Paraatheid van F-105 straaljagers en het „dodelijk dagelijks dozijn" Cyprus strijdt voor zijn ontwikkeling In V.S. veel vraag naar schuilkelders Er WHITE OWL DINSDAG 26 SEPTEMBER 1961 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT HET SCHILD EN ZWAARD DER NAVO (Van een onzer verslaggevers.) SCRAMBLEZes Amerikaanse straaljagers van het type F-105 Thunderchief braken op een warme augustusavond door de mistige schemer, die het Westduitse Eifelgebergte bedekte. Een oefenalarmstart. Niets bijzonders, iets wat op Bitburg aan de orde van de dag is. Toen de jachtbommenwerpers optrokken naar de hogere lagen van de atmosfeer zag men de last onder de jagende pijlvleugels: twee grote brandstoftanks onder iedere vleugel en onder de buitenste tips raketten. De houders van het boordkanon de snelvuur Vulcan (zes lopen voor ruim 10.000 schoten per 30 seconden) waren gevuld met patronen, terwijl twee van de zes jets een Sidewinder geleid projectiel vervoerden. Zes Pratt Whitney straalmotoren trokken de machines in enkele tientallen seconden naar 12 kilometer hoog te. Boven de hellende start- en landingsbanen van Bitburg ble ven slechts zwarte uitlaatstrepen achter, koers oost, richting IJzeren Gordijn. Deze tactische jachtbommenwerpers, die een atoombom kunnen meevoeren, vormen de harde kanten van het schild der N.A.T.O. Amerikaanse moderne wapens voor verdediging West-Europa En terwijl T-85 tanks, beschil derd met rode sterren schuifelend langs de zijden van een Oostber- lijnse Allee optrokken naar de sectorgrens, naar de Branden burgertor; terwijl de klanken van Glenn Miller's „In the mood" afkomstig uit een goudgeel kroeg je een aantal Amerikaanse soldaten deden glimlachen als het tragikomische effect, zaten er boven het Westen, twaall' gi gantische straalbommenwerpers: net „dodelijk dagelijks dozijn" van het Amerikaanse Strategi sche Luchtwapen. Boven Wash ington, boven New Founland, Ca nada, Marokko en boven West- Duitsland het zwaard van de Navo, de B-52's. Op de Navo-bases in Dest-Duitsland onderging men die weken in augus tus bij tijd en wijle de dreigende spanning van een eventueel conflict. En in de stoffige omgeving van Trier hoofdkwartier van de 4e geallieerde tactische luchtmacht op de kalkgronden bij Koblenz en op de heuvels van de Harz draaiden op die augustusavond evenals in vele andere plaatsen in West-Duitsland de grote rondzoekantenne's van de radarposten. Vlakbij het IJzeren Gordijn, bij kleine boerendorpjes ke ken vooruitgeschoven Navo-eenhe- Toezicht bejaardentehuizen in ministerraad Minister Ivlompé zegt in de begro ting van haar departement ten op zichte van het toezicht op bejaar dentehuizen, dat naar aanleiding van de veelal sterk uiteenlopende advie zen van belanghebbende organisaties, de Vereniging van Nederlandse Ge meenten en de provincies over het voorontwerp van wet op het toezicht van bejaardentehuizen een nieuw concept is ontworpen, dat onderwerp van gesprek in dc ministerraad zal uitmaken. liet ligt in dc bedoeling van de mi nister de subsidieregelingen voor het algemeen maatschappelijk werk en vobr de samenwerkingsorganen op levensbeschouwelijke en algemene grondslag per 1 januari 1962 te her zien, waarbij het subsidieplafond zal worden verhoogd van 70 tot 80 pro cent en de rijkssubsidie zal worden opgetrokken van 30 tot >10 procent. Overleg hierover met de lagere over heid en het particulier initiatief is gaande. De Republic F-105 „Thunderchief" is een der meest potentiële wapensys temen van de Amerikaanse Lucht macht in West-Europa. De foto toont de grote verscheidenheid wa pens, die het toestel kan meevoeren. De F-105 is in staat tactische atoom bommen te vervoeren met een grote re explosieve werking dan alle ex plosieven te zamen, die tijdens de tweede wereldoorlog werden ge bruikt. Snelheid: 3200 km. per uur. den met sterke kijkers naar de waar- nemingstoren van de Vopo's, die een eind verder op Oostduits grondge bied boven de bomen uitstak. Twin tig kilometer verderop wentelde zich een helikopter met 10 commando's aan boord langs het IJzeren Gor dijn. Niet voor niets Men wachtte op Bitburg zowel als op een der 220 andere Navo-vlieg- bases rustig af. De bemanningen van het dozijn dodelijke B-52's leg den op 20 kilometer hoogte vliegend een kaartje of lazen hun „Only for men". Maar met de regelmaat van een bijzonder snel lopende klok lan ceerde men op Bitburg waar we Een viertal Amerikaanse vliegers volgt gespannen de verrichtingen van een hunner collega's, die juist met een volledig bewapende F-100 straal jager is opgestegen. Advertentie) c als toerist juist in die dagen ver zeild geraakt waren de nieuwste wapensystemen van de United Sta tes Air Force: de Republic „Thun- derchiefs". De opmerkelijkste spe ren van de jagerwings, waarover, de Yankees beschikken: goed voor 2000 km per uur en een tactische atoom bom. Op de uitgestrekte banen, op de „flight" en in de „erewrooms haalde men zijn schouders op; men wist niet wat van de crisis Berlijn te zéggen. Een Amerikaanse majoor op vakantie weerde met een schijnbare nonchalance een aantal vragen af „we zullen wel zien, maar we zijn hier niet voor niets. Zodra de Russen de toegangswegen en luchtcorridors naar Berlijn afslui ten kan de toestand kritiek worden. We zouden dan gewapenderhand moeten optreden als dit bevolen werd en escortevluchten moeten maken. We beschikken momenteel over een arsenaal van moderne vliegtuigen, waaronder de F-100's, -101's en -102's alsmede de tweemotorige B- 66's, die allen kernbewapening kun nen voeren." Meer wilde deze Ame rikaanse commandant-vlieger niet loslaten. Paraat Op 40 meter van ons vandaan ston den aan de drempel van de start baan de F-105's, klaar getankt en volledig bewapend „round the clock" paraat. En boven Ierland zeilde een van de J2 achtmotorige B- 52's met aan boord twee atoombom men. Twee Duitse landarbeiders be spraken op die warme augustus avond het politieke gebeuren rond om Berlijn. Eenvoudige lieden, die de Godenschemering van het Dui zendjarige rijk hadden overleefd en die eenvoudig reageerden. Een „practice alert scramble" (alarm start) van 2 Yankee F-100's met laaiende nabranders overstemde hun woorden. Gemiddeld iedere 10 minu ten een straaljager... A^^WA^AiVVVVVVVVVVVVVVV^A<^NAA^^VVVVVW«/W\IVVN ,4cent ook WHITE OWL senont* Amerikanen ontwikkelden revolutionaire magneet Geleerden van het wetenschappelijk laboratorium van do Westinghouse maatschappij te Pittsburgh, hebben bekendgemaakt een super-magneet ontwikkeld te hebben, waarvan de constructie nog een jaar geleden tot de technische onmogelijkheden werd gehouden. De magneet is niet groter dan een tennisbal en weegt bijna een pond. Het magnetische veld dat door de magneet wordt ontwikkeld is twee maal zo sterk als dat van een con ventionele elektromagneet die 20 ton weegt en in afmetingen een Ameri kaanse auto benadert. De nieuwe super-magneet loopt op een gewone accu. De geleerden zijn het er over eens, dat de super-mag neet een revolutie zal ontketenen op vrijwel elk gebied van de elektrici teit. RHEW-MAIN VLIEGBASIS: EUROPA'S TOEGANGSPOORT THE GATEWAY TO EUROPE. De Amerikaanse luchthaven Rhein- Main, kortweg Frankfurt Air Force Base genoemd, werd in de ge reedheid gebracht. Althans voor zover dit grootste vliegveld van Europa ten behoeve van de Amerikaanse en Navo strijdkrachten in West-Duitsland nog niet gereed was. De Amerikanen noemen deze vliegbasis met zijn uitgestrekte banenstelsels, die in een hoek van de autoweg Frankfurt-Keulen gedrukt ligt, de toegangspoort tot Europa. Grote borden vertellen U dat-dit vliegveld'het'drukst wordt bevlogen van Europa. Tientallen reusachtige transportvliegtuigen stijgen en landen er met luttele tussenpozen van slechts enkele minuten. Viermotorige Lock- lieeds brengen er uitrustingstukken, voor een nieuw eskader tacti sche straalbommenwerpers, dat op Bitburg is gestationeerd. En ne gen C-118's voorzien de depots van Frankfurt en Wiesbaden van een aanvulling op de noodrantsoenen en reserve-onderdelen voor auto matische wapens. Op de kilometers lange banen, tussen de „altijd groene" sparre- en denr.ebossen klinkt dag en nacht de rommel van straal- en zuigmotoren en zware, met grote witte sterren beschil derde legerauto's gonzen de wegen op en neer. Frankfurt Air Force Base is te allen tijde gereed het ene been van een gigantische lucht brug te ontvangen en door te geven naar Berlijn, zodra de toegangs wegen zouden worden afgesloten. De grote straaltransportvliegtui- gen van de Military Air Transport zijn in staat binnen 10 uur ver sterkingen of uitrustingstukken op iedere post in W.-Duitsland, zelfs de meest vooruitgeschoven, te lossen. In 10 uur tflds kan een Nike lanceerinrichting over een nieuw projectiel vanuit de V.S. beschik ken en een tankeenheid over nieuwe kanonnen. Rhein-Main, „the gateway", met recht GROOT PLAN VOOR KLEIN EILAND Vijfjarenplan beoogt ontwikkeling van landbouw Aartsbisschop Makarios, president van de republiek Cyprus, heeft een nieuw vijfjarenplan bekendgemaakt, dat voorziet in overheidsinvesterin gen van ongeveer 630 miljoen gulden. Het leeuwendeel daarvan o.a. 240 miljoen is bestemd voor de ont wikkeling van de landbouw, die nog steeds de hoofdbron van inkomsten van het eiland is, ofschoon yzer, ko per, asbest en chroom reeds onge veer de helft van Cyprus' export vor men. President Makarios kondigde bovendien aan, dat het grootste deel der kerkelijke landerijen aan boeren zal worden overgedragen, die op dit ogenblik geen eigen land bezitten. Een som van 110 miljoen is be stemd voor el'ektriciteitsprojecten. Ongeveer 80 miljoen zullen de we genbouw en de bevordering van het vreemdelingenverkeer ten goede komen. Het nieuwe vijfjarenplan is niet het eerste economische programma, dat voor Cyprus werd uitgewerkt, maar wel het omvangrijkste. De voorgeno men investeringen zijn minstens drie maal zo hoog als bij vroegere ont wikkelingsprogramma's. Intussen if wel zeker, dat dat plan van de Cy priotische hulpbronnen, zowel de fi nanciële en economische als de men selijke, het alleruiterste zal vergen. Op deze wijze echter hoopt men het inkomen per hoofd van de bevolking jaarlijks met 4 procent te kunnen doe toenemen. En ofschoon de voor genomen investeringen, die meer dan 13 procent van het nationale inko men bedragen, uitzonderlijk hoog zijn, is het toch nog zeer de vraag, of zij voldoende zullen zijn om de le vensstandaard zo te doen toenemen als door het plan wordt nagestreefd. Anders uitgedrukt: de Cypriotische regering wil jaarlijks 250 gulden per hoofd van de bevolking investeren. Dat is meer dan het dubbele van de op liet ogenblik in Griekenland door de staat voorziene investeringen. Uit sluitend en alleen in Turkije werden (Advertentie) itte tanden dropi GEEN INLICHTINGEN MEER Geen reclame, maar vraag is niet bij te houden Opschrikkend bij elk gerinkel van zijn telefoon, verklaarde Ray Tolaud, Rresident van de Los Angeles'" uclear Survival Corp., tegenover een bezoeker, die hij zijn verkoop- politiek-van-liet-ogenblik uiteenzette: „Ik moet gewoonweg bij het botte af zijn tegen de mensen. Ik vraag maar direct of ze werkelijk zaken willen doen of dat ze alleen maar op inlichtingen uit zijn. Ik heb geen tyd meer om iedereen uit te leggen wat radio-actieve neerslag is". Als uitvloeisel van de crisis rond Berlijn hebben makers en verkopers van schuilplaatsen tegen radio-actieve af val het in heel de Verenigde Staten zó druk gekregen dat zij het werk niet meer af kunnen, schryft „Time". In Boston raakte een fabrikant een order van 780 dollar kwijt omdat hij niet op staande voet een klein schuil- keldertje kon graven voor een in pa niek geraakte klant. In Dallas schat te de Acme Blomb en Fallout Shel ters Co. het totale bedrag aan or ders in de eerste maand van haar bestaan op 100.000 dollar. In Orlan do, Fla., zei Douglas Bartholow. die zich al sinds enige tijd met het bou wen van dat soort schuilplaatsen be zighoudt „Twee jaar lang was ex- voor mij in dit bedrijf geen brood te verdienen, maar sedert Kennedy zijn redevoering over de verdediging van de Verenigde Staten hield, heb ik gemiddeld twee bestellingen per dag gekregen tegen 2.195 dollar per stuk". De meeste zaken op dit gebied wor den in Californië gedaan, een ver schijnsel, dat vermoedelijk in gelijke mate is te verklaren door het feit, dat er in deze staat zoveel weten schappelijk geschoolden zijn, die voortdurend op het gevaar van ra dio-actieve straling hebben gewezen,! dergelijke enorme investeringen in het geding gebracht, doch de resulta ten van een dergelijke financierings- politïek waren allesbehalve verheu gend. Buikriem aantrekken Hoe wil president Jlakarios nu eigenlijk de nodige middelen voor zijn plan opbrengen? Hij heeft gesproken van een „staatscon- sortium", dat met hulp van de Wereldbank gevormd moet wor den om bepaalde projecten te fi nancieren. Hij hoopt, dat de over heidsinvesteringen een sterke prikkel zullen uitoefenen op de particuliere economischeactivitei- ten. In de eerste plaats wil hij voor het ontwikkelingsfonds door besparin gen in de staatshuishouding en door het uitschrijven van staatsleningen nieuwe middelen verkrijgen. Met an dere woorden: hij zal de Cyprioten oproepen, de buikriem nauwer aan te halen. Zij zullen deze wel heel strak moeten aanhalen, wil het de presi dent gelukken, de helft van de 630 miljoen, die hij voor zijn plan nodig heeft, op Cyprus zelf op te brengen. De republiek staat op het ogenblik voor ernstige economische en poli tieke problemen. Zij heeft een jaar lijks tekort op de handelsbalans van 200 miljoen gulden, dat in vroeger jaren voor een groot deel werd goed gemaakt door de stationering van Britse troepen. Voorts hangt de ont wikkeling van de handel nauw sa men met het in de Commonwealth bestaande preferentiesysteem, dat. nu Groot-Britannië waarschijnlijk tot de E.E.G. zal toetreden, in gevaar komt. Daarbij komen een aanzien lijke werkloosheid, een uitzonderlijk hoog emigratiequotum en niet in de laatste plaats het feit, dat de concur rentiestrijd op de afzetmarkten voor vele traditionele Cypriotische export goederen steeds harder wordt. En tenslotte moet Cyprus nog met de spanningen tussen de Griekse en Turkse bzevolkingsgroepen^en met de bedreiging van dc huidige regering door goed georganiseerde linkse groeperingen rekening houden. Het ziet er niet naar uit, dat Makarios het er gemakkelijker op zal krijgen. Integendeel. en doordat men hier zoveel mensen vindt, die, als er iets moet worden gedaan, graag de eersten zijn, die het doen. Fox Hole Shelter Inc., voortgespro ten uit een onderneming, die zwem bassins maakte en die twee jaar ge leden in de schuilkelders, ging door haar oorspronkelijke produkt een voudig om te keren,heeftal 236 „foxholes" (militaire uitdrukking voor eenmansgat) verkocht. Atlas Bomb Shelter is een verkoop campagne begonnen voor een 35-tons prefab model voor zes personen, dat tussen de 5000 en 6000 dollar kost. afhankelijk van de kosten van het graafwerk. „We hebben nog niet s reclame gemaakt", zei de direc teur van deze te Sacramento geves tigde zaak, „maar we hebben al zo veel vraag, dat we het bijna niet kunnen bijhouden". Veel van de orders gaan naar be hoorlijke ondernemingen, zoals de Wonder Building Corp. te Chi cago, waarvan de schuilplaats afdeling onder leiding staat van het voormalig hoofd van de Burgelrjke Verdediging, Leo A. Hoegh. Die zei„Dit jaar hebben we al 5000 schuilplaatsen verkocht, maar wat we op het ogenblik aan orders binnenkrijgen is wel tien of vijftien maal zoveel als om dezelfde tyd van het vorige jaar". De Wonder Building levert vier geheel stalen modellen in prijzen van 395 tot 995 dollar. Eén van de fabrieken werkt dag en nacht door een tweede is zojuist in Chicago in bedrijf gesteld, en er worden plannen uitgewerkt om nieuwe fabrieken te openen in On tario en aan de Westkust. Het is onvermijdelijk dat deze prille industrie zich geplaatst ziet voor het >robleem, dat door een zakenman uit Los Angeles omschreven werd als „het eruit houden vau de jongens- rnet-de-suède-schoeneu en de verko pers met het gemakkelijke geweten". Een bouwer van schuilplaatsen te Atlanta verklaarde: „Een firma bood per advertentie zoiets aan tegen 450 dollar. Het ding was 7,5 bij 7,5 voet en beantwoordde bij geen stukken na aan de voorwaarden, die door de dienst van de Burgelijke Verdediging worden gesteld, maar in de adver tentie werd gezegd van wél".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 7