MINISTER MARIJNEN VOERT GEEN NIEUW PRIJSBELEID Belangrijke cijfers over landbouwprijzen en tuinbouwontwikkeling Amerikanen in zorgen over dr. Cheddi Jagan touwtjes in handen PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 26 SEPTEMBER 1961 (Van een medewerker) Minister Marijnen heeft dit jaar met de memorie van toelichting op de begroting van zijn departement, wei nig opzien gebaard. Dit is v.n.I. te danken aan de paragraaf, die gewijd is aan het markt- en prijs beleid. Deze is namelijk in tegenstelling tot andere jaren zeer kort. Er valt niet veel anders in te lezen, dan dat het prijsbeleid, zoals dat verleden jaar in overleg tussen de bewindsman en het georganiseerd agrarisch bedrijfsleven is vastgesteld, zal worden voortgezet. Het bekendmaken van de prijzen voor de gegarandeerde landbouwprodukten tarwe, voedergra- nen, suikerbieten en melk wordt uitgesteld tot rond 1 november en 1 januari aanstaande. Juist de hoogte van de garantieprijzen vormt telken jare een dank baar onderwerp van discussie voor de boeren, hun organisaties en daardoor voor de Kamerleden. Deze discussie ligt dus voorlopig nog in het verschiet. Toch geeft deze memorie van toe lichting belangwekkende gege vens en mededelingen over een aantal zaken, die nu ëens wat be ter tot hun recht kunnen komen. Zo vinden wij in de eerste plaats een aantal gegevens over ae re sultaten van onze Nederlandse landbouw in het jaar .1960, wel ke vergeleken worden met die van vorige jaren. Zij geven een goed beeld van het belang van deze be drijfstak voor onze volkshuishou ding. De brutowaarde van de to tale land- en tuinbouwproduktie bedroeg 6283 miljoen gulden. Hiervan werd in het binnenland voor 3220 miljoen verbruikt, ter wijl er voor 2696 miljoen werd geëxporteerd. Dit laatste cijfer geeft geenszins de waarde van de gehele agrari sche export aan. Deze bedroeg 3930 miljoen en maakte 26 °/9 uit van de totale Nederlandse uitvoer. Men bedenke, dat een flink deel van onze landbouwprodukten In verwerkte vorm worden geëx porteerd. Voorts staat tegenover deze uitvoer een invoercijfer voor agrarische produkten van 1425 miljoen. Het grootste deel van de ze invoer of ruim 1100 miljoen bestaat uit voedergranen en vee voeders in andere vorm. Hierme de produceert immers vooral de kleine Nederlandse boer zijn ei eren, zijn varkensvlees en zijn melk, welke aldus uit buitenlands graan veredeld, weer worden uit gevoerd. Men kan dit deel van het Neder landse landbouwbedrijfsleven zeer goed vergelijken met die in dustrieën, die hun grondstoffen invoeren en hun eindprodukten weer exporteren. Uit deze cijfers blijkt, hoe Inten sief de landbouw in ons land wordt beoefend. Ook is deze ver- edellngsproduktie de basis voor het bestaan van grote delen van de boeren en speciaal van de klei nere bedrijven. De structuur van onze vaderlandse landbouw houdt ook nauw verband met deze wijze van werken. Deze structuur is, zo als in praktisch alle landen -Europa, die van het familie van West-I bedrijf, zulks in tegenstelling tot landen als Amerika, Canada, Australië en ook Rusland. Van daar dat vergelijkingen met de landbouw in dit soort landen, met hun arbeidsmethoden, hun wijze van mechaniseren en met hun kostprijzen bijna altijd mank gaan. VOLUME EN PRIJZEN Een tweede belangrijk facet uit dit economische overzicht vormen de cijfers over het volume van de produktie en de door de boeren gemaakte prijzen. Het totale vo lume was In 1960 meer dan 12 groter, dan in 1959. Wij zien toch een regelmatige stijging van de produktie, al was deze stijging in 1960 door tal van omstandigheden extra groot. Daar tegenover dalen de prijzen, die de boer krijgt, ook regelmatig:. Zulks als gevolg van groeiende overschotten in de Wes telijke wereld, waardoor lage prijzen zijn ontstaan voor die produkten, waarvoor de regering teen garantie geeft, edert 1956 steeg de bruto-waar- de van de agrarische produktie, wanneer men uitgaat van contan te prijzen met 33%- Maar het werkelijke telersprijsniveau daal de in dezelfde periode met 2 Daar staat tegenover, dat enkele kostenfactoren een aanmerkelij ke verhoging te zien geven. Het zijn vooral de factoren loon en pacht, die een behoorlijke stijging ondergingen. Het totaal van alle kostenfactoren in de akkerbouw en de veehouderij steeg in het zelfde tijdvak van 1956 tot 1960 met 18 r/o. Uit deze cijfers valt te verklaren, dat er in landbouwkringen nogal eens geklaagd wordt over het ach terblijven bij de welvaartsstij ging, waarvan vele delen van ons volk de laatste jaren profiteren. Inderdaad geven de cijfers over het gemiddeld arbeidsinkomen per ondernemer in de landbouw geen al te opgewekt beeld. Naast de uitschieters naar boven en be neden, die steeds het gevolg zijn van gunstige en ongunstige kli maatsomstandigheden, zit er eer der een dalende, dan een stijgende tendens in. TUINBOUW Een laatste punt, dat wij nog even uit het reeds genoemde over zicht in de memorie van toelich ting willen belichten, is de toene mende rol, die de tuinbouw gaat spelen. De tuinbouw, die ook in de provincie Zeeland in volle ontwik keling is, leverde in 1960 produk ten met een totale brutowaarde van* 1137 miljoen op. Hiervan werd liefst voor 685 miljoen ge ëxporteerd. Tegenover een invoer van 72 miljoen leverde deze sec tor dus een batig uitvoersaldo op van 613 miljoen. Daar de tuinbouw de meest in tensieve vorm van bodemcul tuur is, wordt deze tak van onze landbouw van steeds gro ter belang voor de welvaart van flinke delen van ons plat teland. Het mag ook best nog eens gezegd worden, welke uit muntende kwaliteit de meeste Nederlandse tuinbouwproduk- ten bezitten. Dit is slechts mo gelijk door uitgebreid onder zoek, goed vakmanschap en een voortreffelijke voorlich ting. Het is daarom verheugend, dat minister Marijnen ook in het komende begrotingsjaar veel geld en aandacht wil besteden aan deze drie onderdelen. Juist in een bedrijfstak met enige honderd duizenden, over het algemeen kleinere ondernemers is het een eerste vereiste, dat de wetenschap de kans krijgt om beoefend te worden, dat de. resultaten door een goed werkend voorlichtings apparaat bij de ondernemers ge bracht worden en dat deze onder nemers door behoorlijk vakonder wijs de voorlichting kunnen be grijpen en de resultaten van de wetenschap kunnen toepassen. Vandaar dat wij de passages In de memorie van toelichting, waarin de bijzondere zorg voor drie zaken wordt aangekondigd, dit jaar het belangrijkste vinden. KERKNIEUWS NED. HERV. KERK. Beroepen te Bodegraven: P. J. Bos te Sprang. Aangenomen naar Hens- broek-Obdam-Spanbroek-Opmeer M- B. Blom, kandidaat te Obdam. Beroepen te Huizum (vac. H. A. J. Smits): K. M. de Bruyn te Marrum; beroepen te Krimpen aan de Lek: P. J. Bos te Sprang; tot predikant voor buitengewone werkzaamheden (jeugdpredikant) te Amsterdam zal worden beroepen: vicaris J. Langen- bach, aldaar. Beroepen te Hasselt A. van Brum- melen te Schoonrewoerd. GEREF. KERKEN. Beroepen te Wierum M. J. Vos, kand. te Overveenberoepbaar kandidaat B. Woltjes te Delft is beroepbaar. Beroepen te Nieuwe Pekela: J. de Mooy te Oldenborn; benoemd tot hulpprediker te Amsterdam-Sloter- vaart-GeuzenveldD. A. G. Brouwer, emeritus legerpredikant te Amstel veen; idem te Hilversum (Ooster- wijk): D. Scheele, emeritus predikant te Hollandsche Rading; te Rotter- da.m-Hilligersberg: M. Grashof te Bleiswijk: aangenomen de benoeming tot hulpprediker te Hoofddorp: S. Öegema, emeritus vlootpredikant te Overveen; bedankt voor Middleton (Penssylvanla): C. L. Timmers- te Amstelveen. CHR GEREF. KERKEN. Beroepen te Hilversum I. de Bruine te Rotterdam. GEREF. GEMEENTEN igenomen naar Scheveningen: A. lout to .Utrecht, NIEUWE CASTRO Links-georiënteerd man regeert Brits-Guyana „Een veel ernstiger bedreiging dan Fidel Castro". Zo kenschetste de Amerikaanse senator Dodd de situa tie in de Britse kolonie Guyana, na dat kortgeleden de volkspartij van de uiterst linkse dr. Cheddi Jagan met een absolute meerderheid van stemmen uit de verkiezingen te voor schijn is gekomen. „Daarmee heeft het internationale communisme een eerste bruggehoofd gevestigd op het. Zuidamerikaanse vasteland", luidde de sombere prognose van de demo cratische senator. Niet veel goeds verwacht ook de regering te Londen. Het was ech ter één van die democratische ont wikkelingen, die zich zonder aan tasting van de spelregels niet liet tegenhouden. Zij bracht de alles behalve gemakkelijke 43-jarige tandarts dr. Jagan aan het roer van de kolonie, die voor zelfbe stuur staat en van de Britten voor 1963 de toezegging van volledige onafhankelijkheid heeft gekregen. Brits Guyana, de tropenkolonie tus sen Brazilië en Venezuela en gren zend aan Suriname, was reeds in 1943 door de Engelsen naar de „la gere school van de democratie" ge stuurd. In 1945 werd het-algemeen kiesrecht aangekondigd, doch reeds in oktober 1953, vijf maanden na de invoering van een „grondwet voor gevorderden", moest het Londense ministerie van koloniën de nieuwe grondwet buiten werking stellen, troepen inzetten en dr. Cheddi Jagan in de gevangenis werpen, teneinde een „communistische ondermijning" te voorkomen. Toen na een zuiver koloniale regering van vier jaar in 1957 voor het eerst weer werd ge-~ stemd, kregen dr. Jagan, door zijn gevangenschap „gepromoveerd", zo als dat ook het geval is geweest met Kenyatta of Banda, en zijn partij wederom de meerderheid 9 van de 14 zetels. En in de afgelopen zomer veroverde Jagan 20 van de 35 ze tel», De zorgen van Washington, dat in het Amerikaanse achterland het marxisme langs legale weg binnen komt, zyn niet geheel ongegrond. Dr. Jagan bracht uit Chicago, waar hij zijn studies voltooide, ook zyn vrouw Janet Rosenberg mee, een Amerikaanse, van wie bewezen dat zij contacten onderhield met het communisme en die thans optreedt als secretaris-generaal van de partij van haar man. Dr. Jagan hangt zelf een niet nader omschreven links-so- cialisme aan en ageert tegen de en kele Britse en Portugese kapitalis ten, die het monopolie in handen heb ben van de economie van zijn land suikerriet, rijst, kokospalmen, bauxiet en edele houtsoorten. Economische structuur De kolonie, sedert 1814 Brits, is wei nig ontsloten. Het land, waarin een half miljoen mensen wonen en dat bijna zo groot is als Groot-Brittannië, heeft slechts 140 kilometer geasfal teerde wegen, 125 kilometer spoor rails en ruim 5000 telefoonaanslui tingen. Een programma ter verbete ring van de levensstandaard is der halve dringend noodzakelijk. De eco nomische structuur is echter ver moedelijk zo labiel, dat socialistische experimenten het land snel naar de afgrond zouden kunnen voeren. Aan de andere kant stellen Londense waarnemers zichzelf gerust met de gedachte, dat juist door deze econo mische structuur een omvattende so cialisatie niet door te voeren is. Ongetwijfeld is dr. Cheddi Jagan, die vriendschappelijke betrekkingen on derhoudt met Fidel Castro, een on gemakkelijke partner voor het Lon dense ministerie van koloniën. Men venvacht dat zijn binnenlandse po litiek „volkftocialistlsch" zal z\jn, zijn buitenlandse neutrallstisch. Maar op weg naar de onafhankelijkheid Is .le kolonie reeds zo ver voortge schreden, dat de Britten, die in de komende twee jaar nog slechts de buitenlandse belangen en de defensie onder controle hebben, niet meer cor rigerend doch hoogstens nog kalme rend kunnen optreden. 0 Van 18 tot 22 september zal het Itali aanse opleidingsschip „Amerigo Vespuc- een bezoek brengen aan Rotterdam Het schip, dat onder bevel staat van Capitano di Vascello (kapitein ter zee) Fazio Casarl, heeft een aantal adelbor sten van de Italiaanse marine aan boord, dl» hun eerste ..bootsjesrels" maken. HOOG EN LAAG WATER 27 september Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierlkzee W#meldinge -f nap uur meter 3.32 2.48 4.01 2.62 4.59 2.70 5.13 1.80 5.36 2.11 nap uur meter 15.44 16.17 17.02 17.17 17.44 2.43 2.57 2.61 1.71 2.00 iap uur metei 9.54 2.02 10.28 2.37 11.06 2.32 10.42 1.50 10.58 1.74 22.28 2.26 23.01 2.41 23.38 2.56 23.07 1.82 23.23 2.08 Wacht u gelaten af, wat over u komt?Of neemt uzelf de touwtjes in handenalleen dan kan uw zaak voortbestaan als een der compagnons sterft. Verstandige compagnons dekken zich tegen de financiële consequenties, die aan beëindiging van een compagnonschap vastzitten. Zij sluiten tijdig een compagnons- praat met; een levensverzekeringman over de zekerheid, die zo'n verzekering- biedt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 4