Cor Bruijn in „Dit is uw leven" Aanleg noodvoorraad niet overhaasten Holle Pinkel en het jeugdpoeder NIEUWE RICHTLIJNEN VOOR ZÉÉR SLECHTE OMSTANDIGHEDEN Verklaring over brief van prof. Duynstee OP 15 NOVEMBER OVERLEG AMBTENARENSALARISSEN VANDAAG ecl\ rijven KLAMEI uit de ETHER Waar zijn onze schepen? PROVINCIALE ZEEUWi COU RANT DONDERDAG 9 NOVEMBER 1961 Tip van de regering I)e brochure „Toelichting op de wen ken voor de bescherming van uw ge zin en uzelf" bevat, zoals bekend, een opgave van 'n „ijzeren noodvoorraad," die deels bedoeld is voor een periode van gevaar, waarin tijdens noodge dwongen verblijf binnenshuis normaal gebruik van kookgelegenheid en wa terleiding nog mogelyk is, deels voor nog slechtere omstandigheden. Het is de bedoeling, aldus een mededeling van het ministerie van landbouw en visserij dat thans byzondere aan dacht zal worden geschonken aan het deel van de voorraad, dat bij verblijf in de schuilplaats dienst moet doen om de voedselvoorziening in het gezin gaande te houden tijdens een nood toestand, waarin de gastoevoer kan zyn onderbroken, de elektriciteits voorziening kan zyn uitgevallen en het drinkwater radioactief kan zijn besmet. In dergelijke omstandigheden gaat 't om levensmiddelen, die zonder nade re bewerking direct voor consumptie geschikt zijn en zich door lange houd baarheid en geschikte verpakking die de inhoud beschermt tegen radio actieve besmetting er bijzonder toe lenen in de noodvoorraad te worden opgenomen. Als volgende publikatie in het raam van de voorlichting van de regering over de bescherming der bevolking, zal binnenkort een ge drukt geschrift verschijnen van het ministerie van landbouw en visse rij. Dit geschrift, dat de noodvoed- selvoorraad in het gezin behan delt. zal als vouwblad uitkomen. In het bijzonder zal hierin aan dacht worden geschonken aan een minimumbasis van de voorraad noodbiscuits terwijl daarnaast wenken worden gegeven voor ver antwoorde aanvullingen. Niet overijld De regering meent, dat niemand bij de aanschaffing en de opbouw van een noodvoorraad overijld te werk behoeft te gaan. De voorlichting over de bescherming van de burgerbevol king is immers ter hand genomen in een periode, waarin aanvoer en ver werking van grondstoffen en land- bouwprodukten voor de voedselvoor ziening normaal voortgang vinden. De rijksvoorlichtingsdienst heeft woensdagochtend het volgende com muniqué uitgegeven: „In verband met de mededelingen In de pers naar aanleiding van de publi katie van de brief van prof. Duyn stee aan president Soekarno van 15 juni 1961, bericht de R.V.D. dat noch de minister-president, noch de mi nister van buitenlandse zaken recht streeks of via omwegen de inhoud van deze brief aan één of meerdere journalisten heeft bekend gesteld". Sergeant vermist Sinds 1 november wordt vermist, aldus deelt de Iegervoorlichtings- dienst mede, de sergeant eerste klasse J. A. Jansen, 42 jaar oud en woonachtig te Wyhe. Hy behoort tot de 428ste compagnie van Heutsz en was gelegerd in de Boreel-kazerne te Deventer. Sinds 30 oktober was hy gedetacheerd in het kamp Mill. Men heeft de sergeant voor het laatst gezien op 1 november, 's mor gens om 9 uur. De Koninklijke Ma rechaussee stelt een onderzoek in. De handel in levensmiddelen zal ge leidelijk komen met artikelen in ver pakkingen, juist met het oog op de voorraadvorming voor noodomstan- digheden. Door thans niet te haastig te werk te.gaan, krijgt men daardoor een be tere gelegenheid weloverwogen een noodvoorraad aan te leggen. Een groot voordeel is bovendien, dat door een geleidelijke aanschaffing van ge schikt noodvoedsel financiële bezwa ren tegen uitgaven voor dit doel zo gering mogelyk zyn, zo zegt het mini sterie. Woensdag was de schrijver H Cor Bruyn de hoofdpersoon uit M de VAR A-radio-uitzending m p „Dit is uw leven' onder regie van Joop Koopman. BertGart- s hoff bezorgde de 78-jarige auteur, o.m. bekend door zijn jongensboek ,JSil de strandjut- ter", menige verrassing. Hij fi H had o.m. kans gezien alle zes SE de dochters van de heer Bruyn naar de studio te laten komen. De foto toont de heer Bruyn met zijn dochters, v.l.n.r. Mar- greet, Johanna, die %vas over- gekomen uit Australië, Aafje Liesbeth, die uit Engeland teas M gekomen, Tine en Els. Geheel l§ rechts Bert Garthoff. llllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Doodstraf voor moord op zeven mensen Een Amerikaanse jury van 12 man heeft dinsdagavond de dood door op hanging aanbevolen voor de 18-jarige George R. York uit Jacksonville, Flo rida, en de 19-jarige James D. Lat ham, uit Mauriceville, Texas, die be kend hebben zeven mensen te hebben vermoord. Minister Toxopeus neemt aan overleg deel (Van onze Haagse redactie). Op woensdag 15 november zal het overleg over een verhoging van de ambtenarensalarissen in de centrale commissie voor georganiseerd over leg worden voortgezet. De minister van binnenlandse zaken, mr. E. H. Toxopeus zal persoonlijk aan het overleg deelnemen. De drie samenwerkende centrales van ambtenarenbonden hebben met ge bruikmaking van een bepaling in het rijksambtenarenreglement op 2 no vember een brief verzonden aan de voorzitter van de centrale commissie voor georganiseerd overleg, prof. Van Esveld, waarin werd verzocht een vergadering van de centrale commis sie binnen veertien dagen te beleg gen. Er was namelijk tussen de rege ring en de ambtenarenbonden afge sproken, dat om de veertien dagen zou worden vergaderd, maar na 29 september had de regering niets meer van zich laten horen. Op een kadervergadering van de al gemene bond van ambtenaren te Rotterdam gehouden, heeft de voor zitter van deze bonden, de heer A. van Rossen verklaard, dat als de re gering zich houdt aan de algemene tred van de loonontwikkeling, ln de tweede fase van de gedifferentieerde loonpolitiek voor het overheidsperso neel een salarisverhoging van zes proeent mogelijk 13. Goed jaar Rotterdamsche Scheepshypotheekbank In de eerste tien maanden van het lopende boekbaar werd by de N.V. Rotterdamsche Scheepshypotheek bank te Rotterdam, zo deelt de direc tie mede, voor een belangrijk bedrag aan nieuwe leningen afgesloten zodat de verwachting is, dat het lopende boekjaar te dien aanzien niet zal ach terblijven bij 1960. De directie meent dat de winst niet al te zeer van die van het vorige boekjaar zal verschillen. Wat de be taling van de debiteuren betreft, wordt medegedeeld dat deze reden tot tevredenheid geeft, al is er bij de leningen op kustvaartschepen waarvan de exploitatie ook dit jaar niet al te gunstig is geweest nog altijd enige achterstand op de ver schuldigde aflossingen. Achterstand op de verschenen rente bestaat op het ogenblik niet. Lager exploitatiesaldo technisch bureau „Marijnen" Door verkrapping van winstmarges en gestegen kosten was het exploitatie saldo van de N.V. technisch bureau Marynen dit jaar lager dan vorig jaar (beide jaren gerekend over de eerste 9 maanden). De omzet toonde een lichte stijging, aldus de directie. Zij verwacht on voorziene omstandigheden voorbe houden dat het resultaat, waar mede het boekjaar 1961 zal afsluiten, bevredigend, maar lager dan vorig jaar zal zijn. Resultaten minder in 1961 emailleerfabriek De IJsel Ofschoon over de eerste negen maan den van 1961 de omzet van de N.V. emailleerfabriek „De IJsel" te Dieren ca. 8% hoger was dan in de overeen komstige periode van 1960, is geble ken, aldus de directie, dat dit niet voldoende was om de stijging van de kosten geheel te compenseren. Door seizoensinvloeden is de omzet in het laatste kwartaal tot nu toe steeds belangrijk hoger geweest dan in de rest van het jaar. Het is daardoor nog moeilijk, voorspellingen te doen ten aanzien van het eindresultaat. Gezien de aanmerkelijk hogere kos ten, verwacht de directie dat de re sultaten van dit jaar die van het vo rige jaar niet geheel zullen evenaren. RADIOEN T.V.-RUBRIEK T elevisie De Franse toneelschrijver Edouard Bourdet (in 1945 op 58-jarige leeftijd overleden) heeft een aantal komedies met satirische inslag geschreven, waarvan „Itrik-krak" er een is. Hij zette dit stuk in 1936 op napier en het is dus bijna even oud als de film „Bleke Bet" waarvan wij gisteren een aantal fragmenten hebben gezien. Krik-krak speelt in het onderwereld milieu van Frankrijk en is doorspekt met het bijpassend bargoens. Alfred Pleiter, alias Dick Sternheim van ,.De Telegraaf", heeft dit stuk in Nederlands-bargoens voor de A.V.R. O.-televisie vertaald en vanavond om negen uur wordt het onder regie van Walter van der Kamp op de beeldbuis gebracht. Er wordt slecnts zelden een blad voor de mond genomen in dit Franse onderwereldverhaal en men kan dan ook mits de fatsoens-cen- suur niet op het laatste nippertje in grijpt. op fikse taal rekenen van avond. Wij hebben het draaiboek voor dit t.v.-spel niet gezien, maar als we goed zijn ingelicht moet het stuk het voornamelijk van deze taal hebben. Het is dus afwachten of „Krik-krak" als afgerond spel uit de bus komt. De Vlaamse televisie neemt het A.V. R.O.s-pel „Krik-krak" om negen uur over. Daarvoor een kroniek van de kunst, die om half negen begint. Radio Mozarts opera „La Clemenza di Tito" wordt vanavond om vijf over acht door de A.V.R.O. voor de microfoon gebracht in het programma van Hil versum I. Solisten. Kleinkoor en Om roeporkest o.l.v. Charles Mackerras zullen de uitvoerenden zijn. Via de andere zender zal om om acht uur in het donderdagavondmozaiek van de N.C.R.V. de zangeres Cate- rina Valente te beluisteren zijn. <£{ore\yew cm.... OOSTKERK S v AMSTELMOLEN ORANJESTAD MERWEHAVEN GMMSNKERK SEROOSKERK 8 v RR. WILLEM STRAAT CLEMENT 7 700 r LEOPOLDSKERK 8 8 NAESS COMMANOER 8 1 VEROLME 7 320 r PRINSES IRENE 8 PURMCREND 8 v Ge KARAKORUM 1398 m w THUREDRECHT I ZAANKERK 7 Out V-foha! Doar qa. je Jou ben ik kio'jt, enqe 1 Plopoor VRIJDAG 10 NOVEMBER. HILVERSUM I. 402 m. 746 kc-s. 7.00 VA RA. 10.00 VPRO. 10.20 VARA. 12.00 AVRO. 16.00 VARA. 19.30 VPRO. 21.00 VARA. 22.40 VPRO. 23.00—24.00 VARA. VARA: 7.00 Nws. 7.10 Gym. 7.20 Gram. 8.00 Nws. 8.18 Gram. 9.00 Gym. v. d. vrouw. 9.10 Gram. 9.35 Waterst. 9.40 Schoolradio. VPRO: 10.00 Inzicht en uit zicht, lezing. 10.05 Morgenwijding. VARA: 10.20 V. d. huisvr. 11.00 V. d. kleuters. 11.15 Dubbelkwartet. 11.35 Orgelspel. AVRO: 12.00 Lichte muz. 12.20 Regerings- uitz.: Uitz. v. d. landb. 12.30 Land- en tuinb.meded. 12.33 Sport en prognose. 12.50 Pianospel. 13.00 Nws. 13.15 Meded. en gram. 13.25 Beursber. 13.30 Tiroler muz. 14.00 Instrumentaal trio. 14.35 Boek- bespr. 14.5"o Beiaardconcert. 15.05 Gevar. progr. VARA: 16.00 Gram. 16.30 V. d. zieken. 17.00 V. d. jeugd. 17.50 Act. 18.00 Nws. 18.15 Nws. uit Vlaanderen. 18.20 Gram. 18.50 De puntjes op de 1, praatje. 19.00 V. d. kind. 19.10 Jazzmuz. VPRO: 19.30 Het platteland nu. lezing. 19.45 VPRO-nws. 20.00 Nws. 20.05 's Lands wys 's lands eer. lezing. 20.20 Toneelbeschou wing. 20.30 Gram. 20.50 De wereld ver gadert, lezing. VARA: 21.00 Metropole ork. 21.35 Signalementen van het ik, klankb. (II). 22.15 Buïtenl. weekoverz. 22.30 Nws. VPRO: 22.40 Wat maken wij van ons huwelijk? gesprek. VARA: 23.00 Soc.-nws. in Esperanto. 23.10 Vergelijken derwijs, muzikaal gespr. 23.5524.00 Nws. KRO: 7.00 Nws. 7.15 Gram. 7.30 V. d. jeugd. 7.45 Morgengebed en overweging. 8.00 Nws. 8.18 Gram. 8.50 V. d. vrouw. 9.40 Schoolradio. 10.05 Gram. 11.00 V. d. zieken. 11.40 Gram. 11.50 Als de ziele luistert, lezing. 12.00 Middagklonood klok. 12.04 Gram. 12.30 Land- en tuinb. meded. 12.33 Lichte muz. 12.50 Act. 12.58 Gebed uit Syberië. 13,00 Nws. 13.15 Pla- tennws. 13.20 Dansork. en sol. 13.45 V. d. vrouw. 14.00 Klass. muz. 14.20 Gram. 15.00 Schoolradio. 15.30 V. d. zieken. 16.30 Kamermuz. 17.00 V. d. jeugd. 17.15 Kin derkoor. 17.40 Beursber. 17.45 Mannen koor. 18.20 Brabants halfuur. 18.50 Rege- ringsuitz.: Het emigratiepraatje van H. A. van Luyk. 19.00 Nws. 19.10 Act. 19.25 Het kinderboek, praatje. 19.30 Polit. le zing. 19.40 Gram. 20.30 V. d. jeugd. 20.50 Lichte muz. 21.30 Licht progr. 22.20 22.30 Nws. 22.40 Kind cn onderlinge ver houding van de ouders, lezing. 22.40 Ra- dio-filharm: ork. 23.10 Meiropole-ork. en zang. 23.55—24.00 Nws. TELEVISIEPROGRAMMA'S. NTS: 20.00 Joum. en weeroverz. NCRV: Licht muzik. progr. 20.35 Film. 21.00 Act. 21.45 De Poolster, balletprogr. 22.10 Dag sluiting. VLAAMS BELGISCHE T.V.-PROGR. 19.00 Luchtvaartkron. 19.30 V, d. vrouw. 20.00 Nws. en sportuitsl. 20.25 Het man neke. 20.30 Interview. 21.00 Première, filmkron. 21.45 Kunstprogr. 22.30 Hoogte punten rut de geschiedenis v. d. Ameri kaanse stomme film. 22.55 Nws. (Nagekomen advertentie's) Heden is plotseling ont slapen in zijn Heer en Heiland onze geliefde man, vader, behuwd- en grootvader PJETER BOSSELAAR, op de leeftijd van 53 jaar. Ontbonden en met Christus te zijn is zeer verre het beste. Uit aller naam, P. F. Hosselaar van Houte. Souburg, 8 november 1961. Ritthemsestraat 78. De teraardebestelling zal plaatshebben op za terdag 11 november a.s. Vertrek Ritthemse straat 78 des middags 12 uur. Geen bloemen. Heden overleed, tot onze droefheid, in het rusthuis „Graaf Mau- rits" te Middelburg, onverwachts, onze ge liefde vader, behuwd-, groot- en overgrootva der, LOURENS WOUTERS, weduwnaar van MAATJE VAASSE, in de hoge ouderdom van 84 jaar. Uit aller naam, fam. Wouters. Middelburg, 8 november 1961. Koepoortstraat 2. Condoleantie-adres Wagenmakersgang 9, Biggekerke. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op zater dag 11 november a.s. op de begraafplaats te Biggekerke, om 12 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 12