Raad Middelburg voteerde 2 ton voor watervoorziening FILM ZELF SPORT EN WEDSTRIJDEN Waar zijn onze schepen? PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 26 SEPTEMBER 1961 DRAINEERKANAAL (1400 M) BIJ ORANJEZON Politiescooter zal op onbehoorlijk rijdende bromfietsers letten I)E GEMEENTERAAD van Middelburg heeft maandagmiddag tijdens een vergadering onder leiding van waarnemend burgemeester A. J. Beren- lias zijn goedkeuring gehecht aan enkele voorgestelde maatregelen, die van belang zijn voor de watervoorziening van de Zeeuwse hoofdstad. Het belangrijkste besluit hield in, dat een krediet van f 195.000 beschik baar gesteld werd voor de aanleg van een draineerkanaat ter lengte van ongeveer 1200 meter in het waterwingebied te Oranjezon. Daarbij zul len tien waarnemingsputten gebouwd worden voor het bepalen van de zoutgrens, terwijl tevens ter beveiliging de afrastering van het duintér- rein verplaatst moet worden. Wethouder drs. Th. J. Westerhout lichtte nog toe, dat de totale capaciteit van het waterwingebied door deze uit breiding zal toenemen tot 990.000 kubieke meter per jaar. Overigens is deze nieuwe capaciteit nog onvoldoende om de behoefte, die boven het miljoen ligt. te dekken, zodat blyvend een beroep op Ossendrecht moet worden gedaan. lieden namelijk op een 1V1> meter die pe puinlaag gestoten, die thans ook verwijderd moet worden en een ex tra uitgaaf zal vergen van ruim 2700. B. en w. willen het rijk vragen om deze extra onkosten te mogen bestrijden uit de zogenaamde restauratiepot. Addertje De heer W. P. J. Baars (c.h.u.) wil de gaarne 27.000 voteren teneinde de voorgestelde verkeersverbetering van de hoek Veersesingel-Zacharias Jansenstraat mogelijk te maken. Hij had echter in het voorstel een ad dertje onder het gras ontdekt in de vorm van een vrij laag architecten- honorarium. Hij iiad het uitgezocht en nu was de heer Baars gebleken, dat een in deze verbetering opgeno men nieuwbouw was ontworpen door de gemeente-architect. De heer Baars protesteerde daar met klem tegen Wanneer het hier een r.ormale. on derhandelingspositie zou betreffen, was de heer Kaland het met de heer Baars eens. „Maar onderhandelingen kunnen door het gemeentebestuur bijna nooit normaal gevoerd worden", betoogde de wethouder, die evenwel gaarne bereid was gemeentewerken nader te instrueren, wanneer de raad van mening was, dat ook in deze zaken waarbij niettemin het ge meentelijk belang betrokken is het terrein van de particuliere archi tectuur niet voorbijgegaan mag wor den. Geen goedkeuring Voorts wilde de raad weten waarom Ged. Staten hun goedkèuring hebben onthouden aan de aankoop van de percelen Dam I en 3, nodig in ver band met de sanering. Wethouder De wethouder verklaarde voorts, dat de noodputten na de ingebruikneming van het nieuwe draineerkanaal bui ten bedrijf zullen worden gesteld. De heer Westerhout achtte het gevaar, dat thans water, van de landbouw gronden wordt onttrokken, niet zo groot als wel gedacht wordt. Hij verklaarde, dat uit het waterwinge bied regelmatig water in de polders afvloeit, zodat verversing gewaar borgd is. Wellicht zal er in het ver volg iets minder water afvloeien, veronderstelde wethouder Wester- hout, maar de gronden zullen daar onder niet lijden. Auto en scooter Hel politie-voertuigenpark van Mid delburg zal uitgebreid worden met een personenauto met toebehoren (ouder andere mobilofoon) en een scooter. Aldus besloot de raad door de toekenning van het gevraagde krediet voor deze uitbreiding van 10.700. De scooter zal onder meer ingezet worden om de in de stad rondrijdende bromfietsers op snelheid te kunnen controleren. Overigens ging de raad niet zonder meer met de voorstellen akkoord. Waarom neemt de- politie geen twee de „combi", zoals zij thans als uit- rukwagen gebruikt, wilde de finan ciële commissie weten. De heer Be renpas antwoordde hierop, dat deze r.ombi niet de geschiktste wagen is om er surveillances mee uit te voe ren. In antwoord op een suggestie van ir. G. Kranen (v.v.d.) voorlopig toch maar een combi aan te schaffen fen om verzekerd te zijn van een goed-functionerende dienst indien de huidige uitvalt, zei de burgemeester, dat de exploitatie van een combi én een personenwagen goedkoper is dan van de combi nu alleen. De heer B. A. Hesselink (v.v.d.) noemde het controleren van te hard- rijdende bromfietsers een nuttige be zigheid. maar hij vroeg zich af of men in Nederland nu een politie agent op een scooter kan zetten." Gezien zijn autoriteit kan dit niet. Een agent op een scooter is een gek gezicht. Straks zetten we hem nog een zonnehoed op", aldus de heer Hesselink. Op de brommer De heer M. A. L. Hubregtse (p.v.d.a.) vond de scooter een goed idee. Hij wilde zelfs nog verder gaan: „Geef alle agenten een brom fiets", zoals ook reeds by de rijks politie gebeurt, suggereerde hij. En ook wilde de heer Hubregtse alle po litiemannen op korte termijn van een huistelefoon voorzien. De burgemeester verklaarde, dat een scooter momenteel het aangewezen voertuig is (snel en makkelijk wend baar) om onbehoorlijk rijdende brom fietsers te achterhalen. Hij wees er op, dat scooters in andere gemeen ten reeds in gebruik zijn voor dit doel. Het aanschaffen van brom mers, zoals de heer Hubregtse wil de, kan overwogen worden, betoogde de heer Berenpas. De meeste agen ten zijn reeds telefonisch en allen zijn op de alarminstallatie aangeslo ten, lichtte hij vervolgens toe. Bij het voorstel om het krediet voor de bouw van vijf flats in de Nieuw- straat te verhogen met 10.000, had wethouder A. J. Kaland (c.h.) nog een onprettige mededeling in pet to. Bij het graven van de gleuven voor de fundering waren de werk- Advertentie I Industriële ontwikkeling vaii Zeeland belicht In „Maatschappij-Belangen" In bet septembernummer van het maandblad „Maatschappij-Belangen" van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel is in de serie „Probleemgebieden" een artikel verschenen over Zeeland. Het artikel richt zich met name op de economi sche en industriële ontwikkelingen ïu Zeeland. Zo wordt nagegaan, waarom Zeeland zo weinig van de grote naoorlogse in dustriële ontwikkeling heeft meege maakt en welke oorzaken er aan de „vertrektraditie", 't wegtrekken van. de bevolking ten grondslag lagen. Over de Deltawerken wordt gezegd, dat zij „een duidelijk élan" in de pro vincie hebben teweeggebracht. Daar bij wordt de betekenis van het Sloe- plan belicht: ..In vele gevallen is het zo. dat wanneer aan de zeer grote bedragen voor de kostbare water staatswerken enkele percentages worden toegevoegd, mogelijkheden ontstaan, die plotseling een veel ver dere ontwikkeling mogelijk maken. Dat is wat men in de Franse econo mie een „mise en valeur" noemt en wat men in ons land wel met een aanvullende infrastructuur pleegt te betitelen". Het blad gaat dan verder: „Een typisch voorbeeld hiervan is het thans onderhanden zijnde grote Sloe-havenproject" en zegt hierover o.m. „Er moest toe worden besloten uit veiligheidsoverwegingen voor het achterland. Wanneer men nu de bouw van de dam combineerde met een ha venproject, schiep dit ineens onge dachte mogelijkheden. De regering heeft de grote betekenis van dit pro ject ingezien en zo is thans aan de oostzijde van 't eiland Walcheren een havencomplex tot stand aan het ko men van ongeveer 750 ha". In het artikel wordt voorts gewezen op het belan? van de brug over de Ooster- schelae. „Komt er wel een brug, dan houdt dit in, dat de grote omweg over Brabant naar Zeeland met vele tientallen kilometers wordt bekort en het Zeeuwse gebied met zijn haven- aanleg in rechtstreekse verbinding raakt met de randstad Holland". In het artikel wordt voorts nader ingegaan op de bestaansmiddelen, de groeiende betekenis van het Loensme (Veersemeer) en indus triële expansie en arbeidsmarkt. Wielrijder door autobus gegrepen Zondagavond omstreeks half negen werd bij het oversteken van de weg nabij de l'Azóte te Sluiskil, de wielrij der C. de W. uit Sluiskil aangereden door de zgn. „Breda-bus". De wiel rijder werd met een hersenschudding en inwendige kneuzingen opgenomen in het St. Elïsabethziekenhuïs te Sluiskil. Kaland zei in een toelichting, dat G.S. van mening waren, dat b. en w. in hun aankoopbeleid niet planmatig zouden werken, terwijl evenmin be kend was aan het college waarom de panden zijn aangekocht. Ook konden G.S., de aankopen nog niet op hun fi nanciële consequenties overzien. De wethouder vond dit alles vreemd, omdat het provinciaal bestuur even als de raad een nota hebben ont vangen over deze aankopen. De heer Kaland was er van overtuigd, dat b. en w. binnenkort een onderhoud met G.S. over deze kwestie zullen hebben, nu zij nog uitvoeriger Inlich tingen hebben verstrekt. Inmiddels zyn b. en w..evenwel in beroep ge gaan bij de Kroon. In de rondvraag pleitte mr. P. van Empel (c.h.) voor trottoirs, in de Lange Noordstraat teneinde aan de voor voetgangers gevaarlijke ver- keei'ssiutatie een einde te maken. Kleinere voorstellen in Middelburgse raad De raad van Middelburg heeft op voorstel van b. en w. besloten de stichting „Nieuw Walcheren" een aanloopkrediet te verlenen voor de voortzetting van Miniatuur Walehe- ren gedurende het volgende seizoen. Zo mag de stichting rekenen op een krediet in rekening-courant tot een maximum van 35.000, en een bij drage in het eventueel exploitatie tekort tot een maximum van 10.000 mits de gezamenlijke middenstands- verenigingen hiervan, de helft voor hun rekening nemen. De heer A. J. Schot (s.g.p.) stemde tegen. Evenals voorheen zullen ook nu spe ciale tarieven gelden voor bejaarden, die het badhuis bezoeken. Op don derdagen nu worden de Middelbur gers, ouder dan 64 jaar (indien zij zich met het AOW-toekenningsbewijs kunnen legitimeren) in de gelegen heid gesteld voor 0,25 te baden. De gehele week kunnen dat ook kinderen beneden de zestien jaar. De raad trok voorts een krediet van 6800 uit voor de aanschaf van een motorcarrier voor gemeentewerken voor onderhoud van straten enz. In de salarisregeling voor het beroeps- brandweerpersoneel werd de „uitloop rang" onderbrandmeester opgeno men. Als waarnemend hoofd van de openbare lagere school aan 't Zand werd de heer H. Kooger benoemd. Wegens uitbreiding van het leerlin genaantal mag de chr. school aan 't Zand rekenen op financiële mede werking bij de aanschaf van banken. De heer Schot stemde tegen dit voor stel, omdat hij van mening was dat de nog aanwezig zijnde wat oudere banken nog wel gébruikt kunnen worden. Ook in andere scholen moet men het met oudere banken doen, zei hij. Ook besloot de raad zijn medewer king te verlenen aan de lagere school op gsref. grondslag voor het aan kopen van leermiddelen. Als docen ten met een vaste aanstelling wer den aan het gymnasium benoemd mevrouw M. K. Kolff-Kruisinga (Latijn en Grieks), mevrouw dr. J. Uri (natuurlijke historie), mej. I. D. David (Engels) en de heer J. P. Tange (aardrijkskunde). HET JOURNAAL VAN UW TEVEN GA OOK SMAIjFTLMEN OE FASCINERENOE HOBBY VAN MODERNE MENSEN Nieuwe duiker onder rijksweg bij Goes In verband met de verbreding van de rjjksweg nabij het „Zwarte Sluisje" bij Goes zal het nodig' zijn, dat de bestaande duiker onder deze weg wordt vernieuwd. Het dagelijks be stuur van het waterschap „De bre de watering van Zuid-Beveland" doet de algemene vergadering het voorstel een bijdrage van 22.350 te verlenen aan het rijk, als bijdrage in de kosten -van liet maken van een nieuwe duiker. Het bestuur had de keus uit twee mogelijkheden: verlenging van de duiker in verband met de wegver- breding of algehele vernieuwing van de duiker. Men heeft tot het laatste besloten, omdat de huidige duiker al bijna aan vernieuwing toe is. De nieuwe duiker, die totaal 70.000 kost krijgt een lengte van 58 meter. Thans is de duiker 22 meter lang. Het waterschap vergoedt alleen ma teriaalkosten van de nieuwe duiker voor zover het de oude lengte be treft. De grondkosten en andere kos ten van de duiker worden door het rijk gedragen. Bijeenkomst VARA- werkers De Vara-bestuurders en werkers van Beveland en Walcheren hadden za terdag een gezellige bijeenkomst in „De Prins van Oranje" te Goes. Na- een openingswoord door de voorzit ter, de heer A. J. Wijnands uit Goes, trad de accordeonist Pierre Biersma op, die bekende wijsjes speelde. Het programma werd vervolgd door de „Selvera's", het bekende zangduo. Hierna beantwoordde de heer J. W, Rengelink, televisiesecretaris van de Vara, vragen van de aanwezigen. Zo zei hij onder meer, dat volgens hem het zendschip „Veronica" een gevaar vormde in verband met uitzendingen op een door zee- en luchtverkeer ge bruikte band. Ook de samenwerking tussen de omroepverenigingen kwam ter sprake. Nadat de heer Biersma en de Selve ra's nogmaals waren opgetreden, sloot de heer Wijnands de bijeen.- komst Collecte De collecte voor noodlijdende kerken en personen heeft in de Nederlands hervormde kerk te Ovezande f 26,19 opgebracht. Cu jé 30c in Praag Frans Künen (Sprint, Breda) is in de internationale cross te Praag gewonnen door de Westduitser Kuz:- biki op de 27e plaats geëindigd; Hein Cu jé (Dynamo. Middelburg) werd dertigste en Joep Delnoye (Kimbria, Maastricht) 42e. Tot de deelnemers behoorden onder meer Sokoiov (Rusland - 5e) en de win naar van de Marathon in Rome Bi- kila Abobe (Ethiopië), die 6e werd. Rentmeester vierde in wegwedstrijd te Thienen De Zeeuw Piet Rentmeester is maan dag vierde geworden in een interna tionale wegwedstrijd voor profs te Thienen. De zege ging naar de Belg Emile Daems, die de 155 km aflegde in 3 uur 50 min. Hij versloeg in de eindsprint een groot aantal ren ners. De tweede plaats was voor De Cabooler (Belg) en de derde voor Declercq. Als zestiende werd een pe loton ln dezelfde tijd als de winnaar ex aoquo geklasseerd. Hiervan maak te onder meer Wim van Est deel uit. Donner neemt twaalfde plaats in te Bied Maandagavond zijn te Bied de par tijen van de vijftiende ronde van het internationale schaaktoernooi ge speeld. De uitslagen luiden: Portisch (Hong.)Fischer (V.S.) af gebroken; Najdorf (Arg.)Pachman (Ts. SI.) afgebr.; Tal Rusland) Bisguier (V.S.) afgebr.; Olafsson (IJsland)Darga (W. Did.) afgebr.; Matanovic (Zd.-Sl.)Donner (Ned.) afgebr.; Ivkov (Zd.-Sl.)Germek (Zd.-Sl.) Vsi Trifunovic (Zd.-Sl.) Petrosjan (Rusland) W-Gel- Ier (Rusland)Parma (Zd.-Sl.) 1 0; Bertok (Zd.-Sl.)—Gligóric (Zd.- Sl.) 0—1; Udovcie (Zd.-Sl.)Keres (Rusland) 01. Voorts besloten Fischer en Udovcie hun party uit de veertiende ronde niet voort te zetten. Zij kwamen re mise overeen. De stand luidt thans: 1, Tal en Fischer beiden 10 punten plus 1 afgebroken partij; 3. Gligoric en Keres belden 9^ punt plua 1 af gebroken partij; 5. Petros jan 8*2 pnt. plus 2 afgebroken partijen; 6. Bis guier en Gelier beiden S punten plus 1 afgebroken partij; 8. Najdorf cn Trifunovcie beiden 7'L- punt plus i afgebroken partij; 10 Parma 7Vi punt. 11 Portisch 7 punten plus 1 afgebroken partij; 12 Donner 6% punt plus 2 afgebroken partijen; 13. Darga 6^ punt plus 1 afgebroken partij; 14. Matanovic 4% punt plus 3 afgebroken partijen; 15. Pachman 5M; punt plus 1 afgebroken partij; 16. Germek 5 punten, 17. Olafsson iVi punt plus 1 afgebroken partij; 18. Ivkov 4% punt; 19. Bertok 4 punten plus 2 afgebroken partijen; 20. Udovcie 4, punten plus 1 afgebro ken partij. Zeehengelconcours van „De Schelde", Hoofdplaat De hengelsjiortvereniging „Do Schel de" te Hoofdplaat organiseerde 'zon dag een internationale zeehengcl- wedstryd. Deze wedstrijd was de zes de en laatste voor het „Schelde"- kanipioenschap 1961 en gold tevens als eindwedstrijd voor het kampioen schap tussen de leden van de hengel sport vereniging van Hoofdplaat, Biervliet en IJzendyke. Aan deze wedstrijd namen 303 hengelaars deel, die circa 15 kilo vis verschalkten. Na de wedstrijd werden de. besturen van de deelnemende verenigingen door b. en w. op het gemeentehuis ontvangen waar een dronk werd uitgebracht. De muziekvereniging „Oefening baart Kunst" bracht het gezelschap met vrolijke marsmuziek van het ge meentehuis naar het clublokaal van de hengelsportvereniging „De Schel de" waar de uitslag van de wedstrijd bekend werd gemaakt. „Scheldé"- kampioen 1961 werd de heer C. A. Hamelinck uit Terneuzen. De kam pioen van 1960. de heer Gurdebeke van de vereniging „De westkustvis sers" overhandigde de prachtige be ker aan de nieuwe kampioen. Tweede werd J. van Drongelen uit Sluiskil en derde A. de Caluwé eveneens uit Sluiskil. De uitslag van het dagklassement was als volgt: l. G. Klaaijsens, Aar denburg, 1235 pnt, 2. A. Ribbens, Terneuzen, 830: 3. A. Lippens, Sas van Gent, 780; 4. A. van Bellegem, Kloosterzande, 582; 5. J. Giellis, Nieuwpoort, 445; 6. L. Pielaet van de Velde, Hoofdplaat. 440; 7. J. J. Rottier, Terneuzen, 430; 8. A. de Rootf, Terneuzen, 405; 9. J. Goethals, Biervliet, 335; 10. C. Dees, Hoek, 310. De kampioen van de hengelaars van IJzendijke, Biervliet cn Hoofdplaat was M. van de Hede uit Biervliet. Tweede werd G. van Akker, Hoofd plaat en derde H. van Setfen uit IJzendijke. Van de drie hengelsport- verenigingen IJzendijke, Hoofdplaat en Biervliet kwam Hoofdplaat als eerste, uit de bus, tweede was Bier vliet en derde IJzendijke P.v.d.A. Zierikzee wil meer Schouwse kandidaten Bij de Statenverkiezingen De afdeling Zierikzee van de Partij van de Arbeid zal bij liet gewestelijk bestuur van de partij aandringen op een billijker vertegenwoordiging van de verschillende Zeeuwse gewesten bij de kandidaatstelling voor de Sta tenverkiezingen, die volgend jaar worden gehouden. De verdeling in „regionale afkomst" van de verschillende mensen, die thans kandidaatzijn gesteld, wordt niet redelijk geacht. Slechts één van de kandidaten is uit Schouwen-Dui- veland-Tholen afkomstig. Daarom zal een grotere opname worden bepleit van kandidaten uit noord-Zéeland en van kandidaten uit Zeeuwsch-Vlaan- deren, die eveneens slecht vertegen woordigd zijn. Tot dit besluit kwam de afdeling in de maandagavond in „Het Huis van Nassau" gehouden vergadering. Overigens werd het besluit genomen alle zittende statenleden opnieuw kandidaat te stellen, met toevoeging van de heren mr. K. A. Keunïng. J. Pomper. M. de Moor. L. Broekema allen Zierikzee C. Kuijper, Ouwer- kerk, mevr. LysenBerends, Burgh, A. Brand, Zierikzee. M. C. Ver- heijen. Zierikzee. J. Stenvert, Ter neuzen. P. A. Roels Sint-Maartens dijk en C. J. Moerland, Stavenisse. Aan het begin van de vergadering had de voorzitter, de heer J. Pomper, meegedeeld dat de fakkeldragersbij eenkomsten tijdelijk in het „Huis van Nassau" zullen worden gehou den. De landelijk voorzitter van de P.v.d.A., de heer J, J, Suurhóff was „mechanisch" aanwezig: er werd een plaat gedraaid, waarop de heer Suur hóff een opwekkend woord spreekt in verband met de komende verkiézin- gen. Belgische katholieken: Geen redding door slagzin „Federalisme" De voorzitter van de Belgische ka tholieke partij, P. van den Boeynants, heeft bet afgelopen weekeinde tij-; deus een toespraak in Hoei verklaard, dat lïelgië niet kan worden gered met de slagzin „Federalisme". De C.V.P.-voorzitter betoogde, dat België sedert 130 jaar zijn vraagstuk ken door overeenkomsten heeft op gelost. Voor de malaise, die onge twijfeld in Wallonië heerst, dient een nieuw vergelijk te komen", verklaar de hij. Inmiddels schreef het socialistische partijblad „Le Peuple" maandag naar aanleiding van het congres van de Waalse socialisten in Charleroi, dat „het federalisme thans werkelijk op weg is". „Het besluit daartoe zal het komende jaar het politieke leven in België op beslissende wijze beïnvloe den. De wil om de politieke struc tuur van het België van rr.orrYan diepgaand te wijzigen vraagt om gepaste oplossingen langs democra tische weg. Elke andere benadering- zal een volksbeweging op gang bren gen. die zijn gevolgen zou hebben voor de toekomst". 0 De adjunct secretaris-generaal van hel Internationale Rode Kruis VV. J. Phillips ia in Wenen overleden. Hij was naar de Oostenrijkse hoofdstad gekomen in ver band met de voorbereiding van de 2Ge zitting van de raad van gouverneurs van liet Rode Kruis. DOMINEE „SLACHTOFFER" „Anders dan anderen" ditmaal in teken van koopvaardij „Ik begrijp, dat ik er vervaarlijk ben ingetrapt", zei gisteravond ds. Ter- laak Poot tot Bert Garthoff, zich daarmee overleverend aan liet eer ste programma van „Anders dan an deren", waarmee de VARA-t.v. op nieuw is begonnen. Ook deze maal met in sterke mate een figuur van formaat, die terecht in het zonnetje is gezet en aan de uitzending rustig en met veel humor meewerkte. Ds. Terlaak Poot, emeritus predikant van de Ned. Hervormde Kerk, was met een smoesje aan boord van het H.A.L.-schip Statendam gelokt, een punt van samenkomst, dat niet zo naar was gekozen. De hoofdpersoon immers heeft zich in de kringen van binnenvaart en grote vaart heel geliefd gemaakt door zijn intensief werk ten bate van de zeemanstehuizen en veel van dit programma belichtte deze arbeid. „Een volle avondbeurt", zei de predi kant, toen hij het zaaltje met geno digden overzag en het werd een vol le avondbeurt. Bij de gang door de geschiedenis van deze figuur doken éveneens uit het verre en het nabije verleden de mensen op met wie hij in tal van plaatsen, vooral in Amster dam. Den Haag en Rotterdam, heeft samengewerkt. De 99-jarige veehandelaar uit Noordwrjkerhout kwam even goed als de rijnvaartschïpper, de gods dienstonderwijzer uit het Roerge bied presenteerde zich met het zelfde enthousiasme als de waar dige en barmhartige geestelijke van de Grieks-katholieke gemeen te te Londen en ieder had een welgemeend woord van waarde ring voor de rustige, ietwat afge meten sprekende ds. Terlaak Poot wiens gemoed kennelijk tegen het einde wat vol was geschoten. „Ik ben blij dat het over is", zei de 71-jarige, die eruit zag als een goede zestiger. De conclusie van één zyner goede vrienden „een man van formaat" zal door de kijkers ten slotte volop gedeeld zijn. Slachtoffers van „Eiger" geborgen De stoffelijke resten van drie alpi nisten, die enkele jaren geleden bij de beklimming van de „Eiger" de dood vonden, en enkele dagen gele den zijn gevonden, liggen opge baard in het Zwitserse bergdorpje Lauterbrunnen, waar zij op identifi catie wachten. Aangenomen wordt, dat het hier de lijken betreft van twee Duitse berg- toeristen, Günther en Nothdurft en Franz Maïder, die sinds augustus 1957 vermist worden, en van een Oostenrijker, Siegbert Titl, die sinds augustus 1958 als vermist is gemeld. Een groep berggidsen heeft zater dag Tie lijken naar Lauterbrunnen vervoerd, nadat deze vrijdag, op de westelijke flank van de berghelling waren gevonden. Op een van de lijken is een dagboek gevonden. De uitrusting die nog op twee lijken werd gevonden, bleek van Duitse makelij te zijn. Hieruit meent men te moeten afleiden, dat het de twee vermiste Duitsers uit 1957 betreft. Er bestaat echter nog een kleine kans. dat het de lijken zijn van de twee Engelse bergtoeris- ten, die in 1958 niet uit Berner Ober land terugkeerden. De mogelijkheid bestaat, dat deze Britten tenslotte besloten een andere berg tc beklimmen in dit geval de „Eiger". Officiële publikatie Vanwege het ministerie van binnen landse zaken worden in de periode van 25 tot 29september huis'liun-huis verspreid „Wenken voor de Beschorhmihg van uw Gezin en Uzelf", zomede „Wenken voor Eerste Hulp". Gezinshoofden en zelfstandïg-wonenden, die bovengenoemde wenken op 2 okto ber a.s. niet ontvangen hebben, kunnen deze dan schriftelijk aanvragen bij de burgemeester van de gemeente waarin zij CEESTSTAR 24 OROOTE BEER 30 I VVStkLMUCK 22 AMBTELMOLEN 2« LEEND. BROERE I LEMSTERKERK 2 LEOPOLOSKERK BOVENKERK 23 v MOfOAille-Oóst f U5SUM 24 V. r CALT OELFT 22 2S0 lil «110 Ad«n II. Gibraltar CALT. MAORI D 23 plu. CALT. NAPELS 25 t» Su«» CALT. R'OAM 23 SO m to Albany CALT. UTRECHT 23 v. Ethroln n. Colombo CINULtA 22 19» m no Mort* CRAOLE OF LIBERTY 22 TO m Ito SI. Helen» DAHOMEVKUBT 24 t» Tokeridl ESSO NEDERLAND 22 1200 m oto BormudA n. Aeubo, alw. ESSO R'OAM 23 Bidon MCRWELLOYD I MODJOKERTO I COMMANDER WOLTERSUM 2

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 6