Molen van Klaas de Troije nadert na ruim vijf jaar zijn voltooiing Baron Bluff HOLLAKTDIAcema 6 maanden garantie Schoenmag. FA. P. ROOVERS, L. DELFT 48, MIDDELBURG Schoenenh. D. ROELSE, Scheldestr. 44, Vliss., tel. 3714 CHR. MIDDELBAAR ONDERWIJS IN DELTAGEBIED MOGELIJK NIEUWE NAMEN VOOR WEGEN BUITEN KOM ELLEWOUTSDIJK DIPLOMA'S UITGEREIKT VAN HET SLAGERSVAKONDERWIJS PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 9 NOVEMBER 1961 MINIATUUR-BOUWWERK MET MINUTIEUS RADERWERK DE MOLEN VAN Nicolaas de Troije is bijna klaar! Nog enkele maanden denkt hij voor de afwerking nodig te hebben. Dan is het werk af. Dan kan De Troije met trots zijn produkt bekijken, dat getuigt van enorm vakmanschap en waaraan hij meer dan vijf jaar heeft gewerktOp zijn 75e jaar begon Nico laas („zeg maar Klaas, want dat vind ik veel beter") de Troije in zijn tuin aan de Segeerssingel te Middelburg te bouwen aan een zogenaamde bergmolen op één-zevende van de ware grootte en thans, terwijl hij al een fiks eind op weg is naar de 81. legt hij de laatste hand aan de „Unicum", zoals De Troije de molen zal noemen. „Unicum" van Middelburgse 81-jarige molenbouwer Die naam is niet zo maar gekozen. Want deze miniatuur molen is werkelijk 'n unicum. Dat beweert De Troije en dat hebben ook voor aanstaande molenkenners van de vereniging De Hollandse Molen en van Monumentenzorg gezegd. Die kenners wilden de kleine mo len graag overnemen. „Maar hij is nog niet te koop", zegt De Troije, „eerst maak ik hem af en dan zullen we wel verder zien". Klaas de Troije is met de Hol landse molens opgegroeid. Zijn grootvader bouwde en herstelde molens, zijn vader („oudste", zo als de molenbouwer die noemt) deed het en als jonge-kerel leer de Klaas het weer van zijn vader. Samen met „oudste" bouwde hij molens, onder andere in Ritthem en Veere, later trok hij heel Ne derland door om ze te repareren. Je geeft De Troije nog lang geen acht „kruisjes": zijn verstand is nog scherp en hij toont zich een rappe prater, daarbij puttend uit een fabelachtig geheugen. Zijn ogen schitteren in zijn door regen en wind getekende kop. wanneer hij ..molenherinneringen" ophaalt uit vroeger jaren. Op de wieken na is de minia- tuur-bergmolen, die molenaar KI, de Troije in zijn tuin in Middelburg gemaakt heeft, zo goed als gereed. De molen is gebouwd op een-zevetidé van de werkelijk grootte. hout aangebracht zoals het in een echte molen thuishoort, zelfs nog met een grotere precisie. Want één onnauwkeurigheidje en het ingewikkelde mechanisme slijt, waardoor de molen niet meer kan draaien. De Troije heeft al proef gedraaid met de „Unicum": tarwe en veevoeder heeft hij er in ge malen. Al de jaren door heeft hij dan ook met kleine boortjes en vijltjes en andere werktuigen met de grootste omzichtigheid zijn minia tuurmolen in elkaar gezet. Hij ge bruikte er liet beste Amerikaanse Praktijkman Molenbouwer De Troije is een man van de praktijk. Op een leer school leerde hij één avond in de week lijnen trekken, maar dat was alles, de rest keek hij van zijn vader af. Elk detail van een molen zit in z'n hoofd. Toen hij dan ook op 75-jarige leeftijd stop te met op en tegen molens te klimmen, dacht bij er geen mo ment aan om zijn vak vaarwel te zeggen. Terwijl zelfs de sterkeren op die leeftijd al aan een gemak kelijke stoel denken, tekende Klaas de Troije een molen op de muur van zijn buis. Die ging hij bouwen, ..Daar denk ik niet over. Ik be gin er meteen aan. Dat zit in je hoor", zegt De Troije. die alle ma ten voor de onderdelen in zijn mi niatuurmolen in het hoofd had en het molenboek alleen een keer in- bladerde om te kijken of het klop te. En dat deed het. op de milli meter afZo. aan de hand van de praktijk, begon molenbou wer De Troije meer dan vijf jaar terug aan de bouw van dc „Uni cum". Alles klopt Voor de leek is de molen van bul ten er één. zoals er zoveel staan in ons land. Maar voor de kenners niet, zeker niet wanneer die van binnen kijken. Want daar Is elk wiel, elk radertje en elk «tuk Geslaagden aan de „De Ruyterschool" In de maand oktober slaagden aan de ..Do Ruyterschool" tri Vlissingen voor het: S.W.T.K.-diploma A: J. C. ICoomen, M. L. Wleland en D. den Duik. S.W.T.K. diploma B-ll: L. Potappel. K. A. Verwelj en W. de Jong. S.W.T.K. diploma C-I: C. J. v. d. Gruiter. S.W.T.K. diploma C-II: L. Joosse met lof, W. Suy van de Herik met lof en G. Bug- ze, 3de stuurman G.H.V.: A. B. J. de Boer. 2de stuurman G.H.V.: Pil, F. L. Sehöl- vink, M. Sentse, L. B. A. v. Bruinesse theor. god. en A. E, Dinger tlicor. ged. lstc stuurman G.Il.V.: H. Pettinga, Radarcursus: J. P. Glerum, J. J. Kraak, G. R. Nobbo. J. 1.. Nobels, E, .7. Schaap, ,1. W. H. Vallen. M. R. Vércrujfsso, .7. C. v. Amersfoort. W. Boisje, J, p. H. M. Breuls, R. J, Lewérissa, C. F. Mol, J. F. Monfils. D. Roos. C. Schenkenberg van Mierop en L. J. de Giaaff. hout van tegen de en soms over de honderd jaar oud voor, onder andere groenhout voor de scho ren. Hij boorde naar onderdelen van millimeters „luisterende" gaatjes in bovenwiel en spoorwiel, die de molenas de „koning" in beweging zetten, en vervaar digde op minitiouze wijze de twee koppels stenen, die in de meel- kuipen draaien. Het houtwerk maakte hij vast met honderden kleine schroefjes, voor de teak houten wieken (waaraan hij thans bezig is) gebruikte hij er al over de zevenhonderd, en over de as voor de wieken goot hij een loden kraag, waaromheen hij een pot huis bouwde, zodat er geen drup peltje water naar binnen kon dringen. Bijna elke dag Bijna elke dag van die ruim vtff jaar stond of zat de molenbouwer in zijn kleine werkplaats aan zyn produkt te werken. Om de zoveel lijd bracht hij weer een onderdeel tje naar zyn bouwwerk in de tuin, dat langzaam naar de voltooiing groeide. Nicolaas de Troije noemt zijn miniatuur-molen een „Uni cum". „Dergelijke werkstuk ken maken ze tegenwoordig niet meer. Ze hebben er geen geduld voor. Ze krijgen er de zenuwen van", zegt hij. Maar de Middelburgse mo lenbouwer niet. De krasse De Troije werkt rustig en met Juventus won van Partizan voor Europa-cup In een wedstrijd voor de achtstefina- los van het toernooi om dc Europese beker voor landskampioenen heeft hot Italiaanse Juventus woensdag in Belgrado met 21 gewonnen van Partizan. Bij de rust hadden de gas ten een 1—0 voorsprong. Van Looy en Post op kop in Brusselse zesdaagse Maandagavond luidde de stand in dc zesdaagse van Brussel: 1. Rik van Looy—Peter Post (België-Ned.) 115 punten; 2. BugdahlPfenninger (Belg-Zwits.) 21 punten; op één ron de: 3. Plattner—Jansscns (Zwits.- Belg) en Van SteenbergenSevc- rcyns (Belg) beide 25 punten; 5. Al- tig—Vannitsen (W.DId-Belg) 22 punten; 6. De MulderSorgcloos (Belg.) 9 punten; 7. DaemsArnold (Belg.)Austr.) 6 punten. De overige koppers hadden twee of meer ron den achterstand. Jongens-en meisjes schoenen v.a. 15.90 HOLL AN DIA-SCHOENEN zijn verkrijgbaar bij HÖLLANDIA-SCHOENEN zijn verkrijgbaar bij OP KNOOPPUNT VAN WEGEN In Bruinisse meldden zich 30 leden ER IS op het ogenblik voldoende be langstelling en er zijn goede mogelijk heden voor het stichten van een nieu we christelijke middelbare school op het knooppunt van wegen in bet Del tagebied tussen Goeree-Overvlakkee en Schouwen-Duiveland. Deze visie is woensdagavond in Brui nisse duidelijk naar voren gebracht op een vergadering van de „Christe lijke scholenbond Scbouwen-Duive- I land", grote precisie door. Al was j TusBe„ Rottcrdara cn Goes gmn het ïlOg vijf jaarinrichting voor christelijk middelbaar TEKORT OP BEGROTING 2800,— Discussie over mogelijke gratificatie havenmeester De gemeenteraad van Ellewoutsdyk heeft in de vergadering van woensdag een voorstel aangenomen, aangaande de naamgeving van wegen bulten de bebouwde kom. Het betreft bier on der nicer de weg onder de zeedijk, vanaf de haven in de richting van Oudelande, die P. J. Israëlweg gaat heten, naar wylen de heer P. J. Is raël, die als opzichter van het wa terschap Ellewoutsdyk belangrijk werk verricht heeft. Voorts de naam Arendshoekseweg voor de dwarsweg van de Drenteweg naar de derde dui ker en de Thonishoekseweg voor de weg naar de boomgaard van de heer J, T. van Hattem. De heer H. Meer man (a.r.) merkte nog op, dat deze weg, vooral wat betreft liet laatste gedeelte, in zeer slechte staat ver keert. Dokter A. Folmer kreeg als gemeen te-arts op de meest eervolle wijze ont slag per 1 januari 1962. Burgemees ter D. Lodder deelde de raad mede, dat de goedkeuring voor een tweede leerkracht aan de openbare lagere school was afgekomen. De onderwij zeres is reeds enige tijd tot volle te vredenheid werkzaam De gemeentebegroting voor i902 werd niet een eerste wijziging goedgekeurd. Het tekort bedraagt 2800,-. De tiende wijziging op de begroting over 1901 komt neer op een bedrag van 2100 gulden, voor het instituut voor maatschappelijke zorg. Het einbedrag wordt daardoor 13.100. De begroting van genoemde instelling over 3962 werd eveneens goedge keurd. De raad verenigde zich met een voor stel van Gedeputeerde Staten, be treffende de salariëring van de ge meentesecretaris en -ontvanger^ Ook nam men een kleine wijziging in de bezoldiging van werkvrouwen in ge meentedienst aan. Deze bezoldiging is zodoendo in overeenstemming geko men niet de rijksregeling. Discussies Voor de federatie van inrichtingen voor langdurig zieken had de ge meente het bedrag van één tiende cent per inwoner over. De stichtin gen voor nazorg aan b.l.o.-scholieren, een rooms-katholieke, een protestant, christelijke en een algemene stichting krijgen op hun verzoek een subsidié van 1 cent per inwoner. De raad besloot te voldoen aan een verzoek van de stichting voor maat schappelijk en cultureel werk in Zeeland, om de subsidie per inwo ner van 5 op 8 cent per jaar te bren gen. De bond voor veilig verkeer verzocht een bijdrage voor de bouw van een eigen gebouw en zal 5 ont vangen. De burgemeester bracht hierop het voorstel om de havenmeestér over 1961 een gratificatie van 100 gulden toe te kennen in de vo rige vergadering door wethouder J. Oele gedaan ter tafel. In de vergadering van b. en w. was men bet hierover niet eens kunnen wor den. De heer L. Bosselaar (a.r.) informeerde naar de inkomsten uit de haven en de voorzitter noemde Cen bedrag van 1500 a 2000 per jaar. Een en aiider lok te een discussie uit en besloten werd, om over dit voorstel te stemmen. Daar de stemmen staak ten, zal dit probleem in de eerst volgende vergadering weer aan de orde komen. Op een vraag van de heer J. Spruijt (p.v.d.a.). of de wegen door de her verkaveling al aan de gemeente z(jn overgedragen, antwoordde de voor zitter ten slotte, dat dit waarschijn lijk in 1962 zal gebeuren, maar dat het zogenaamde „kleine onderhoud" bij de gemeente berust. Klaassens en Schouten bij centrale training Bondscoach Elek Schwartz heeft de Alkmaar-speler Wageniaker, die was aangewezen als reserve voor het Ne derlands elftal dat zondag a.s. in Amsterdam tegen België uitkomt, van de Itfst der reservespelcrs afge voerd. Wageniaker, die wegens ziekte zon dag in de competitiewedstrijd van zijn club niet meespeelde en ook bij de centrale training van dinsdag' j.l. verstek liet gaan, wordt vervangen door de Feijonoorder Jan Klaassons. In verband met de lichte blessure van linksbinnen Frans Bouwmeester heeft Schwartz voorts diens clubge noot Schouten uitgenodigd deel te nemen aan de centrale training van vandaag, die in het Olympisch Sta dion te Amsterdam wordt gehouden. KRRKNimwS GEREF. KERKEN. Aangenomen naar Deventer: ds. P. C. L. de Jager te Raamsdonksveer- Drlmmelen. onderwijs te vinden. Leerlingen uit dit gewest moeten grote dagreizen malten om een dergelijk instituut te bereiken. Wanneer nu evenwel het gehele ge bied van de Grevclingendam en de Haringvlietbrug aan elkaar gekop peld wordt, krijgt het initiatief van de reeds jaren op Overvlakkee wer kende vereniging om te komen tot liet stichten van een dergelijke onder wijsinstelling levensvatbaarheid. Binnen enkele jaren verwacht men in Oude Tonge of in Ooltgensplaat een christelijke li.b.s. of een chris telijk lyceum te kunnen oprichten, die in een straal van 15 kilometer voldoende leerlingen kan aantrek ken. Men verwacht in 1967 of '68 zelfs oen aantal van 300 inschrijvingen uit Schouwen-Duiveland, Goeree-Óver- flakkee de Hoekscha Waard, en het westen van Noord-Brabant te berei ken. Woensdagavond heeft de vereniging, die reeds 400 leden telt, de eerste belangstelling op Schouwen-Duive land ondervonden. Nadat ds. J. Drenth, Ned. hervormd predikant in Ooltgensplaat uitvoerig over de hui dige stand van zaken en de moge lijkheden over de toekomst had ge sproken, gaven ongeveer 30 toehoor ders zich op als lid. Er Is reeds een vergunning voor de bouw van een middelbare school aan gevraagd. Op de dag, dat bet ver zoek daartoe werd Ingediend, werd men als nummer 125 op de rangljjst van het departement van o.k. en w. genoteerd. Wanneer daarbij wordt bedacht, dat per jaar 4 tot 5 vergunningen worden verstrekt, zou een pessimistische kijk op het geheel gewettigd zijn. De ver eniging, die al enkele jaren ijvert voor het bereiken van haar doelstel lingen, heeft evenwel goede hoop, dat met de bouw van haar onderwijsin stelling binnen enkele jaren na het voltooien van de Grcvelingendam kan worden begonnen. Het nog braak lig gende gebied heeft mogelijkheden te over. A. Korteweg 25 jaar bij ziekenfonds „Walcheren" Woensdag 15 november a.s. viert de lieer A. Korteweg. directeur van het Algemeen Ziekenfonds „Walcheren" te Vlissingen zijn zilveren jubileum bij dit ziekenfonds. Op 15 november 1936 was de beer Korteweg als ad ministrateur in dienst gekomen bij het ziekenfonds „Walcheren", welke functie later werd omgezet in een di- recteursfunetie. Woensdag a.s. zal de heer Korteweg ter gelegenheid van dit jubileum in het „Strandhotel" te Vlissingen een receptie worden aan geboden. De heer Korteweg werd op 2 maart 1900 geboren en volgde een opleiding tot onderwijzer en later een handels opleiding. Voor zijn benoeming tot administrateur in 1936 bij het Alge meen Ziekenfonds „Walcheren" was hij een tijdlang procuratiehouder bij een rijwielhandel en importhandel. Uit liefhebberij verzorgde hij enkele foto-reportages voor week- en maandbladen en is hij voorzitter van de ijsclub „Vlissingen". Verder was hij bestuurslid van de V.V.V. en van de jacht- en zeilvereniging „De Schelde" en is de heer Korteweg het enige nog in leven zijnde lid van het oorspronKelijke comité der Schelde- bekerzwemwedstrtjden. Voorts is hij secretaris der stichtingen voor de schooltandverzorging Vlissingen en omgeving, voor het platteland Wal cheren en van de Stichting genees kundige controle ziekenfondsen Zee land. Vanaf 1938 was hy tevens ge meenteraadslid voor de Vrijzinnig Democratische Bond en later, na de fusie van deze bond met de vroegere S.D.A.P., voor P.v.d.A. tot 1947. Vier mei twaalf goed in de sporttoto Vier gelukkige deelnemers aan de sporttoto van zondag 5 november die 12 van de 13 wedstrijden goed voorspelden, wonnen elk 45.759,54 gulden. Aangezien er geen foutloze inzendingen waren, werd het bedrag van de eerste prijs (139.337) gevoegd bij dat van de tweede prijs (76.002 gulden), waardoor in totaal 215.339 gulden beschikbaar was. De extra prijs voor de gelijke spelen bedroeg met inbegrip van do be dragen van de twee voorgaande we ken die niet waren uitgekeerd 106.788 gulden. De 97 personen, die deze prijs delen, zullen elk 935 gul den ontvangen. IN „CENTRAAL" TE GOES Goede resultaten bij Zeeuwse cursisten ln hotel „Centraal" te Goes werden woensdagavond diploma's uitgereikt aan de geslaagden voor het vakexa men en het examen leerlingenstelsel van de Vereniging tot bevordering van slagersvakonderwijs (S.V.O.) te Utrecht. De heer J. D. de Jonge, voorzitter van de Goese slagerspatroonsvereniging, heette de aanwezigen wolkom en spe ciaal de geslaagden en hun familie leden. Namens de commissie van bij stand bedankte bij de heer C. C. van de Watering, directeur van het insti tuut S.V.O. en diens staf. De heer C. C. van de Watering wees erop, dat Goes bijzonder goed uit de bus was gekomen bij het examen. Wat betreft lint loorllngenstclsel slaagden lande lijk gezien 84% van de cursisten, in Goes 93%. Voor bet A.V.O. was dit respectievelijk 70% cn 87% terwijl voor de vakcursus de cijfers 56% en 82% waren. PF. KOEST OTGEfö M IU K GEWUUW AANW, GE62\T KISIUK GEUifflELP HEKEN.' Z1JW ZLUKBA-VR BANG IX HET POMKKR- p&i ✓tT. „w "i" ■■•ra De heer M. Jochem, hoofdcontroleur bij het leerllngenstelsel. reikte hierna de diploma's voor het lecrlingenstel- scl uit. De heer P. van de Heuvel, vakleraar vakcursus Goes, overhan digde de geslaagden de cijferlijsten van het vakdiploma. Hij bedankte hierbij do heer J. A. Schrijver voor het belangeloos beschikbaar stellen van bot materiaal. De heer Van de Watering reikte de diploma's aan dc geslaagden voor het vakdiploma uit. Dc lieer II. A, Weijens, directeur van het abattoir te Goes, voerde hierna nog het woord. De heer De Jonge overhandigde na mens dc Goese slagerspatroons aaif de geslaagden met het hoogste resul* taat een nuttig geschenk. Dit waren voor liet vakdiploma de lieren J. A. Schrijver en W. L. Harthoorn en voor het leerlingenstelsel D. M. Geuze en C. Leendertse. Namens alle aanwezigen werd de heer J. Cloosterman, controleur bij het lecrlingcnslelsel in het district Zeeland, die wegens ziekte niet aan wezig kon zijn een fruitmand gezon den. Geslaagden De geslaagden waren: Vakdiploma (cursusduur 1 jaar) IJ. K. Slager, Sint Maartensdijk; J. A. Schrij ver, Goes: A. L. Moerman. Hoek: P. T. Jonker, Brouwershaven; W. Holstcn, Zwgndreehi: P. C. den Hamer. Zuamslag; w. L. Harthoorn. 's-Grevcnpolder: A. H. Baart. Kloosterzande en R. üeertse, Wis- senkerke. Leerlingenstclsel (cursusduur 3 Jaar) H. J. Denies, Middelburg; IJ. J. Andriessen, Walsoorden: J. van de Velde, Terneuzen; P. J. H. van Damme, Terneuzen; L. C. Ras, Groede; J. L. van Sabben, Middel burg: J. C. Westerweele, WolphaartsdtJk: W. C. Vnlent, Heikant: C. Wisse. Hans- weert: G. de Pender, Oosterland; M. E. Koster, Zierikzeo: C. Leendertse, Wissen- kerke: D. M. Geuze. Poortvliet en M. P. d# Bree, Hoek.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 8