PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT TRAANGAS AAN BERLIJNSE GRENS „Rusland zal nooit eerste schot lossen" ,Kernbomp roef' bleek aardbeving te zijn Nieuwe damweg troef voor automobilisten SOEBANDRIO OVER GESPREK MET MINISTER LUNS Vandaag.. 204e jaargang - no. 256 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A. do Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7,00 p. kw.; fr. p. p. 7,25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE. BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 30 okt. 1961 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.m. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties «max. 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1,25. „Brieven bureau van dft blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643; Middelburg, Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213). Oostburg tel. 2336: Term i, tel. 2116; Zierikzee. red. tel. 2425. adm. tel. 2094. GEALLIEERD VERKEER NIET GEHINDERD Aan twéé Amerikaanse militaire personenauto's is zondag door de Sowjets belet naar West-Duitsland te rijden. Al het andere geallieerde verkeer ondervond geen hinder op Oostduits gebied. De twee auto's die door een Sowjet-officïer werden terugge stuurd bij de controlepost Babelsberg aan de Berlijuse grens, zijn zgn. „assistentie-voertuigen". Ze zijn bemand door militaire politie en hebben tot taak als „wegenwacht" op te treden voor Amerikaanse of andere geallieerde voertuigen die zich in moei lijkheden bevinden op de rit via Oostduits gebied van West- Berlijn naar West-Duitsland. De Russische officier verkondigde dat Amerikaanse patrouilles onnodig waren op de „Autobahn". De Sowjets hadden daar zeggenschap, voegde hij er aan toe. Later ondervond een der de assistentievoertuig geen moeilijk heden op dezelfde plaats. De twee andere wagens werden tegengehou den 's morgens 6 uur en. 's middags 3 uur. Op laatstgenoemd tijdstip pas seerde een uit vijf vrachtauto's be staand Amerikaans convooi met mi litairen dc controlepost Babelsberg ongehinderd op weg naar West- Duitsland. Amerika verhoogt defensiela$ten Het Amerikaanse bureau voor do be groting raamt, dat het Amerikaanse ministerie van defensie In het lopen de begrotingsjaar 3700 miljoen dollar meer zal uitgeven dan het vorige be grotingsjaar. In een overzicht van het huidige be grotingsjaar, dat 1 juli is begonnen, voorspelt het bureau een tekort van 6.9 miljard dollar. De verhoogde de fensieuitgaven staan in verband met maatregelen om de Amerikaanse pa raatheid te vergroten, zowel met het oog op beperkte oorlogen als op kern- aanvallen. JWIIIIIB^^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIl|||[lllllllllll^ Scooter en poes zorgen voor meesterwerk j Een 30-jarige Londense pseu- M do-kunstenaar heeft beweerd s een nieuwe schilderstijl te heb- ben ontwikkeld, die in de wan- f| deling „scooret" wordt ge- noemd, zo is zaterdag in Lon- den bericht. De „artiest", Wil- liam Morris, vervaardigt zijn meesterwerken als volgt: Hij legt het doek op de grond en gooit hierover enige klod- ders verf. Hierna laat hij zijn poes over het werk lopen. Na deze behandeling geeft hij eni- ge harde trappen tegen het j§j doek en rijdt er vervolgens eni- ge malen overheen met zijn scooter. De Londense Daily Sketch heeft een van zijn doeken be- schreven als „een nieuw mees- terwerk van de klodder- cn scootschool". IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH Geheimzinnige aankomst van Tsjombe in Genève President Tsjombe van Ivatauga is zondagmiddag in Genève aangeko men voor een verblijf „om gezond heidsredenen''. Hi j was vergezeld van twee aides. Behalve een vertegen woordiger van het gemeentebestuur van Genève. was ter verwelkoming aanwezig een niet-geïdentificeerde Belg, die kortaf: „bemoei U met uw eigen zaken" zei. toen hem werd ge- vraagd, wat de Katangesc president kwam doen. Tsjombe, die was gekleed in een dik- we winterjas en een vermoeide in druk maakte, zei: „ik verzeker U, dat ik ben gekomen om enige rust te genieten. Er is niets geheimzin nigs aan de gang". Tsjombe verbet het vliegveld in een auto. die door de geheimzinnige Belg tot. zijn beschikking was gesteld. De Ocncefse politie verhinderde journa listen de wagen te volgen. Stalin moet misschien naar Pantheon verhuizen Het granieten praalgraf waarin het gebalsemde- lijk van Jozef Stalin ligt opgebaard, was gisteren „gesloten wegens reparaties". De noodzaak tot reparatie kwam nogal onverwachts, nadat de voormalige dictator op het jongste partijcongres door alle spre kers was verguisd en veroordeeld. Talrijke toeristen verschenen zondag zoals gebruikelijk aan de poort, maar werden teruggezonden. In Moskou werd gezegd, dat het niet was uitgesloten, dat Stalin van zijn ereplaats naast Lenin zal worden ver wijderd en voortaan genoegen zal moeien nemen mot een minder eervol le plaats, vermoedelijk in het Pan theon dat thans nabij de universiteit van Moskou in aanbouw is. T raangasbommen Kort na half drie is de Oostberlijnse volkspolitie ook opgetreden met traangas tegen een menigte van naar schatting honderd Oostduitsers die zich bij de sectorgrens hadden ver zameld om Westbèrlijnse familiele den toe te zwaaien. In totaal vijf traangasbommen werden door de vopo's naar de menigte geworpen die daarna werd uiteen gedreven. Tegen kwart over drie kwamen de twee Britse bussen opnieuw vanuit West-Berlrjn bij de Friedrichstrasse aan. Na enig heen en weer gepraat werden de zeventig passagiers en beide bussen thans door de volkspo litie toegelaten. Niet schieten De commandanten van de Russische tanks die in Oost-Berljjn langs dc sectorgrens zijn opgesteld, hebben de opdracht gekregen niet tot het vuren over te gaan voordat op hen wordt geschoten, zo is zaterdag tegenover westelijke correspondenten in Berlijn verklaard. De mededeling werd gedaan door John Peet, een voormalig Brits jour nalist. die tien jaar geleden naar Oost-Duitsland is uitgeweken. Peet verklaarde dat de „Russen streng was bevolen slechts het twee de schot te lossen". Na deze mede deling probeerde hij de westelijke verslaggevers uit te horen over de Amerikaanse plannen. VENTJE SOEMOEAL GAF ZICH IN CELEBES OVER In Djakarta is bekendgemaakt dat de oud-conunandant van de provincie Celebes, die deelnam aan de opstandi ge beweging in Indonesië, kolonel Ventje Soemoeal zich heeft overge geven. „OP VERZOEK VAN VERENIGDE NATIES" „Geen onderhandeling, maar alleen oriëntatie" De Indonesische minister van bui tenlandse zaken, Soebandrio, heeft zondag verklaard dat zijn land eni gerlei Nederlandse poging zal dwars bomen de kwestie-Nieuw-Guinea op te lossen zonder Indonesië. De minis ter ontkende dat Indonesië had ge tracht tot bilateraal onderhandelen met Nederland te komen. Soebandrio liet zich aldus uit naar aanleiding van een recente ontmoe ting in New York tussen de Indone sische minister van plannen, prof. M. Yamin, de Indonesische ambassadeur in de Verenigde Staten, Zairin Zain, de Nederlandse minister van buiten landse zaken, Luns, en de Nederland- Fransen herzagen hun mening Zware aaardbevingen hebben zondag plaatsgehad ter hoogte van de Cana dese westkust en in Rusland, hetgeen aanleiding was tot berichtendat Rusland opnieuw een kernbom had laten ontploffen.' De Amerikaanse commissie voor atoomenergie zei, dat één van de schokken zich had voorgedaan in het gebied van de Koningin Charlotte- baai bij Vancouver, Brits Columbia. De andere had plaats in het gebied van het Baikal-meer in Rusland, ten noorden van Mongolië. De commisie voor atoomenergie zei dat er geen aanwijzing was dat Rus land opnieuw een kernexplosie had ontketend. Nadat seismografen en andere in strumenten krachtige aardschokken hadden geregistreerd, zeiden Franse deskundigen dat volgens hun mening Rusland een wapen tot ontploffing had gebracht met 'n kracht ongeveer tweemaal zo groot als de bom van 30 megaton die maandag was ont ploft in het Poolgebied. Maar Zweedse deskundigen spraken deze Franse visie zonder meer tegen. Zij schreven de schokgolven toe aan aardbeving. Later gaf men in Frank rijk toe dat men misschien had mis getast. De Amerikaanse commissie voor atoomenergie verklaarde dat de Pa- rijse berichten over aardschokken samenvielen met de beving bij Cana da en dat de in Zweden geregistreer de golven het tijdstip hadden van de beving in Rusland. bij de Verenigde Naties, Schürmann. Soebandrio zei. dat hij het nodig oor deelde een toelichting te geven, daar men in Nederland een vertekend beeld van die ontmoeting- had ge geven. Begrip „Ik ben ten volle op de hoogte van die ontmoeting. Ze is gehouden op aandringen van leden van de Ver enigde Naties, en diende in de eerste plaats om de mogelijkheid na te lo pen begrip tussen de twee partijen te bereiken voor de kwestie „West- Irian" in de assemblee van de V.N. in debat komt". Soebandrio zei dat hij <le positie van Indonesië wenste te onder strepen, dat met de kwestie- West-Irian niet langer kon wor den gedraald en dat Indonesië met alle macht die haar ter be schikking stond enigerlei hande ling der Nederlanders zal dwars bomen om het probleem unilate raal, zonder Indonesië, op te los sen. De minister wenste te verklaren dat de New-Yorkse ontmoeting niet diende om te onderhandelen, doch liet doel van oriëntatie gold. Hij zei Inet klem, dat het beleid van Indo nesië t.a.v. West-Irian er niet een was van bedelen, doch was geba seerd op „wederzijds begrip en vreedzame regeling" een politiek van wederzijds belang. Griekenland behoudt pro-westerse regering In Griekenland zijn zondag algemene verkiezingen gehouden. De eerste uit slagen gaven de nationale radicale unie van premier Karamanlis, die pro-westers is géoriënteerd, de lei ding. 9 Een commissie van de Organisatie van, Amerikaanse Staten zet zich maandag aan een studie over maatregelen om liet bewind van Fidel Castro te onderzoeken. Von Brentano wil wel aftreden De Westduïtse minister van buiten landse zaken, Von Brentano, heeft aangeboden af te treden oni de vor ming van een coalitie van christen democraten en vrije democraten te vergemakkelijken, aldus heeft een woordvoerder van de vrije democra ten meegedeeld. Een woordvoerder van de christen-democratische partij wilde geen commentaar leveren op dit bericht. Zoals bekend, zijn de onderhandelin gen over de vorming van een coali tie in een impasse geraakt, nadat aanvankelijk overeenstemming zeer nabij scheen. De christen-democraten wilden alsnog wijzigingen aanbren gen in een akkoord over financiële en sociale kwesties waarover reeds overeenstemming was bereikt. De vrije democraten wensten Von Bren tano niet als minister van buiten landse zaken, omdat zij hem als te zeer afhankelijk van Adenauer be schouwen. De onderhandelingen worden maan dagochtend hervat, en de vrije demo craten verwachten kennelijk niet ge heel zonder grond, dat de christen democraten. concessies zullen doen. IN AFGELOPEN WEEKEINDE Nadat de Amerikaanse tanks zich van de sectorgrens in de Friedrich strasse in Berlijn hadden terugge trokken, heeft zich daar een incident voorgedaan. Toen de weg voor het Westberlijnse verkeer werd openge steld, reed een Russische auto met officieren West-Berlijn binnen. De auto werd evenwel onmiddellijk door Westberlijners omsingeld, die de Rus sen op een fluitconcert onthaalden en met de vuisten op de auto trommel den. De foto toont de wagen temid den van de dreigende Westberlijners. De auto werd tenslotte door Westber lijnse politie en Amerikaanse militai ren bevrijd en kon de tocht vervolgen. ...is het honderd jaar geleden, dat de Engelse verhalenschrij- c ver Horace A. Vachell te Sy- denham (Essex) werd geboren. Gedurende m i afgelopen weekein de en vooral in de loop van zon dagmiddag, is de nieuwe weg over de Veerse-Gatdam voor honderden automobilisten troef geweest. Za terdag bleef alles nog vrij rustig, toen de auto's, motoren en brom fietser met aanzienlijke frequentie doch redelijke tussenpozen voorbij trokken. Zondag leek het er echter op alsof een fruiteorso of grootse manifestatie werd gehouden, toen oen vrijwel ononderbroken stroom voertuigen traag over de nieuwe weg kroop. Omdat het een regelmatige en langzame verkeersstroom betrof kon de drukte op de smalle één richtingsverkeer toegangswe gen in goede hanen worden geleid en kleine moeilijkheden bleven dan ook beperkt tot opsloppinkjes van weinig betekenis. Dc drukte was evenmin van dien aard dat er ongelukken van bete kenis uit voort moesten komen. Slechts één ongelukje met lichte materiële schade deed zich in de lange file voor. Voor de rijkspolitie te Vrouwen polder en Wissenkerke was het bezoek aan de nieuwe damweg niettemin van ongekende omvang. Nooit tevoren hadden zij een zo grote verkeersstroom door de ver schillende dorpen zien trekken, een stroom die zaterdag tot laat in de avond voortduurde. Slotcom mentaar van de rijkspolitie, na dit eerste vuurproef je: „Alles heeft aardig gemarcheerd". Bovenstaande foto werd zaterdag middag, aan de Vrouwenpolder.se kant van du dam genomen, toen het danibezoek nog goed op gang moest komen. LOETHOELI MOCHT NIET NAAR EIGEN RECEPTIE Mevrouw Nkoekanje Loethoeli heeft zaterdag op een bijeenkomst te Stan- ger waarop hulde werd gebracht aan haar echtgenoot, de Afrikanen ver zocht door te gaan met de geweld loosheid, wat haar echtgenoot, de No belprijswinnaar Albert Loethoeli, wenst. Zij vertegenwoordigde liem op de bijeenkomst omdat de Zuidafri- kaanse minister van justitie de win naar van de Nobelprijs voor de vrede van 1960 geen toestemming had ge geven aan de te zijner ere gehouden bijeenkomst deel te nemen. Honderden Afrikanen stonden zater dag te Durban in rijen op autobussen te wachten die hen naar Stanger zou den brengen. Zij wachtten echter te vergeefs, want de raad voor het weg verkeer van Durban had een autobus maatschappij van Afrikanen geen vergunning verleend om niet-blanken naar het dorp Stanger te vervoeren. Ongeveer twaalfhonderd mensen wa ren op de bijeenkomst in Stanger. Bonn roept 5000 reservisten op Westduitsland zal binnen enkele «la gen ongeveer 5000 reservisten oproe pen met het oog op de „defensiepa raatheid", zo heeft een woordvoerder van het ministerie van defensie zon- «lag in Bonn bekendgemaakt. De be- l I rokkenen zullen ten hoogste twee maanden dienen. Door het oproepen van de 5000 reser visten zal de sterkte van de Westduit- se strijdkrachten op 365.000 man ko men: 36.000 dienstplichtigen die op 1 oktober met groot verlof zouden gaan worden nog drie maanden onder de wapenen gehouden. PEKING WAARSCHUWDE NIET VOOR „FALLOUT" Een functionaris van het Chinese mi nisterie van buitenlandse zaken heeft zaterdag ontkend dat het ministerie van defensie het Chinese volk iu een radio-uitzending tegen het gevaar van radio-actieve neerslag heeft ge waarschuwd. Vrijdagavond werden in Honkong ra dioberichten opgevangen, waarin de bevolking van Noord-China hiervoor werd gewaarschuwd. Men neemt aan dat er „etherpiraten" aan het werk zijn geweest.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1