PROVINCIALE ZEEUWSE COURAMT SYRIË - ZONDER STRIJD - LOSGEMAAKT VAN NASSERS RIJK Bevrijdingfeesten in Damascus Premier Nehroe aan aanslag ontsnapt Produktie bij de A.K.F. in Goes gestart TUNESIË EN FRANKRIJK SLOTEN VREDE Vandaag.. Te ingewikkeld 204e jaargang - no. 231 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren: W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7,00 p. kw.; ff. p. p. 7,25 per kw. Losse nummers 15 cemk WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 30 sept. 1961 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.m. Minim, p. advertentie t 4, Ing, mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1,25. „Brieven bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walsfcr. 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643; Middelburg, Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213), Oostburg, tel 2395; Terneuzen, tel. 2116; Zierikzee. red. tel. 2425, adm. tel. 2094. KOEZBARI VORMT EIGEN REGERING De revolutionaire junta iu Syrië heeft het land vrijdag onaf hankelijk verklaard en de installatie meegedeeld van een bur gerlijke overgangsregering, daarmee een einde makend aan Gamal Abdel Nassers drie jaar oude Verenigde Arabische Re publiek. Jordanië, de buurman van Syrië, was het eerste land, dat de nieuwe Syrische regering diplomatiek erkende. Deze wordt geleid door de vroegere Syrische vice-president Mamoen Al-Koezbari. De junta deelde mee dat president Nassers voorgenomen mili taire optreden tegen de rebellie als een kaartenhuis was ineen gezakt, en dat 120 Egyptische parachutisten die boven de haven Latakia naren neergelaten, waren gevangengenomen. President Nasser van de Verenig de Arabische Republiek heeft vrijdag meegedeeld, dat hij plannen om grootscheepse militaire acties te on dernemen tegen de opstandelingen in Syrië, heeft laten varen omdat de provinciale garnizoenscommandanten zich bij de revolte hebben aangeslo ten. In een radiorede zei Nasser, dat hij de Egyptische zeestrijdkrachten en 2 bataljons parachutisten die op weg waren naar de Syrische haven Lata kia, opdracht had gegeven terug te keren. Hij zei dat hij deze opdracht had verstrekt, toen de Noord-Sy- rische stad Aleppo en de militaire commandanten in Latakia hun loya liteit hadden gegeven aan de opstan delingen in Damascus. x Geen gevechten Iii Syrië is geen melding gemaakt Aan gevechten of slachtoffers van botsingen tussen pro- en anti- Xasser elementen. De gevangen neming van 120 Egyptische para chutisten in de havenstad Latakia is blijkbaar zonder bloedvergieten verlopen. Door de vorming van een nieuwe re gering, hebben de Syriërs in 24 uur zo lijkt het er althans op dit ogen blik op een einde gemaakt aan Nassers driejarige bewind in Syrië. De rebellenradio herhaalde keer op keer dat de Syriërs hun vrijheid her steld wilden zien en de waardigheid van het leger wensten te herwinnen. Volgens reizigers die in Amman, Jor danië, vanuit Damascus zijn aange komen, wordt de revolte in de hoofd stad van Syrië gevierd met straat dansen en andere vreugdetonelen. Portretten van Nasser verdwenen uit het stadsbeeld en de vlag van de V.A.R. werd vervangen door die van Syrië. 1 In de moskeeën en kerken van Syrië werden volgens deze reizigers dank diensten gehouden voor de „bevrij ding van het farao-aehtige juk van slavernij". Verkiezingen Radio Damascus deelde mee dat Al- Koezbari een interimregering zou leiden van elf man, totdat „vrije ver kiezingen" een „wetgevende verga dering'.' zouden opleveren. Al-Koezbari is een 47-jarige advo caat en arts. Hij is in 1953 voorzit ter geweest van het parlement onder de prowesterse regering van presi dent Abid Sjisjakli, van wie hij ook vice-president was. Op twee na zijn alle ministers in het kabinet van Al-Koezbari nieuwe lingen in de politiek. Zij zijn allen anti-communistisch en pro-westers. Men gelooft dat het nieuwe kabinet van Syrië als eerste doelen zal heb ben de intrekking van Nassers na- tionaliseringswetten en een hervor ming van de landbouw, om de hoe ren en pachters meer vrijheid van beweging te geven. P.Z.C.-zaterdagnummer Warm maar niet stabiel (Van onze weerkundige mede werker). De septembermaand, waarvan wij vandaag afscheid nemen, heeft zich bij de vijf warmste septembermaanden van de laatste honderd jaar geplaatst. In onze omgeving bleef het aan de droge kant met een tekort van ongeveer twintig uren zon'. Achter het onweers- front, dat gisternacht vooral in het westen en noorden van Nederland veel regen bracht, stroomde vrijdag wat koelere lucht binnen. Met een zuidelij ke wind wordt tijdelijk weer wat warmere lucht aange voerd, hetgeen een waardig afscheid van september zal i betekenen. Ook zal er dit weekeinde een zwak oceaan front tot ons land doordringen, waarbij de kans op een re- gen- of onweersbui tijdelijk weer toeneemt. Al krijgt het j weer een wat minder stabiel karakter, 'toch zal de tempera- tuur ook in de eerste oktober- dagen op een zeer aangenaam j niveau blijven. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll J. A. VAN BENNEKOM SECRETARIS VAN A.R. TWEEDE KAMER-FRACTIE Bij de aanvang van liet nieuwe par lementaire jaar is het secretariaat van de anti-revolutionaire Tweede- Kamerfractie van de heer H. Aan Eijsden overgegaan naar de heer J. A. van Bennekom, Molemvater 71 te Middelburg. In de Zweedse stacl TJppsala, heeft de verongelukte algemeen secretaris van de Verenigde Naties, Dag Ham- marskjöld vrijdag een staatsbegra fenis gekregen. Deze foto toont een erewacht om de baar van Hammars- kjöld i7i de kathedraal van Uppsala. (Voor verslag zie pag. S) BOM ONTPLOFTE OP DE WEG Grootscheepse jacht op daders Premier Nehroe van India is vrijdag aan een aanslag ont snapt. Vóór een station van Nieuw Delhi ontplofte een zelf vervaardigde bom, kort nadat de eerste minister per auto de plek was gepasseerd. Een politieman en vijf voorbijgangers werden met verwondingen naar een ziekenhuis overgebracht. Nehroe Avas op Aveg naar huis na een tentoonstelling ter herdenking van Ghandi's geboortedag te hebben geopend. De bom explodeerde vijf minuten, nadat Nehroe was voorbijgereden. De helse machine ontplofte in de drukke hoofdstraat in het hart van het oude Delhi. De politie begon direct een groot scheepse jacht op de daders van de aanslag'. Verscheidene mensen zou den al zijn ondervraagd. Bomdeskun- PREMIER NEHROE. digen verzamelden stukken van de bom. De premier had kort tevoren op de tentoonstelling een beroep op de Sikh-eider Tara Singh gedaan om zijn „A'asten tot de dood" ter ver krijging A'an een afzonderlijke staat van Poendjabi-sprekenden op te ge ven. Nehroe zei dat vasten niet in c-r.a democratie thuishoort. Zijn re gering heeft geweigerd een commis sie in le stellen voor het onderzoo* ken van de eisen van de Sikhs. Met het oog op de onrust onder de Sikhs waren de veiligheidsmaatrege len voor Nehroe onlangs al ver sterkt. De 76-jarige Tara Singh begon zijn vasten 46 dagen geleden. Zijn toe stand wordt door artsen „buitenge woon ernstig" geacht. Echtpaar op vakantietocht dodelijk verongelukt (Van onze correspondent). Op een vakantietocht zijn in het berg land tussen Todfnau en Freiburg in Silezië (Duitsland) prof. dr. ir. Nher- man Salmang uit Maastricht en zijn echtgenote verongelukt. In een scherpe bocht is de auto van prof. Salmang, die hij zelf bestuurde, door onbekende oorzaak van de Aveg geraakt, schoot door een afrastering- langs de bergweg en stortte in een zestig meter diep ravijn. Prof. Sal mang, 71 jaar, en zijn echtgenote, mevrouw Bella Salmang-Dahl, 73 jaar, waren op slag dood. Indische Nederlanders verlaten Nieuw-Guinea Vierhonderd Indische Nederlanders uit Nederlands Nieuw-Guinea, die menen dat liier geen toekomst A'oor hen is, hebben vrijdag koers gezet naar Nederland. Onder de migranten, die donderdag voor een kort oponthoud in Singapo re met de Zuiderkruis waren aange komen, betdnden zich studenten, en oudere gepensioneerde overheids ambtenaren die zich met hun gezin nen in Nederland zullen vestigen. In Tunis is vrijdagavond een Fraus-Tunesiscli akkoord gete kend, volgens hetwelk de Franse troepen in en rondom de stad Bizerta zaterdag zullen begin nen zich terug te trekken op (le stellingen die zij voor het uitbreken van de gevechten be zetten, aldus is van Tunesische regeringszijde vernomen. De terugtrekking op de basis zal on geveer een week duren. Volgens Tu nesische regeringskringen omvat het akkoord geen garantie voor de vrij heid A'an beweging tussen de ver schillende installaties van de basis. De Fransen hadden voor de aanvang A'an de onderhandelingen, enkele we ken geleden, de eis gesteld dat de vrijheid van beweging op de basis, die zich over vele tientallen vierkante kilometers uitstrekt, zou Avorden ge garandeerd. Zoals bekend, braken 19 juli, na en kele dagen van demonstraties van Tunesische burgers in de nabijheid van en op de basis, gevechten uit tussen Franse troepen enerzijds en Tunesische militairen en burgers an derzijds. De Fransen bezetten daar op de stad Bizerta. Volgens Tune sische bronnen Averden hierbij 1300 Tunesiërs gedood. Het akkoord o\'er de terugtrekking van de Franse troepen is getekend door de directeur van het gemeente bestuur van Bizerta, Caid Sebsi en de Franse consul-generaal, Xavier Janot. ftantlijn ...wordt de Nederlandse ro man- en toneelschrijver Jan Fabrïcius te Broadstone in En geland 90 jaar. MORGEN ...is het 150 jaar geleden, dat de toren A'an het stadhuis te Veere door de bliksem werd getroffen. Er werd echter wei nig schade aangericht. Het was maar een matte vergade ring van de Tweede Kamer op de 21ste juni van dit jaar. Het vereiste quorum was niet aanwezig en nadat het wetsontwerp op de Avinstdelings- en premiespaarregelin gen zonder hoofdelijke stemming was aangenomen kabbelde de welspre kendheid van de kamerleden nog slechts korte tijd voort. Korte tijd... want bij een ander onderwerp, waar voor een stemming vereist zou zijn, bleek de onvoltalligheid van het colle ge en dus werd de zitting opgeheven. Dat geluidloos aan genomen wetsont werp op de spaar regelingen zal een stuk bezitsvor ming mogelijk maken voor de groepen, die tot nog toe in onze samenleving bij de be zitsvorming te weinig aan bod kwa men. Er is tevoren over deze plannen vrij veel gepubliceerd in de dagbla den en zij was ook wel besproken door leidende politici, maar groot enthousiasme was niet ontketend. De plannen waren uit een oogpunt van bezitsvorming bijzonder schraal op gezet en zij waren omgeven met „fiscale" begrenzingen, waardoor zij voor de meeste dagbladlezers tot dé ingewikkelde en slechts halfbegrepen leesstof behoorden, welke deze le zers gewoonlijk niet tot het einde toe verwerken. Uit de cijfers bleek overi gens, dat het een wat bekrompen dubbeltjes- en guldentjes-kwestie zou Avorden, waarvan men, niet veel beter kon worden. Men moet echter aannemen, dat de plannen in de kringen van de besturen der werkgevers- en werknemersorganisatie toen Avel grondig werden bestudeerd en daar om valt het tegen, dat uit werkge- verskring nu pas bezwaren worden gehoord. Het wetsontwerp is zoals gezegd op 21 juni j.l. door de Tweede Kamer aangenomen en het zal over enkele weken wel de Eerste Kamer vermoedelijk geluidloos passeren om verA'olgens in het Staatsblad te verschijnen en kracht van wet te krijgen. Het is dus feitelijk te laat om nu nog met bezwaren te komen. Wel moet de uitwerking van de plannen nog bij algemene maatregel van be stuur bekendgemaakt worden, maar de hoofdzaken stonden reeds vast toen het wetsontwerp werd inge diend. In het blad „De Onderneming" van het Centraal Sociaal Werkgevers verbond wordt nu gezegd, dat de ontworpen regelingen niet uitmun ten door-eenvoud van opzet en uit werking. Gevreesd wordt, dat de ondernemers, die hun spaarregeling wijlen aanpas sen bij de nieuwe Avetgeving of die een nieuwe spaarregeling willen op zetten voor hun personeel opgeknapt worden met vele administratieve be slommeringen. De loonadministratie zal veel ingewikkelder worden in ver band met de geëiste waarborgen voor de (overheïds)controle als men de zo gewenste vrijstellingen van sociale en fiscale lasten wil verkrijgen. Tenslotte geeft het blad dan dc vol gende waarschuwing: „Wij geloven, dat werkgevers, die zouden v/illen overgaan tot invoering van een spaarregeling, Avaarmee de ontworpen vrijstellingen kunnen worden verworven, zich ernstig moe ten bezinnen op de consequenties van een dergelijke stap". Deze Avaarschuwing is toch wel te leurstellend, want bij deze spaarrege lingen hangt vrijwel alles af van de werkgever en gevreesd moet nu wel worden, dat die spaarregelingen hoe schraal ze dan ook mogen zijn helemaal niet van de grond zullen komen. Hadden de bezwaren niet wat eerder geopperd kunnen worden, zo dat de ontwerpers woegtijdig door drongen waren geraakt van de plicht tot uitmunten in eenvoud Nu wordt een goede zaak afgeremd en degenen, die daarvan de nadelen zul len ondervinden zijn de groepen, die tot nog toe bij de bezitsvorming te weinig aan bod kwamen. FABRIEKSHAL VAN 220 BIJ 83 METER „WEERZIEN MET War schau" is de titel van een eer ste artikel in een serie, die ANTHONY VAN KAMPEN voor ons schreef onder het motto „Polonaise '61". Op pa gina negen. Verder in dit twintig pagina's tellende P.Z.C.-zaterdagmim- mer: Stemmen uit de kerken (pag. 3); „Weerzien met War schau" (pag. 9); letterkundige kroniek en kunst (pag. 13); Radio en T.V. met Films in Zeeland (pag. L5); Kerk en Maatschappij plus feuilleton (pag. 17) en de kinderkrant met klanken uit de etlicr op pagina 19. WWVWVWAWWWVAWV Al 40 arbeiders werkzaam in nieuwe fabriek De Apparaten- en KetellabTiek Den Haag N.V. op liet haven- industrieterrein te Goes is met de produktie gestart! Terwijl metselaars, stukadoors en schil ders de laatste hand aan deze enorme fabriek leggen, is een veertigtal arbeiders begonnen de eerste opdrachten uit de voeren. Weliswaar is nog slechts een klein gedeelte van de vele machi nes geplaatst, maar wat er op dit ogenblik staat is genoeg om dc produktie op gang te bren gen. De directie van de A.K.F. heeft inder tijd tot vestiging van een bedrijf in Goes besloten, nadat deze gemeente als industriekern was aangewezen. In betrekkelijk korte tijd is een enor me fabriekshal uit de grond ge stampt: met behulp van staalcon structies is een 220 bij 83 meter gote fabriek gebouwd. Ten behoeve van deze nieuwe vesti ging heeft de gemeente een insteek- liaven gegraven. Deze insteelchaven is voorzien van een aanlegsteiger en een helling voor aan- en afvoer van materialen en produkten. Binnen enkele jaren zal de A.K.F. wat personeelsbezetting betreft de grootste fabriek zijn in Goes. Als de fabriek in volle produktie is, zal er plaats zijn voor circa 500 tot 600 arbeiders. Reeds in mei van het vol gend jaar zal de A.K.F. een tweehon derdtal werknemers tellen. Imposant De nieuwe fabriek biedt een impo sante aanblik. Het gehele complex beslaat een oppervlakte A'an bij na twee hectare. De 38 meter bre de middenhal A'an de fabriek, die doorsneden Avordt door spoorrails, is de plaats waar de zware nia cin nes zullen Avorden opgesteld. Een loopkraan zorgt A'oor het transport. Deze kraan, die een hefvermogen heeft A'an 30 ton, ar riveerde vrijdagmiddag per schip aan de aanlegsteiger. Het was liet eerste schip, dat hier voor dc A. K.F. meerde. De fabriek is verder verdeeld in een draaierij, een bankwerkerij en een lichte en een zware plaatwerkerij. Het grote magazijn aan de haven- kant in het midden van het gebouAV is centraal gelegen. Het is niet min der dan 52 meter lang en 20 meter breed. Tegenover het magazijn liggen de kantoren, was- en kleedlokalen voor het personeel, alsmede de kantine. Over een lengte van 52 meter en een breedte van 13 meter beslaan de was- en kleedlokalen vrijAvel de gehele be gane grond. De kantine is geprojec teerd op de eerste verdieping. Het front, dat over de Wilhelminapolder uitziet, is liefst 32 meter breed; de diepte A'an de kantine is 22 meter. Aan de binnenzijde van de kantine is de keuken ontworpen. Voorts is de kantine voorzien van een 32 bij 8 meter binnenbalkon, zodat de totale kantineruimte bijna 1000 vierkante meter bedraagt. In de nïeuAve fabriek van de A.K.F. waarin vele miljoenen zyn geïnves teerd, worden apparaten vervaardigd A'oor de chemische industrie. De offi ciële opening van dit voor Goes zo belangrijke bedrijf, zal volgend voor jaar geschieden. In de Kantlijn van gisteren over de cijnsAvoningen te Sluiskil is een sto rende fout geslopen. Het ontbreken van een beroepsmogelijkheid werd „bevredigend" genoemd. Dit moest zijn „onbevredigend", zoals trouwens uit de strekking van het artikel bleek. MET INGANG VAN VANDAAG De Gaulle doet afstand van volmachten In het Franse staatsblad van zater dag is het „besluit" gepubliceerd waarbij president De Gaulle afstand doet A*an de speciale volmachten die hij krachtens artikel 16 van de grondAvet sinds 22 april heeft beze ten. Het parlement heeft thans de be- A'oegdheid een einde te maken aan de speciale veiligheidsmaatregelen, die de president met het oog op de gebeurtenissen in Algiers had geno men en die ook nadat hij afstand heeft gedaan van de volmachten van kracht blijven. Raehmankoel Koerbanof is benoemd tot premier van de centraal-Aziatische Sowjet-republiek Oezbekistan. Zijn voor ganger Arif Alimof die sinds maart 1953 aan het bewind was, heeft een an den niet nader genoemde post gekregen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1