PHOVIKCIALEZEEUWSE COURAHT AKKOORD OVER DUITSE REGERING Ontwerpresolutie V.N. tegen megatonbom Wellicht al binnen een half jaar broodsanering in Middelburg Liberale fractie in parlement kan niet beslissen Algerijnse vrouwen in Parijs opgepakt P.Z.C.-zaterdapmimmer Vandaag.. Russen namen weer kernproef TIJDWINST SPEELT BELANGRIJKE ROL Koenraad Helaas 204e jaargang - no. 249 Dagblad, uitgave van de Ilrina Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F, B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7,00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 21 okt. 1961 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.m. Minim, p. advertentie 4,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 3 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1.25. „Brieven bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vllssingen Walstr. 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643; Middelburg, Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes Gr.Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213). Oostburg, tel. 2395; Terneuzen, tel. 2116; Zierikzee. red. tel. 2425, adm. tel. 2094. ADENAUER ZOU VOOR MENDE AANVAARDBAAR ZIJN Gisteren is te Bonn van welingelichte zijde vernomen dat de Westdnitse Christendemocratische (regerings)Partij en de Partij der Vrije Demoeraten ermede heboen ingestemd een coa litieregering te vormen, die zal worden geleid door bondskanse lier dr. Konrad Adenauer. De overeenkomst moet nog door de parlementaire Fracties der twee partijen worden goedgekeurd. Van dezelfde, welingelichte zijde, wordt nog vernomen dat Adenauer de leiding der Vrije Democratische Partij een brief zal schrijven over de vraag, hoe lang liij als bondskanselier zal aanblijven. De bondskanselier wilde echter geen bijzonderheden mededelen over hetgeen hij zal schrijven. Bevestigd werd, dat de Vrije Demo craten vijf van de achttien minister portefeuilles toegewezen zullen krjj- gen. In de Bondsdag hebben 67 Vrije Democraten en 242 Christen-Demo craten zitting. Een woordvoerder der Vrije Demoeraten bevestigde dat de twee partijen overeenstemming heb ben bereikt over het vormen van een coalitieregering. Ook hij weigerde echter nadere bijzonderheden te ver schaffen. Richtlijnen Christen-Democratische leiders heb ben gezegd dat een coalitie-regering met de Vrije Democraten geen wijzi- WESTEN PEILT MOSKOU MÉT OF ZONDER PARIJS Dit gezaghebbende diplomatie ke bron in Londen is vernomen, dat de Verenigde Staten en Engeland voornemens zijn op nieuw sonderende gesprekken te beginnen met de Russen, met of zonder Franse goedkeuring. De nieuwe „ronde" zal eind de ze maand in Moskou beginnen. De westelijke gesprekspartners zullen de twee ambassadeurs in Moskou zijn, t.w. de Engelsman Sir Frank Ro berts en de Amerikaan Llewellyn Thompson. Hun opdracht zal alleen zijn te trachten uit te vinden of en zo ja op welke voorwaarden een „basis" kan worden verkregen voor vruchtdragende onderhandelingen met het Kremlin over Berlijn. ALS TWEEDE in de serie be drijfsreportages vandaag „van smederij tot staalconstructie", op pagina zeven. Verder in dit twintig pagina's tellende P.Z.C.-zatei'dagnum- mcr: Stommen uit de kerken (pag. 3); „Staalconstructies tussen servet en tafellaken" (pag. 7); Radio en t.v. met Films in Zeeland (pag. 9); let terkundige kroniek en kunst (pag. 13); Kroniek van Zwin tot Zijpc (pag. 15); Kerken en maatschappij plus feuilleton (pag. 17) en de kinderkrant met klanken uit de ether op pagina 19. VVVVVVVV\'\\A'V>A/VWVVWW ging zal brengen in de voornaamste richtlijnen der Westduitse buitenland se politiek, namelijk getrouwheid aan het Westerse bondgenootschap en steunverlening aan het streven naar Europese eenwording. De parlementaire fractie der Vrije Democratische Partij is, naar later is medegedeeld, na vijf uur vergaderd te hebben, uiteen gegaan zonder tot een besluit te zijn gekomen. De me ningen over het resultaat der onder handelingen met de Christen-Demo cratische Partij over het vormen van een coalitieregering waren verdeeld. ....is het 150 jaar geleden, dat de Neerlandse landschapschil der Anton Braakman te Rot terdam werd geboren. MORGEN wordt Mees Toxopeus, oud- schipper van dc Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandse Red ding-Mij, op Schiermonnikoog' 75 jaar. ....wordt ir. A. G. Maris, direc teur-generaal van de rijkswa terstaat, in Den Haag, 65 jaar is het 150 jaar geleden, dat de beroemde Hongaarse pia nist, componist, dirigent en schrijver Ferecz (Fransz) Liszt te Raiding werd gebo ren. V\\WV\WVWAWVWVVVW |llllllllllll!lllllllllllllllllillllllllllll!IIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|l H De geredde opvarenden van de gj j§ gezonken Nederlandse treilèr p p .Elie Chenevieregefotogra- p p feerd tijdens de lunch in Lowe- p p stoft, Engeland, waarheen zij p door de Britse treiler „Grandby p Queen" gebracht waren. „Beroep doen op Rusland" Zweden neemt maatregelen Zes landen hebben in de politie ke commissie van de V.N. een ontwerpresolutie opgesteld waarin zij de algemene vergade ring van de V.N. verzoeken een Om betoging te voorkomen Ben Bella dreigt met hongerstaking In Parijs heelt de politie giste ren 11.000 man op de been ge bracht ter voorkoming van eventuele betogingen door Al gerijnse vrouwen en kinderen, die volgens vlugschriften van de F.L.N. gisteravond zouden worden gehouden. De Parijse politie beeft gisteren 1000 vrouwen en 350 kinderen opgepakt die zich naar liet hart van de stad begaven. Intussen hebben de Fransen de be waking versterkt van de voorma lige opstandelingenleider Mo hammed Ben Bella, die samen met vier andere rebellenleiders in een vesting in het midden van Frank rijk gevangen zit en met een hongerstaking beeft gedreigd. Volgens de regering in ballingschap zou de vrijlating van Ben Bella en de andere leiders een bijdrage vor men tot de onderhandelingskansen. De politie hield de opgepakte vrou wen tot 9 uur *s avonds vast in een aantal verspreid liggende opvang centra. Zij kregen daar een avond aal tijd. Volgens het Zweedse seismologische observatorium te Uppsala hebben de Russen gisterochtend bij Nova Zem- bla wederom een kernwapen tot ont ploffing gebracht. De explosie was om 8.07 uur waargenomen. Een woordvoerder van het observa torium verklaarde, dat de proef geen wapen in de megatonkla» betrof. Vele van de Algerijnse vrouwen, ge kleed in wapperende Noordafrikaan- se dracht en gesluierd, dreigden in hongerstaking te zullen gaan indien zij niet zouden worden losgelaten. In andere plaatsen in liet oosten van Frankrijk kwam het wel tot demon straties. De vrouwen lüeven op straat leuzen aan zoals „Algerije voor de Algerijnen" en „bevrijdt onze man nen". beroep te doen op de Sowjet- Unie haar voornemen een 50 megaton kernbom tot ontplof fing te brengen te laten varen. De zes landen zijn Canada, De nemarken, IJsland, Japan, Noorwegen en Zweden. De Indiase afgevaardigde, de minis ter van defensie Menon. diende in de commissie een gewijzigde Indiase ont werpresolutie in waarin een algeheel verbod van kernproeven wordt voor gesteld en een beroep wordt ge daan op de V.S. en Rusland, samen le werken bij het opstellen van een internationale overeenkomst, waarin zij zich verplichten geen kernproeven te nemen. De Zweedse regering heeft, ge alarmeerd door de mogelijkheid, van de explosie van een 50 mega ton kernbom in de nabijheid van de noordelijke grenzen een com missie. van desekundigen opgedra gen maatregelen te bedenken voor een „radioactieve noodtoestand". Zweedse meteorologen en andere des kundigen hebben berekend dat de radioactieve neerslag van een super- bom binnen twee of drie uur boven Zweden zal neerdalen indien de bom, zoals aangenomen wordt, ïu de om geving van Nova Zembla tot ont ploffing wordt gebracht. ^Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllilllllllllllllilllllllllllillip PREMIE OP WERKEN, WONEN I EN HUWEN IN WEST-BERLIJN M HET HOOFD van het VVestberlijnse bureau van financiën Joachim M H Wolff, deelde op een persconferentie mede dat het stadsbestuur |j] 500.000.000 mark in 1962 zou uitgeven om het wonen in West- s Berlijn meer lucratief te maken. j§ Elke getrouwde man zal 100 mark krijgen om zijn vakantie in of p M buiten Berlijn door te brengen. Zijn vrouw kan minstens 50 mark =j krijgen en misschien evenveel als haar man, wanneer de plannen M zijn uitgewerkt, aldus Wolff. Voor ieder kind zal bovendien 50 H H mark worden uitgekeerd. n Westduitse arbeiders die in Berlijn gaan wenken kunnen verzekerd M M zijn van vier retourtjes per jaar naar het westen, of alle verhuis- II kosten naar West-Berlijn vergoed krijgen. H Jongelieden die' in Berlijn willen trouwen en wonen kunnen een ren- §f teloze lening van 3000- mark, in tien jaar terug te betalen, krijgen Voor elke film die in Berlijn wordt gemaakt, kan een subsidie van minstens 50.000 mark worden verleend. iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii NA OPSTELLEN PLAN CONTACT NIET CONSUMENT SANERING in de melk- of brooddistributie is bepaald geen „uitvinding" van de laatste ja ren. Reeds in het midden van de achttiende eeuw kregen de hak kers in Middelburg een plaats aangewezen, waar zij hun brood mochten verkopen. Ook thans zijn de hoofdstedelijke bakkers weer druk bezig met het zoeken naar mogelijkheden om de broodsaneriiig in te voeren. In een gesprek dat wij hadden met de voorzitter van de afdeling Middelburg van de Nederlandse Bakkersbond, de heer W. de Visser, vertelde deze ons, dat de sanering voor de bakkers en bakkersgezellen noodzakeijk is vooral uit het oogpunt van tijd winst en financiële winst en ver volgens in het belang is van de klanten, die nu op tijd hun brood ontvangen. Het is zeer goed mogelijk, dat de broodsa neriiig in Middelburg binnen een half jaar wordt ingevoerd. Dat de hoofdstedelijke bakkers niet over één nacht ijs gaan blijkt wel uit het feit, d. t de bakkers verenigd in de Nederlandse Bakkersbond en de Christelijke Bakkersbond tezamen met de mensen van de Bakkerijstich ting verschillende vergaderingen be leggen waarop alle problemen van de ze sanering nauwkeurig onder de loep genomen worden. Deskundigen van de Bakkerijstich- ting- gaan hierbij met de bakkers uitvoerig in op de te kiezen sane- rïngsvorm, zij moeten rekening houden met de verschillen in stra ten, met het aantal klanten enz. Zelfs de gemeente werkt mee bij het onderzoek, omdat die kan uit rekenen hoeveel mensen er in een straat wonen. Wanneer de bakkers een verantwoord plan hebben op gesteld, willen zij de mening vra gen van de consumenten. De heer De Visser dacht in dit verband aan bijeenkomsten met vertegenwoor digsters van de huisvroiiwenver- enighigen of vrouwenbonden, als mede aan vergaderingen met de klanten, die districtsgewijs worden gehouden. Enorme routes De tijdwinst speelt in de sanerings- gedachte een bijzonder belangrijke rol. De meeste bakkers hebben de (Zie slot pag. 2 kol. 5) De prijs voor jle kernachtigste toespraak van afgelopen week gaat wat het binnenland betreft naar mr. J. Klaasesz, de commissaris der koningin in Zuid-Holland. Tijdens een provinciale verkeersdag in Delft heeft hij het over de „infantiele weg gebruiker" gehad hij wilde hem „Koenraad" jioemen en er een strip verhaal van maken die achter in de wagen allerlei vreemde beesten heeft liggen: tijgers en andere roof zuchtige (speelgoed) dieren, terwijl vóór de voorruit poppetjes heen en weer dansen. Het heeft ons deugd gedaan, dat de heer Klaasesz die in het algemeen zelden een blad voor de mond neemt deze inderdaad in fantiele gewoonte eens op de korrel heeft genomen. Er is hier sprake van een opvallende vorm van bijge loof, die wijd verbreid is en waarin sommige aandacht-trekkende men sen als filmsterren en soms ook sportfiguren voorgaan door een zon derlinge mascottevercring. Hebben zij zo'n mascotte niet bij zich, dan voelen ze zich niet zeker. De speelgoedtijgci', die glazig' door de achterruit van een auto ligt te staren, hoort in dezelfde ru briek thuis. Hier is sprake van mo dern fetisjisme, dat regelrecht af stamt van volkeren, die wij in onze hoogmoed primitief noemen. Onlangs lazen we hoe in een Afrikaanse staat westerlingen altijd weer glimlachen, wanneer zij horen hoe een der gro ten in het land wordt aangesproken als de „machtige grote krijger". Maar dezelfde Europeanen vin den het gewoon, wanneer hun ei gen minister „ex cellentie" wordt genoemd, de „uitnemende". Wij ha len de schouders op als primitieve volkeren zich tooien niet amuletten en andere vreemde zaken, maar te gelijkertijd hebben wij in de auto mascottes, die gelijk staan met de talisman van het neger-opperhoofd. Natuurlijk zullen de eigenaren van deze westerse amuletten de Koen- raads naar het woord van mr. Klaasesz verontwaardigd ontken nen, dat er bij hen ook maar even sprake is van bijgeloof, maar in we zen en misschien zonder het te beseffen verbinden zij magische elementen aan deze dwaze poppetjes: zrj verwachten er geluk of althans bescherming tegen ongeluk van. „In fantiel" noemde mr. Klaasesz deze zaak, onvolwassen zou men kunnen zeggen. Wat ons betreft: wij hebben vrede met deze kwalificatie. fiahtlijK De Tweede Kamer heeft de ver antwoordingsplicht van Gede puteerde Staten met betrek king tot hun toezicht op de gemeen tebesturen uit bet ontwerp-provïn- ciewet van minister Toxopeus ge schrapt. Dat gebeurde met 58 tegen 48 stemmen, waarbij de confessionele partijen K.V.P., A.R., C.H. cn S. G.P. vrijwel eensgezind optrokken. Die eensgezindheid kwam eens te meer nadrukkelijk naar voren, om dat er bij de andere partijen voor standers dus van deze verantwoor dingsplicht sprake was van een vrij grote absentie. De parlementaire overzichtschrijver van het Vrije Volk gebruikte in dit verband het woord „helaas". Maar hij stelde daarbij de vraag: „Wat heeft de protestanten en de rooms-katholieken nu opeens te hoop doen lopen?" Het antwoord kon naar zijn mening bondig worden samengevat in de term „conserva tisme". Daarmee echter wordt min of meer gesuggereerd dat wat hier conservatisme wordt genoemd dé hoofdoorzaak van de gang van za ken zou zijn rond deze provinciewet. En dit nu lijkt ons in dit geval toch wel de vraag. Wij geloven namelijk, dat de overzichtschrijver sterker het woord „helaas" rond het absenteïs me had dienen te accentueren. De rechtse partijen conservatief of niet liebben het omstreden punt immers van een zodanig belang ge acht, dat zij alle krachten mobiliseer den om hun zienswijze er door te krijgen. De fracties, die over deze zaak andere opvattingen huldigden, tolereerden daarentegen een bij een dergelijk belangrijk onderwerp meer dan normaal absenteïsme en mede daardoor werd de stemmenverhou ding bepaald. En nu kan men wel met wrevel spreken over het „te hoop lopen van protestanten en rooms-katholieken". het is niettemin een feit dat zij daarmee succes heb ben gehad: zij waren er wél! Bij vroegere gelegenheden hebben wij uiteengezet er begrip voor te hebben, dat in sommige gevallen in de Kamer sprake moet (en kan) zijn van ab senteïsme. Maar in het onderhavige gevai was dat niet tolerabel: het woord „helaas" had daarom in het Vrije Volk een dikkere streep moe ten krijgen. Wat de zaak zelf betreft: wij be treuren het, dat hel donderdag zo in de Kamer is gelopen. Naar onze overtuiging was het voorstel van minister Toxopeus reëel en (jas send in de Nederlandse democratie. De Gedeputeerden in sommige Ka merfracties hebben echter een „pres sure group" gevormd eu aldus tot hun eind-overwinning bijgedragen: de deuren van de G.S.-zaal blijven in bepaalde gevallen als voorheen ge sloten. Het optreden van deze „pres sie groep" echter had de voorstan ders van de bewuste verantwoor dingsplicht nog weer eens extra-ac tief moeten maken. Ook daardoor komt wéér het accent op liet woord „helaas" te vallenfl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1