor het bestuur van de staat en... het woord is niet hele maal juist! DEMONSTRATIES IN OSLO TEGEN STRAUSS Gisteravond hebben enkele duizenden mensen in het centrum van Oslo ge demonstreerd tegen de komst van daag van de Westduitse minister van defensie, Franz Josef Strauss. Minister Strauss zou aanvankelijk gisteravond zyn bezoek begonnen zyn, maar li|j wyzigde z\jn plannen. De organisaties die de demonstra tie hadden uitgeschreven, waren uit gesproken communistisch of crypto- communistisch. De grote opkomst van betogers was waarschijnlijk me de het gevolg van het feit dat de onbetekenende communistische partij van Noorwegen er officieel niets mee te maken had.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1