PROVIKCIALE ZEEUWSE COURANT NEDERLAND LEEFT OP FINANCIEEL GEZONDE BASIS Mr. Luns: Papoea moet zelf beslissen Sterke stijging van nationaal inkomen Ontsnapte student in arrest Goese vuilnisbelt is broeinest van ratten LOONBELASTING OP 1 Ml 1962 OMLAAG SCHEEPSBRAND EIST 6 DODEN Duur apparaat? Vandaag... 204e jaargang - no. 26S Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en O. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 66 cent per week. 7,00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 9 nov. '61 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.m. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 25 cent per regel met eeo minimum van 1.25. „Brieven bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus Vlisslngen Walstr. 58-60, tel 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643; Middelburg. Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv 2375); Goes Gr Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213). Oostburg. tel 2395; Terneuzen, tel. 2116; Zierltaee. red tel 2425. adm tel 2094. „KIEZERS" ZIJN TELEURGESTELD (Van onze parlementaire re dacteur). Het wetsontwerp tot invoering van de verlaging van de in komsten- en loonbelasting tot welke verlaging al geruime tijd geleden was besloten op 1 juli 1962 is woensdag met instemming door de Tweede Kamer ontvangen. Een aantal leden had liever gezien, dat de verlaging op 1 januari a.6. was ingegaan, maar men ver enigde zich met de opvatting van de minister van financiën, prof. Zijlstra, dat de datum 1 juli 1962 het minste risico oplevert. Aan dit wetsontwerp was ge koppeld de handhaving van de tijdelijke verhoging van de vennootschapsbelasting, waar tegen wel enige bezwaren wer den aangevoerd, maar welke maatregel men toch accepteer de, om de verlaging van de inkomsten- en loonbelastinj 1 (Van onze parlementaire redacteur), jg De Nederlandse staats- en de Nederlandse volkshuishouding zijn in orde. Dat heeft de minister van financiën, prof. Zijlstra, 1 woensdag in de Tweede Kamer tijdens de verdediging van zijn 1 financiële beleid verzekerd. De staatshuishouding is in orde voor 1 wat de kaspositie betreft en de volkshuishouding voor wat de gj deviezenvoorraad aangaat. De bevolking van Nederland kan dus gerust zijn. Zij mag zelfs zeer tevreden zijn, want het natio- M nale inkomen is van 1958 op 1962 met 27 procent gestegen, g hoewel deze stijging trendmatig een modewoord in de eeono- g mische en financiële wereld maar 16 procent behoefde te juli 1962 niet in gevaar tê stijgen. Dut wil zeggen: als de ontwikkeling.langs lijnen van brengen. geleidelijkheid was voortgeschreden. Er is dus een hoogcoii- junctuuraccres, aldus de minister, van 11 procent. De officier van justitie te Utrecht, mr. Overbeek, arres teerde gistermiddag omstreeks vijf uur persoonlijk de voort vluchtige en van moord ver dachte Boudewijn H. De aan houding geschiedde in de wo ning van de ouders van H., één der grootste villa's van Baarn. Geheel de dag en zelfs nog na de arrestatie was de Baarnse politie in de weer om de ontsnapte jonge man op te sporen. De Baarnse poli tie hoorde van de arrestatie via de radio. De officier van justitie zei gis teravond op een persconferentie, dat hij door de raadsman van de familie H. van de verblijfplaats op de hoogte was gesteld. De jongen is naar de ziekenhuisafdeling van het huis van bewaring in Utrecht gebracht. Vbor verdere bijzonderheden zie pa gina 3. Bommenwerper verongelukt in Amerika: 11 vermisten Een Amerikaanse Xeptune-straal- bommenwerper is woensdagochtend tijdens een anti-duikbootoefening on der de kust van de staat Virginia in y.eo gestort. Het vliegtuig werd sedert woensdagochtend vroeg ver mist. Het had een bemanning van elf koppen aan boord. Later op de dag werd het wrak waargenomen. Het Amerikaanse vliegdekschip „Cham- plain" heeft twee lichamen en een leeg reddingvlot van het veronge lukte toestel aan boord genomen. Een storm, erger dan Athene ooit heeft meegemaakt, heeft in de Griek se hoofdstad en de buitenwijken tal rijke slachtoffers geëist en vijfdui zend bewoners dakloos gemaakt. Fo to: bergingswerk in een geteisterde straat van Athene. Aan de heer Peschar van de P.v.d.A. gaf hij toe, dat er nog veel te doen is o.m. op het gebied van de krotop ruiming en op dat van de wegenaan leg. De heer Peschar had ook nog ge noemd de uitkeringen aan ouden van dagen en invaliden, maar dat gaat, naar minister Zijlstra zei, buiten het financiële beleid om, aangezien die uitkeringen worden betaald uit de premiën. De wegenbouw, zo vond de bewindsman, komt op het priori teitenschema zeker niet achteraan. Bij de krotopruiming en wegenbouw gaat het om de vraag van meer of minder afwegen dus. Op het gebied van de belastingen, het wat hij noemde „leerstuk der te leurgestelde verwachtingen" spre kende, wees hy het verwüt van de liberale mr. Van Leeuwen af, dat hij een datum had genoemd van dc ver moedelijke Ingang van de vcrlagihg van de loon- en 'inkomstenbelasting. Aanvankelijk was in het vooruitzicht gesteld, dat die verlaging zou kunnen ingaan op -4 juli 1961. Het wordt nu een jaar later. De minister was het Twee schepen zijn dinsdagavond in het nauwe Houston scheepvaartka naal frontaal met elkaar in aanva ring gekomen. Een reeks explosies en een brand deed een ervan afbran den. Minstens zes personen zijn in de vlammen omgekomen. In de zieken huizen telde men 25 gewonden, van wie drie met brandwonden waren overdekt. De twee schepen waren de Berean, een 13.050 ton metende tanker, die dit jaar pas in Noorwegen was op geleverd, en het ss Union Reliance, een schip varend onder de vlag van nationalistisch China. Alle passa giers en bemanningsleden van het Noorse schip zijn, naar gemeld, ge red. Het Chinese schip kan als totaal verloren worden beschouwd. Het stond van voor tot achter in lichter laaie, terwijl de ene explosie op de andere volgde. ermee eens, dat de kiezers" on- middelijk verbeterde hy zich met een „Ach, iaat ik niét spreken van kie zers" in hun verwachtingen zijn teleurgesteld. Er ontstond grote hilariteit om 's ministers verspreking, vooral bij de socialisten, die er de bezorgdheid van de bewindsman uit proefden voor de reactie van de „kiezers" op zijn uitstel van de belastingverlaging. Prof. Zijlstra nam de teleurstelling geheel voor zijn rekening, omdat hij het uitstel van de belastingverlaging volkomen kan verantwoorden. Het gaat, zo verduidelijkte hij. om het kiezen van de juiste, of wil men: de minst ongunstige datum. Op een ge geven ogenblik moet men echter kie zen. Belastingen Wat de aangekondigde belastingver hoging aangaat de heffing van een bijzonder invoerrecht op petroleum, gasolie en andere minerale oliën en de verhoging van de vennootschaps belasting waartegen de heer Lu cas van de K.V.P. zich voorshands had verzet, zei prof. Zijlstra, dat hij er niet van kan afzien. Hij heeft deze verhoging nodig om een deel van de verhoogde defensielasten te kunnen financieren. Bij de replieken diende de heer Peschar van de P.v.d.A. een motie in, waarin de Kamer uitspreekt dat de bijdrage van Nederland voor de hulp aan landen in ontwikkeling ten spoe digste dient te worden gebracht op ten minste 1 pet. van het nationale inkomen ofwel op 430 miljoen voor 1962 en zij de regering uitnodigt zo spoedig mogelijk daartoe strekkende voorstellen in te dienen. Minister Zijlstra zette uiteen dat de norm van één procent van het natio nale inkomen als bijdrage uit de staatskas internationaal nog niet aanvaard is en dat, zo hij ooit mocht worden aanvaard, toch rekening zal worden gehouden met de nationale draagkracht. Als de motie zou worden aangeno men, dan zou tevens aangegeven moeten worden, vond hij, hoe het bedrag van 430 miljoen gulden moet worden gedekt. De motie vond bij de fracties weinig instemming, zodat moet worden ver wacht, dat zy, wanneer zij donderdag in stemming komt, zal worden ver worpen. De Kamer nam de miljoenennota voor kennisgeving aan. In het „Amerika-huis" aan de Potz- dammer Platz in West-Berlijn heeft Otto Bach, parlementsleider uit Ber lijn (op spreekgestoelte) een tentoon stelling geopend, gewijd aan de muur, die de stad in twee stukken deelt. Generaal Lucius D. Caay, per soonlijk gezant van president Kenne dy in Berlijn, (links) luisterde toe tijdens de openingsrede van Bach. Op de voorgrond een kaart van Ber lijn, waarop de muur en prikkel draadversperringen staan aangege ven. Brussel is bezig geleidelijk de hoofdstad te worden van de Eu ropese Economische Gemeen schap. Dat is het dan wel nog niet offici eel, maar toch in de praktijk. De Eu ropese instituten groeien er stevig en de Brusselse bevolking zou bepaald haar aard verloochenen, wanneer ze niet een wat bijtend-kritische naam had bedacht voor de vele hogere „Europese" ambtenaren, die zij plot seling in haar midden ziet wonen in goede huizen, rijden in goede auto's en werken in voortreffelijke bureaus. Die bevolking spreekt van „Eu ro-profiteurs". Men moet die aan duiding maar niet al te zwaar ne men, want er spreekt in hoofdzaak een aloude Belgische argwaan uit jegens alle ambtenaren. Het aardige is wel, dat juist de hogere ambtenaren van de Euro pese Gemeenschap zorgvuldig nagaan, wat de ambtelijke bemoeie nis in de zes landen van de Europe se Gemeenschap verhoudingsgewijs kost. Ze laten namelijk de staatsbegrotin gen van inkomsten en uitgaven in de zes aangesloten landen napluizen. Een van de belangrijkste oogmerken bij dat pluiswerk is het zoeken naar mogelijkheden tot gelijkschakeling op het gebied van de belastingheffing. Men zal daaraan nog wel enige ja ren moeten werken. Maar wat de zojuist genoemde ambtelijke bemoeienis betreft is er al een leerzaam cijfer uit de bus gekomen. Gebleken is dat over 1957 het laatste jaar waarover volledige cij fers bekend zijn in Italië, Lu xemburg en Duitsland meer dan 7% van het bruto nationale inkomen moest dienen om de uitgaven te dek ken voor het burgerlijk apparaat (de ambtenaren). Nederland deed het wat zuiniger met 6,1%, nog zuiniger was Frankrijk met 5,2% en verreweg het zuinigst was België met 3,4%. Deze cijfers werden gepubliceerd door de voorlichtingsdienst van de Europese Gemeenschappen. Ze zijn leerzaam in zoverre ze de monstreren, dat Nederland bepaald geen slecht figuur slaat wat de kos ten van zijn ambtelijk apparaat be treft. En ze maken ons ook wel een beetje duidelijk waarom de Brusse laars zo snel van profiteurs spreken als ze een ambtelijk apparaat ver rassend snel zien groeien! PRESIDENT IBARRA VLUCHT IN AMBASSADE Het leger van Ecuador heeft presi dent José M. Valesco Ibarra afgezet en vice-president Carlos J. Arosemena gearresteerd. Voorts Is de president van het opperste gerechtshof, Camilo Gallegos aangesteld tot tussentijds leider van de regering. Ex-president Valesco heeft asiel ge zocht in de Mexicaanse ambassade, nadat hij eerst enige tijd onder huis arrest had verkeerd in een militair kamp. Arosemena had eerder gezien £et congres zover te krijgen, dat hij werd uitgeroepen tot president. Het leger kwam echter onmiddellijk tegen die uitroeping in opstand, door de hande lingen van het congres als „onwettig" van de hand te wijzen. wordt de Nederlandse ro manschrijver en journalist Hans J. Martin, oud-directeur van de Koninklijke Luchtvaart Mij. N.V. te Den Haag, 75 jaar. wordt de bekende Neder landse publiciste W. Wolsak- Eybergen (schuilnaam Harriet J Freezer) te Bilthoven 50 jaar. v%***wv*v\*vvwwvw*vv INDONESIË BLIJFT WEIGEREN Enige manier om vreedzame regeling te krijgen Minister Luns heeft woensdagavond formeel de Nederlandse voorstellen voor de internationalisering van West-Nieuw-Guinea in de algemene vergadering der V.N. ingediend. De minister zei dat de toekomst van dit gebied van buitengewoon belang is. Over die toekomst zijn alleen de Papoea's gerechtigd te beslissen. De enige methode, die verenigbaar is met het principe van het handvest, is deze Papoea's zelf een besluit te laten nemen. Dit Is de enige manier om een vreedzame en blijvende rege- liug te verkrijgen. Minister Luns verklaarde dat een groot aantal delegaties de Neder landse voorstellen gunstig had ont vangen. Een paar echter hebben Neder land gevraagd waarom het Indonesië had genegeerd bij het opstellen van LANDBOUWERS IN GOESE POLDER ONGERUST Gemeentereiniging voert bestrijding De legendarische rattenvanger van Hameln zou een goed stuk brood kunnen verdienen in Goes.... Want op bepaalde plaat sen in de Ganzestad wordt veel overlast ondervonden van de ratten: met name in de Goese polder, rondom de gemeentelij ke vuilnisbelt. Bij tientallen, zelfs bij honder den komen de ratten hier 's avonds uit hun holen op zoek naar eten. Zij bepalen zich niet alleen tot de vuilnisbelt, maar zij gebruiken de gehele polder als hun jaehtdomein. Dit tot groot ongenoegen van de land- houwers in dc polder, die thans besloten hebben een schriftelijk verzoek tot de gemeente te rich ten, ten einde meer aandacht aan de verdelging van dit onge dierte te besteden. De overlast van ratten is dinsdag avond ter sprake gebracht in een vergadering van de landbouwstu- dieciub Goes en omstreken. Be toogd werd, dat de plaag met de dag erger wordt. De wallen van diverse sloten zijn door de ratten ondermijnd en verzakken hierdoor, terwijl deze knaagdieren voorts schade toebrengen aan de gewas sen. Kortom de aanwezige agra riërs, die vrijwel allen belangen hebben in de Goese polder, betoog den, dat hier paal en perk aan ge steld dient te worden. Houdt de klacht van de landbouw- studicclub in, dat van gemeentewege niets aan de rattenbestrijding wordt gedaan „Bepaald niet", vertelde ons het hoofd van de reinigingsdienst te Goes, de heer D. Taekema, welke dienst een speciale man heeft, die de rattenbestrijding voert. „Regelmatig strooien we het beste vergif, maar het is nu eenmaal onmogelijk alle ratten op de vuilnisbelt te verdelgen. Iedere gemeente heeft met dit euvel te kampen. We doen in dezen wat we kunnen". De heer Taekema gaf toe, dat het aantal ratten de laatste maanden is toegenomen. Als oorzaak hiervan noemde hij o.m. het feit, dat deze zomer een nieuwe sloot rond de vuil nisbelt is gegraven, waardoor vele ratten tijdelijk een goed heenkomen hebben gezocht in de polder. Dit heeft tot gevolg gehad, dat in de polder meer ratten zijn gesignaleerd dan anders en dat belangrijk meer scha de aan de gewassen is toegebracht dan de periode daarvoor. „We hebben onmiddellijk gereageerd op het be richt in de krant van woensdagmor gen", verklaarde de heer Taekema. „We hebben besloten de bestrijding nog intensivcr te voeren". Honderden De heer Taekema schatte bet aan tal ratten op en rond dc vuilnis belt op tweehonderd a driehon derd. „Overigens moeilijk te zeg gen", voegde hy eraan toe. Een landbouwer, die in de omgeving van de vuilnisbelt woont, sprak zelfs van duizenden ratten. Mis schien is dit aantal wat hoog ge schat, maar een feit is liet, dat de i Zie slot pag. 2 kol. 3) deze voorstellen" en of het geschil tussen Nederland en Indonesië niet eerst moet worden geregeld. Mijn antwoord, aldus minister Luns, is eenvoudig. In de eerste plaats waren wij niet in staat van tevoren met In donesië overleg te plegen omdat dit land de diplomatieke betrekkingen met mijn land heeft verbroken, en zelfs zover is gegaan dat het de normale procedure in dergelijke ge vallen, namelijk dat een derde land toestemming moet krijgen om de Ne derlandse belangen in Indonesië te behartigen, niet heeft willen aan vaarden. Consequent geweigerd Bovendien hebben alle Indonesische leiders steeds weer herhaald dat In donesië slechts met één oplossing akkoord zou gaan: de overdracht van Nederlands West- Xïeuw-Guinea aan Indonesië zonder voorafgaande raadpleging van de Papoea. Met be trekking tot de regeling van het ter ritoriale geschil zon ik willen opmer ken, dat de juridische kwestie of Nieuw-Guinea bij Nederland zal blij ven of bij Indonesië komt, op het ogenblik niet van zo'n groot belang is. Ik wil de algemene vergadering er aan herinneren dat, ofschoon wij herhaaldelijk hebben aangeboden de ze juridische kwestie aan het inter nationale gerechtshof voor te leggen, heeft Indonesië consequent gewei gerd dit te doen. Wat nu van over wegend belang Is, is de toekomst van Nederlands Nieuw-Guinea. In het plenaire debat van de assem blee der Verenigde Naties over be ëindiging van het kolonialisme, heeft de Saoedi-Arabische minister van staat, Ahmad Sjoekairi, woensdag verklaard dat Nederland de bespre kingen met Indonesië over westelijk Nieuw-Guinea diende te heropenen, in plaats van te „manoeuvreren" om de bevolking van dat gebied over haar eigen toekomst te laten beslis sen. Voorlopig dodencijfer van Belize: 372 Het dodencijfer te Belize is tot 372 gestegen en men vreest dat het aan tal slachtoffers van de wervelstorm Hattie nog zal toenemen. Volgens de Britse scheepsarts luite nant A. L. Reveil zijn alleen in Be lize al 220 lichamen geborgen. In het dorp Mullins River kwamen 32 van de 87 inwoners om het le ven, 12 andere worden nog vermist*

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1