Twee wijzigingen in weduwen- en wezenwet „Grote zelfbeheersing geboden op gebied van de loonpolitiek" Nieuwe zeesluis voor Antwerpse haven PETER EVANS WIST NIET HOE HIJ IN PARIJS KWAM DINSDAG 26 SEPTEMBER 1961 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MINISTER VELDKAMP IN TOELICHTING: Moeilijkheden op arbeidsmarkt zullen ook in 1962 voortduren In de toelichting op zyn begroting voor 1962 stelt de minister van sociale zaken en volksgezondheid, dr. Veldkamp, vast, dat de kosten van het le vensonderhoud oudanks de in 1960 doorgevoerde huurverhoging en melk- prijsstyging gedurende twee jaren nauwelyks zijn gestegen. Daartegen over was de styging van het loon gedurende de tweede helft van 1959 en de eerste maanden van 1960 aanzienlijk, o.a. door incidentele loonsverho gingen. De belangrijke reële loonsstijging kon worden gerealiseerd zonder noemenswaardige inflatoire spanningen, mede als gevolg van de onver wacht grote toeneming van de produktie per werknemer en het gevoerde prysbeleid. Voor 1961 kan reeds een stijging van de loonsom per werknemer met ten minste 5 procent worden verwacht, terwijl daarentegen de produktie in bedrijven per werknemer slechts met ongeveer 2 procent zal toenemen. In 1962 zal deze ongunstige ontwikke ling zich herhalen. De toeneming van de loonsom per werknemer zal. vooral door de vele loonherzieningen en inclusief de huurcompensatie, ongeveer 6 procent bedragen tegenover een toename van de produktie in bedrijven per werkne mer dat waarschijnlijk in de orde van grootte van 2 procent zal liggen. Dit brengt mede, dat de grootst moge lijke zelfbeheersing van overheid en bedrijfsleven op loonpolitiek-gebied ook voor 1962 zal zijn geboden. Loonpolitiek De eerste fase van de gedifferen tieerde loonpolitiek kan thans vrijwel als afgelopen worden be schouwd. Op 30 juni 1961 had 98,4 procent van het totaal aantal werknemers, op wie een C.A.O. of bindende loonregeling van toepas sing is, een loonsverhoging ont vangen. Op 31 juli 1961 waren naar schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor 27.325 werknemers, werkzaam in vier bedrijfstakken, nog voorstel len In behandeling, terwijl voor 6.500 werknemers, werkzaam in negentien bedrijfstakken, nog; geen loonvoorstellen waren ingediend. Inmiddels is ook de tweede fase aan gevangen. Op 1 juli 1961 was voor in totaal 494.407 werknemers reeds een loonsverhoging tweede fase goedge keurd, terwijl voor 74.622 werkne mers loonvoorstellen bij het college van rijksbemiddelaars in behande ling waren. Op 31 december 1961 zullen 198 C.A.O.'s, betrekking hebbende op 681.996 werknemers, aflopen. Met het oog op de mogelijke gevolgen van een grote cumulatie van loons verhogingen voor de prijzen is nage gaan of ook in de nabije toekomst een dergelijke of wellicht nog ster kere concentratie van afloopdata op een bepaald tijdstip kan worden ver wacht. Hierbij is de veronderstelling gemaakt, dat de contracten in de tweede fase dezelfde looptijd zullen hebben als in de eerste fase. Het re sultaat van dit onderzoek is gerust stellend: in de naaste toekomst zal een aanmerkelijk grotere spreiding in de tijd bij het aflopen van collec tieve arbeidsovereenkomsten optre den. Extra verhoging Ook in het begin van de tweede fase wordt bevestigd, dat de huidige loon politiek de mogelijkheid opent in ver schillende bedrijfstakken aan de laagstbeloonden een extra loonsver hoging te geven. In byna 45 procent van de tot dusverre in de tweede fase goedgekeurde C.A.O.'s betrekking hebbende op ruim 70 procent van het totaal aantal werknemers, dat tot nu toe in deze fase een loonsverhoging heeft ontvangen, is aan de laagstbe taalden, hetzij nominaal, hetzij pro centueel, een grotere loonsverhoging toegekend dan aan de hoogstebeloon- den. Hierbij zijn onder meer de desbetref fende arbeiders in de groot-metaalin dustrie en de landbouw met respec tievelijk 190.000 en 74.000 werkne mers. G emeenteklassen Ten aanzien van de autonome ontwik keling van de vermindering der ge meenteklasse-verschillen zegt mi nister Veldkamp dat in een viertal van de bijna 70 in de tweede fase goedgekeurde C.A.O.'s betrekking hebbende op ruim 23.000 werknemers de gemeenteklasse-afstand enigszins is verminderd. Medio 1961 heeft ver der de jaarlijkse herziening 'van de richtlijn voor de indeling van de ge meenten in klassen plaatsgevonden. Hierbij zijn 32 gemeenten geheel of gedeeltelijk in een hogere klasse in gedeeld. In drie jaar tijds is dit nu ten aanzien van ruim 160 gemeenten geschied. De minister deelt verder mee, dat hij het advies van de stichting van de arbeid over de gelijke beloning van mannen en vrouwen voor ge lijke arbeid dat niet eenstem mig is uitgebracht nog in over weging heeft. De verdere invoering van wïnst- delings- en premiespaarregelingen acht hij van groot belang. Het college van rijksbemiddelaars zal bij de beoordeling van zulke rege lingen in het geheel van de gedif ferentieerde loonvorming een ruim standpunt innemen. Benelux-conferentie praat over vrijer wegvervoer Het ministerscomité van de Benelux heeft maandag- in Brussel een nieu we stap gezet op de weg naar de af schaffing van de kwantitatieve be perkingen voor het wegvervoer in het onderlinge verkeer tussen de drie landen. Volgens het vorig jaar van kracht geworden unie-verdrag moet op 1 november 1963 de beperkende bepalingen op dit terrein zyn opgehe ven. De ministers hebben maandag een tijdschema goedgekeurd om dit geleidelijk te bereiken. Aan dc vaste verkeerscommissie van de Benelux is opgedragen met hét oog op de eerste etappe van de vol ledige vrijmaking van het onderlin- ge-Beneluxgoederenvervoer over de weg een Benelux-verdrag op te stel len. Tevens werd besloten een twee tal categorieën wegvervoer reeds per 1 januari 1962 te liberaliseren: transporten beneden de vijf ton en het vervoer van verhuisbpedels. Minister Veldkamp wacht een zware taak De nieuwe minister van sociale za ken en volksgezondheid dr. Veldkamp weet precies wat hem in de eerstko mende tijd te doen slaat. Hij heeft althans in de toelichting op zijn be groting voor 1962 een opsomming ge geven van de dringendste zaken die zijn aandacht vragen. Hij noemt als zodanig de totstandkoming der algemene kinderbijslagverzekering; een noodzakelijke herziening der algemene weduwen- en wezen- verzekering; de bevordering van de indiening van de ontwerp-arbeidsonge- schiktheidsverzekering; de definitieve regeling van de ziekenfondsverzekering; de overweging van de indiening van een arbeidsvoorwaardenwet, nadat de S.E.R. daarover advies zal hebben uitgebracht; het nagaan in hoeverre de huidige spelregels voor het loonbeleid herziening behoeven, nadat de S. E.R. hierover advies heeft uitge bracht; het bepalen van een standpunt inzake het in de toekomst te voe ren emigratiebeleid. Arbeidsmarkt De moeilijkheden, die dit jaar zijn voortgevloeid uit de opvallend krap pe arbeidsmarkt de vraag naar arbeidskrachten overtreft ver het aanbod zullen in 1962 voortduren Zo voorziet dr. Veldkamp, blijkens de toelichting op zijn begroting. Aanwijzingen die duiden op een ont spanning van de arbeidsmarkt ont breken momenteel nog geheel. Naast de grote bedrijvigheid in eigen land is uiteraard ook de gunstige con juncturele situatie in de ons omrin gende landen, met name Duitsland, van grote invloed op de arbeidsmarkt Volgens de meest recente gegevens beloopt de grenspendel met Duitsland ruim 13.000 arbeiders. Zou Nederland in maart 1961 de Duitse stap tot revaluatie niet heb ben gevolgd, dan zou wellicht de krapte op de arbeidsmarkt nog gro ter zijn geweest. Weliswaar kunnen enige factoren worden onderkend, die op zichzelf een verruimende invloed op de ar beidsmarkt hebben, doch deze zyn van ondergeschikte betekenis in ver gelijking met de expansieve krachten die thans in onze economie werk zaam zyn. Zo is bijvoorbeeld dit jaar het effect van de na-oorlogse geboortegolf reeds merkbaar in een grotere aanwas van de beroepsbevolking. Berekend is, dat in de loop van 1961 ongeveer 16.000 jongeren meer aan het arbeidsproces zullen gaan deelnemen dan in het vo rige jaar. Arbeidstijdverkorting thans vrijwel algemeen (Van onze parlementaire redacteur). Op 1 juli 1961 was voor bijna 80 pro cent van het totaal aantal werkne mers, dat onder een c.a.o. of loonre geling valt, een arbeidstijdverkorting tot stand gekomen. Op deze datum was door het college van rijksbemid delaars goedgekeurd: voor ruim 1,1 miljoen werknemers een verkorting van de arbeidstijd met drie uur per week, voor ruim 90.000 met twee uur, voor ruim 80.000 met anderhalf uur en voor bijna 360.000 met een uur. SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID Mogelijk arbeidsverbod voor 14-jarige jongens (Van onze parlementaire redacteur) De minister van sociale zaken en volksgezondheid dr. Veldkamp deelt in de toelichting op z(jn begroting voor 1962 mee, dat binnenkort by de Tweede Kamer een wetsontwerp zal worden ingediend tot wijziging van de algemene weduwen- en we zenwet, waar in de door de Sociaal- Economische Raad aanbevolen ver anderingen in grote lijnen zullen wor den overgenomen. De eerste door de S.E.R. aanbevo len wijziging hield in om aan een vrouw, uit wier huwelijk een of meer kinderen geboren zijn, bij het overlij den van haar echtgenoot steeds recht op weduwenpensioen tot het 65e jaar te verlenen, indien op dat tijdstip nog een of meer kinderen in leven zijn, ongeacht haar leeftijd bij de aanvang van de weduwenstaat en ongeacht de leeftijd van de kinderen. Van deze regel was, naar het oordeel van de S.E.R. slechts af te wijken, indien de kinderen op het tijdstip van aanvang van de weduwstaat gehuwd zijn of de vrouw niet met de ouder lijke macht is belast. De tweede wijziging had betrek king op de weduwe zonder kinde ren. Naar de mening van de S.E.B. zou zy tot het 65e jaar weduwenpensioen dienen te ont vangen, indien zy bij de aanvang van de weduwstaat 40 jaar of ou der Is. Eveneens zullen in het wqzigingsont- werp voor het merendeel worden op- Zondag zijn op vijftien mijl voor de kust bij Eastbourne in het Engelse graafschap Sussex het 8671 ton me tende Engelse motorschip Crystal Jewel" en de 2S.000 ton metende Brifisli Aviatorin dichte mist met elkaar in botsing gekomen. De foto toont de „Crystal Jewelmet volko men vernielde brug. genomen de wijzigingen van meer technische aard, die de sociale verze keringsraad in zijn advies van 17 fe bruari 1961 bepleit heeft. Arbeidsverbod Minister Veldkamp overweegt tevens of tot een arbeidsverbod voor 14-ja- rige jongens kan worden overgegaan. De invoering van een absoluut ver bod is echter niet te realiseren. Even als op het sinds 1955 geldende ar beidsverbod voor 14-jarige meisjes uitzonderingen inogelyk zijn, zal ook de bedryfsarbeid van 14-jarige jon gens onder bepaalde omstandigheden moeten worden toegestaan. Bijvoorbeeld indien duidelijk blijkt, dat voor jongens van deze leeftijd van het volgen van verder dagonder wijs geen heil meer is te verwachten. Het zal echter r.iet mogelijk zijn, dat de thans voor 14-jarige meisjes gevolgde procedure van individuele vergunningen, ook voor 14-jarige jongens wordt gevolgd, omdat daar door te veel beslag gelegd zou wor den op het ambtenarenapparaat. Er zullen dus iri de wettelijke regeling zelf algemene bepalingen moeten worden opgenomen over de voor waarden, waaronder van het verbod mag wordenJ afgeweken. Voor wat deze voorwaarden betreft, denkt de minister in ieder geval «an een geneeskundige verklaring van geschiktheid, aan een redelijke werk tijd en aan de eis, dat naast de be dryfsarbeid zo enigszins mogelyk gedurende zekere tijd wordt deelge nomen aan enigerlei vorm van onder wijs of verdere vorming. Kind in Zeist overleden aan brandwonden In het ziekenhuis te Zeist is gister morgen de 2-jarige Eduard Vlasveld overleden, die zeer ernstige brand wonden heeft opgelopen, toen hij sa men met een 3-jarig broertje in een onbewaakt ogenblik een teil met kokend water heeft omgetrokken. Beide kinderen werden ter verpleging in het ziekenhuis opgenomen. „Brandaris" vraagt surséance De N.V. Assurantie Maatschappij „Brandaris" heeft het volgende me degedeeld: „In het afgelopen jaar en in dit jaar zijn door onze maat schappij grote verliezen geleden in het buitenland. Het is ons niet moge lijk op korte termijn de omvang van deze verliezen nauwkeurig vast te stellen. Daar wij het onder deze omstandig heden niet verantwoord achten, dat er voor en door ons, nieuwe verze keringen worden geaccepteerd, heb ben wij, in ovérleg met aandeelhou ders, besloten het aangaan van nieu we verzekeringsovereenkomsten ter stond stop te zetten". „Wij zullen op dinsdag 26 september 1961 bij de arrondissementsrechtbank te Amsterdam een verzoekschrift om surséance van betaling indienen. Daarbij zal worden gedeponeerd een ontwerp-akkoord, waartoe wij in staat zijn gesteld door onze aandeel houders, die bereid zijn bij aanvaar ding van het akkoord een onlangs voor een beperkt doel vrijwillig toe gezegde steun van maximaal zeven miljoen gulden zodanig te verruimen, dat in totaal tien miljoen gulden door hen ter beschikking zal worden ge steld. ZESTIENDE MODEBEÜRS VOOR HEREN GEOPEND Grys variërend van de kleur van si- garettenas tot donker antraciet, zal met de grootste modekleur blauw in de winter- en voorjaarsmode voor heren overheersen. Deze prognose heeft het Nederlands instituut voor herenmode gelanceerd ter gelegen heid van de zestiende herenmode- beurs die gisterochtend in het nieuwe RAl-gebouw in Amsterdam is ge opend. Deze detaillistenbeurs is tot 28 sep tember te bezichtigen. De voorzitter van de Stichting Nederlandse He- renmodebeurs, de heer H. Sinaasap pel, die in zijn openingswoord o.m. de voorzitter van de Amsterdamse Ka mer vat} Koophandel, mr. D. A. Del- prat, en vertegenwoordigers van de Belgische en Franse zusterorganisa ties begroette, zei dat 't kledingarti- kel 't beste naar voren wordt ge bracht op een vakbeurs. De vakbeurs heeft naar zijn mening een eigen functie gekregen, die niet meer door een algemene beurs vervuld kan wor den. Een beeld van de werkzaamheden aan een van de dijken, welke straks Nederlands nieuwste polderzuidelijk Flevoland, die tegen 1968 zal droog vallen, gaan omsluiten. In het mid den op de achtergrond een grote zandzuiger, die dag in dag uit zand spuit tussen de voornamelijk uit stortsteen opgetrokken perskaden. Deze zullen straks de versterkte flanken van de nieuwe dijk gaan vormen. Waar dat nodig was is de zeebodem, die niet stevig genoeg was, weg gegraven alvorens met het in spuiten van het zand werd begonnen. Indonesië gaf valse voorlichting Het ministerie van binnenlandse za ken heeft liet volgende meegedeeld: „Op 2 augustus vertrok een groep van 650 Indonesiërs, hoofdzakelijk bestaande uit gezinnen, per m.s, Ro- bina uit Sorong in de „vogelkop" via Singapore, naar Indonesië, alwaar zij 26 augustus zijn aangekomen. De ge zinshoofden van deze repatrianten zijn ex-werknemers van de Neder lands Nieuw-Guinea Petroleum Maat schappij te Sorong, die haar werk zaamheden heeft moeten inkrimpen als gevolg van de verminderde olie toevoer. Volgens berichten uit Djakarta zou een woordvoerder van de groep bij aankomst hebben verklaard „uit Nieuw-Guinea te zijn gevlucht omdat men de „Nederlandse onderdrukking niet langer kon verdragen". Ook zou men zijn verdrongen door de Neder landse autoriteiten wegens hun anti kolonialistische en pro-Indonesische activiteiten." Een recent bericht uit Sorong maakt melding, dat Papoea-werknemers van de oliemaatschappij te Sorong ver toornd zijn over deze leugenachtige berichten van Indonesische zijde. "Zij immers hebben zelf kunnen consta teren, dat deze Indonesische i-epa- trianten op eigen verzoek vrijwillig zijn vertrokken, met medeneming van een onbeperkte hoeveelheid goe deren. Eind van- deze maand zullen nog twee groepen, resp. met de Maetsuy- ker en de Minipa via Singapore re patriëren. Ook deze Indonesiërs gaan op eigen verzoek naar hun geboorte land terug, aangezien voor hen in Nieuw-Guinea geen emplooi meer is. Velen van hen hebben geruime tijd moeten wachten op een Indonesisch inreis-visum. BOEREN PROTESTEERDEN Vlaamse genodigden verlieten plechtigheid Maandagochtend zijn de werkzaam heden begonnen voor de bouw van een nieuwe zeesluis bij Zandvliet, die de Antwerpse liaven zal toegankelijk maken voor supertankers van 100.000 ton en groter. De nieuwe sluis zal een lengte krijgen van 500 meter en een breedte van 59 meter. De Ant werpse haven Is tot dusverre bereik baar voor schepen tot ten hoogste 45.000 ton. Door de nieuwe sluis zal ook het traject naar Antwerpen via de Schelde belangrijk worden Inge kort. Het gehele project, dat door de c Peter Evans is zaterdagavond in Londen teruggekeerd nadat hy op de Londense vlieghaven was ondervraagd over de wyze waarop hij erin geslaagd was als „blinde passagier" met een toestel van Air France naar Parjjs te vliegen. De 31-jarige tlexist van de Britse posterijen werd ondervraagd door functionarissen van de immigratiedienst, de douane en de politie. Zij leidden hem de vlieghaven rond om te pogen vast te stellen hoe hij gelopen had en wat hij had gedaan om in het bewuste toestel terecht te komen. „Ik heb slechts een wazige herinnering aan hetgeen er gebeurd is", zei Evans die verteld had dat hij enkele borrels op had voor hij vrijdagavond zich op weg naar huis begaf. „Voor ik goed en wel wist wat er gebeurde, bevond ik me aan boord en ik had geen idee waarheen het vliegtuig zou gaan. Toen zag ik dat het een lijntoestel van Air France was." De politie vroeg of Evans misschien wilde vaststellen hoe het met de veiligheidsmaatregelen op de vlieghaven gesteld was. „Ik weet het echt niet. Ik ben echt niet iemand die het gezag zal tarten, in ieder geval niet als ik nuchter ben", zei Evans. Op de Londense vlieghaven staat men nog voor een raadsel. Belgische staat wordt gefinancierd, moet in 1966 klaar zijn. Bij de officiële inwerkingstelling van de installaties voor het droogmalen van de omliggende terreinen door de Belgische minister van openbare werken, Merlot, hebben de boeren uit de streek geprotesteerd tegen de onteigening van hun land, dat voor de bouw van de sluis nodig is. Op de weg naar de installaties hadden zij tractoren neergezet en de Belgi sche gendarmerie moest ingrijpen om de route voor het officiële gezelschap vrij te maken. Enkele boeren stelden zich daarna bij de installaties op met spandoeken, waarop stond „geen sluizen op onze kosten". Vlaamse Leeuw Een tweede incident deed zich voor, toen minister Merlot na een korte inleiding in het Nederlands zijn offi ciële toespraak in het Frans wilde vervolgen. Enkele Vlaamse officiële genodigden verlieten hierop de plech tigheid uit protest tegen het gebruik van het Frans door de minister. Groepen landbouwers, door de poli tie en gendarmerie op een afstand gehouden, hieven daarna het Vlaam se lied De Vlaamse Leeuw. Twee infiltranten doodgeschoten Volgens de correspondent in Sorong van de Nieuw-Guinea Koerier zijn zondagmiddag twee Indonesische in filtranten doodgeschoten tydens een kort vuurgevecht achter de zagerjj van de Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij te Sorong-Klademak. Een hunner was luitenant Nasoetion, maar het is niet bekend of hij familie was van de Indonesische minister van defensie, generaal Abdoel Haris Nasoetion. In totaal zijn er tot dusver zestien infiltranten gearresteerd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 5