PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT GALVA0 WEER ACTIEF: VLIEGTUIG IN DE LUCHT GEKAAPT Nieuw voorstel van Rusland over Berlijn Rebellen( stapten uit in Tanger Personeelsconcentratie in het ,Deltahart' Zierikzee nieuwe NOG GEEN RESULTAAT L00N0VERLEG Vandaag... Boze lieden 204e jaargang - no. 267 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A. da Kok. ABONNEMENTSPRIJS 66 cent per week, 7,00 p. kw.; fr. p. p. J 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 11 nov. 1961 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.m. Minim, p. advertentie 4,—. Ine. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1.25. „Brieven bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vllssingen Walstr. 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3506/3546, adv. 3647/3643; Middelburg. Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes Gr. Markt 2. tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213). Oostburg, tel. 2395; Terneuzen, tel. 2116; Zierikzee. red. tel. 2425. adm. tel. 2094. DELGADO„NIETS MEE TE MAKEN" Gewapende mannen hebben vrijdag een groot Portugees lijn- vliegtuig gekaapt, aan de regering vijandige vlugschriften uit geworpen boven de hoofdstad en de bemanning gedwongen het vliegtuig, een super-constellation, naar Tanger te brengen. Toen het vliegtuig daar was geland, werden door de Marokkaanse po litie negen man van boord gehaald en naar het hoofdbureau van politie overgebracht. Eerder op de dag was gemeld dat kapitein Henrique Galvao, de Portugese rebel die in januari van dit jaar het Portugese lijnschip Santa Maria had gekaapt in de Caraïbische Zee, zich in Tanger bevond. De snper-constellation was op een normale lijnvluclit van Casa blanca naar Lissabon. Toen de bemanning voorbereidingen trof voor de landing daar, werd zij door enkele passagiers, onder bedreiging van een revolver, gedwongen naar Casablanca koers te zetten. Toen de kapers daar van boord waren gehaald, ver trok het vliegtuig weer naar Lissabon, waar het met een ver traging van ongeveer vier uur landde. Een functionaris van de Portugese luchtvaartmaatschappij T.A.P. zei dat na de definitieve landing te Lis sabon 12 passagiers uitstapten. Vol gens deze zegsman waren zes passa giers in Tanger „achtergebleven". De politie te Tanger heeft vrij'dag, na de landing, van de super-constel lation van de Portugese luchtvaart maatschappij op het vliegveld van deze Marokkaanse stad, zes Portu gezen ondervraagd. (Van onze Haagse redactie). De besprekingen tussen regering en Stichting van den Arbeid ,die vrijdag avond In bet kasteel Oud-Wassenaar te Wassenaar werden gehouden, heb ben nog geen beslissing gebracht over het t-oekomstige loonbeieid. Het is vooral de verdeeldheid tussen de werkgeversorganisaties, die een op lossing tegenhoudt. Besloten is, dat de organisaties van werkgevers en werknemers zich in de komende dagen opnieuw intern zullen beraden, waarna volgende week donderdag de Stichting van den Arbeid weer bijeen zal komen om te trachten tot eenstemmigheid te ko men. Vrijdag volgt er dan weer een be spreking tussen regering en stich ting. De regering stelt er zeer veel prijs op, dat er door het georganiseerde bedrijfsleven een eenstemmig advies over het toekomstige loonbeleid wordt uitgebracht. Minister Veldkamp, die na de bespre king van vrijdagavond de pers te woord stond," deelde mede, dat de regering de verschillende standpunten van de stichting had aangehoord. Men had met elkaar intens van ge dachten gewisseld. Ook de regering zal zich nog beraden, aldus minister Veldkamp. Voor de bespreking van volgende week vrijdag zal de rege ring op de hoogte worden gesteld van hetgeen werkgevers en werkne mers met elkaar donderdag zullen bereiken zodat de regering zich voor de bespreking van vrijdagavond kan oriënteren over het standpunt van de Stichting van den Arbeid. Minister Veldkamp sprak de hoop uit, dat de Stichting van den Arbeid tot een gezamenlijk standpunt zal komen, waarbij de loonontwikkeling niet belangrijk zal uitkomen boven de macro-economische produktiviteit. P.Z.C.-zaterdagnummer 1 IN VROUWENPOLDER 1 woont Piet Duvekot. Een- zaam, in een door palen ge- |j stutte hofstee, waarvan Duve- kot het verval als het ware koestert. Tekenaar Jac. Prin- n s ce en een onzer redacteuren waren bij Plet op bezoek. Hun indrukken vindt men op pagl- na negen. Verder in dit 24 pagina's tel- §j lende P.Z.C.-zaterdagnummer: H Stemmen uit de kerken (pag. 3); Kroniek van Zwin tot Zijpe (pag. 6); Piet Duvekot n j= en het verval" (pag. 9); „Zig- zag" voor de jeugd (pag. H 11): Radio en T.V. met films in Zeeland (pag. 13); letter- kundige kroniek en kunst (pag. 17); voorbeschouwing 1 Holland-Bclgië (pag. 19); 1 Kerken en Maatschappij plus n feuilleton (pag. 21) en de kin- derkrant met klanken uit de ether op pagina 23. liiiniiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniii Kapitein Henrique Galvao, die op het vliegveld aankwam, toen het geroof de vliegtuig landde, was by de on dervraging aanwezig. Volgens onbe vestigde berichten zou zich een vrouw onder de zes ondervraagde Portuge zen bevinden. De politie was echter niet bereid over de zaak uit te wei den, totdat het verhoor was beëin digd. De Portugese oppositieleider, gene raal Umberto Delgado, heeft intus sen verklaard dat hij niets van, de kaperij van het vliegtuig afweet. Nederlander Even nadat het vliegtuig weer uit Tanger was vertrokken, verklaarde Delgado, die zich in Casablanca op hield, tegenover een verslaggever van United Press International: „Ik weet totaal niets van deze zaak. Ik ben ook tegen deze wijze van hande len. Wat mij betreft, worden revolu ties uitgevoerd, maar niet aangekon digd". Een van de inzittenden van liet vliegtuig, een Nederlander, die lid is geweest van het internationale bestuur van Tanger, zei dat de moeilijkheden aan boord van het vliegtuig waren begonnen toen het Lissabon naderde. „Het viel de passagiers op dat er iets ongewoons aan de baud was. Zes passagiers begonnen lieen en weer te lopen. Een van hen is de stuurhut binnengegaan. Een paar minuten later maakte het vlieg tuig rechtsomkeert en zette koers naar Tanger", zei hij. De vlugschriften, die boven Lissabon werden uitgeworpen, hadden betrek king op de verkiezingen van morgen. De oppositie trok zich onlangs uit de verkiezingen terug, daar zij meen de in haar vrijheid te worden be knot. EERST GEEN VREDESVERDRAG Status van West-Berlijn moet worden gewaarborgd Koningin Elizabeth in Ghana Een beeld van de aankomst van ko ningin Elizabeth van Engeland in Ghana. Op het vliegveld van Accra begroet president Kwame Nkroema de koningin zeer hartelijk. De Sowjetregering is.in-zoverre te ruggekomen van haar standpunt in zake de Beriijnse kwestie dat zij bereid is voor de ondertekening van een Duits vredesverdrag tot overeen stemming over de status van West- Berlijn te geraken, aldus is van ge zaghebbende zijd© in Moskou verno men. Tot nu toe heeft de Sowjet-Uuïe zich op het standpunt gesteld dat een vredesverdrag diende te worden ge sloten, en dat het probleem Berlijn op basis van dit verdrag moest wor den opgelost. De westelijke mogendheden' zijn reeds van dit plan in kennis gesteld, zo werd van genoemde zijde in de Rus sische hoofdstad meegedeeld. Vier punten Het Russische plan zou vier punten omvatten: De vier bezettingsmogendheden, de Sowjet-Unie, de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk, bereiken overeenstemming over een nieuwe status van West-Ber lijn, die de vrijheid van de bewo ners en de vrijheid van verbindin gen met het westen waarborgt. Oost-Duitsland en de Sowjet- Unie sluiten een afzonderlijk ver drag, waarbij Oost-Duitsland zich verplicht de nieuwe status van West-Berlijn te eerbiedigen en de waarborgen onderschrijft. De westelijke mogendheden, ook West-Duitsland, aanvaarden dit verdrag en zullen de soevereiniteit van Oost-Duitsland eerbiedigen. Het sluiten van een Duits vre desverdrag. Waarnemers in Moskou geloven dat de Sowjet-minister van buitenlandse zaken, Gromyko, donderdag zijn Oostduitse ambtgenoot dr. Lothar Bolz, van het plan op de hoogte heeft gesteld. Premier Kroesjtsjew heeft de Westduitse ambassadeur 1-Ians Kroll ingelicht, die ongeveer tezelfder tyd als dr. Bolz werd ontvangen. Kroll vertrekt binnenkort naar Bonn voor besprekingen met bondskanse lier Adenauer voordat deze naar Washington gaat. Onruèt in Albanië Volgens berichten, die de ronde doen in diplomatieke kringen in Parijs, heerst er tlians een „toestand van grote gespannenheid" in Tirana, de hoofdstad van Albanië. Volgens deze berichten zouden Alba nese troepen de wacht hebben be trokken rond het gebouw van de Russische ambassade in Tirana. Het was reeds bekend, dat vele van de „pro-Moskou"-ambassadeurs in Tirana uit Albanië waren vertrok ken, hoewel de zaakgelastigde van de Sowjet-Unie nog in Albanië ver bleef, in het onder bewaking gestel de gebouw. Stalingrad herdoopt in Wolgograd De „heldenstad" Stalingrad, waarom irt de tweede wereldoorlog fel is ge vochten, is herdoopt in Wolgograd. Dit is door het blad van de Russische communistische partij, Praivda, mee gedeeld. Atlasraket met aap geëxplodeerd De honderdste Atlasraket, die vrijdag vanaf de lanceerbasis te Kaap Cana veral in de Amerikaanse staat Flo rida is gelanceerd, moest worden ver nietigd, nadat zy ongeveer driehon derd meter had afgelegd. De reden is vermoedelijk, dat de ra ket vanaf de grond niet meer be stuurd kon worden. In de vernietig de raket bevond zich een aapje: ...wordt koning Gustaaf VI Adolf van Zweden, 79 jaar. ...is het 50 jaar geleden, dat de Nederlandse Geologische Vereniging werd opgericht. MORGEN ...wordt dr. L. G. Kortenhorst, voorzitter van de Tweede Ka mer, 75 jaar. V\*W<V\*\*\W*AiWWVV\*V KANTOORGEBOUW MET VLEUGEL UITGEBREID K'Hjijj» Bureau uit Goes komt vrijwel in zijn geheel naar Schouwen-Duiveland DE MANNEN van rijkswaterstaats Deltadienst zijn als no maden. Is een of ander groot project afgewerkt, dan pakken zij hun biezen en trekken naar de plaats waar een volgende zeearm met een zware dam zal worden getemd. In de komen de maanden is het weer de tijd van de „trek". De weg over de Veersegatdam is voor het verkeer geopend en na zo'n moment wordt het voor de mannen van de Deltadienst tijd om op te stappen. De eerstvolgende vijftien jaren wordt nu het noordelijkste en nog enige echte eiland, van Zeeland de spil, wahrom de Delta-bedrijvigheid zal draaien. Lang geleden is al besloten om aan liet begin van do nu aangebroken periode Zierikzee bot centrum te maken van de voorbereiding en de uitvoering voor de directie Delta werken Zuid. En daarom wordt er op het ogenblik weer getimmerd in het kantoorgebouw achter het Zweedse Rode Kruisziekenhuis, dat straks rechts van de rondweg om Zierikzee zal komen te liggen. Er wordt een vleugel aan de rech terkant van het semi-pernianente febouw gebouwd om straks liet antoorperuoneel van het bureau, dat op het ogenblik nog in Goes is gevestigd, te kunnen herbergen. De waterloopkundige afdeling voor het Zeeuwse district en Goeree- Overflakkee, dio samen met het K.N.M.I.-team in april van het vo rige jaar bezit heeft genomen van het nieuwe Deltabureau Zierikzee, krijgt dus binnenkort gezelschap. Mogelijk zullen hoofdingenieur N. Biezeveld, zijn bureau-staf en het personeel van de buitendienst rond de jaarwisseling Goes vaarwel zeg gen om naar Zierikzee te verhui zen. Op deze overheveling is in het nieuwe „hart" van de Deltadienst al gerekend bij de plaatsing van da kantoorbarak. Rechts van de en tree en de hal zou namelijk „in een handomdraai" een nieuwe vleugel kunnen worden neergezet Symmetrie En zo wordt dus op liet ogenblik symmetrie gebracht in de vorm van het senu-permaneiite gebouw. Wanneer alles klaar is, kan men in de vorm van liet complex de letter E ontdekken. Het geheel is aardig en royaal van opzet, omdat «Ie verschillend? diensten er tot hét laatste grote Deltaproject de Oosterschelde iu zullen moeten huizen. Op het ogenblik maakt ongeveer zeventig man gebruik van het kan toor, de scheepsbemanning en het wegenpersoneel van de waterloop kundige afdeling inbegrepen. Dan zijn er nog de meteorologen van het K.N.MX, die in Zierikzee het zogenaamde „Delta-weer" voor spellen. De uitbreiding, die momenteel wordt uitgevoerd, zal het gehele gebouw negentig meter lang ma ken. De twee vleugels aan de uiteinden worden elk 35 meter lang. In juli werden de eerste materialen voor de aanbouw op het kantoorterrein aangevoerd. In grote stukken ko men de wanden kant en klaar van de fabriek, zodat er in Zierikzee volgens dit zogenaamde „pre-fa- bricated" systeem alleen nog maar behoeft te worden gemonteerd. Met een derde Hebben de schilders en de ver- warmingsmontenrs hun werk een maal gedaan dan zal liet semï- permanente kantoorgebouw voor de Deltadienst in Zierikzee met een derde van de totale ruimte zijn vergroot. Met uitzondering van de werkers aan de zogenaamde „aan- passHigsobjecten" krijgt Zierikzee dus zeer binnenkort ook op het ge bied van de woonruimte een flinke Eersoneelsconceutratie te venver en. De eerst komende vijftien jaar zul len deze waterstaatsgezinnen in woners van Zierikzee of gemeen ten in de directe omgeving blijven. Is de Grevelingendam eenmaal ge reed, dan kan men van Schouwen- Duiveland uit alle Deltawerken ge makkelijk bereiken. In Vrij Nederland van deze week betoogt Meijer Sluyser dat het poli tieke bedrijf van tegenwoordig in ons land een slappe vertoning is met als noodlottig gevolg deze conclu sie is de onze een verminderende belangstelling voor politiek bij de be volking. Onze vertegenwoordigers en gezagsdragers zijn vooral waardig, „tot de dood er op volgt", zegt de auteur. Vroeger was dat allemaal anders gaat hij verder en hij geeft enkele voorbeelden van de felle toon, die destijds in parlementaire debat ten werd aangeslagen. Schaepman, Kuyper, Troelstra, De Savornin Loh- man hadden sentiment, maar waren niet sentimenteel, zeker niet in het politieke strijdperk. Ze waren in hun tijd: „angry man", boze lieden, die scherp voor mening en beginsel uit kwamen, aldus Sluyser. Hij wijt een groot deel van de malaise aan de evenredige vertegenwoordiging, die hij „de dood in de pot" noemt. Sluy ser is overigens niet de eerste, die deze opvatting huldigt: men kon haar jaren gele den bij velen vin den, onder meer bij Huizinga. Vroe ger moest een district veroverd worden, maar dat is er nu niet meer bij. Voorts heeft men tegenwoordig de oppermachtige „deskundige", zet Sluyser vervolgens uiteen en hij her innert aan de oude Wibaut, die eens een Amsterdamse hoofdambtenaar een belangrijke taak opdroeg. Doch de ambtenaar protesteerde: „Maar meneer de wethouder, hoe moet ik dat doen?" Waarop Wibaut ant woordde: „Meneer, als ik zó knap was, dacht U'dan dat ik wethouder zou zijn geworden?" Bij het lezen van dit voorval moesten we denken aan het Staten- en Kamerlid Kodde, die eens in de Zeeuwse Staten uit riep: „Hoedt U voor deskundigheid". Kodde en Wibaut, twee zielen, één gedachte! Sluyser formuleerde het aldus: „In mijn domheid veronder stelde ik altijd: de politicus zegt wat er gebeuren moet, de deskundige moet dan uitzoeken hoe hij het voor elkander brengt. Dat is zijn kop zorg." Men kan niet ontkennen, dat hier belangrijke zaken aan de orde worden gesteld. We ijlen in onze dagen in de richting van een totale technocratie en inderdaad heeft de deskundige in velerlei op zicht het beleid aan zich onderge schikt gemaakt. Een recent voor beeld daarvan lijkt ons de discussie rond de vraag voor Zeeland van eminent belang welke afsluiting in het leader van liet Deltaplan voor rang verdient: die van het Brou- wershavense Gat of die van de Oos- terschelde. Destijds" hebben wij met enige nadruk deze vraag ter tafel ge bracht omdat wij in onze argeloos heid meenden, dat hierbij naast technische zaken ook belangrijke beleidsvraagstukken in het geding waren. Bijvoorbeeld: zoetwatervoor ziening, landbouw, visserij, verkeers verbindingen, recreatie, ruimtelijke ordening, problemen die waarlijk niet te verwaarlozen zijn en waarvan de prioriteit mede bepalend behoorde te zijn zo dachten wij althans bij de beantwoording van de vraag. Het beleid behoorde zich, zo meenden wij, daarom intensief met de hier ge noemde kwestie bezig te houden, daarbij uiteraard geadviseerd door technici. Wat is echter de praktijk? Pro fessor Jansen heeft vorige week ver klaard, dat het ervaringsargument het belangrijkste van alles is en dat derhalve van klein naar groot moet worden gewerkt, d.w.z. éérst het Brouwershavense Gat. De deskundige heeft gesproken, de zaak is beslist. Niemand in onze tijd durft eenvoudig een ander standpunt in te nemen, de minister niet, de Kamer niet. Want wie geeft hun de bevoegdheid over deze specialistische techniek te ooi- delen Wij onthouden ons van een oordeel over de kwestie-zelf, maar stellen vast dat in deze tijd zelfs een figuur als Wibaut het moeilijk zou hebben gehad. De matheid van de politieke de batten, die Sluyser in zijn arti kel hekelt, is eveneens onmis kenbaar. Negen van de tien Kamer leden lezen hun verhaaltje braaf op en slechts een enkele maal komt er wat elan in de zaak, zoals onlangs bij de behandeling van het ontwerp- provinciale wet. Maar diegenen, die dit vinnige spel beheersen, zijn tegen woordig gering in getal en behoren bovendien vrijwel allen tot de oude ren. Professor Romme was zulk een grootmeester, zoals ook professor Oud er nog een is. Maar zij vormen helaas een uitstervend gilde. De politieke partijen mogen zich zo langzamerhand wel eens diepgaand beraden over de ver schijnselen, die Sluyser deze week in Vrij Nederland aan de orde stelt. En de politici zullen moeten begrijpen, dat hier kernvragen in het geding zijn. Er zijn behalve de hier ge noemde, nóg meer symptomen, die verontrusting niet overbodig maken. Bijvoorbeeld interventies in beleids zaken door derden: men denlce aan de activiteiten van de groep Rij- kens, aan het akkoord tussen de Antwerpse en Rotterdamse kamer van koophandel inzake de Schelde- Rijnverbinding, voorts aan de ont wikkelingen rond Nieuw-Guïnea, die doen vermoeden dat de opvattingen van de Nederlandse bevolking in de afgelopen jaren niet gedekt werden door de „officiële" meningen. Het gaat hier om de relaties tussen volk, volksvertegenwoordiging en rege ring. En deze verbindingen mogen niet doods en dor zjjn, want zij be horen tot de essentie van de demo cratie.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1