Wijziging herindeling is gevaar voor evenwichtige ontwikkeling BILT GUPA1 EERSTE PAAL VLISSINGENS STADHUIS GESLAGEN VEEL GROENTEN EN TOGAL TABLETTEN bij verkoudheid. Zeeuwse Almanak KUNST IN ZEELAND HOLLANDSE KAAS IN MIDDELBURG GEKEURD VERWACHT. PROV I H C'l ALE ZEEÜ W 8 8 CO U RANT DINSDAG 26 SEPTEMBER 1961 RAADSLEDEN MIDDELBURG MENEN: Fractieleiders stelden vragen De fractievoorzitters van de Middelburgse gemeenteraad hebben b. en vv. schriftelijk vra gen gesteld over twee door de minister van binnenlandse za ken gewenste wijzigingen in liet wetsontwerp voor de gemeente lijke herindeling op Walcheren, namelijk het handhaven van Souburg als zelfstandige ge-, meente en het voegen van Se- rooskerke bij de samen te voe gen gemeenten Veere en Vrou wenpolder. Deze vragen alsmede het antwoord van b. en w. kwa men maandag tijdens de raads vergadering als laatste punt in behandeling. De raad uitte daar bij zijn grote ongerustheid over deze voorgestelde wijzigingen, die fnuikend genoemd werden voor de evenwichtige ontwikke ling van zuid-oost Walcheren, zoals de raad die in een motie van maart 1959 bepleitte. Zoals wij reeds eerder berichtten, heeft de minister het wetsontwerp teruggezonden aan Gedeputeerde Sta ten met het verzoek van het provin ciaal bestuur en de betrokken ge meenten advies te mogen ontvangen over de twee wijzigingen, die de be windsman wenselijk achtte. Tijdens de Middelburgse raadsvergadering werd er op gewezen, dat noch b. en w. noch de raad van deze ontwikke ling officieus op de hoogte zijn ge steld. De fractievoorzitters (de lieren P. H. M. Adriaansens (k.v.p.), mr. P. van Empel (clra), B. A. Hesse- link (v.v.d.), jhr. mr. T. A. J. W. Schorer (p.v.d.a.), A. J. Schot (s.g.p.) en !M. Wattel (a.r.) vroe gen onder meer of het college van 1). en ïv. niet met hen van mening was, dat door deze wijzigingen de gehele argumentatie voor de Wal- cherso herindeling prijsgegeven wordt. De ondertekenaars zijn van mening, dat enerzijds een krachti ge stedelijke ontwikkeling, die no dig is als begeleiding van de in dustrialisatie en de havenplannen aan het Sloe, verhinderd wordt, terwijl anderzijds de agrarische middengemeenten worden ver zwakt ten behoeve van de recrea- tiegemcenten. Zij vragen b. en w. al die stappen te ondernemen met name bij G.S., het ministerie van binnenlandse za ken, de volksvertegenwoordiging en daarin de vaste commissie voor bin nenlandse zaken om alsnog te proberen te bewerkstelligen, dat zon der onnodig tijdsverlies in een krach tige en evenwichtige bestuurlijke ont wikkeling van Walcheren wordt voor zien. Geen gevolg In hun antwoord verklaren b. en w. het met de vragenstellers eens te zijn, dat een evenwichtige ontwik keling van het gebied in gevaar wordt gebracht. Of de gedachte om Serooskerke bij de combinatie Veere- Vrouwenpokler te voegen een onder graving betekent van de grondslagen, waarop het voorontwerp steunt, kun nen zij nog niet beoordelen. Ook het college ziet met ongerustheid de na dere stappen van de minister tege moet. B. en w. achten het zeer spoe dig indienen van het ontwerp bij de Tweede Kamer van groot belang. Verder achten zij het een manco, dat voorzover bekend geen gevolg is ge geven aan de inhoud van de raads- motie van maart 1959. Zij Hebben de vragen en het antwoord ter kennis gebracht van G.S. en de minister. Tijdens de raadsvergadering lichtte .jhr, mr. Schorer too, dat de onzeker heid over deze kwestie aanleiding is geweest voor de samenkomst van de fractievoorzitters. Er was een goede verwachting, zo zei de heer Schorer, dat het goed voorbereide ontwerp spoedig wet zou worden, maar thans is er een betreurenswaardige vertra ging opgetreden, die noodzaakt de Middelburgse belangen nog eens naar voren te brengen. Mr. Van Em pel voegde daaraan toe, dat Middel burg veel verwacht van de industriële ontwikkeling in het Sloe. Versnippe ring is volgens de chu-fractievoorzit- ter alleen tegen te gaan wanneer de instanties sterk genoeg zijn. „Wal cheren roept om deze herindeling", zo betoogde mr. Van Empel, die er by b. en w. op aandrong om contac ten te zoeken, die deze verlangens kracht kunnen geven. Waarnemend burgemeester A. J. Be renpas verzekerde de raad tot slot, dat het college geen middel zal over slaan om te bereiken, dat voor het zuid-oosten van Walcheren bestuur lijke eenheden worden geschapen, die krachtig kunnen bydragen tot het in groede banen leiden van de ontwikke ling. (Slot van pag. I al de laatste die voor lang uitstel zorgde. Het ontwerp voor het stadhuis was echter kort na de oorlog reeds gereed. Burgemeester Kolff zei dankbaar te zijn voor de volledige steun en medewerking die de gemeente steeds van Gedeputeerde Staten en van het ministerie van volks huisvesting en bouwnijverheid had ondervonden. Ook memoreerde hij dat Vlissingen nu in feite reeds aan zijn vijfde stadhuis toekomt. Van de eerste twee is weinig be kend, zodat meestal over de drie stadhuizen van Vlissingen wordt gesproken. Aan het huidige stadhuis op de Hout kade was het door koning Willem I voor hem en zijn opvolgers bedongen voorrecht dat hij bij zijn verblijf in Vergadering waterschap op Zuid-Beveland Het waterschap „De Brede watering van Zuid-Beveland" houdt maandag 2 oktober a.s. in de beurszaal van ho tel „De Korenbeurs" te Goes een al gemene vergadering. De vergadering begint om twee uur. Late zomer handicap bij verzending mosselen De hoge temperaturen van de late zomer blijken een handicap voor de verzending van mosselen te zijn. Het sterftepercentage tijdens het ver voer van de Waddenzee naar Yerse- ke was hoger dan normaal: In ver band hiermee liep de verkoop van mosselen vooral naar Frankrijk waar hoge temperaturen voorkwa men terug. Vlissingen altijd de nodige vertrek ken voor hem en zijn gevolg in het stadhuis in gereedheid zou vinden. „Door het opgeven van het tegen woordige stadhuis aan de Houtkade dreigde deze bijzondere band tussen de draagster van de titel Markiezin van Veere en Vlissingen en onze stad verloren te gaan", aldus de burge meester. Het verheugde hem echter te kunnen meedelen, dat. koningin Juliana het haar aangeboden oude voorrecht zeer gaarne heeft aan vaard, waarmee de oude traditie is gewaarborgd. Ook burgemeester Kolff trok een ver gelijking tussen de data 4 mei 1594 en 25 september 1961. Beide data markeren een groot werk en beide data luiden een tijdperk van nieuwe ontwikkeling in, zo verklaarde hij. In 1594 bloeide de vrachtvaart op en nu staat Vlissingen, dankzij de Sloe pjannen voor een grotere 'ontwikke ling in de scheepsbouw en de indus trie. Tenslotte wenste hij allen, die bij de bouw betrokken zijn, veel voor spoed in hun werk toe. Leef gelukkig, maar zonder verkoudheid. Eet veel groente, sla, fruit en neem Togal tabletten. Helpen snel-afdoend. Haal meteen een flacon in huis. U kunt het onverwacht nodig hebben. Bij apoth. en drog. Togal 0,95; 2.40; 8,88 Examens Aan de r.-k. bisschoppelijke kweek school te 's-Hertogenbosch slaagde voor het examen hoofdakte onderwij zer de heer M. Wijgergangs te Vlis singen. Voor de hoofdakte lager onderwijs slaagde te. Breda J. Marteijn te IJzendijke. Trapper raakte stoeprand: val met hersenschudding De bromfietser G. v, I. uit Tholen maakte zaterdagmiddag te Bergen op Zoom een flinke val, toen zijn trapper een stoeprand raakte op de kruising AntwerpsestraatPrins Bernharalaan. Hi.i bleef bewusteloos liggen. Het slachtoffer werd naar het Algemeen Burger Gasthuis over gebracht, waar een hersenschudding werd geconstateerd. De bromfiets raakte ernstig beschadigd. VAN uitvin TOT ZOMER Het mag dan herfst zijn: de Zeeuw se harmonie- en fanfarekorpsen ge ven nog steeds zomeravondconcerten. „Begunstigd door prachtig weer" zo als dat hceti De muziekverenigingen van Kwadcndamme en Kloetinge profiteerden daarvan, toen zij zater dagavond een concert in Borssele ga ven en in Krabbendyke was het „Concordia", dat voor „eigen pu bliek" een geslaagd optreden ver- BOODSCHAPPER... En of hij niet: eens een boodschap mocht dóen, vroeg de vijfjarige René die bij tante in Vlissingen logeerde. Hij wilde kennelijk iets omhanden hebben. Gelukkig bestond er begrip voor zijn ondernemingslust. Hij kreeg de mooie opdracht om bij de slager het vlees voor de middagmaaltijd in te slaan. René ging opgewekt op pad, waarbij het toeval evenwel wilde, dat zijn pad langs dc woning van zijn groot moeder voerde. Hij wipte er even binnen. Tóén hij weer aan de slager dacht, was het. half één geworden. Hij vond de winkel gesloten en op de deur de mededelingdat het vleespaleis om half iwee zijn deuren zou openen. ..Dan maar wachten", peinsde René en zette zich gelaten op de stoep rand. Om kwart voor twee kwam hij te rug, om. de verenigde familie honge rig rond de tafel te vinden. Maar on middellijk sneed hij elke mogelijke discussie af door zuchtend te verkla ren: ,,'t Is dat ik zo'n geduld heb, an ders hadden jullie zonder vlees ge zeten".... zorgde. Ook in België, in Wieze was het goed weer, toen daar zaterdag het korps „De Volharding" uit Zaam- slag een gaslconcert gaf ter gelegen heid van de „Wiezer oktoberfeesten". WINKELWEEK Van 14 tot en met 21 oktober houdt de IJzendykse winkeliersvereniging een winkelweek. Een jubileum-win kelweek: het is de 25ste keer dat de middenstand van IJzendijke iets der gelijks organiseert. Er is een groot aantal prijzen beschikbaar gesteld voor het kijkend en kopend publiek; voorts staan twee knobbelritten op het programma, voor bromfietsen en fietsen. BAGGEREN In de omgeving van Zoute-Spui in de gemeente Axel is een minia tuur baggermolen bezig met bet uitdiepen van de watergangen, die de verschillende kreken in de om geving van Axel verbinden. De baggermolen is demontabel, kan onder de verschillende lage brug getjes over de kreken doorvaren en is derhalve uitermate geschikt voor dit „kleine" baggerwerk. GBAVEN Graven deed men in Sluis, voor de bouw van huizen in de Ridderstraat, Een aannemer uit Oostburg bewaart er slechte herinneringen aau. Hij spitte op een nest met appelbijen, die hom spoedig by honderden om de oren zwermden. De aannemer werd zo dikwijls gestoken, dat hij zich onder doktersbehandeling moest stel len. Een aantal arbeiders ontkwam aan de woedende byen door in ijl tempo de benen te nemen. DIAMANT Opgewekter berichten komen er uit Vlissingen, waar in de Lam mensstraat het echtpaar W. M. de Rooy-N. de Rooy-Jasperse woens dag de zestigjarige bruiloft viert. f Advertentie/ fm£óe^mam\ Dclanz puUovas, truien cn vesten aja het hele iloot te d»Sec t Overdracht inlaag aan gemeente Wolphaartsdijk Voor verwezenlijking recreatieplannen Wolphaartsdyk komt een stap dich ter bij verwezenlijking van zijn re creatieplannen. Op de agenda van de algemene ver gadering van het waterschap „De brede watering van Zuid-Beveland" staat namelijk oen voorstel, dat be helst het uitgeven in erfpacht aan de gemeente Wolphaartsdijk van de bijna vijl' ha grote inslag te Wol phaartsdijk tegen een jaarlijkse canon van 600.voor een termijn van 75 jaar en het in erfpacht uitgeven van de veerhavondam en de oude landbouwhaven, voor zover eigendom van liet waterschap, aan dc gemeen te Wolphaartsdijk voor een termijn van 75 jaar. Als de vergadering met het voorstel van het bestuur akkoord gaat, zal de gemeente Wolphaartsdijk de recreatie plannen voor de inlaag kunnen reali seren. Men is voornemens hier een kampeerterrein met dc nodige accom modatie in te richten. Commissaris opent te Goes plattelandsbibliotheek H Maandagavond 2 oktober a.s. H zal Zeelands commissaris, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot te H Goes de officiële opening ver- f| H richten van het nieuwe gebouw van do Stichting Plattelands- bibliotheek voor Zeeland, aan §j H de Wijngaardstraat 3. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll „Een mal meisje" Vlissingen, „Britannia"; .„De Haagsche Coracdie" HET MALLE MEISJE in Marcel Achard's komedie „Een mal meisje" is lang zo mal niet, als de titel zou doen vermoeden. Het Is een heel men selijk mal meisje; kinderlijk en tege lijk uitgeslapen, spontaan zowel als terughoudend, mal zowel als ver standig. Maar goed. een beetje mal is het allemaal beslist wel, in dit verhaal, waarin de auteur een serie verwikkelingen schiep rond de meest opgewekte moordgeschiedenis, die men zich maar kan denken. Er valt een lijk, maar daarom helemaal niet getreurd. De motieven tot de moord blijken verre van verheffend, al is de crime nog zo passionel, maar daar dartelt men met genoegen luchtig overheen, gezien de blije trant, waar in het allemaal wordt opgelepeld. Goed bezien is het in feite te mal om los te lopen, maar daarom kreeg het stuk in de oorspronkelijke (Fran se) versie dan vermoedelijk ook de titel „l'idiote" mee. Dat enkelvoud is trouwens toch een eufemisme, want er komen in dit blijspel op zijn zachtst gezegd nóg een paar merkwaardige figuren voor, merkwaardiger mis schien wel dan het malle meisje, dat immers zoals opgemerkt in feite helemaal zo mal nog niet is.' Verward? Een tikkeltje, maar beslist wel onderhoudend en zeker in de voorstelling, die „De Haagsche Co- medie" er gisteravond (na reeds een aantal opvoeringen in het vorige sei zoen) in „Britannia" te Vlissingen van gaf. Onder auspiciën van het Nut, in samenwerking met de Z.V.U. Onderhoudend, ondanks het feit, dat Bas ten Batenburg de rol van de zie ke Paul Steenbergen moest overne men. Hy deed dat met veel flair, en vrijwel zonder haperen, zodat de rechter-commissaris precies de spon tane, min of meer jongensachtige fi guur werd, die Achard bedoeld moet hebben. Hij was de jonge man, wiens rechtschapenheid het wint. van zijn latent aanwezige eerzucht. Uitgesproken knap spel konden de bijzonder talrijke bezoekers weer Plan zakencomplex in Vlissingen In Lange Zelke De bouwonderneming N.V, „De Lage Landen" te Den Haag zoekt iu Vlis singen contact met het college van b, en w. en met do middenstand In verband met bouwplannen in dc straks gesaneerde Lange, Zelke en in het plan Paauwenbiirg. De N.V. heeft het oog laten vallen op het grote zakencomplex, dnt volgens het sa neringsplan aan de noordzijde van de Lange Zelke moet verrijzen. Hiervoor zijn reeds voorlopige tekeningen ge maakt.' die aan b. en w. werden voor gelegd. In "het plan Paauwenburg wil de N.V. 13 winkelpanden bouwen. Op 12 oktober zal in het „Concert gebouw" een vergadering worden belegd, waarin de Ttf.V. met de mid denstand over do plannen wil spre ken. De N.V., die panden doet bouwen om aan beleggers voor de verhuur te ver kopen, steekt dus voorlopig in Vlis singen dc voelhorens uit. In de Lange Zelke wil de N.V. niet alleen reeds genoemd pand bouwen, maar ook op tie vragen op het stuk grond tegen over dit perceel, aan de andere zijde van de straat, om tc voorkomen dat eerstgenoemd pand alleen zou komen te staan. Tijdens het contact met de middenstanders in de vergadering van 12 oktober wil de N.V. onder zoeken of er voldoende interesse voor de toekomstige panden bestaat. De tekening voor het complex in de Lan ge Zelke werd voor dit speciale ge val vervaardigd. Die voor de win kelpanden in het plan Paauwenburg zijn van een algemeen karakter. Honderden Hollandse ka zen lagen maandagmor gen le geuren op tafels iu één van de zalen van hot Schuttershof te Mid delburg. Vier groepen van drie keurmeester», onder supervisie van een arbiter, keurden deze produkten van de Nederlandse zuivel industrie, ingezonden door bijna alle coöperatieve zui velfabrieken in Nederland. De keurmeesters uiter aard heren die er kaas van gegeten hadden be proefden de kazen op vorm, korst, geur cn smaak, consistentie en al gemeen voorkomen op doorsnede. Daarbij maak ten zij gebruik van een zogenaamde kaasboor, waarmee zij kleine stuk jes uit de kazen haalden. Er waren drie groepen, n.l. kleine Goudse kazen (tot 6 kg.), grote Goudse kazen (boven 6 kg.) cn Edammer kazen, maar al de ingezonden kazen wa ren ongeveer vier maan den oud. Deze kaaskeuring bedoell bevordering van de kwali teitsverbetering van de door coöperatieve zuivel fabrieken bereide kaas. Voor de beste kazen van deze keuring zijn gouden, zilveren en bronzen me dailles beschikbaar. De kazen, die maandag middag zijn gekeurd, wor den vandaag en morgen tentoongesteld in tiet Schuttershof. Deze tentoonstelling is een onderdeel van de al gemene vergadering van do Koninklijke Nederland se Zuivelbond F.N.Z., die van vandaag tot en mei donderdag in Middelburg on Vlissingen wordt ge houden. Op de foto: drie organi satoren van de vergade ring de heren F. IV. Ozinga, N, J. W. Hofsté en P. Bos fv.l.tl.r.) keuren een Goudse kaas. aanschouwen yan Myra Ward als het „malle meisje", dat voortdurend met vrijwel iedereen het beste voor heeft. Zij zorgde voor een weerga loos zuivere en boeiende vertolking. Leo de Hartogh maakte een gave karikatuur van dc bankdirecteur en zorgde bovendien voor een grappig' tweede rolletje als parketwachter. Daarnaast droegen de overigen (van wie Broes Hartog de rol van Ten Batenburg als griffier had overgeno men) naai' vermogen bij en zo ont stond een althans twee bedrijven lang hoogst amusante opvoering van dit blijspel, dat vele sterke, maar ook enkele naar het triviale overhel lende zwakke zijden heeft. Regisseur Bob de Lange had het onder meer in een verkwikkend hoog tempo gezocht en Hep van Delft zorgde voor een gezellig decor. De vertaling van Al fred Pleiter voldeed uitstekend. Er waren aan het slot van de voor stelling. die vanavond in „De Prins van Oranje" te Goes wordt herhaald, bloemen voor de actrices en voor het geheel was er een langdurig, naar het ovationele zwemend ap plaus, v. B. „Ingeborg" Goes, „De Prins van Oranje". Toneelgroep „Ensemble". De in Duitsland uit het huwelijk van een Italiaanse moeder en een Zwit serse vader geboren toneelschrijver Curt Goetz Iaat in zijn „geesteskin deren" veelal de liefde en de humor hand in hand gaan. Dat waren de twee grote liefdes van Goetz, die in zijn stukken bij voorkeur de hoofd rol speelde; want als toneelspeler was hij zijn carrière begonneii. Met grote ernst streed Goetz tegen de ernst ran het leven: zijn pikante, nimmer sarcastische humor vormde daarin een belangrijk wapen, trou wens aan de dag van vandaag nog. Het blijspel „Ingeborg" biedt alles wat Goetz het publiek zo graag wil geven: een beetje liefde, met een snufje verkwikkende humor overgo ten. Het toneel- en tclevisiegezel- schap „Ensemble" dat maandag avond in „De Prins van Oranje" te Goes voor dc Arbeiderskunstkring optrad heeft met de keus van „In geborg" bepaald geen slechte greep gedaan. Ina van Faassen gaf een goede cre atie van het jonge, levenslustige vrouwtje Ingeborg, dat zich na 5 gelukkige huwelijksjaren plotseling geplaatst ziet tegenover de held van haar jeugddromen. Peter Peter (Ton van Duinhoven), die door haar man (Cor van Rijn) met open armen wordt ontvangen. Tegen zoveel gast vrijheid kan Peter Peter niet op en selcer niet tegen de charmes van zijn gastvrouwe. Ton van Duinhoven zette een aanvaardbare, wanhopig verliefde jongeman op de planken en Cor van "Rijn gaf gestalte aan het spel van de „bedrogen echtgenoot". De levenswijsheid van tante Ottilie kreeg een reële vertolking van Fien de la Mar, terwijl Jo van de Ven als de huisknecht Conjunctief zjjn naam alle eer aan deetl. De regie was in handen van Jan Retèl. Aan het slot van de opvoering mochten de mede spelenden een ovationeel applaus in ontvangst nemen. Ad interim. Voor Zeeuws nieuws zie ook de pagina's 5, 7 cn 10. v\*wvvvwv*\*vvwwv\w Advertentie) Stop met Ioieedbaar Iionfc» van Ccta-Bcver Het weer in Europa Den Helder, zwaar bewolkt 17 gr. Ypenburg, zwaar bewolkt 18 gr. Vlissingen, half bewolkt 19 gr. Eeltle. licht bewolkt 17 gr. De Bilt, half bewolkt 18 gr. Twente, mist 18 gr. Eindhoven, geheel bewolkt 20 gr. Zuid-Limburg, onbewolkt 20 gr. Helsinki, zwaar bewolkt 8 gr. Stockholm, mist 17 gr. Oslo, onbewolkt 17 gr. Kopenhagen, licht bewolkt 10 gr. Aberdeen, regen 16 gr. Londen, licht bewolkt. 18 gr. Amsterdam, zwaar bewolkt 19 gr. Brussel, onbewolkt 19 gr. Luxemburg, licht bewolkt 21 gr. Parijs, onbewolkt 22 gr. Bordeaux, onbewolkt 32 gr. Nice, zwaar bewolkt 24 gr. Berlijn, half bewolkt 19 gr. Frankfort, zwaar bewolkt 23 gr. Münehen, onbewolkt 23 gr. Zürieh, onbewolkt 24 gr. Genève, onbewolkt 20 gr. Locarno, half bewolkt. 25 gr. Wenen, licht bewolkt 20 gr. Innsbruck, onbewolkt 27 gr. Belgrado, onbewolkt 24 gr. Athene, onbewolkt 25 gr. Rome. licht bewolkt 30 gr. Madrid, licht bewolkt 31 gr. Mallorca. onbewolkt 32 gr. Lissabon, zwaar bewolkt 27 gr. DROOG WEEK. Droog en vrij zonnig weer. Weinig wind, maai later in de kustprovin cies zwakke tot matige zuidwestelij ke wind. Ongeveer dezelfde middag- temperaturen als gisteren. ZON EN MAAN 27 september Zon op 6.33 onder 18.28 Maan op 20.22 onder 10.03

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 2