PROVINCIALE ZEEUWSE COURAKT VECHTENDE S0WJET-DIPL0MATEN UITGEWEZEN Gevaarlijke kruispunt Draaibrug bestaat niet meer Ernstige klachten over ambassadeur Twee-tons- festival SABOTAGE IN ZUID-AFRIKA: GEEN STROOM Vandaag... „KROESJTSJEW ZET RUSLAND NIET OP HET SPEL" Het vaste onderwerp voor een zo- merdiscussie in de Nederlandse pers is de laatste jaren het Holland-Festival. En daarbij worden de meest-uiteenlopende opvattingen verkondigd: er zijn debaters, die liefst maar het hele festival zouden willen opruimen, terwijl anderen daarentegen het zó innig beminnen, dat zij er nog meer geld in willen stoppen. De verwerpers vindt men vooral in de randgebieden, waar men gramstorig vaststelt dat het festival slechts een aangelegenheid voor uit gezochte figuren is in het centrum yan het land; dat hier van werkelij ke spreiding onvoldoende sprake is; dat het weinig met Holland heeft te maken omdat de uitvoerende kun stenaars voor een groot deel van el ders komen; en tenslotte, dat het hier om een kunstmatige zaak gaat, die niet bij de bevolking leeft. De minnaars van het Festival be togen op hun beurt, dat de waarde van dit feest niet met kleine provin ciale maatstafjes moet worden ge meten, .doch dat Europese, ja zelfs mondiale criteria dienen te worden aangelegd; dat aldus gezien het Hol land-Festival een demonstratie is van het artistieke en organisatori sche vermogen van een klein land, zodat dus Nederlands culturele repu tatie in deze wereld in het geding is; voorts dat dit muziekfeest een be langrijk onderdeel vormt van het pakket aan mogelijkheden, dat ons land de buiten landse toerist kan bieden. En zij wij zen er op, dat al lerlei buitenlandse radiostations con certen van het festival relay eren en de conclusie van de voorstanders is tenslotte, dat de scherpslijpers .onder de bestrij ders niets begrijpen van wat in wer kelijkheid zulk een festival is een internationale gebeurtenis van hoge orde en géén dorpsmuziekfeest! en dat zij derhalve het debat van een onjuist uitgangspunt beginnen. Ziehier in het kort de uitersten van de discussie. Tot dusver hebben wij ons niet heel inten sief met het debat beziggehouden, maar er is nu een gerede aanleiding er op terug te komen, namelijk de onlangs verschenen begroting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen. In deze begroting is een hogere post dan vorig jaar uitgetrokken voor rijkssubsidie aan het Holland- Festival, namelijk 38 mille meer, zo dat het totdal bedrag dat aan dit festijn uit de rijksmiddelen wordt besteed" zal oplopen tot bijna twee ton, om precies te zijn: f 190.000. En wij moeten erkennen, hoezeer wij ook culturele manifestaties in den lande toejuichen, ons nu toch af te vragen of dit wel verantwoord is en of dit zo door moet gaan. Is dit fes tival inderdaad van een zodanig be lang, dat er voor luttele weken bij na twee ton aan rijksgelden in moet worden gestoken? Zijn er dan geen andere zaken, die eerder in aanmer king komen voor deze gelden? Wij geloven, dat onze aarzeling niet helemaal ongemotiveerd is. Want direct, onder deze Eost op de onderwijsbegroting is eèn edrag van ruim anderhalve ton als subsidie opgenomen voor de sprei ding van de kunst over het gehele land. Dit bedrag in totaal f 160.000 is dus bestemd voor de culturele spreiding over alle provin cies over een geheel jaar, maar niet temin is het lager dan de post, die het Holland-Festival in enkele we ken opsoupeert. En dan praten we nog maar niet, over de hoge bijdra gen, die gemeenten als Amsterdam, Den Haag e.d. ter beschikking stel len. En helemaal niet over niet-cul- turele zaken, zoals bijvoorbeeld het bedrag dat in totaal op deze begro ting is uitgetrokken voor lichamelij ke vorming en sport (1,8 miljoen te gen het totaal van de kunsten 16,6 miljoen). Ons dus beperkend tot de bijna twee ton, die in 1962 het Hol land-Festival uit de rijksmiddelen zal vergen, menen wij dat het inder daad geboden is, dat het belang van dit festijn in de volksvertegenwoor diging nog weer eens aan een gron dige beschouwing wordt onderwor pen. En daarbij dient dan ook de vraag aan de orde te komen of er geen diingender onderwerpen van culturele aard zijn dan dit twee-tons- festival, die de steun van de rijks overheid behoeven. Van een provin ciaal standpunt uit is het antwoord op deze vraag niet moeilijk. Kroesjtsjew stelt zes voorwaarden Kroesjtsjew heeft een brief aan een groep parlementsleden van de Britse Labour-partrj gestuurd. Daarin lichtte hij de Russische houding toe wat be trof regeling van de problemen Ber lijn en Duitsland. De Sowjet-regering was bereid pogingen te doen om tot een regeling t.a.v. Berlijn en Duits land te komen, op basis van zes pun ten: Gewaarborgde toegang tot Ber lijn; Erkenning van de Oder-Neisse- grens; Erkenning van het bestaan van twee Dnitslanden en toelating van beide tot de V.N.; Een verbod kernwapens ter be schikking te stellen aan Oost- en Westduitse strijdkrachten; Het scheppen van ruimte tussen de strijdkrachten van de N.A.V.O. en die van het verdrag van War schau. Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per Minim, p. advertentie 4, den Boer. Adjunct: W. de Pagter.' \j Bil £L|ïj I ftïjR £gL Hm F'* &Lss - - W W |L W B fel ft 9| Ing. mededelingen driemaal Hoofdredacteuren: W SC B 1 dB mm BH w V dB BB dB dB dB I M Y Kleine advertenties (max. regels) W. Leertouwer en G. A. de Kok. 25 cent per regel met een minimum ™e°N/E71SNorSkwKU,S 56 ÏZ WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN van 1,25. „Brieven bureau «eer., j p. kw., ir. p. p. j van «yt blad" 25 cent meer. per kw. Losse nummers 15 cent. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643; Middelburg, Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213). Oostburg, tel. 2395; Terneuzen, tel. 2116; Zierikzee, red. tel. 2425, adm. tel. 2094. VOOR ZATERDAGAVOND 24 UUR VERTREKKEN! Een hoge officier van politie te Jo hannesburg heeft donderdag de be schuldiging geuit dat de storing in de elektriciteitsvoorziening van meer dan duizend huizen in Johannesburg op zondagavond jongstleden werd veroorzaakt door sabotenrs, die door de communisten zyn opgeleid. De officier van politie, die zijn naam niet aan de openbaarheid wilde prijs geven, verklaarde voorts, dat hij vreesde dat er nog verdere sabotage in Zuid-Arika zou worden gepleegd. Volgens de politie-officier is er op zondagavond ook een poging onder nomen nabij Alberton, 24 km ten zuid van Johannesburg, een telefoon draad te vernielen. Hij meende niet dat het verboden Afrikaanse nationa le congres en het buiten de wet ge stelde pan-Afrikaanse congres In de beweerde sabotage-incidenten waren betrokken. Geheime zender in Algiers gevonden Do piratenzender van het Frans-Al gerijnse rechts-extremistische „gehei me leger", de O.A.S., is ontdekt, al dus is officieel in Algiers meege deeld. De zender Is de afgelopen vier dagen, donderdag incluis, in de lucht ge weest op een golflengte die weinig verschilde met die van radio Algiers. De zender bevond zich in een gebouw dat gedurende vijf uur werd door zocht. Naar verluidt, hebben de men sen die de zender bedienden, kunnen ontsnappen. ...wordt de Nederlandse stille--1 ven-, landschap- en portret schilder A. G. Dieperink te Vtrecht 60 jaar. De Nederlandse regering heeft twee leden van de Russische ambassade in Den Haag, S. W. Chibeaw en A. D. Popov, gelast voor zaterdagavond 0 uur het Nederlandse grondgebied te ver laten. In een aide-memoire zegt de regering ook ernstige reden tot beklag te hebben over het optreden van de Sowjet-ambassa- deur in Nederland, Ponomarenko. Deze vertrok donderdagmor gen naar Moskon voor het volgende week te houden communis tische partijcongres. De Sowjet tijdelijk zaakgelastigde, de heer N. P. Gaenko, is woensdag te half zes ontboden bij het ministe rie van buitenlandse zaken. Aan hem is ter bevestiging vau de mondelinge mededeling hem door de staatssecretaris van buiten landse zaken, dr. H. van Houten, gedaan, een aide-mémoire overhandigd. Daarin staat het volgende: „De Nederlandse regering heeft thans de rapporten van de justitiële autoriteiten ontvangen omtrent het geen zich op 9 oktober 1961 in het stationscomplex op het vliegveld Schiphol heeft afgespeeld. Hieruit is gebleken dat het op Schip hol aanwezige personeel van de Sow- jet-Russische ambassade met inbe grip van de ambassadeur zich heeft schuldig gemaakt aan gewelddadig optreden tegenover Nederlandse ambtenaren in de uitoefening van hun functie. Voorts heeft de ambassade niet ge schroomd door de heer A. D. Popov een persconferentie te doen houden, waarin een aantal lasterlijke en der halve onaanvaardbare aantijgingen jegens Nederlandse autoriteiten wer den geuit. Uitwijzing De Nederlandse regering kun op groml vu n het bovenstaande het verblijf iii Nedf-rland van do heer S. W. Chibaew, die de eerste was die op Schiphol tot handtastelijk heden overging, en van de heer A. D. Popov, die de bewuste pers- MR. STIKKER IN ENSCHEDE: Onderhandelingen zijn gèen capitulatie (Van een onzer redacteuren) „Het is klinkklare onzin om te spre ken over onvoldoende eenheid om trent essentiële vragen in de N.A.V.- O. Er is geen malaise. De organisatie ter verdediging van het westen is krachtiger dan immer en er wordt sneller gewerkt dan ooit tevoren. Bo vendien, de vuurkracht van het wes ten Is nog altyd een veelvoud van die van onze tegenstanders. Ook op het terrein van energie en produktie is het westen verre superieur aan de Sowjet-Unïe. Waarbij nog komt dat de vrjjheid van de mens veruit gaat boven' de zogenaamde vooruitgang in Rusland". De secretaris-generaal van de Noord- atlantische verdragsorganisatie, mr. D. U. Stikker, zei dit donderdag in Enschede, toen liij voor het verbond Premier De Quay is donderdagoch tend van Schiphol naar Zurich ver trokken,. Hij zal de openingsdag bij wonen van het 15e internationale congres van de Internationale TJnie van Christendemocraten dat in Lu- zem wordt gehouden. van Nederlandse werkgevers sprak over do politieke toekomst van de N.A.V.O. Uitvoerig ging de burgerlij ke leider van deze grote verdedi gingsorganisatie in op de structuur van de N.A.V.O. Onderhandelingen Inzake Berlijn geldt de noodzaak van een krachtige N.A.V.O. in het uiter ste geval moet zy voor een nucleaire oorlog,niet terugdeinzen. In geval van een capitulatie voor de Russische eisen, zal men overal in de wereld de vriendschap van Moskou zoeken. De satellietlanden zouden verloren zijn en de Russiche arrogantie zou steeds meer van het westen afdwingen. Ten slotte zal een atoomoorlog toch niet zijn te vermijden. Mr. Stikker was ervan overtuigd dat Kroesjtsjew geen atoomoor log die Rusland zal vernietigen, kan wensen. Daarom moet de il lusie over verdeeldheid worden weggenomen. Noch wilskracht noch moed ontbreekt ons. Het al ternatief van een nucleaire oorlog is niet capitulatie, maar onderhan deling. Indien de N.A.V.O. stand vastig bljjft, zal de Russische lei der zyn land niet op het spel zet ten", zo besloot mr. Stikker zijn rede. conferentie heeft gehouden en zich bovendien mede heeft schul dig gemaakt aan het plegen van geweld tegen Nederlandse ambte naren, niet langer toestaan. De ambassade Vordt verzocht de -no dige maatregelen te nemen opdat de heren Chibaew en Popov uiterlijk za terdag, 14 oktober 1961, te midder nacht, het Nederlandse grondgebied zullen hebben verlaten. Beklag in Moskou De Nederlandse regering lieeft ook overigens ernstige redenen tot be klag over het optreden van de am- bassaleur van de Unie van Socialis tische Sowjet-Republiekèn die aan wezig was op Schiphol en de bedoel de handtastelijkheden daardoor niet slechts heeft gedekt, doch daaraan ook persoonlijk heeft deelgenomen. Z(j zal hierop nog nader in Moskou bij de Sowjet-regering terugkomen. Ténslotte constateert de Nederlandse regering dat de voorstelling van za ken, zoals deze door de ambassadeur van de Unie van Socialistische Sow- jet-Republieken in zijn telegram van 9 oktober 1961 werd gegeven, in stryd is met de feiten." De heer Gaenkó heeft het ministerie tien minuten later weer verlaten. Vertrek Uitgeleide gedaan door een groot aantal leden van de ambassade is de Russische ambassadeur, de heer Po nomarenko, donderdagmiddag om half een in het straalvliegtuig van de Russische maatschappij Aeroflot van Schiphol naar Moskou vertrokken. De Russische ambassade heeft later meegedeeld, dat de ambassadeur is afgereisd nad&t hij had vernomen dat de Russische chemicus Goloeb, die in ons land politiek asiel heeft ge vraagd, geen prijs meer stelt op een onderhoud met hem. In tegenstelling tot maandag, de dag van het handgemeen op Schiphol, was de ambassadeur gisteren smetteloos gekleed in een groenachtig kostuum met een wit overhemd. Wel beantwoordde hij via de tolk de vragen die de jour nalisten hem stelden, terwyl by door de vertrekhal naar liet plat form wandelde om zich naar het vliegtuig te begeven, doch lilj deed De Russiclie ambassadeur in Neder land, P. K. Ponomarenko, is donder dag van Schiphol naar Moskon ver trokken met eenvliegtuig van de Russische luchtvaart maatschappij „Aeroflot", teneinde, aldus een zegs man van de Russische ambassade in Den Haag, het 22ste congres van de Russische communistische partij bij le wonen. De foto toont de ainbassa- dit bljjkbaar met tegenzin, aange zien hy de tolk diverse malen liet zeggen dat bij geen tyd meer had. Over een laatste vraag, die hij bijzon der tactloos noemde, wond hij zich zo op dat hij weigerde vérdere vragen te beantwoorden. Die vraag (gesteld door een verslaggever van een Am sterdams dagblad) luidde: „verwacht de ambassadeur dat hij uit Neder land zal worden uitgewezen." „Uw vraag is tactloos", antwoordde de ambassadeur. „U gaat daar veel te ver mee. De Mil nu niets meer be antwoorden. Ik vind U geen goed correspondent. Op dergelijke' provo cerende vragen wens ik niet te ant woorden." Tevoren toonde de ambassadeur zich al weinig ingenomen met de vraag of er hem iets hekend was, dat hij zou zijn voorgedragen voor een func tie in het presidium van de Opperste Sowjet. Hy liet de tolk antwoorden: „U weet niet wat U vraagt." TWINTIGSTE RUSSISCHE ATOOMBOMONTPLOFFING De Sowjet-Unie heeft donderdagoch tend een atoomtoestel van geringe tot middelmatige sterkte laten ont ploffen, zo is bekendgemaakt door de Amerikaanse commissie voor atoom energie. Het was de 20-ste maal dat die commissie melding maakte van een Rusische atoomontploffing se dert de Russen op 1 september de kernproeven hebben hervat. President Kennedy heeft verklaard dat de lijst niet volledig was. Gelijk bij voorafgaande Russische proeven het geval was, had de kernontplof fing plaats in de dampkring. Ze werd ontketend in de buurt van Semipala- tinsk, in Siberië. GROTERE VERKEERSVEILIGHEID Rijkswaterstaat legde moderne rondweg aan Het levensgevaarlijke kruis-., punt bij Draaibrug ge meente Aardenburg waar op enkele jaren geleden bij één verkeersongeluk 3 men sen de dood vonden, bestaat niet meer. Automobilisten en motorrij ders, die vanuit Sluis naar Oostburg willen rijden, be hoeven op de „Langeweg" bij Draaibrug niet meer met knarsende remmen tot stil stand te komen, omdat zij zonder erg rechtdoor waren gereden en dus op de verkeer de weg zaten. Dat kruispunt levert thans geen enkele moeilijkheid meer op om de eenvoudige reden, dat het voor het doorgaand verkeer geen kruispunt meer is. Buiten de bebouwde kom van de buurtschap Draaibrug heeft Rijks waterstaat een moderne rondweg aangelegd. Van de twee rijbanen van de nieuwe weg is kortgeleden de eerste in gebruik genomen voor het verkeer in beide richtin gen. Binnen enkele dagen wordt ook de tweede rijbaan voor liet verkeer opengesteld. In hel mid den van de rondweg is gelegenheid tot aansluiting op de weg naar Aardehburg. Dit gedeelte van rijksweg 58 stond bij Rijkswaterstaat al jaren lang bekend als een slecht stuk weg en het was als zodanig een doorn in het oog. Vanuit de rich ting Sluis was de weg bovendien bepaald gevaarlijk, omdat bestuur ders van motorvoertuigen voor zich een lange weg .-^gen r— de zo in de mening verkeerden dat deze doorliep. Eerst op het kruis punt bemerkten zij dan, dat zij links naar Oostburg of rechts naar Aardenburg hadden moeten afslaan. De reacties waren veelal verschil lend, evenzo de gevolgen van de daaruit voortvloeiende ongevallen. Dé hoek van Draaibrug was hard <\an een sanering toe, waarmee men dan thans yolop bezig is. Nieuwe snufjes By de aanleg van de rondweg heeft Rijkswaterstaat enkele snuf jes toegepast, die nieuw zijn voor Zeeland en in het bijzonder zyn bedoeld als een bydrage aan een grotere verkeersveiligheid. Zo heeft de weg van Sluis tot aan Draaibrug een betondek, terwijl die uit de richting Oostburg tot enkele honderden meters voor het beruchte kruispunt van een asfalt- dek is voorzien. Om nu de auto mobilisten het idee te geven, dat zij op de goede weg rijden, heeft men deze wegdekconstructie con sequent doorgetrokken. Dit betekent dus, dat de nieuwe rondweg één betonnen en één as falt rijbaan heeft. Aan het eind van de rondweg horen de automo bilisten aan het- geluid van de banden, dat zij °P een andere weg (Zie slot pag. 2 kol. 2)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1