Chevalier du Tastevin Jubilaris INTERNATIONALE SNELWEG DWARS DOOR VLAANDEREN AOSRAM NeJÜÏÏAMPÖ VAN NELLE „Afternoon" theebuiltjes Twee verhalen uit Retranchement CADZAND 3 DONDERDAG 9 NOVEMBER 1961 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 7 WEDSTRIJD OVER VERBINDING Brug over tunnel over Antwerpse Westerschei de (Van een Belgische medewerker) Binnen enkele jaren zal een nieuwe internationale autosnelweg dwars door Vlaanderen lopen, waardoor de havens van Antwerpen en Gent rechtstreeks zullen worden ver bonden met het noorden van Frankrijk. Deze nieuwe verkeers ader, die ook een degelyker ver binding met Nederland zal ver wezenlijken, zal in totaal 5 mil jard fr. kosten. De werken zullen beginnen te Antwerpen, waar de autostrada de Westerschelde zal kruisen door middel van een brug of een tunnel. Het verste punt wordt dan Rysel (Lille). Daar de Belgische regering in de eerstvolgende jaren niet de nodige fondsen ter beschikking kan stel len voor de verwezenlijking van dit .project, hebben talrijke ge meentebesturen in Vlaanderen sa men met de provinciale besturen 'de handen ineengeslagen. Er is een intercommunale financierings maatschappij opgericht, waarvan de statuten voor het einde van het jaar moeten worden goedgekeurd door het parlement. Men heeft uitgerekend dat de Europa 3, of kortweg E 3, zoals de nieuwe autosnelweg wordt genoemd, vol ledig kan worden aangelegd in vijf jaar, zodat men er mee hoopt klaar te komen tegen 1967. Afgezien van de openbare besturen zullen ook privé personen en ven nootschappen deel kunnen uitma ken van de financieringsmaat schappij, mits na goedkeuring van het parlement. Er zullen aande len worden uitgeschreven met een nominale waarde van 10.000 fr. Schelde-oevers Een fel omstreden kwestie is de keu ze tussen het aanleggen van een brug of een tunnel ter verbinding van do Scheldeoevers te Antwer- Sen. De knoop is nog niet doorge- akt, maar de voorkeur van de Belgische regering schijnt voor't ogenblik uit te gaan naar een tunnel, vooral omdat de minister van verkeerswezen, Bertrand, van oordeel is dat er een spoorweglijn over de Schelde dient te worden aangelegd. Een brug met lichte helling voor de oprit van de trein zou inderdaad heel lang uitvallen, wat zeker in Antwerpen heel wat vraagstukken zou doen rijzen. Men is echter van plan een wedstrijd uit te schrijven betreffende dit twistpunt. Op die manier hoopt men waardevolle gegevens en plannen te verkrygen van de deel nemende ingenieurs. Inmiddels tonen belangrijke buitenlandse firma's grote belangstelling voor het project. Brug in 18 maanden klaar Een bekende Duitse Firma heeft zelfs aangeboden een brug over de Westerschelde te bouwen in een periode van achttien maanden. Hierby zou ook een spoorlijn wor den voorzien. Dit buitenlandse bedrijf haaide ver schillende argumenten aan, die pleiten voor het bouwen van een brug in plaats van een tunnel. De moderne bouwconstructies met spanbeton laten toe werkelijk wonderen te verrichten. Een van de voornaamste argumenten te gen een brug is, zoals gezegd, de lange oprit. De Duitse ingenieurs toonden echter aan, dat een met moderne middelen opgerichte brug zo weinig ondersteuning vergt, dat de enkele pijlers nauwelijks plaats vragen en op geen enkele wijze het verkeer zouden hinde- Advertentie i ren, noch het uitzicht van de stad schaden. Volgens deze methode wordt het mogelijk de overbrug ging van de Schelde over 520 me ter te maken zonder één enkele stut. Te Düsseldorf kan men zelfs een brug bewonderen waarvan het middenvak een afstand van maar eventjes 1200 meter overspant. De Duitse firma deed ook een oplos sing aan de hand voor het aan leggen van de spoorweg. Er werd een minimumhoogte van 56 meter geëist om doorgang te verlenen aan de zeeschepen. De construc teurs voorzien echter een hoogte van 80 meter. Onder het wegdek van de brug zou dan een nieuwe verdieping worden aangelegd voor het treinverkeer. De spoorweg zou aldus worden verwezenlijkt in een grote betonnen holte, als een tun nel. Het grote middenstuk ran 520 m zou te Düsseldorf worden vervaardigd en dau in zijn geheel naar Antwerpen worden gesleept. Tot daar het voorstel van de Duitse firma, dat natuurlijk met aandacht wordt onderzocht. Wellicht komen echter dank zij de wedstrijd nog andere vooruitstre vende ideeën uit de bus, die mis schien even doorslaggevende ar gumenten zullen aanwijzen, plei tend voor het aanleggen van een tunnel. (Advertentie) ^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllüllllllllljlil Eén baan meer om de aarde I §j Kapitein-luitenant Walter M. M Schirra van de Amerikaanse marine, die behoort tot de H groep van geselecteerde Ame- rikaanse ruimtevaarders, heeft in Perth verklaard, dat de Ver- cnigde Staten voornemens zijn M een ruimtevaarder in de lucht te brengen, die achttien maal een baan rond de aarde zal ma- ken, d.w.z. één maal meer dan de Russische ruimtevaarder Ti- m M tov in augustus heeft gedaan. Kapitein-luitenant Schirra is in Perth aangekomen ter voorbe- p reiding van de lancering van een ruimtevaartuig met een chimpansee aan boord, die drie p| maal rond de aarde zal moeten gaan. De lancering zal binnen- kort plaatshebben vanaf het n H ruimtevaartstation Muchea, ten H noorden van Perth. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliü Lottums kerkkoor in staking (Van onze correspondent) In het Noordlimburgse rozendorp Lottuin moeten de parochianen in de Sint-Gertrudiskerk tijdens de hoogmissen het zonder koorzang doen, want het kerkkoor is in sta king gegaan. De oorzaak hiervan ligt in een meningsverschil tussen de pastoor van de kerk en het koor. De pastoor heeft namelijk kortgele den de deur van het zangerskoor voor de „stille missen" afgesloten teneinde te beletten dat tijdens deze stille kerkdiensten iemand op het koor plaatsneemt, aangezien tijdens deze diensten ook onbevoegden op het zangerskoor gingen zitten en er teveel werd gekletst. Dit nu nemen de koorzangers niet, omdat zij gewend waren ook tijdens de stille kerkdiensten hun vaste plaats in het zangerskoor in te ne men. Nu de koorzangers blyven zwygen in de kerk. heeft de pastoor maatregelen getroffen, zodat de ge lovigen onder leiding van een orga nist gezamelijk misgezangen zullen uitvoeren. j ID VAN „La Confrérie des Chevaliers du Tastevin", lid van de broederschap der ridders van de wijnproeverij. Een hele mondvol en dat is het voor deze mensen ook. Uit hun „tastevin", een proefschaaltje nemen ze telkens een mondje. Enkele seconden later laten ze het mondje zo discreet mogelijk in een bak zaagsel verdwijnen. Vergeeflijk: het proeven alleen is niet belangrijk, men moet zich ook staande houden. Bij het horen van titels als „wijn kenner" of „wijnproever" gaan de gedachten zo gemakkelijk een andere richting uit. Bandeloos is de fantasie, als het over mensen gaat, die er zelfs een ridderschap uitslepen. (Advertentie) Het enige wat wij van wijn weten is dat een dro ge zomer een goed wijn jaar belooft. M eneer Leendert H. Rippe uit Goes heeft dat bevestigd. Regent het veel dan wordt het alcoholpercen tage lager" verklaarde hij en de zaak is daarmee duidelijk. Gewoon een kwestie van verdunning. Als het héél lang zou re genenzou het wel eens allemaal water kunnen worden. Een trieste affai re, ook voor meneer Rip pe. Hij werd nog maar onlangs In een geëxalteerde fantasie zou men zo'n man doortrokken van wijn kunnen oproepen, een kenner, die in 't jargon der beatniks, „maar heel weinig bloed in z'n alcohol heeft." In die sfeer zou een che valier du tastevin direct na het ontwaken een mild landwyntje ontkurken om 's avonds in een branding van bruisende champag ne in bed te spoelen. Meneer Rippe begint 's morgens met een kopje thee. En de verdere dag veel koffie. Als het zo eens uitkomt een goede Bourgogne bij het middagmaal. Voor het overige heeft de heer Rip pe het als restaurateur erg druk met zyn zo tg voor het Goese hotel „Ockenburgh." De dagelijkse zorg voor de gasten, de zorg rond een verbouwing. „Net als een normaal mens" zegt de heer Rippe bijna verontschuldi gend als we over de goed-vader- landse hang naar het Kopje thee met het ronde biskwietje spreken. En tot de dienstdoende ober „Twee koffie graag." Hij beziet het effect als een vuur werkmaker, die het eerste licht spoor uit het voorprogramma heeft afgestoken. Het ontbreekt er maar aan, dat hij zegt„Een hele ont nuchtering zeker 't ZIET cr wei erg Belgisch uit, op deze wegwijzer in Retranchement. Zoute, Kitocke, Heijst, liet ligt alle maal voor het grypen. Toch ligt Retranchement in Zee land, is liet een Nederland se gemeente. Maar een in woner, die „Den Haag" eens een rekest zond, zou ten antwoord hebben gekregen: „U moet zich tol uw eigen regering wenden 1" Deze anekdote is de laatste jaren in tal van periodieken verschenen. Onlangs nog in „De Linie" haalde een me neer Weve uit Rotterdam het geschiedenisje op. Nim mer werd echter onthuld, wié toch wel die inwoner was. Wc hebben liet eens uitge zocht. Hot was geen inwo ner, maar het gemeentebe stuur, dat in de dertiger jaren het moet tussen 1933 en 1939 zijn geweest een dergelijk antwoord kreeg van een departe ment - wélk departement het officiële briefhoofd „Gemeente Retranchement" als zijnde Belgisch terzijde (egde is niet meer te achter- aaien. De brief is tot 1944 Dp liet gemeentehuis be- .vaard gebleven. Toen richt ten de Canadezen er hun stafkwartier in en sinds dien is de brief zoek. Kort na de bevrijding, toen Zeeuwsch-Vlaanderen zich door „Den Haag" stiefmoe derlijk bedeeld voelde, is de geschiedenis weer eens opgehaald. En 'met dit op halen is men blijkbaar nog altijd doende. IN Retranchement heeft men er destijds maar eens om gelachen. Te ver gaat liet de inwoners echter, dat de .Evenementenlyst', opge geven door de V.V.V.'s in westelijk Zeeuwsch-Vlaan deren dit jaar liet natuur reservaat „Het Zwin" tot de gemeente Cadzand rekende. „Dat is van ons", zei men in Retranchement, „mogen wij dan niets van onszelf hebben?" En verbolgen verscheurde men de evene- mcntslijst, hopend dat die van 1962 het Zwin zal ver melden waar het hoort, in de gemeente Retranche ment. Klapstuk is het inhuldigingsfeest op het befaamde chateau van da confrérie, het Chateau du Clos de Vougeot," waar hij met nog zeventien anderen de ridder slag van liet genootschap kreeg. Een temidden van wijngaarden gelegen ch&teau in de Bourgogne streek tussen Djjon en Beaune. Daar ontving de heer Rippe in tegenwoordigheid van een slordige vijfhonderd andere ridders het met een rood-geel lint versierde taste vin, het proefschaaltje, ereteken van het genootschap. De „grand- maitre," een soort opper-proever dus, soeg hem met een wijnrank tot ridder. Nog wat Frans getortel en de zaak was rond. Dat ging daar in „La grande salie d'Honneur" van het kasteel kleurig toe. Herauten in het traditionele jachtkostuum van de streek, met rode jakken en groene kousen verwelkomden de nieuwe ridders met klaroenstoten, als de grand-maitre de namen af riep. Die kleurige figuren waren ook by het luisterrijke diner, dat op de „Cérémonie d'Intronisation des Chavclicrs" volgde. Zij waakten er voor, dat geen en kel geledigd glas ongevuld bleef. Wijn, wijn, wijn, acht soorten en uiterst bedrijvige mensen in folklo ristische kostuums. Niet meneer Rippe. Dit is zijn klapstuk „Je moet je hand wel eens op je glas houden Het zou ook wel wat dwaas zijn Foto boven: de lieer Rippe met de „tastevin", het hem uitgereikte proefbohaa.ltje, onderscheidingste ken van ,gia Confrérie des Che valiers du Tastevin". Links boven de bijbehorende oorkonde en ge heel boven het temidden van de wijngaarden liggende Chateau du Clos de Vougeot, eigendom van „La Confrérie". geweest, als de nieuwe ridders rumoerig waren geworden. Er was geen zaagsel, maar ze hadden hun handen. Zo is de Goese restaurateur op correcte wijze wijn-ridder ge worden. Voor zover bekend het derde Zeeuwse lid van de broe derschap, waartoe men op voor dracht van twee andere leden kan worden toegelaten. Weet meneer Rippe nu alles over wijn „Ben je mal" is zijn eigen antwoord, „er zijn duizenden en nog eens duizen den soorten, alleen al in Bourgog ne." Maar men kan hem uit een ouge- etiketteerde fles een glas inschen ken hij kan feilloos het type en liet karakter vaststellen. Een ken nis, die op liefhebberij en ervaring stoelt. Ervaring, destijds opgedaan in een Haags hotel en in Frankrijk, waar hij enige tyd woonde. Maar meneer Rippe drinkt gewoon zijn koffie en zijn thee. Werkelijk, hij ként de wyn. ZATERDAG telt Kruiningen een jubilaris, die de sympa thie van het hele dorp heeft: „opper" A. Maner van de rijks politie De heer Mauer is zaterdag 25 jaar in overheidsdienst. Geen 25 „politiejaren": lot de meidagen van 191,0 was de in Domburg geboren heer Mauer on derofficier bij het korps „ponton niers cn torpedisten". Ka de capi tulatie kwam hij bij het korps marechaussees, dat hij tot 194', heeft gediend. In dat jaar werd hij door de S.D. gearresteerd we gens ondergrondse activiteit. Hij overleefde Vnght cn Saksenhan- sen, keerde ziek en verzwakt in Nederland terug, maar diende eind '//6 alweer bij het. korps rijks politie. In 1956 kwam de heer Mauer in 1955 was hij bevor derd tot opperwachtmeester als plaatsvervangend groepscomman dant naar Kruiningen. De heer Mauer is ook buiten Domburg en Kruiningen in Zeeland geen onbe kende; in de oorlogsjaren deed hij onder meer dienst in Breslcens cn Zuamslag. De gehele bevolking van Kruinin gen is in de gelegenheid gestéld de jubilerende politieman te felici teren: zaterdagmiddag is er bij hem thuis tussen drie en zes uur een receptie. In de morgenuren komen de burgemeester van Krui ningen en het districtscommando van de rijkspolitie in Zeeland fe liciteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 7