Tekort van ruim een ton op Terneuzense gemeentebegroting Goese vuilnisbelt is broeinest van ratten BILT éHmvi k GOESE JEUGDGEMEENSCHAP OFFICIEEL GEÏNSTALLEERD PRESENTJES ZIERIKZEESE JEUGD RODE KRUIS NAAR ROTTERDAM VERWACHT. 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 9 NOVEMBER 1961 OP GEWONE DIENST: 113.075t— Voor „expansieve gemeenten" geldt meestal kost gaat voor de baat De gemeentebegroting van Terneuzen voor het jaar 1962 geeft op de gewone dienst een tekort aan van 113.075,Deze uitkomst is verkregen nadat een garantiebijdrage werd geraamd van 198.389,— maar ook na raming van een bijzondere post voor onvoorziene uitgaven wegens kapitaalslasten van 57.304,„Dit resultaat lieeft ons overigens niet zo teleurgesteld als wellicht zou kunnen worden vermoed," zo zegt het college van b. en w. in een inleiding op deze begroting. Onmiddellijk wordt daaraan toegevoegd, dat een gevoel van teleurstelling bij oppervlakkige beschouwing zeker niet misplaatst is. Het ligt namelijk voor de hand, dat een nieuwe finanoierings- regeling, waarmee een begroting al van meet af aan niet in balans kan worden gebracht, met de nodige reserve moet worden tegemoet getreden. Zoals het college het ziet, zal deze nergens een financiële ruimte van enige betekenis mogelijk maken. Het volume van het gemeentefonds werd namelijk niet vergroot, hetgeen ook niet de hoofdzaak was. Voorshands, zo vervolgt de inleiding, werd uit sluitend beoogd een betere verdeling te bewerkstelligen van de in het ge meentefonds vergaarde middelen. Het werk is dus niet af en zal verder moeten worden uitgebouwd. Bij ex pansieve gemeenten, waartoe ook Terneuzen is te rekenen, pleegt meestal in versterkte mate de kost voor de baat uit te gaan. zo stelt de inleiding verder. Zij in het bijzon der ondervinden moeilijkheden door de begrenzing van de gemeentelijke investeringsactiviteiten. Een onaf hankelijk financieel beleid is hierdoor onmogelijk en zal vooralsnog een van de. onvervulde wensen blijven. De vraag wordt gesteld lp hoeverre de regering aan de zich snel uitbrei dende gemeenten de helpende hand zal bieden, bijvoorbeeld door verfij ning der schoolbedragea per inwoner. Zolang de betekenis der mogelijk heid tot differentiatie in de uitkerin gen niet vaststaat, meent het college van b. en w. van Terneuzen van de financiële band met het rijk niet meer te kunnen zeggen. Daar men ook over de verruiming van het plaatselijk belastinggebied nog niet is uitgesproken, wordt elke voorspel ling over, of bekritisering van, de uitwerking der nieuwe opzet voor barig genoemd. Deze overwegingen zijn van dien aard, dat het begro tingstekort niet als een reden voor een zorgelijke toekomst moet worden beschouwd. Uitbreidingsplannen De snelle ontwikkeling van Terneu zen, inclusief de kanaahverken, noop te tot uitwerking in een versneld tempo van een aantal uitbreidings plannen. Vier plannen van formaat, n.l: „Zuid-West", „Sluiskil", Ooste lijk Bolwerk" en „Nienwneuzenpol- der" werden in 1961 vastgesteld. De exploitatieplannen zullen in 1962 hieraan worden aangepast. Om aan de behoefte van woningbouw, in dustriële bouw en havenaanleg te Kunnen voldoen, zijn thans plannen in bewerking, het uitbreidingsplan „Serlippenspolder", de totale herzie ning van het uitbreidingsplan in hoofdzaak, herziening van het sane ringsplan en van diverse partiële uit breidingsplannen. Het'tegenwoordige politiebureau vol doet allang niet meer aan de eisen, zodat eerlang naar een nieuwe be huizing moot worden uitgezien. De nieuwe politiepost, annex brandweer kazerne te Sluiskil, zal nog dit jaar in gebruik worden genomen. Voor wat betreft de volksgezondheid wer den bijzondere tegemoetkomingen verstrekt voor dc bouw van wijk centra ten behoeve van Wit-Gele'en Groene Kruis. Na de voltooiing hier van zal de openbare gezondheidszorg voorlopig geen extra aandacht meer vereisen. De bejaardenzorg is voor een belang rijk deel ter hand genomen door de stichting protestantse bejaardenzorg. Deze ontving gemeentelijke garan ties voor de bouw van een nieuw be jaardentehuis, dat waarschijnlijk in de eerste maanden van 1962 zal wor den aanbesteed. W oningwetwoningen Het overschrijden der curveprijzen veroorzaakt veel stagnering bij dc bouw van woningwetwoningen, even als het laat bekend worden van de woningtoewijzingen. Een toezegging is ontvangen voor de bouw van ver vangende woningen, in verband met de kanaahverken. Voor 1962 wordt: een nog grotere toewijzing verwacht voor vervanging van de te Sluis kil af te breken woningen. Twee gro te projecten, vallend onder het begrip infra-structuur. zijn zo goed als vol tooid: de uitwatering van de Otheen- se kreek en het eerste gedeelte van dc invalsweg. Voor 1962 staat op het programma de verbindingsweg Tor- neuzen-Sluiskil cn voor 1963 de om legging van de spoorlijn op de ooste lijke kanaaloever. Ten behoeve van de leefbaarheid werd f 370.000,aan subsidies ontvangen voor zwembad en accommodatie sportterreinen. Bei de werken zpjlen in 1962 zijn vol tooid. De nieuwe openbare lagere school aan de Van Steenbergenlaan zal in 1962 kunnen worden gebruikt. Voor de verbouwing van het schoolgebouw aan de Walstraat (openbare ulo) moet de vijksgoed- keuring nog worden verkregen. De huisvesting van het bijzonder onderwijs laat in enkele gevallen nog te wTensen over. Het bouw plan voor een gymnastieklokaal voor openbaar en bijzonder ulo vordert goed. Verwacht wordt dat de onderhandelingen over de bouw van een nieuw lyceum in 1962 kunnen worden afgesloten. De raad kan binnenkort een voorstel tegemoet zien betreffende een be tere behuizing voor de Terneuzen se Muziekschool. Het culturele leven In Terneuzen, zo gaat de inleiding verder, zou een sterke stimulans krijgen als men de be schikking had over een goed ge outilleerd centrum met een inspi rerende en feestelijke entourage voor het houden van congressen. vergaderingen, gemeenschaps feesten, tentoonstellingen en der gelijke. TIJD VERSTAAN Volgens het college zou ook het vreemdelingenverkeer hierdoor een injectie krijgen. Het is hard nodig, dat met de reeds begonnen aanleg van nieuwe Schelde-oevers in- en rond Terneuzen en met de bouw van het zwembadcomplcx, de onderne mers in de horeca-seclor hun tijd gaan verstaan. De inleiding wijst ver der op de belangrijke vruchten, die de aanwijzing als ontwikkelingskern reeds heeft afgeworpen. Met uitbrei dingen en vestigingen was tot nu toe een premiebedrag gemoeid van f 650.000,—. Philips alleen al ont vangt een reductie van f 140.000, op de door haar aangekochte gron den. De eokesfabriek te Sluiskil heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw van een derde cokesbatterij. In de primitieve ontwerpbegroting is geen plaats ingeruimd voor nieuwe investeringen. Op de gewone dienst is voor uitgaven een bedrag geraamd van f 5.775.569.—. waartegenover een inkomstenbedrag staat van f 5.662.494,zodat het nadelig sal do bedraagt f 113.075, Engels vissersschip in brand bij Schouwen Burgemeester redder in nood p Door kortsluiting ontstond de- M jl zer dagen brand op het voor pi M de sloop bestemde Engelse vis- H serschip „VVydale", dat in de H haven van Viane (gemeente jË |j Duiveland) ligt. H De „Wydale" was het laatste p| van het zogenaamde „drifter"- type in Engeland en maakte H deel uit van de vissersvloot van pp pp het Engelse dorp Great Yar- pp mouth. Nog onlangs had de |p Engelse tv. opnamen van het schip gemaakt in Engeland. De Wydale was door de sloperij n H De Korte en Van der Marei niet verzekerd. Het schip kreeg voor ettelijke duizenden gul- H dens schade aan dieselmotor en p| kompassen. De brandweren van OosterJand j§ H en Nieuwerkerk bestreden de e= pp brand met twee motorspuiten. |p De Nieuwerkerkse brandweer pp was als eerste bij de haven van Viane, maar kon geen water - p| geven, omdat onderweg de slin- hz ger van de motor was verloren p| geraakt. Burgemeester A. A. H van Eeten van Duiveland p| kwam als redder in de nood in zijn auto met de verloren slinger aanrijden. r>illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllilllllllllllllllllllll (Slot van pag. I ratten in do Goese polder langza merhand een ware plaag beginnen te worden. „Onrustbarend is het nog niet", zei ons de heer J. Oudkerk, voorzitter van de landbouwstudieclub, die ook grond heeft in de Goese polder. Hij zei overtuigd te zijn, dat de gemeen tereiniging zijn best doet. „Ons doel is alleen geweest er nog eens extra de aandacht op te vestigen", ver klaarde hij, te meer omdat hij zelfs heeft geconstateerd, dat het aantal ratten de laatste maanden beslist is toegenomen. De heer Oudkerk zei, VAN TOT JUBILARIS De heer J. J. Schout van Rilthem Azn. was dezer dagen niet minder dan een kwart eeuw lid van de X.C.B, En daar zal natuurlijk een zilveren feestje in. Zo gebeurde. Na mens het hoojfdbesitiur reikte de heer C. A. Koppejan (secretaris) het gouden insigne uit en vun de Rit- tlienise afdeling waren er bloemstuk ken voor mevrouw Schout. Velen kwamen de jubilaris gelukwensen. De jubilaris was aanvankelijk van de Souburgse afdeling maar rustte daar bij niet voordat hij een eigen Rit- themse afdeling had opgericht. Dat was in 1947. Pluumbédde Helemaal volgens dc tradities van de nujaarssehoouin aak in A rnemuiden sjouwde dc vrouw de matrassenon derleggers voor hel „pluumbédde", ofte wel verenbed, naar buitenZe moesten gelucht worden De matrassen kregen gewoontege trouw een plaatsje aan de straat kant en binnenin de woning, woed de de schoonmaak voort. Tegen half twaalf in de morgen was dit seizoen verschijnsel in zoverre uitgewoed, dut de matrassen wel weer binnen gehaald konden worden. Maar er viel niets meer binnen te lialen. Dc matrassen waren weg. Domweg \<erdwenen. Ze hadden zo mooi op een rijtje onder het raam gestaan, maar niets was er meer van te zien. De vuilnisman, onbekend met de Ar- nemitidse schoonmaakgewoonten, had zc meegenomen. Gewoon, als huis- vuil afgevoerd naar de stortplaats en die nacht heeft men in die bedstee in Arnemulden gewoon op het pluum bédde geslapen, zonder matrassen, liet moet een onrustige nacht zijn geweest, waarin veel is gepiekerd over een mogelijkheid tot schade loosstelling VOORRANG Voorlang in Sluis op de kruispun ten Ridderstraat, Zuiddijkstraat en Dinsdagstraat, voor het ver keer dat vanaf de Draaibrugse- weg het goede stedeke binnen komt. Genoemde kruispunten zijn zeer onoverzichtelijk en het door gaand verkeer is met deze on langs ingevoerde voorrangsrege ling dan ook beslist gebaat. TERUG Terug uit Parijs waren dc leerlingen hoogste klassen Koningin Wilhelmi- nalyceum Oostburg. Het was een zesdapgse reis geworden die bij de vijftig deelnemers zeer goed Is in geslagen. Ze hebben heel wat van de villa lunilëre gezien, zoals de beken de gebouwen (die iedereen nu wel kent) en de Opéra Comique, waar de Barbier van Sevilla werd opgevoerd. OPEN Het seizoen van „Luctor et Emer- go", de Zeeuwse vereniging van Zeeuwen te Leiden, is niet een jaarvergadering in Het Gulden Vlies geopend. fDe vergadering begon zoals gewoonlijk met het zingen van het Zeeuwse volks lied). Volgens het jaarverslag kan men zich verheugen in een goed (Zeeuws goed rond) verenigings leven, niet minder dan 200 leden en een flink batig saldo. De heer Vermet toonde dia's van Zeeland en daarna was er een wedstrijd waaraan Zeeuwse uitdrukkingen en zegswijzen te pas kwamen. Aan getekend mag worden dat de Zeeuwen in den vreemde altijd nóg veel Zeeuwser zijn dan wij. Vandaag op pag. rrwat. ':T Subsidies bevordering loerisme in Zeeland (Van onze Haagse redactie) Uit de middelen, welke ingevolge de begroting voor 1962 van economische zaken ter bevordering van het toe risme in de probleemgebieden ter beschikking zijn gesteld, zjjn subsi dies toegezegd in de infrastructure le werken van de navolgende objec ten, gelegen in de daarbij genoemde gemeenten in de provincie Zeeland. Vecre: aanpassing van de vissers haven tot jachthaven ten behoeve van het watertoerisme 174.250, Wissenkerke: aanleg van een par keerterrein en wegverbetcring nabij het strand 39.950. Cadzand en Retranchement: aanleg van duinwandelpaden en duinover gangen 41.741. Een en ander wordt meegedeeld in de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer betreffende de be groting van economische zaken voor 1962. Structuurwerkloosheid in Zeeland daalt (Van onze Haagse redactie) De gemiddelde struetuurwcrkloos- lieid in de provincie Zeeland daalt, maar liet vertrekoversehot in deze. provincie, stijgt. Een cn ander blijkt uit de cijfers, die de minister van economische zaken, drs. J. YV. de Pous, heeft opgenomen in de me morie van antwoord aan de Tweede Kamer betreffende zijn begroting voor 1962. In 1959 was de gemiddelde st.ruc- tuurwerkloosheid in Zeeland: 1050: in 1960: 600 en in 1961: 300. Daarentegen wordt het vertrekover sehot in deze provincie de laatste jaren groter. In 1955. dat evenals 1960 geken merkt werd door een duidelijke over spanning op dc arbeidsmarkt, was het vertrekoversehot in Zeeland: 1871: in 1958: 1526; in 1959: 2666 en in 1960: 2680. Weer auto tussen de rails op overgang bij Rilland Tijdens een periode van dichte mist is dinsdagavond omstreeks half zeven de automobilist M. van der L. uit Goes met zijn auto tussen de rails geraakt op de spoorwegovergang Rijkswcg-Valkenisseweg by Rilland- Bath. Nadat Van der L. hulp van passerende automobilisten had inge roepen, werd zijn wagen met vereen de krachten weer op het rechte spoor gebracht. Luttele minuten later pas seerde een goederentrein. De auto was licht beschadigd; onder meer was de stuurinrichting defect ge- raakt. Op dezelfde overweg is saterdag een Belgische auto door een trein ge grepen. Men vermoed, dat de oor zaak ligt in het feit, dat dc overweg niet haaks op dc spoorbaan ligt. Do zaak is aanhangig gemaakt bij de Nederlandsche Spoorwegen. dat hij op stille zomeravonden soms meer dan honderd ratten heeft .ge teld. Ook worden steeds meer dóde ratten gevonden op de wegen in de Goese polder, hetgeen tot voor enkele maanden niet het geval was. Dit be tekent volgens de heer Oudkerk even eens, dat de ratten zich sterk heb ben uitgebreid. De schade aan de gewassen valt over het algemeen wel mee. Het is zeer zeker niet zo, dat van een „oogstreduclie" sprake is, maar het neemt niet weg, dat de ratten aan vele gewassen knagen. De heer Taekcma verklaarde ons nog. dal de reinigingsdienst in hoofd zaak de rattenbestrijding ter hand neemt als er klachten zijn binnenge komen. De gemeente houdt zich steeds op de hoogte aangaande de rattenbestrijding door publicaties en dergelijke van de Plantenziekfenkun- dige Dienst te Wageningen. Op het ogenblik is alweer een nieuw middel op do proef gesteld. Ilij wees ons er op, dat elke gemeen te in meer of mindere mate van rat ten heeft te lijden. Volledig uitroeien is eenmaal onmogelijk, Zeker op een vuilnisbelt, waar altijd eten in overvloed is. De betrokken agrariërs van de Goese polder kun nen er echter van verzekerd zijn, dut de heer Taekcma en zijn mannen niets zullen nalaten om de ratten in tensief te bestrijden: BIJEENKOMST IN HET STADHUIS Ontwerp-statuten aanvaard De wethouder van onderwijs van de gemeente Goes, mevrouw C. A. Griep-Duinker, heeft woensdagavond in dc raadzaal van liet stadhuis het bestuur van de pasgevormde Goese Jeugdgemeenschap 'n overkoepe lend jeugdorgaan geïnstalleerd. Gisteravond heeft de raad van afge vaardigden, bestaande uit 27 verte genwoordigers van de verschillende jeugdorganisaties in Goes, breedvoe rig gesproken over de ontwerp-sta tuten. Op een enkele kleine wijziging na werden de ontwerp-statuten vast gesteld. Tijdens de installatiebijeenkomst gaf de voorzitter van het werkcomité wika D. E. Hiensch een korte samen vatting van het besprokene. Artikel 1 en 2 van de statuten vormen de belangrijkste punten. In artikel 1 staat, dat de G. J. G. zich ten doel stelt het contact en het overleg tus sen de plaatselijke jeugd- en jeugd zorgorganisaties en -instellingen te bevorderen en hun gemeenschappe lijke belangen te dienen. MIDDELBURGS KANTONGERECHT Duitse automobilist week niet uit voor tegenligger Bjj verstek werd de bankbediende E. J. S. uit MUnchen woensdag door de Middelburgse kantonrechter ver oordeeld tot oen boete van 50 subs. 10 dagen cn één van f 25 subs. 5 dagen. De Duitser had op 30 juni op de Nieuwlandsewcg bij Middel burg door niet behoorlijk rechts te rijden en niet uit te wijken een aan rijding veroorzaakt met de kleerma ker K. D. B. uit Groningen. De auto's van S. cn B. werden bij deze aanrij ding beschadigd. Dc Groninger, die als beledigde partij optrad verklaarde, dat de schade aan zijn auto hoger was, dan de waarde van dc wagen. De Belg J. M. M. G. P. P. was op 25 juni, toen hij met een personenauto in con file op de Stationsbrug te Middelburg reed, tegen de achter kant van een plotseling stoppende bestelauto gebotst. Conform de eis werd hij veroordeeld tot een boete van 25 subs. 5 dagen. Veertig kilometer per uur had de Vlissingse scheepsmaker op 19 augustus met zijn bromfiets in de be bouwde kom van zijn woonplaats ge reden. Hij kreeg een boete van 15 subs. 3 dagen. Tien gulden boete subs. 2 dagen kreeg de Souburgse scholier A. J. R. omdat hij op 14 oktober met zijn bromfiets op de linker rijbaan van de Paul Krugersti'aat in Vlissingen Actuele vraagstukken op vergadering fruittelers „Actuele vraagstukken in de fruit teelt" is het onderwerp van een in leiding, die ir, J. J. van Hennik vrij dag 17 november zal houden voor de fruittelers in gebouw „Obadja" te Rapelle. Do heer Van Hennik, rijks- tuinbouwconsulent voor Zeeland en West Noord-Brabant, houdt de le zing op de eerste bijeenkomst in het winterseizoen van de afdeling Ka- pellc en omstreken van de Nedcr- Alle afgevaardigden waren het hier mee volkomen eens. Als doelstelling wordt levens gezien liet coördineren en gezamenlijk uitvoeren van die ac tiviteiten, waartoe na gezamenlijk overleg en met eenparigheid van stemmen is besloten. Niet alle afge vaardigden waren het hiermee eens. Zij zagen „eenparigheid van stem men" graag veranderd in „meerder heid van stemmen". Met twintig te gen vier stemmen werd na een uit voerige discussie besloten „eenparig heid van stemmen" aan te houden, mede omdat do Nederlandse Jevgd- gemeenschap hiertoe heeft geadvi seerd. Zou in de praktijk blijken, dat de vier tegenstemmers in het gelijk worden gesteld, dan kan alsnog een wijziging in de statuten worden aan gebracht. Artikel 3 van de G.J.G. stelt, dat het gemeenschappelijk beraad dient te geschieden in de geest van waar achtigheid en goede trouw en in het besef der plaatselijke en nationale saamhorigheid. De Goese Jeugdge meenschap eerbiedigt de zelfwerk zaamheid van de verschillende jeugd organisaties en -instellingen op basis van hun levens- en wereldbeschou wingen. Bestuur Uit de raad van afgevaardigden werd gisteravond een bestuur ge kozen. Hierin hebben zitting: J. van Laar namens de Katholieke Jeugdraad, J. T. Laport namens <le gereformeerde jeugdorganisa ties, wika D. E. Hiensch namens de Hervormde Jeugdraad, M. J. C, Moens namens het Leger des Heils, moj. S. Verhage, namens de padvinderij, G. van Vliet namens de L.J.G. en J. Minnaard namens Jonge Strijd. Aanvankelijk was gedacht het be stuur uit vijf personen te laten be staan, maar tijdens de vergadering van gisteravond werd besloten het bestuur uit te breiden lot zeven per sonen. De vergaderingen van de plaatselijke jeugdraad zullen worden bijgewoond door twee vertegenwoor digers van de gemeente, namelijk mevrouw Griep, wethouder van on derwijs. en de heer H. C. v. d. Vreug de, hoofd van de afdelihg onderwijs en culturele zaken ter secretarie. In haar installatie verklaarde mevr. Griep, dat de G.J.G. in een behoefte voorziet. Voor de jeugdorganisaties noemde zij het belangrijk, dat deze met hun moeilijkheden en problemen bij de gemeente kunnen komen. An derzijds is het ook zo, dat de ge meente voor bepaalde activiteiten een beroep kan doen op de G.J.G. landsc fruittelersorganisatie. De avond is georganiseerd in samen werking met dc vereniging van oud leerlingen van tuinbouwwintcrcur- sussen. Het Jeugd Rode Kruis van Zierikzee zal zaterdag 25 november a.s, voor een aantal vervroegde sinterklaas- surprises in hel Deltaziekenhuis te Poorlugael (Rotterdam) zorgen. Een deputatie van net plaatselijk ac tiecomité zal zich op die dag name lijk bij de ingang van deze psychia trische inrichting in de gemeente Rotterdam vervoegen met een lading werkstukjes, die dezer dagen onder de handen van dc leerlingen in dc tech nische school voor Schouwen-Duive- land tc Zierikzee zijn vandaan geko men. Enige tijd geleden Is het Jeugd Rode Kruis in Zierikzee nieuw leven inge blazen. Eén van de eerste activiteiten was het adopteren van een aantal ziekenhuizen en inrichtingen, waar aan eenvoudige presentjes worden verstrekt, die het leven van de pa tiënten kleur geven. Er wérd contact opgenomen met in totaal zeven scholen, terwijl nog elf andere op een later tijdstip zullen worden benaderd. De lagere technische school is daarop begonnen niet de vervaardiging van een honderdtal kleine werkstukken. Een kaarsenstaander, een brlevenr.ek, een timmerkist Op -25 november is dat alles netjes ingepakt cn trekt een deputatie van Zierikzee er op uit om de zending in het Rotterdamse ziekenhuis al' te leveren. En om de verpleegden in het Delta- ziekenhuis een indruk te geven van de plaats, waar het materiaal werd vervaardigd, zullen de heren M- J- bjj de Yaate en J. van Ast liun dia reportage „Zierikzee In kleur" verto nen. Op de foto enkele leerlingen van de Zïcrïkzecse technische school voor dc Rotterdamse pntiënlcn aan het werk. .(Foto P.Z.C,).. Oud-burgemeester Oostburg moet woning ontruimen De oud-burgemeester van Oo6tburg, de heer K. Hoekzema heeft van het gemeentebestuur van Oostburg giste ren de mededeling ontvangen, zo meldt het A.N.P., dat bij zijn voor malige ambtswoning in Oostburg volgende week ontruimd moet heb ben, Hiermede geeft liet gemeente bestuur uitvoering aan het d.d, 2 november door de kantonrechter in Terneuzen uitgesproken vonnis, waarhij aan b, en w. werd overgela ten de datum der ontruiming te be palen. Wanneer een eigenaar zijn pand voor eigen bewoning wil gebruiken kent de woowuimtewet aan b. en w. dq be voegdheid toe een termijn van ont ruiming te bepalen met als maximum zes maanden. Dit ter bescherming van eigenaar en huurder. Oud-burgemeester Hoekzema, die Oostburg 20 jaar diende en aan wie op zijn verzoek op 8 oktober .1960 ontslag werd verleend, verwierf zich eerst in juli een adviseursfunctie in een handelsonderneming- in Hilver sum. Pas dezer dagen is liet hem ge lukt in Hilversum een woning te krijgen, aldus genoemd persbureau. De heer Hoekzema, die het A.N.P. over de aanschrijving van zijn voor malige gemeente inlichtte, sprak daarbij als zijn mening uit dat het gemeentebestuur hierbij „schrome lijk misbruik maakt van de door de kantonrechter in zijn handen gelegde bevoegdheid, omdat het in dezen niet boven de partijen (eigenaar en huur der) staat, maar zelf als cigonaar partij is". Tot zover het A.N.P. Wij tekcneA hierbij nog aan, dat het gisteravond niet meer mogelijk bleek commen taar van het gemeentebestuur van Oostburg op dit bericht te krijgen. Lorrie en personenauto botsten op „onbewaakte" Dezer dagen ontstond op een onbe waakte overweg in de ringspoorlijn door de Zak van Zuid-Beveland aan dc Olivierseweg te Oudelande een botsing tussen een bestelauto, be stuurd door dc slager J. T. uit Baar land en een werklorric van de Neder landse Spoorwegen, De auto werd hierbij zwaar beschadigd. De lorrie, dje ontspoorde, liep slechts lichte beschadigingen op. De inzittenden van beide voertuigen kwamen met de schrik vrij. TAMELIJK ZACIIT Opklaringen, maar plaatselijk ook enkele buien. Overwegend matige zuidwestelijke wind. Tamelijk zacht weer. ZON EN MAAN. 10 november Zon op 7.50 onder 16.57 Maan op 9.43 onder 18.46

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 2