T.b.c. is in Zeeland sterk verminderd Commissaris der koningin opende rusthuis te Wolphaartsdijk Kreymborg CKefariite4 MIDDELBURGSE POLITIE TESTTE SNELHEIDSMETERS OttZl WOENSMG-T/P Kinderjasje DINSDAG 26 SEPTEMBER 1961 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 6 yaa/lóoGgr JAARVERSLAG OVER 1960 Dienst zeer geleidelijk inkrimpen De tuberculose is 'de laatste jaren ïn Zeeland sterk in het defensief ge drongen. Deze conclusie trekt dr. F. G. Vaandrager, secretaris ran de pro vinciale Zeeuwse vereniging tot be strijding der tuberculose in het pas verschenen jaarverslag over 1960. Het feit, dat de tuberculose in Zee land sterk vermindert, maakt het vol gens dr. Vaandrager voor het bestuur noodzakelijk, dat het zich met de districtsartsen moet bezinnen op wel ke wijze de t.b.c.-bestrijding in Zee land op de be9te en meest economi sche wyze kan worden uitgevoerd en welke veranderingen op net gebied van personeelsbezetting, outillage en huisvesting in de naaste toekomst mogelyk en noodzakelijk zijn. Het bestuur is reeds in 1960 gecon fronteerd met de problemen die voortvloeien uit het jaarlijks kleiner wordend aantal nieuwe gevallen van t.b.c. en de «Jaarmee verband houden de vermindering van het werk op het districtsbureau, aldus het jaar verslag. Voor een vertrokken districtsver pleegster mocht van het departement van sociale zaken en volksgezondheid geen nieuwe kracht worden aange steld. Voorts is van de zijde van het departement een vermindering van het aantal artsen in de naaste toe komst in het uitzicht gesteld. Deze drastische beperking één derde van top-bezetting komt het be stuur niet verantwoord voor. In het verslag wordt er op gewe zen dat de Zeeuwse districten in ver gelijking met die andere delen van het land weliswaar klein zijn, maar men dient echter te hoeden voor op pervlakkige vergelijking. Het bestuur blijft pleiten voor een zeer geleide lijke inkrimping van de dienst. Dan zullen de belangen van de t.b.c.-be strijding het minst worden geschaad. Onderzoek Het programma van het bevolkings onderzoek werd in 1960 zonder stoor nissen uitgevoerd. Het aantal spui tensets werd uitgebreid zodat thans het tuberculine-onderzoek op de ver- volgscholen in voldoende omvang ge schiedt. De röntgenapparatuur onderging en kele wijzigingen, terwijl alle toestel len werden gekeurd in verband met liet besluit Ioniserende stralen. Deze keuring maakte enkele kleine voor zieningen noodzakelijk. De plannen voor een nieuwe huisves ting van het districtsbureau te Goes op het terrein van het in aanbouw zijnde prot. chr. streekziekenhuis konden nog niet nader worden uit gewerkt, vervolgt het verslag van de secretaris. Het kringbureau te Kortgene zal in de loop van 1961 worden opgeheven. Dit in verbandn met het feit, dat een vaste oeververbinding tot stand is gebracht tussen Zuid- en Noord-Be veland. De vraag is in onderzoek in hoeverre het kringbureau voor Tho- len te Bergen op Zoom van Zeeland uit moet blijven worden verzorgd. Districtsverslagen In het verslag zijn zoals elk jaar opgenomen de verslagen van de drie districten. Uit het verslag van het district Middelburg, opgesteld door dokter W. K. Schuling blijkt dat het aantal kurende patiënten per 31 de cember van het verslagjaar 73 vo rig 83 bedroeg. In het verslagjaar herstelden 63 patiënten. Bij 22 gevallen van actieve primo- tuberculose deed zich het ongekende feit voor, dat 21 maal de bron be kend was. Negen gevallen stonden in verband met school-infectie en vier gevallen in één gezin bleken ge- infecteerd door een persoon buiten de provincie Zeeland. Dokter Schuling zegt verder in zijn verslag dat de t.b.c.-bestrijding steeds naar nieuwe wegen zoekt om te trachten tot nog betere resultaten te komen. Weliswaar is het aantal pa tiënten gedaald, maar verhoudings gewijs zal meer werk moeten worden verzet om nog verder te komen, con stateert hij in zijn verslag. De districts-tuberculose-arts dr. J. M. van Daal te Goes schrijft dat in zijn district de dalende lijn zich heeft voortgezet voor wat betreft het aan tal nieuw-geregistreerde lijders. Het aantal is gedaald tot 35 per jaar. In het verslagjaar herstelden 41 patiën ten. Het aantal patiënten met actieve t.b.c., in behandeling op 31 december 1960 bedroeg 49 (vorig jaar 57). De districts-tuberculose-arts te Ter- neuzen, dokter H. D. J. Meyer con stateert in zijn verslag, dat het aan tal nieuwe gevallen van t.b.c. iets ho ger was dan het jaar tevoren, na melijk 40 tegen 37. In 1960 was het aantal gevallen van primo-infectie geringer dan in 1959. (7 en 14). Te leurstellend was het, aldus deze arts, dat ondanks intensief onderzoek slechts in twee gevallen de bron kon worden ontdekt. In het verslagjaar herstelden 35 patiënten. Op 31 de cember 1960 stonden 59 kurende pa tiënten ingeschreven. Voorts is in het verslag opgenomen een kort verslag van de districts-wijkverpleegster te Terneuzen, zuster H. C. P. d' Haens. Het jaarverslag zal besproken wor den jn de dinsdag 17 oktober in Goes te houden jaarvergadering. Heden overleed, zacht en kalm, onze lieve man en zorgzame vader, behuwd- en grootvader, de heer ARIE WALRAVE, echtgenoot van ANNA HENRIËTTE STRUIJK, in de ouderdom van 75 jaar. Vlissingen: Mevr. A. M. Walrave-Struijk 's-Hertogenbosch L. Walrave L. WalraveRichter Hans en Wilma Vlissingen: F. J. A. Walrave A. J. WalraveWanrooy Ad A. H. MalickiWalrave S. Malicki Edward Middelburg: A. A. v. d. LindenWalrave D. P. v. d. Linden Anneke Vlissingen, 25 september 1961. Schuitvaartgracht 35. Condoleantie-adresBloemenlaan 162. De overledene ligt opgebaard in een der kamers van het St.-Joseph-ziekenhuis. De teraardebestelling zal plaatshebben op don derdag 28 september a.s. Vertrek Schuitvaart gracht 35 des namiddags 2 uur. Spelend jongetje brak been Het zoontje van de familie H. uit Axel kwam dezer dagen tijdens het •spelen zo ongelukkig te vallen, dat hij een beenbreuk opliep. Hij werd naar huis vervoerd. zie ik het flat-idee verwezenlijkt", aldus jhr. De Casembroot. De adviseur van het Rampenfonds, de heer Van Berkel herinnerde aan de prettige samenwerking. Hy wees het stichtingsbestuur erop, dat de moeilijkheden pas beginnen bij de exploitatie van een dergelijk tehuis. „De opzet is hier echter bijzonder goed", zei spreker. Na hem voerde het woord de vroe gere hervormde predikant van Wol phaartsdijk, ds. Ponsteen, die momen teel predikant in Borne is. Hij sprak woorden van geluk, evenals archi tect ir. P. J. 't Hooft- Voorts spraken de voorzitter van de provinciale diaconiale commissie van de hervormde kerk, de heer Strubbe en één der bejaarden, de heer Ver- schuure. Burgemeester Ter Haar Romeny sprak een slotwoord, waarin hy zijn vreugde uitsprak over de totstandko ming van het bejaardencentrum in Wolphaartsdyk. Hy deed voorts me dedeling van de benoeming van de heer Van Berkel tot ere-burger van Wolphaartsdijk. „Dit ereburgerschap valt hem ten deel als bewijs van „ho ge waardering en grote dankbaar heid", aldus de burgemeester. INTERKERKÉLIJKE SAMENWERKING Adviseur Rampenfonds werd tot ereburger benoemd De gemeente Wolphaartsdijk heeft maandagmiddag een lang gekoesterde wens in vervulling zien gaan: de commissaris der koningin in de provincie Zee land, jhr. mr. A. F. C. de Casem broot opende officieel het nieu we bejaardentehuis van de Stichting Protestants Christe lijk Rusthuis „Nieuw-Zorg- vliet". Het nieuwe rusthuis, dat een capaciteit heeft van twintig bedden, is uniek voor Zeeland. De bejaarden kunnen volledig pension genieten of geheel zelf standig blijven en hun eigen „potje koken". Deze opzet is mede mogelijk ge worden dank zij een belangrijke bijdrage van het Nationaal Rampenfonds. De waardering voor de medewerking van het Rampenfonds werd tot uiting gebracht door burgemeester B. H. G. ter Haar Romeny, die me dedeelde, dat de gemeenteraad de adviseur van het Rampen fonds, de heer W. J. A. H. van Berkel had benoemd tot ere burger van Wolphaartsdijk. Uit handen van de burgemeester ontving deze de gouden erepen ning van de gemeente, alsmede een oorkonde. Het heeft vele jaren geduurd, al vorens het rusthuis tot stand is ge komen. Verschillende sprekers me moreerden dit gistermiddag in hun toespraak. Met name'werd de samenwerking geprezen tussen de hervormde gemeente en de gere formeerde kerk van Wolphaarts dijk, welke béide kerken de exploi tatie van het nieuwe rusthuis op zich hebben genomen. De commis saris der koningin sprak vol lof over deze interkerkelijke samen werking. „Dit doet weldadig aan in deze gespleten christelijke we reld", aldus jhr. De Casembroot. „Nieuw-Zorgvliet" komt in dg plaats van het oude hervormde rusthuis „Zorgvliet", dat zwaar werd bescha digd door de februari-ramp van 1953. Voor restauratie of vernieuwing werd (Advertentie) Krachtige bestrijding van pijn of griep zonder de maag van streek te maken! lader tablet Chefarlne „4" bevat 4 beroemde geneesmiddelen, die elk afzonderlijk In de hele wereld beroemd zijn geworden. Eon van dezo middelen is Chefarox en dient In het bijzonder om de maag te beschermen. Ook zij die een gevoelige maag hebben kunnen zonder be zwaar Chefarino „4" gebruiken. Het Is een Ideaal middel om pijn of griep snel en doel treffend te bestrijden. Bij pijn, griep cl „landerig" gevoel zorgt een enkel labiel, dal met plezier Uwwarkkuntdoen! Koker20lablellen10.80. geen toestemming gegeven, zodat de mogelijkheid voor nieuwbouw onder ogen werd gezien. Van de zijde van het Rampenfonds werd een bijdrage toegezegd, zodat spoedig de plannen konden worden uitgewerkt. De dia conieën van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk kwamen overeen, dat zij gezamenlijk een nieuw rusthuis zouden bouwen. Het nieuwe bejaardencentrum, dat is 'gebouwd iri het; uitbreidingsplan ach ter het raadhuis, is een ontwerp van architect ir. P. J. 't Hooft van het architectenbureau irs. Rothuizen en. 't Hooft N.V. Het is één verdieping hoog. Op twee na hebben alle kamers uitzicht op het zuiden. Het gebouw bestaat uit tien eenheden van twee kamers met keuken, toilet en berg- kast. Iedere eenheid kan worden be woond door een echtpaar of door twee zelfstandigen. De mogelijkheid bestaat om geheel zelfstandig te blij ven. Acht van de twintig bejaarden zullen hiervan gebruik maken. Zij zullen hun eigen maaltijd verzorgen. De overigen genieten volledig pen sion. Opening De vele genodigden werden gister middag verwelkomd in de raad zaal van het raadhuis. Gezamen lijk ging men daarop het enkele tientallen nieters verder gelegen bejaardencentrum, waar een zoon tje en een dochtertje van de stich tingsvoorzitter, de 4-jarige Peter van Liere en de 6-jarige Ria van Liere, de commissaris der konin gin de sleutel van het gebouw aanboden. Nadat jhr. De Casem broot de deur had ontsloten, be zichtigde men het fraaie gebonw, dat o.ni. is uitgerust met een mo- □olift langs de trap. Voorts zyn in het gebouw geprojecteerd een gro te keuken, een recreatiezaal en twee personeeiskamers. Alle ka mers worden centraal verwarmd. Iedere kamer beschikt over een terras (begane grond) of balkon (eerste verdieping). Na de bezichtiging verenigden de ge nodigden zich in het Dorpshuis te Wolphaartsdijk, waar de secretaris van het stichtingsbestuur, de gere formeerde predikant ds. B. Mintjes enkele bijbelgedeelten las, namelijk Psalm 146 en Philippenzen 2 vers 1- 12. De stichtingsvoorzitter, de hervormde predikant ds. K. van Liere, noemde de opening van dit gebouw het in vervulling gaan van een lang ge koesterde wens. De bejaarden zullen in dit gebouw zelfstandigheid en ge borgenheid vinden, gebonden aan vrij heid en diaconale hulp", aldus de pre dikant, die niet verzweeg, dat deze opzet héél wat hoofdbrekens heeft gekost om ertoe te geraken. Dank bracht hij aan ailen, die op eni gerlei wijze bij de totstandkoming van het bejaardentehuis betrokken zyn geweest. Hy deelde mede, dat in middels een huishoudster en een as sistente zijn benoemd, namelijk de dames Reijnhoudt en Schipper. De commissaris bood hij vervolgens een boek van de Wolphaartsdijkse .ge schiedschrijver Van der Baan over de geschiedenis van Wolphaartsdijk aan. Dynamisch De commissaris der koningin toonde zich verheugd over de dynamische ontwikkeling van het rusthuizen- systeem. „Elke keer zie ik weer wat nieuws", verklaarde hy. Het meest getroffen «ei hy te zijn door de voortreffeiyke samenwerking van twee kerken in Wolphaartsdijk, de ehrvormde ge meente en do gereformeerde kerk. De commissaris wees er verder op, dat in de loop van enkele tientallen jaren veel is veranderd. „Vroeger was sprake van zaalverpleging, daar- De commissaris der koningin in de ■provincie Zeelandjhr. mr. A. F. C. de Casembroot, opende maandagmid dag officieel het nieuwe bejaardente huis van de Stichting Protestants Christelijk Rusthuis ,fNieuw-Zorg- vliet" te Wolphaartsdijk. Links op de foto Ria en Peter van Liere, die de commissaris der koningin de sleutel van het gebouw aanboden. (Foto P.Z.C.) na zyn de pensiontehuizen gekomen met gezamenlijke maaltyden en hier 25 zaken in Nederland. Voor Zeeland: Lange Delft 60-62. Middelburg. Walatraat 84. Vlissingen. Op aanvrage bezoeken wij U gaarne MET GATSOMETER Meeste meters wezen te hoge snelheid aan Zeer vele automobilisten, motor rijders, scooterrijders en bromfiet sers maakten maandagmiddag ge bruik van de gelegenheid, die de Middelburgse gemeentepolitie hen bood om de snelheidsmeters van hun voertuigen gratis te laten controleren. Het initiatief van de ze controle die in de Sandberg- laan te Middelburg werd gehou den was uitgegaan van de af deling Middelburg en Omstreken van liet Verbond "voor Veilig Ver keer. In totaal 114 automobilisten en enkele motor-, scooter- en brom- fietsbezitters lieten hun snelheids meters beproeven. De controle werd uitgevoerd met de gatsome- ter, die de Middelburgse gemeen tepolitie sinds enige tyd in haar bezit heeft. Door middel van twee kabels, die op een aantal meters van elkaar over de weg liggen en waar de voertuigen overheen moesten rij den, registreerde deze gatsometer de snelheid, die over het algemeen Brigadier De Visser en hoofd agent Net van dè Middelburg se gemeentepolitie hadden de handen vol bij de controle van snelheidsmeters, die maandag middag in de Sandberglaan te Middelburg werd gehouden. (Foto P.Z.C.) afweek van wat de naald van de snelheidsmeter aamvees. De mees te meters wezen namelijk een te hoge snelheid aan. De bezitters van de voertuigen, waarvan de snelheidmeters zyn gecontroleerd, weten nu hoeveel de afwijking be draagt en zij kunnen daar in het vervolg dus rekening mee houden. De controle geschiedde door bri gadier De Visser en hoofdagent Net, die er de handen vol aan hadden, want vrij snel achter elk aar passeeiden de auto's, motors, scooters en bromfietsen de twee kabels. In verband met de grote belang stelling lie voor deze test bestond, i9 het waarschijnlijk, dat in de toekomst nogmaals de gelegen heid zal worden gegeven om in Middelburg de snelheidsmeter van zijn voertuig op deze wijze te la ten controleren. Advertentie alleen geldig woensdag 27 sept a.s. gewatteerd voor extra warmte. Capuchon met teddy-voering. Gemêleerde mohairkleuren. 3 jaar nu 22.^5 kl. St. p. m.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 13