EN LEKKERDER DAN OOIT aS?1 K.R.0. komt met veel nieuwe programma's fPUISTJES* DDD ONZE KLEINTJES DE 4 EXTRA VOORDELEN VAN DE WEEK 14 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 26 SEPTEMBER 1961 Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze dochter, LOUISE MARGARETHA. E. P. Oldenkamp J. Oldenkamp van der Meulen Meliskerke, 25 sept. 1961. 5 Zuiver en ontsmet uw j huid met de helder vloei- bare D.D.D. De jeuk foe- 5 daarb in enkele secon- den, de ziéktekiemen worden gedood, de huid geneest, f 1.20 p. flacon. geneest uw huid VLOEISTOF - BALSEM - ZEEP Te koop: d.bl. herenkostuum", m 32. z.g.a.n., schilderij. Ierse Setter, l'i j., reu, kinderwagen 20. Br. lett. V 99, bur. P.Z.C., Vlissingen. Te koop: een 20-tal jonge en oude postduiven, vrije over- wen, adres: K. C. RIETBER GEN, Hobeinstraat 79, telefoon 2760. Vlissingen. Te koop wegens plaatsgebrek goede studiepiano en bandre corder (met 3 banden). Br. lett. Z 1. bur. P.Z.C., Vlissingen Te koop dames- en herenfiets, halfkastje, 2-pers. opklapbed, m. 3 dig. bed, f 55, kamer scherm (4 dig.), stapellidikant, wandelwagentje, ameubl. Tel. 3513. Vlissingsesingel 34. Mid delburg. Te koop zware 8-weekse big gen. J. MARINISSEN Zn., Noordweg 139. telefoon 4613 en 3281, Middelburg. Te koop Vclic-gashaard. z.g.a. n. Fam. ROEGHOLT. telefoon 2256, Noordbolwerk 13, Mid delburg. Te koop jonge hennen en big gen. tV. MINDERHOUT). Pre- laatweg E 8. Westkapelle. Tel. 01187—254. TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevr.: antieke en ouderw. meub., kristal, porse lein. koperw., tin, enz., tegels (ook in de muur). Noordweg 45 St.-Laurens, tel. 011804394. Te koop gevraagd: nette ge bruikte meubelen, ook antiek enz. VAN HALEN. Gravenstr. 84. tel. 397G. Middelburg. Chauffeur gevraagd. Transport bedrijf L. v. HOUTE. Waarde, telefoon 01134—293. GOESE JEUGDCIRCUS „HOGEROP" geeft op ZATERDAG 30 SEPTEMBER a.s. GROTE VOORSTELLING in het Schuttershof te Goes, 's avonds 8 uur. 2],L' uur spanning en plezier. Entree 1,kinderen en ouden van dagen 50 ct. Wij treden ook voor verenigingen op tegen zeer billijke prijs. Inlicht. G. Kaaijsteker, 's-H. H.Kinderenstraat 68, Goes. MOEDER! U. Mhd de MrnltAid.fi 4S on- qnJUAftiCjiHfJcUZó ct jt/i, elk. on^ehJcéén.<fdide:M£iToSlL. Hel nestosyl it verwon- dkto tiOAMu eurx. Voor SnlMtAuilf. 4-a. dir&cUe NEtroSYL zalf. Veie JuiiimMdLjei ini tide! NESTOSYL ZALF NESTOSYL ZALF WONINGEN AANGEB. Te koop eengezinswoning. Si mon Stevinstraat 41. Te bevr. Primulalaan 23, Vlissingen. Te koop. Gaat U trouwen? Dan heb ik een mooie eengezinswo ning voor U. Brieven no. 857, bur. P.Z.C., Middelburg. WONINGEN GEVRAAGD Eengezinswoning te huur ge vraagd in Vlissingen. Br. lett. X 100, bureau P.Z.C., Vlissin gen. Te huur gevraagd door dame een kleine benedenwoning met zicht te Middelburg. Br. no. 859, bur. P.Z.C., Middelburg. Voor uitstekende luxe wagens zonder chauffeur naar garage GEBR. VAN FR A ASSEN ZONEN, Scheldestraat 96100, Vlissingen. AUTO'S EN MOTOREN RUVLI accu's voor Fiat 69,—. v. Austin. Vauxhall, Morris, Ford-Anglia-Prefect 72, Opel, Taunus, Renault 54, Spuistraat 25, Vlissingen. Te koop: personen- en bestel auto's. Ruime keus. Inruil mo gelijk. Ook van motorrijwielen en bromfietsen. Lambrechtatr. 17, Middelburg, tel. 3029. Alle RUVLI accu's worden ge leverd'voor lage prijzen, door normale winstmarges en wor den niet met woekerwinsten verkocht, daarom deze prijzen. Spuistraat 25, Vlissingen. Te koop 4 cil. Riley, in- en uitw. in zeer goede staat, f 1650. Fin. mogelijk. Noord- poortplein 12, Middelburg, te lefoon 3094. Een RUVLI accu 6v—90 ah kost geen 65,maar 54, Een 12v48 ah geen 87, maar 72,V/2 jaar gar. Spui straat 25, Vlissingen. Te koop z.g.a.n. snelbrommer (Batavus), 1300 km gelopen, J. SIER E VELD, Tuindorp 31, Arnemuiden; De RUVLI accu's zijn voorde liger. Ook voor uw auto of tractor in originele afmetingen leverbaar. Spec, accubedrijf RUVLI, Spuistr. 25. Vlissingen. Kies voor uw Simca auto een RUVLI accu. Prijs 75,l)i jaar garantie. Spuistraat 25, Vlissingen. Te koop Fiat 1400, i.pr.st. en oude hangende petr. lamp. Nw. Oostersestr. 3, Middelburg. LESSEN Dansschool „JOLANDA", 4 i 3 lessen in privé en ook U danst overal mee. Dag. inschr. Bella- mypark 31, Vlissingen. Autorijschool M. B. DE BLIECK, Herman Heyermans- laan 2a, telefoon 3380, Vlissin gen. 10 rijlessen k 60 min. v. 65,— in Peugeot. Opel of DAF door erk. en gedipl. B.E.A.-instruct. Gratis geh. en gebr. Autorijsch. „ADRI HAMEETEMAN". Rave- steynplein 19. Vlissingen, tel. 3558. Adr. v. M'burg: sig. mag. J. D. Koets. Seg.str. 21, tel. 4772 Leer goed en veilig autorijden bij auto- en motorrijschool PA- RENT, Vrijburgstraat 14, Sou burg, tel. 01183461. Erk. en gediplomeerd F.N.O.P. U MAAKT ER MÉÉR VAN MET CALVÉ CK/VL JYO-JO&Hk 'Jy velours ■TT— A. sweaters. v 5 tinten. /T\ 2-13 |aar \y 3.95-6.95 1-7 jaar 5.25-9.75 w 9 NATUURLIJK. A BY- KLEUTER - EN KINDERKLEDING KOOPT MEN BIJ C A De P.Z.C. is Het meest gelezen dagblad in Zeeland IN KOMEND SEIZOEN Acht lichte ensembles van het programma Het nieuwe radio- en televisiepro gramma van de KRO, dat gistermid dag op een persconferentie in Hilver sum bekend is gemaakt, vermeldt handhaving van enkele vaste rubrie- ke,n en introductie van enige nieuwe uitzendingen. De KRO meent, dat te veel soms is uitgegaan van de grondstelling de luisteraar moet vooraf weten wat hij krijgt opgediend. Dat voert, naar de mening van de KRO, gemakkelijk tot een reeks lang tevoren ingeblikte uit zendingen. Een poging om twee on- verenigbaren te verenigen, is gedaan door het invoeren van een vraagte kenprogramma op elke KRO-uitzend- dag na 22.00 uur. In de gids zal nooit worden ver meld wat het onderwerp van deze uitzendingen zal zijn. 't Kan de be sprekingen zijn van een pas ver schenen boek, 'n nieuwe dichtbun del of grammofoonplaat, de jong ste crisis, of het namijmeren over een mooie herfstdag. De rubriek „de schoonheid van het gregoriaans"' zal verdwijnen. Daar voor in de plaats zal op zondag in „de luister van uw huis" de oude mu ziek van de kerk vele malen klinken. Ook het programma van De Cler en Lopez „De Wadders" verdwijnt uit de ether, maar zij komen zondagsavond In de rubriek „In de vergulde baars" terug. Dinsdagavond, even voor tie nen, is er eenmaal in de veertien dagen een koldercabaret, waarin eveneens Emile Lopez en Jan de Cler de leiding hebben. De radio-cursussen die werden gelan ceerd onder de naam „avondcollege" zijn ook van de baan. Het resultaat van de combinatie radiocursus bege leid door schriftelijke lessen, heeft bewezen, dat het luisterpubliek in Nederland voor een dergelijke vorm van onderwijs voor volwassenen nog niet de belangstelling opbrengt, die een voortzetting van de proef recht vaardigt. In plaats daarvan zal nu in samenwerking met een uitgever van Eocketbooks de cultuurvormende wer ing van het boek en de radio worden gesynchroniseerd. Wouter Paap en Gabriel Smit zullen deze radïocursus- sen leiden. Nieuwe indeling Niet minder dan acht lichte ensem bles beeft de KRO van het lichte muziekprogramma afgevoerd. Hier door is het voor de KRO-musici, die hun aandacht aan te veel verschillen de genres moesten geven, mogelijk geworden, zich in sterkere mate te concentreren op speciale programma's en op hun werk In de grote KRO- orkesten. In verband met de vrije zaterdag heeft de KRO zich door een geheel nieuwe nrogTamma-indeling bij de verhoogde Belangstelling voor het zaterdagmiddagprogramma aange past. Zondagavond om acht uur wordt met ingang van 1 oktober een fan tastische ruimtevaartbelevenis in 29 delen uitgezonden. De rubriek „De zonnewijzer" elke dag vijf minuten historie koint te ver vallen. Het programma „ben je zestig" wordt vervangen door „als de dag van gisteren" een program ma, waarin een kroniek zal worden gegeven van het leven zoals het zich een halve eeuw geleden vol trok. Over de jeugduitzending „De Klèu- terklas deelde de KRO mede, dat hier het zo langzaam aan platgetreden paadje van een liedje en een praatje wordt verlaten. In de nieuwe opzet wordt uitgegaan van een verhaal dat als het ware geïmproviseerd wordt verteld, zodat de kleuters die in de studio aanwezig zijn kunnen re ageren. Het programma „studio 2" komt in de plaats van „De Wigwam." Het winterprogTamma van de KRO- t.v. is opgebouwd langs enkele vaste lijnen, die het karakter van de ver schillende. uitzendavonden bepalen. Dit betekent zondagsavond serieuze ontspanning, maandagavond een in formatief programma, dinsdagavond film, woensdagavond ontspanning, donderdagavond een dramatische pro ductie, vrijdagavond ontspanning en informatie en zaterdagavond ontspan ning en actualiteit. Nieuw is het divertissementprogram ma op het gebied van ballroomdan- cing „t.v.-dansant." Martie Verdenius schreef een nieuwe serie van zes af leveringen voor „De school voor vol wassenen." In de loop van het winter seizoen zal de KRO een aanvang ma ken met een serie documentaire pro gramma's onder de titel „De grenzen van het leven." De serie „Avondcollege Nederlands" zal in april of mei worden afgesloten met een examen van de deelnemende cursisten. Het daarbij te behalen di ploma zal dan het eerste t.v.-dinlo- ina in Nederland zijn. Verdere plan nen in deze richting zullen afhangen vaii de technische mogelijkheden In 1962. RADIO- EN T.V.-RUBRIEK ê)\oren, 31CM ew.... sc/mjvevt VANDAAG T elevisie Wij weten niet incer hoe lang het is geleden, dat wij de film „The man in the white suit" hebben gezien, maar we herinneren ons wel dat we er veel om hebben gelachen. De hoofd rolspeler is Alec Guiness, die een nieuwe vezel heeft uitgevonden waardoor een pak onverslijtbaar en vuilafstotend is. Hij denkt de mens- beid met zijn uitvinding ecu grote dienst Ie hebben bewezen, maar zo wel werknemers als werkgevers, ui teraard uit de textielindustrie, zien hem als een bedreiger van hun (on derling overigens ongelijke) wel vaart." De verrassende plot zullen wc niet onthullen, omdat U die vanavond zelf gewaar kunt worden als „De man in het witte pak" van vijf voor negen tot omstreeks elf uur uw scherm overholt. De Vlaamse televisie brengt om half negen in een film de geromantiseer de biografie van de operacomponist Bellini. Om tien uur de kunstrubriek „Mensen en beelden", waarin men o.a. eeii gefilmd interview kan zien met de Frans-Russische schilder Chsgall, opgenomen in diens huis en atelier te Vence; Radio Om half twee speelt In het A.V.R.O. programma via Hilversum 1 het pro- mcnadeorkesl o.l.v. Benedict Silber- man nieuwe Nederlandse ontspan- ningsmuziek. In „zwerftochten door operaland" wordt om zeven uur Puc cini's „Turandot" in een verkorte uitvoering voor de microfoon ge bracht niet Maria Callas in de titel rol. Verder solisten als Elizabeth Schwarzkopf en Nicola Zaccaria. Koor eu orkest zijn van de Scala te Milaan. Om tien over negen wordt de luiste raar verbonden met „Extase" in Amsterdam, waar John Kristel en zijn orkest en „De kleine drie" zullen optreden. De andere zender brengt ons in het N.C.R.V.-programma 's morgens om vijf voor half elf de zevende symfonie van Van Beetho ven. 's Middags om kwart voor drie herhaalt de K.R.O. „Negen heit de klok", dat ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de K.R.O. werd uitgezonden, 's Avonds om half ne gen speelt de pianiste Germaine Thijssen-Valentin zes impromptu's van Gabriel Faure. Klanken uit de ether WOENSDAG 27 SEPTEMBER 1961 HILVERSUM I. 402 m. 716 kc/s. 7.00 VARA. 10.00 V.P.R.O. 10.20 VARA. 19.30 V.P.R.O. 20.00-2400 VARA VARA: 7.00 Nws. 7.10 Gym. 7.23 Gram. 8.00 Nws. 8.18 Gram. 9.00 Gym. v. d. vrouw. 9.10 Gram. V.P.R.O.: 10.00 School radio. VARA: 10.20 V. d. vrouw. 11.00 Gram 11.30 Cabaret. 12.00 Orgel en znng. 12,30 Land- en tuinb. meded. 12.33 Voor bet platteland, lezing. 12.38 Lichte rnu2. 13.00 Nws. 13.15 Tentoonstellingsagenda. 13.20 Lichte muz. 13.45 Van Icarus tot X 19, lezing. 14.00 Gram. 14.45 Volkslied jes en -dansen. 15.00 Moeder ziek, wat nu?, toespr. 15-10 V. d. jeugd. 17.00 Gram. 17.25 Lichte muz. 17.50 Regeringsuitz.: Nieuw-G'uinearaad door V. P. C. Matur- bongs. 18.00 Nws. en comm. 18.20 Act. 18.30 Lichte muz. 19,00 V. d. kind. 19.10 Gram. 19.20 VARA-varia en gram. V.P. R.O.: 19.30 V. d. jeugd. VARA: 20.00 Nws. 20.05 Promenade ork en sol. 20.30 Die vent heeft gezeten, hoorsp. 22.30 Nws. 22.40 Pianorecital. 23.20 Licht progr. 23.40 Orgelspel. 23.55-24.0Q Nws. HILVERSUM n. 298 m. 1007 kc/S. 7.00- 24.00 N.C.R.V. N.C.R.V.: 7.00 Nws. en S.O.S.-ber. 7.10 Gram. 7.30 Gewijde muz. 7.50 Meditatie. 8.00 Nws. 8.15 Radiokrant. 8.35 Gram. 8 50 Gram. 9.00 V. d. zieken. 9.35 Gram. 9.40 V. d. vrouw. 10.10 Gram. 10.15 Mor gendienst. 10.45 Gram. 10.50 Pionier van het leven, hoorsp. 12.00 Lichte muz. 12.30 Land- en tuinb. meded, 12.33 Gram. 12.37 Kerkdnst. 13.00 Nws. 13.15 Lichte muz. 13.40 Aïda, opera. 15.10 Gram. 15.30 Ka- mermuz. 16.00 V. d. jeugd. 17.20 Gram. 17.40 Beursber. 17.45 Gram. 13.00 Dames koor. 18.20 Lezingen. 18.39 Zangrecital. 19.00 Nws. en weerber. 19.20 Gram. 19.30 Radiokrant. 19.50 Lichte muz. 20.10 Hol land Festival 1961: Ork., koor en solist. 21.15 De Nederlandse geloofsbelijdenis, le zing 21.35 Milït. ork. 22.00 Vocaal ens. en sol. 22.30 Nws. 22.40 Avondoverdenking. TELEVISIEPROGRAMMA'S VARA: 17.00 V. d. kind. N.T.S.: 17.30- 17.40 Jeugdjourn. 20.00 Journ. en weer- overz. N C.R.V.: 20.20 Memo. 20.30 Film- progr. 20.55 Pas geperst. 21.25 Eenakter. 21.49 Interview met Andres Seqouia. 22.10 Dagsluiting. VLAAMS BELGISCHE T.V.-PROGU. 17.00-18.00 V. d. jeugd. 19.00 T.V.-feuill. 19.30 Automobilistenkron. 20.00 Nws. 20.25 Het manneke. 20.30 Feuill. 21.45 Film. 23.15 Nws. FRANS BELGISCHE T.V.-PROGR. 17.00-18.00 V. d. jeugd. 111.30 Progr. over Wallonië. 20.00 Jeurn 20.30 Film. 22.00 Bezoek aan onze neven. 22.30 Journ.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 10