Nachtelijke Vlissingse sportvisser ving bot walcheren „bedrijfsorganisatie op het gemengde bedrijf" marktberichten Agenda DONDERDAG 9 NOVEMBER 1961 PROVINCIALE '/.EEUW SE COURANT KANTONGERECHT MIDDELBURG „Een bijkomende straf, die de wet niet kent" In de nacht van 26 augustus begaf de Vlissingse tekenaar M. J. C. E. zich op pad, terwijl hij zich een sma kelijke vismaaltijd in liet vooruitzicht stelde. Hij kwam bedrogen uit. In de Binnengang van zijn woonplaats gooide hij zjjn dobber uit en wachtte tot een vis zich zou vergrijpen aan het aas. Voordat dit echter het ge val was, werd hij op heterdaad be trapt door een politieagent. Woens dagmiddag diende deze zaak voor de Middelburgse kantonrechter, mr. J. Moolenburgh. Er waren de tekenaar drie feiten ten laste gelegd: het vissen bij nacht; het vissen zonder vergunning in een water, waarvan het visrecht aan een particulier toebehoort, en het niet direct gevolg geven aan de sommatie vap een politieman om zijn vergun ning te tonen. E. verklaarde dat hij niet wist, dat er 's nachts niet gevist mag worden. Hij zei dat hij „verleid" was door zijn kameraden. De hengel, waarmee de Vlissinger zich destijds zo hoopvol op pad had begeven, was in beslag ge nomen en lag tijdens de behandeling van de zaak voor de kantonrechter. De officier van justitie, mr. J. L. An- dreae, meende dat E. al een bijko mende straf had gekregen, die de wet niet kent, omdat hij vanaf augustus niet had kunnen vissen. Hij eiste een boete van 3, één van 4 èn één van 3. De uitspraak was conform. De vertegenwoordiger H. G. H. uit Vlissingen had op 17 september zijn auto ondanks een wachtverbod geparkeerd op een uitwjjkstrook langs de Vroonweg in Koudekerke. H. verklaarde, dat hij het verbods bord ter plaatse niet had kunnen zien, omdat er enkele auto's voor stonden. Op 11. november j.l. veroordeelde de Middelburgse kantonrechter de drukker O. J. 7,. uit Yerseke voor hetzelfde feit, gepleegd op dezelf de plaats en datum tot een boete van 4 subs. 1 dag. De getuigen de wachtmeester had toen ver klaard, dat er niet alleen bij de bewuste uitwijkstrook een bord staat, maar ook aan het begin van de Vroonweg. Tegen H. eiste de officier 5 subs. 1 dag. De kantonrechter veroordeelde hem tot een boete van 4 subs. 1 dag. De huishoudster P. P. uit Goes had op 3 augustus by Zoutelande het wachtverbod overtreden. Zij verde digde zich door te zeggen, dat de auto niet op dc' rfjweg stond, maar in de berm. Tijdens de zitting kreeg zij te horen, dat dit 'ook niet is toege staan, wanneer voor de weg een wachtverbod geldt. Zij werd conform de eis veroordeeld tot een boete van ƒ6 subs. 2 dagen. Het niet verlenen van voorrang wordt vaak gevolgd door een bot? sing. Dat was ook het geval toen de bezorger R. de V. uit Vlissin gen op de kruising Hogeweg-Rem- brandtlaan in zijn woonplaats op 17 augustus met zijn fiets geen voorrang verleende aan een per sonenauto. Voor deze overtreding werd hij veroordeeld tot een boete van 15 subs. 3 dagen. In Middelburg had de scholier M. C. van A. op 18 oktober met zijn brom fiets geen voorrang verleend aan een fietser. Uitspraak 10 subs. 2 dagen. Twintig gulden subs. 4 dagen was de uitspraak van de kantonrechter in de zaak tegen de arbeider E. H. P. de B. uit Breda, die op 1 juli met zijn Damclub jubileerde Op feestelijke wijze heeft de damclub A.D.C. te Aagtckerke zaterdag in het verenigingsgebouw „Amïeitia" het 30-jarig jubileum van de dam club herdacht. Vele vertegenwoordi gers van damclubs uit. de omgeving en vertegenwoordigers van plaatse lijke verenigingen boden gelukwen sen aan, vaak vergezeld van bloem stukken. De avond werd verder ge vuld door het cabaret-gezelschap van Wim de Graaf. Het gebodene viel zeer in de smaak. In de pauze was er een verloting ter bestrijding van de onkosten van deze avond. Voor deze jubileumviering bestond zeer grote belangstelling. VANDAAG. Ilddelburg -- City: Tussen hemel en moeras. 20 uur, alle leeftijden. Electro: Hyena's van een wereldstad, 10.30 uur, 18 Jaar. Schouwburg: toneelgroep Cen trum voor Z.V.U., 20 uur. Schutters hof: vergadering geref, mannenbond, 20 uijr. Suisse: Vergadering N.C.B., 20 uur, Vlissingen Alhainhia: Khapsodie, 20 uur, 14 jaar. Luxor: De beul van Springdale, 20 uur, 14 jaar. Kiviot; Lering over de Groninger Kustvaart. 19.30 uur, 't. Anker: Jonge-gezinnen- avond, 20 uur. (Joes Grand: Ben Hur, 19 uur. a,l. Schuttershof: Ouderavond gerefor meerde gemeenteschool, 20 uur. Sergen op Zoom Roxy: Pikant verlot in Parijs, 20 uur, 18 jaar. Luxor: O sole mlo, 20 uur, a.l. Tcrncnzcn Luxor: Ben Hur. 19.30 uur. bromfiets op het kruispunt Poelen- daeleweg-Nicuwe Vlissingseweg te Middelburg geen voorrang had ver leend aan een personenauto, waar door een botsing was ontstaan. Donker De monteur C. D. P. van H. uit Goes had op 18 oktober in 's-Gravenpol- der gereden met een personenauto, waarvan dc linker koplamp niet brandde. Hy werd veroordeeld tot een boete van f 10. De bakker A. P. R. uit Grijpskerke en de kapster K. G. Z. uit Oostkapel- le hadden beiden gereden met een bromfiets zonder achterlicht; de eer ste op 16 oktober in St.-Laurens en de kapster op 1.4 oktober in Oostka- pelle. De bakker kreeg een boete van 1,50 subs. 1 dag en mej. Z. werd'veroordeeld tot ƒ5 subs. 1 dag. „De Stem" in nieuw kantoor te Goes Directie en hoofdredactie van het dagblad „De Stem" hebben woens dagmiddag gerecipieerd ter gele genheid van dc openig van het nieu we bijkantoor aan de Klokstraat 1 te Goes. Het dagblad „De Stem" heeft zich hiermee verzekerd van een plaatsje in het hart van de stad. Tot voor kort was het bijkantoor gevestigd in het pand Westsingel 98, buiten het stadscentrum. Meer dan een jaar geleden is het gebouw aan de Klokstraat aange kocht en in de afgelopen maanden is het verbouwd tot een fraai kantoor, dat modern is ingericht. Het gebouw is van een nieuwe pui voorzien, ter wijl inwendig héél wat is „gebroken" om doelmatige administratie- en re- daetievertrekken in te richten. Velen kwamen gistermiddag directie en hoofdredactie, alsmede het Goese administratie- en redactiepersoneel van „De Stem" hun gelukwensen aanbieden. Onder hen waren ver schillende burgemeesters, tientallen relaties van „De Stem" en journa listen van de andere Zeeuwse dag bladen. Enkele fraaie bloemstukken, die in het redactie- en administratie- vertrek waren neergezet, gaven de nieuwe kantoren een fleurig aanzien. Wethouder Hoek opende „Nederland maakt het" De Middelburgse scholieren zullen in de komende dagen klas voor klas in school C de onderwijstentoonstelling „Nederland maakt het" van de Vere niging Nederlands Fabrikaat bezoe ken. Deze expositie is woensdagmid dag geopend door de wethouder van onderwijs van de Zeeuwse hoofdstad, dc heer J. S. Hoek. In zijn openingstoespraak wees de heer Hoek er op, dat het gemeente bestuur wel eens aarzelt om de kin deren vrrj-af te geven voor het be zoeken van dergelijke evenementen. Toen de vroede vaderen evenwel de expositie „Nederland maakt het" ge zien hadden, twijfelden zij niet meer om de organiserende instantie gele genheid te geven voor enige tijd haar intrek te nemen in school C. De heer Hoek zei het nuttig te achten dat de Vereniging Nederlands Fabrikaat de jeugd een inzicht wil geven in de nationale industrie, waarmee volgens de wethouder ook de beroepskeuze gebaat is. Hij hoopte, dat deze expositie haar doel in Middelburg Dc heer Hoek werd ingeleid door de aan r1aze tentoonstelling verbonden vaste leerkracht, de heer A. B. Wap- stra, die er op wees, dat deze ten toonstelling geen reclame is. „Wij willen de kinderen niets verkopen", zei de heer Wapstra, die er aan toe-' voegde, dat men een gunstig klimaat wil scheppen voor de industrie door een objectieve voorlichting. „Willen wij meekOQien in Euromarkt-ver- band. dan is het nodig voor nationa le bundeling en een goede binnen landse markt te zorgen", zei de heer Wapstra. Tot slot van zijn inleiding deelde hij mee, dat de belangstelling voor de tentoonstellingen van het Neder lands fabrikaat zo groot is, dat men 10 jaar nodig'heeft om één keer Ne derland rond te komen. Na de ope ning door wethouder Hoek gaf de heer Wapstra een toelichting voor de genodigde docenten. N.O.V. vergaderde De N.O.V. afdeling Middelburg hield dinsdagavond een vergadering in het Nederlands Koffiehuis. Het hoofdbe stuur was vertegenwoordigd door de lieer J. Gierum, Behalve de huishou delijke zaken werd de beschrijvings brief voor de algemene vergadering op 28. 29 en 30 decehiber te Am sterdam behandeld. Tot afgevaardig de voor deze vergadering werden benoemd de heren J. de Kok, W. Janssen en G. J. van Holthuijsen. Tuinbouw en Plantkunde hield jaarvergadering Tijdens de .jaarvergadering van dc Koninklijke Maatschappij voor Tuin bouw en Plantkunde afdeling Wal cheren woensdagavond in hotel „Suisse" te Middelburg zijn de plannen voor de komende «inter naar voren gebracht. Hierbij werd vastge steld dat er op elke lezingsavond een half uur zal worden gereserveerd voor wat de voorzitter, de heer J. Sanderse noemde „een plantenpoly- kliniek". De leden zullen dan eèn deskundige kunnen raadplegen over plantenziekten, insektenbestrijding enz. Voor het winterseizoen staan verder een aantal lezingen en een excursie op het programma. De secretaris, de heer H. J. Adriaansen. had zijn jaar verslag op rijm gesteld. Uit het fi nancieel verslag van de penning meester. dc heer D. Tillema, bleek dat de rekening over 1961 sluit met een voordelig saldo van 440,87. De begroting voor 1962 bevat een post „reserve" van 175. De heer A. Arendse stelde voor om de post „extra bijdrage" van de be groting 1962 te schrappen. De voor zitter wilde dit liever uitstellen tot volgend jaar, „want", zo zei hij, „we zitten in een ontwikkelingsperiode". De heer Davidse werd benoemd tot lid van de kaècommissie. In de be- Officiële publikatie MIDDELBURG. AFSLUITING KORTE NOORDSTRAAT. Burgemeester en wethouders van Middel burg maken bekend, dat iti verband met het uitvoeren van bestratingswerkzaam heden de Korte Noordstraat van 13 t/m 30 november a.s.. of zoveel langer of korter als nodig zal blijken, voor alle rijverkeer zal zijn afgesloten. Middelburg. 7 november 1961 stuursvacature van dc heer H. J. Adriaansen werd benoemd de heer E. Zuidema. Tot slot van de bijeen komst vertoonde de voorzitter enkele kleurendia's. VLISSINGEN Bromfietsdief aangehouden De Vlissingse politie heeft woensdag de Vlissinger P. J. R. gearresteerd. P. wordt er van verdacht op 21 ok tober j.l. by het Concertgebouw een onbeheerd staande bromfiets te heb ben gestolen. De bromfiets is inmid dels in beslag genomen. Gevonden voorwerpen In het tijdvak van 30 oktober tot en met 6 november 1961 zijn aan het bureau van politie te Vlissingen de navolgende voorwerpen als gevonden aangegeven: grijze portemonnee met inhoud, langwerpige broche, twee sleutels aan ring, paar kinderhand schoenen, regenbröek, rozenkrans, nylon ceintuur van regenjas, kinder driewieler, witte schort, wollen sjaal ring met 7 sleuteltjes en dubbele rij wieltas met inhoud; en dat inlichtin gen aan zijn bureau zijn te bekomen omtrent de adressen, alwaar de na volgende voorwerpen als gevonden zijn gedeponeerd: broche, muntbiljet van 2.50, herenparaplu, donorspeld- kinderschoentje (linker), paar da- „De Wijde Wereld" in met twee Amsterdamse meisjes „Een drang naar de verte": zo noem den Jos de Lange Wendels en Robby van der Wal, twee Amsterdamse meisjes, de drijfveer tot het maken van hun wereldreis, die 11 jaar duur de. In de jeugdherberg „De Schel- d est room" te Vlissingen vertelden zij woensdagavond voor een aandachtig luisterend publiek, bestaande uit le den van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en natuur- vriendenwerk, van hun opzienbaren de ervaringen tijdens deze reis. Elf jaar geleden vertrokken ze uit Amsterdam, zonder geld, maar met een goed humeur, hun gitaar, de tenuitrusting en de rugzak. Ze be zochten liftend 62 landen. Sprookjesachtig noemden ze hun be zoek aan de kroonprins van Marok ko, wiens gast ze tien dagen wa ren. Opmerkelijk waren ook hun produkten: een aantal prachtige kleurenfilms van het bonte leven in vreemde landen. Beelden van dansende inboorlingen, olifanten aan de drinkplaats, markt- tafereeltjes, prachtige landschappen volgden elkaar op in een kleurige va riëteit. Do ondernemende meisjes voorzagen in hun levensonderhoud door met begeleiding van hun gi taar op diverse gelegenheden lied jes te zingen, zoals in de bioscopen in Portugal en kasjba's in Noord- Afrika. Ook Noord-Amerika bezoch ten zij nadat op Cuba de grond te heet onder hun voeten was geworden, ten tijde van Castro's revolte. Daar na bezochten ze Zuid-Amerika. Rob by en Jos zijn nu nog maar enkele maanden terug in Nederland. Hun plannen voor de toekomst zijn nog niet uitgestippeld, voorlopig houden ze lezingen over hun buitenlandse er varingen. Tijdens deze bijeenkomst werd nog medegedeeld, dat medio maart van het volgend jaar de jour-, nalist Jos van Dijk voor het NIVON komt spreken over Israël. Zijn cause rie wordt geïllustreerd door een aan tal films. Jeugdaccordeonorkest speelde in Sf.-Josephziekenhuis In 't zusterhuis van het Sint-Joseph- ziekenhuis Ie Vlissingen gaf het „Vlissingse jcugd-accordeonorkest dezer dagen voor personeel en pa tiënten een concert. Het ensemble speelde onder leiding van de heer W. Meulmeester op verzoek nog enige populaire melodieën als toegift. Voor de jeugdige orkestleden was er al dank voor het gebrachte een versna pering. ARNEMUIDEN Duivenfentoonstelling De Arnemuldense duivenvereniging „De Voorwaarts" zal 16 december a.s. in het café de Vriendschap te Arne- muiden haar jaarlijkse duivententoon- stelling houden. Actie voor jongeren van nieuw-Guinea mesglacé's meerkleurenvulpotlood, De Christelijke Sociale Jeugdorgarii- porfefeuille met inhoud, paar nylons -*- spaarzegels van bondsspaarbank, da mespolshorloge, portemonnee met in houd, rubberlaarzen, wollen sjaal, dubbele rijwieltassen huissleutel, kin derwantje, damesglacéhandschoen en een paar lederen handschoenen, als mede diverese dames- en herenrijwie len en autopeds. satie te Arneinuiden (Werkende Jeugd), wil te Arnemuiden een actie voeren ten bate van de jongeren van Nieuw-Guinea. Gedacht wordt aan 'n inzamelingen met lijsten. Het bestuur van de Werkende Jeugd te Arnemui den heeft om een onderhoud hierover verzocht met burgemeester en wet houders. F. DE RONDE SPRAK OVER Causerie voor vereniging bedrijfsvoorlichting Voor dc Vereniging voor Bedrijfs voorlichting W.-Zuid-Beveland heeft de heer F. de Rondo van de ryks- landbouwvoorlichtiiigsdienst te Goes woensdagavond in 's-Gravenpolder een causerie gehouden over het on derwerp: „Bedrijfsorganisatie op het gemengde bedrjjf". De heer De Ron de zal deze lezing voorts houden in Goes (27 november), Nisse (30 no vember), Oudelando (19 december), Heinkenszand (21 december), 's-Heer Hendrikskinderen (H januari), 's- Heer Abtskerke (4 januari), Katten- dijke (8 januari) en Kloetinge (10 januari). De heer De Ronde zei o.m., dat iede re ondernemer de taak heeft om de verschillende bedrijfsonderdelen har monisch in elkaar te passen. De keu ze van de beste combinatie van zijn produktiefactoren is dan ook een kwestie van denken, rekenen en er varing. Degene, die nauwkeurig en doelbewust denkt, brengt het ver in zijn bedrijf. De produktiefactoren, waarmee hij rekening moet houden, zijn, aldus spreker, de beschikbare arbeid, het beschikbare kapitaal en de bedrijfsoppevvlakte. Ook in de landbouw wordt gestreefd naar ar- beidsverkorting en hogere produktie per man. Vijfentwintig jaar geleden bijvoor beeld, waren de kosten van i uur arbeid ongeveer 2 kg kraan of melk. Thans ongeveer 7 kg. Doelmatige aanwending van de arbeid is nood zakelijk. Bij hetzelfde bouwplan zijn er verschillen op de bedrijven tussen 200 tot 400 arbeidsuren per ha en 100 tot 300 arbeidsuren per melk koe. Vooral een kleine melkveestapel vraagt per eenheid voel arbeid. Opvoering van de nrbeidsproduk- Liviteit kan volgens de heer De Ifonde verkregen worden door een goed overwogen bouwplan met verantwoord© eenheden, voldoende grootte van de veestapel, bijvoor beeld 12 tot 15 melkkoeien, 200 mestvarkens en 2000 kippen, doel matige arheidsmethode, verant woorde mechanisatie en aangepas? te bedrijfsgebouwen. Kapitaal Het beschikbare kapitaal kan aange wend worden voor arbeidsvervangen- de machines, arbeidbesparende be drijfsgebouwen, moderne bewaar methoden van dc produkten en inten siever bouwplan met uitbreiding van de veestapel of fruitteelt enz. De bedrijven met een grotere opper vlakte grond zullen de kapitaalsaan wending meer zoeken in de drie eerst genoemde punten om tot een goed bedrijfsresultaat te komen. De bedrijven met een geringere op pervlakte cultuurgrond zullen voor al moeten gaan in de richting van intensivering om op hun bedrijf een redelijk arbeidsinkomen te verkrij gen. Een bedrijf van 5 ha met 12 melkkoeien, 1000 kippen en 100 mest- varkens is kapitaalintensief en ook naar arbeidsinkomen een groot be drijf. Wanneer men een goed ondernemer is en als men durft te investeren, is het verschil in arbeidsinkomen tus sen een groot en klein bedrijf (in op pervlakte gerekend) veel geringer dan vroeger. Is een klein bedrijf echter een ko pie van het grote bedrijf dan zal het steeds moeilijker worden een redelijk arbeidsinkomen te halen, aldus spre ker. VEILING BERGEN OP ZOOM 8 november. Spruiten 56UI, Savoole kool-920. Waspeen 1521. Bospeen 10— 17. Bloemkool 11—94. Prei 15—23. Rode kool 6—12. Witte kool 8—0. Andijvie 8—23. Glassla 11—12. Uien 6—16. Breekpeen 13— 19. Kroten 1114. Spinazie 5356. Witlof 53—1.22. Boerekool 15—19. Jonathan 30— 61. Goudrenet 37—64. Lombart Calville 3862. Comtesse 20SU. Laxton Superbe 42—57. Alex Lucda 30—34, Golden Deli cious 3593. Cox' Orange 50—78. Saint Remy 2635. Beurre Alicp 1.37L45. VEILING TERNEUZEN 8 november. Sla 2 12—14, GO. Bloemkool A 2 54—73, afw. 14—57. Knolselderij 4-^12. Selderij 10—113. Peen 2 32—34. Meerlander 1 7,70— 8,50. Andijvie 2 8—14. Sabo 2 99—114. Kro ten 1011. Rode kool 721. Boerekool 20—22. Savoole kool 2 13—18. Witte kool 5—18. Breekpeen B 17—19. Prei 2 10—22. Knolselderij 5—7. Spruiten geschoond 70— 76. A2 49—51. Tomaten A 2 26—31. Uien 1—22. Witlof B 85—95, B2 71—80, afw. 16— 59. Waspeen 21—29, Goudrenet 1 85 67— 68, 75 64, 65 59, 2 85 60—61, 75 62—63, 65 57, 2d 44, 3 grof 5253, 3 fijn 3944, kr. 39. Golden Delicious 1 85 7177, 80 7486, 75 78—84, 70 77—83, 65 69—74, 60 60, 2 85 65—72, 80 68—70, 75 70—73. 75 70—73, 70 72—74, 65 66—68, CO 49, 2D 3840, 3 grof 50—63, 3 fijn 40—45, kroet 4546. Jona than 1 75 59, 70 58—59, 65 54, 60 55—56, 2 80 54, 75 5258, 70 5557, 65 5356, 60 Scheepvaartberichten Vlissingen aangekomen op 7-11: Sils van New Castle; 8-11 Valiant van Hansweert. Vlissingen vertrokken op 7-11; Libra naar Amsterdam: 8-11; Valiant naar Algiers, Sils naar U.S.A. Vlissingen gepasseerd naar Antwerpen op 7-11: Eagle, van Londen, Maashaven van Rotterdam, Vesta van Zee, Kroonborg van Hamina, Balticborg van Skutskar, Meidoorn van Lissabon, Baltic van Rot terdam; 8-11: Stad-Schiedam van Narvik/ Gent, Astra van Calais, Pallas van Le Havre, Citadel van Randers. Fambo van Oporto, Hecuba van Bremen. Vlissingen gepasseerd van Antwerpen op 7-11: Ceres n3ar Hamburg/Terneuzen, Schiedijk naar Rotterdam; 8-11: Egbert- Wagenborg naar Kotka, Lien naar Esbjerg/Terneuzen, Jason naar Amster dam, Twin naar Gothenburg/Gent, Maas- kerk naar Bremen, Korendijk naar Rot terdam, Megrez-N naar Zeebrugge, Tjoba naar Zee, Repeto naar Zee, Cornelis-Broe- re naar Zee, Pacific naar Stoekton, Tara naar Bremen, Hoogkerk naar Rotterdam. Burgerlijke stand GRIJPSKERRE. Getrouwd: J. Poppe 29 j. en E. Duvekot 21 jaar. SEROOSKERKE W. Bevallen: A. MaljaarsHarpe, d.; S. Rid derbos—Olree. d, Getrouwd: W. F Burger, 35 J. en M, P. de Dreu, 27 J.: J. ReUnierse, 25 j, en E. de Bruijn, 21 j.; P. Meulmeester, 24 j. en H. A. Steutel, 18 j. Overleden: J. Brouwer, 96 j.f wed. v. P. de Wolf. KOUDEKERKE. Bevallen: L. de Potter—Tissipk, d.; E. BosschaartGeschiere, d. Getrouwd: J. N. L. Bliek, 20 j. en J. P. Boone, 20 J.: A. Maljaars, 22 j. en J. Jas- pcrse, 19 j.; A. Matthijsse, 24 j. en S. Min? derhoud, 25 j. Overleden: M. Ouwerkerk, 66 j.. e.v. J. Jansen: J. Janse. 65 j.: P. Kaashoek, 76 j., wedn. v. C. B. Gunst: M. Laurel. 81 j., wed. v. A. J. L. Hanssen: A. Bimmel, 79 j., wedn. v. F. de Bree. VnOUW ENFOLD ER. Bevallen: J. Kwekkeboom—Lampert, d.; M. Geerse—Gideonse. z. Getrouwd: J. A. Davidse. 22 j. en C. P. Louwerse. 22 j. ARNEMUIDEN. Bevallen: N. ScheeleJanse, z.; N. de Nooijervan Belzen, z.; N. Dieleman— Wisse, 7..; J. de Nooijer—van Belzen, d.; C. Oreelde Meulmeester, d.; M. Theune van Belzen. d. Ondertrouwd: L. A. de Graag, 27 j. en M. van de Gruiter, 19 j.: A. L. Bouterse, 31 j. en C. Cal jouw, 31 J. Getrouwd: J. -T. Neuféglïse, 29 j. en .T. Duvekot, 28 j.: R. de Nooijer, 20 j. en W. M. Wisse, 18 j.: A. de Waardt, 19 j. en E. P. de Dood, 18 j. Overleden: A. C. Kraamer, 86 j., wed. v. C. de Kam. Koning Boudewijn der Belgen en koningin Fabiola hebben voor een groot deel de openingsavond van de 37ste Brusselse zesdaagse bijge~ woond. Foto: na zijn sprintzege werd onze landgenoot Jan Derksen gelukgewenst door koning Boudewijn en koningin Fabiola. 48—51, 2 D 37—30. 3 grof 46—57, 3 fijn 38, kroet 3544. Laxton Super 1 80 64. 75 65. 65 52—57, 60 55. 2 65 46, 50 4345, 2 D 37, 3 grof 50. 3 fijn 37. kroet 37. Lombart Calville 3 fijn 49. Cox' 1 60 78. Peren. Conférence 1 65-75 84, 55-65 79, 2 65-75 81. 55-65 76. St. Remy 3 grof 29. 3 fijn 25. George Wildeman 3 fijn 29. Pom-peren 3 grof 27—28. 3 fijn 26. VEILING MIDDELBURG 8 november. Fruit. Tomaten A 3468, B 30—75. C 2045. Appels. Jonathan H 2 80-85 52—62, 75-80 62, 65-75 57—63, 60-05 45—52, 3 grof 46—54. Golden Delicious H 2 60-65 5874, 3 grol 42—67. Lombart* Calville H 2 80-90 72—73, 70-80 74—76, 60-70 68, 3 grof 65. Peren. Coratesse de Paris H 2 75-85 46. 65-75 45—50, 55-65 34, 3 grof 41. Druiven. BI Alicante 2.10—2.22. Groenten. Bloemkool 4 st. per kist 6118, 6 st. per kist 39—66. 8 st. per kist 16—41. Sla 4—10. Prei 17—20. Andijvie 7—18. Sa voole kool 5—17. Rode kool 5—12. Witte kool 7—10. Boerenkool 17—18. Witlof 1.03 —1,12. Spruiten ongesch. 36—75, geschoond 84—95. VISMIJN COLIJNSPLAAT Exportgarnalen 5059 ltg, 71—1,18. handels- garnalen 95 kg, 83—88. Sr har 23 kg. Wij ting 270 kg. Bot 199 kg. Tong G3 kg. Ka beljauw 55 kg. Rog 8 kg. Sprot 803 kg. Ongesorteerde vis 86 kg. VEILING ROTTERDAM. 7 november. Aardappe'en 13—15. Andijvie 12—31. Bloemkool I A 58—79. II A 21—71. Sla I 5.10—9.90. II 4.00—4.G0. Witlof I A 1.22—1.36, II A 95—1.20. II B 83—1.18. Aan voer 22.500 kg. Spruiten I A 83—1.10, II A 67—80. I B 61—74, I D 58—89. Rode kool 814, Gele kool 1214. Groene kool 15— 27. Boerenkool 18—29. Prei 28—42. Peter selie 9—18. Selderij 7—18. Uien 15—22. Uien geschoond 1420. Peen 1722. Knol selderij 10—33. Kroten 14—22. Combinatie I Tomaten A 6.G0, B 6.40, C 5.60. Alicante 1.76—2.31. Golden Delicious KL. II A 70 88, II B 59—75. Cox" Or. Pippin KL. I A 88—1.26, I B 81—1.06, t C 64—78, II A 88— 1.11, II B 64—76, II C 61. Jonathan KL. I A 56—07. I B 49—61, I C 37—53, II A 45—62, H B 40—54, II C 42—47. Glorie van Holland KL. I A 52—64, I B 59—60, I C 54—57, II A 51—56, II B 48-52, II C 46— 53. Goudrenet KL. I A 5572, I B 5457. I C 51—55, II A 56—61, II B 54—58, II C 52. Legipont KL. I A 63—70, I B 68, I C 67. VEILING KAPELLE 8 november. Goudrenet 1 85-95 63, 1 75-85 63, 2 85-93 61, 2 75-85 61—62, 2 65-75 57, 2d 47, grof 44—53, fijn 40—42. Jonathan 1 85?95 55, 1 80-85 58, 1 75-80 61—62, 1 70-73 62—64, 1 65-70 60, 60-65 52, 2 80-85 54, 2 75?80 56.70 —57,10, 2 70-75 56.10—57 40, 2 65-70 54.80— 55.70, 2 60-63 50.70«-51.30, 2D 41, grof 43.30 —49, fijn 32—39, minder gekl.: 2 80-85 48, 2 75-80 51, 2 70-75, 2 65-70 50, 2 60-65 43. grof 37—40. Cox' Or. P. I. 75-80 103—106. 1 70-75 107—110, 1 65-70 98—101, 1 60-65 82, 1 55-60 72, 2d 46, grof 74—75, fijn 45— 53, Golden Delicious 1 90-95 71—74, 1 85-90 74—78, 1 80-85 73—78, 1 75-80 73—81, 1 70- 75 73—81, 1 65-70 72—76, 1 60-65 63—68, 2 85-90 65, 2 80-85 67—70, 2 75-80 68—72, 2 70-75. 67—72, 2 70-75 67—72, 2 65-70 60—69, 2 60-65 54—6, 2d 43—52, grof 51—60, fijn 31—49, kroet 28, idem verpakt: 1 85-90 83, 1 80-85 84—86, 1 75-80 37. 1 70-75 90, 1 65- 70 82. Lomburts Calville 2 90-100 50, 2 80- 90 54, grof 4249, fijn 25. Zoete Ermgaard 1 65-75 63, 1 55-65 48—55. 2 65-75 53—60, 2 35-65 42—52, 2d 25—28, grof 45, fijn 22— 23. Winston 1 65-70 55, 1 60-65 58. grof 45. fijn 33, 2 55-60 37. Baldwin 2 70-80 40. 2 60-70 34, grof 28. Legipont 1 65-75 76, 1 55- 65 71, 2 65-75 74, 2 55-65 68. rijp: 2 63-75 73, 2 55-65 64, 2d 46, grof 52. fijn 21. St. Remy 1 75-85 30, 1 65-75 32, 2 75-85 32. 2 65-75 31, 2d 27, grof 23—23, fijn 21. Com- tesse de P. I. 65-75 3, 1 55-65 31. 2 65-75 39, 2 55-65 29, 2d 10, grof 26—27, fijn 17— 19, Giescr Wildeman 1 60-70 60, 2 60-70 50—56, 2 50-60 3814, 2d 23—25, grof 34. fijn 18—19. Kleipeer 2 60-70 31. 2 50-60 20 —27. Brederode 2 60-70 31. 2 70-80. Zw. Wijnpeer 2 50-60 34. Kroetappelen 30. Aardappelen 1 9—10, 2 6—8, Groenten: Kropsla 11. Bloemkool 11—32. Boerekool 14, Spruitkool 1558. Dubb. Prins, bonen 12. Andijvie 711. Prei 13. Mispels 4650. Tomaten A 5061, B 44— 48, C 31—33, CC 20. EIERVEILING BERGEN OP ZOOM Eiernoteringen van de Coöp. Wouwse Melkinrichting Bergen op Zoom. Ingaan de donderdag 9 november 1961. Prijsklasse 0 ai cent: idem I 19 cent: idem II 18 cent: idem III 15 cent: idem IV 13 cent: idem V 12 cent. VEILING GOES S november. Groenten Per stuk: Bloem kool A2 42, B2 25—56, afw. 11—23. Krop sla 2 610. Knolselderij 913. Per bos: Selderij 7—10. Per kg: Tomaten A 43. Spruiten A2 36—46. B2 35, afw. 16—29. Dubb. pr. bonen afw 62, stek 1.50. Kroten 10. Groene sav. kool 17—22. Rode kool 815. Witte kool 8. Andijvie 1 8. Prei 1 1722. Uien 8. Waspeen 10. Boerekool 9— 12. Prelude bonen 117. Druiven 2 200. Zondag bevestiging ds. Groenewegen, Oosterland Zondag 12 november hoopt kandidaat H. J. Groenewegen zijn intrede te doen als predikant der Ned. lierv- ge meente te Oosterland in de vacature ds. G. J. Rijks. In de morgendienst zal de bevestiging plaatshebben door de vader van de nieuwe predikant, ds, II. J. Groenewegen te 's-Graven- liage. Deze dienst vangt aan om tien uur, terwijl de intrededienst zal be ginnen om half drie. Ds. Groenewegen zal de veertigste predikant zijn van de herv. gemeente te Oosterland sedert de reformatie. Het was op 25 juli 1574 dat Bernard Pieterszoon als eerste predikant zijn intrede deed in de voormalige paro chiekerk, go wijd aan Jodocus. Dc kerk was toentertijd nog niet door de geweldige brand van 1612 groten deels vernield en aanmerkelijk gro ter dan thans. Hoewel niet zo hoos als liet koorgedeelte dat nu nog be staat. liep het schip van de kerk tot tegen de toren. Dit is ook na de res tauratie van de toren nog duidelijk te zien. De twee steunberen met de ronde gaten zijn stukken van de westgevel van het voormalige schip van de kerk.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 3