PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT KENNEDY BEPLEIT VOOR WERELDFORUM WEER ONDERHANDELINGEN Eerste paal Vlissingens stadhuis geslagen Driemanschap voor UNO afgewezen Geen emigratiebeleid maar migratie nodig Vandaag.. Jaarverslag Tientallen boeren hebben maandag uit protest tegen maatregelen van het Landbouwschap met allerlei ver voermiddelen en landbouwwerktui gen de rijksweg Amersfoort-Zwolle bij Nunspeet versperd. Foto boven: te midden van de chaos voeren de boe ren spandoeken mee. Foto onder: een politieman verwijdert een boer met een trekker van de weg. (Voor verslag zie pag. 9) Twee veroordeelde Franse officieren ontsnapt Terwijl zy van hun tydelyke Fresnes- gevangenis werden overgebracht naar het Val de Graceziekenhuis te Parijs, zyn twee Franse officieren ontsnapt. Kolonel Roland Vaudrey en kapitein Philippe de Saint Remy zijn verleden week veroordeeld tot tien en vijf jaar gevangenisstraf wegens hun aandeel in het komplot ter omverwerping van de vijfde republiek. Zij hadden om opneming in het Val de Grace ziekenhuis verzocht. wordt de beroemde Franse dirigent dr. Charles Münch, di rigent van het Boston Sym phony Orchestra, 70 jaar. Dr. Münch trad vele malen als gastdirigent op van het Con- cevtgebouw-Orkest en het Re sidentie-Orkest. cmigratiepolitiek baseren op conjunc turele ontwikkelingen. Wanneer in Nederland de conjunc tuur bijvoorbeeld zou afzwakken, is het de vraag of elders zich niet een soortgelijke ontwikkeling in bewe ging zet. Het jaarverslag staat de laatste jaren in het middelpunt der be langstelling, vooral bij indus triële bedrijven. Meer dan vroeger wordt aandacht geschonken aan de vorm, terwijl vooral wordt gelet op een juiste en duidelijke berichtge ving. Het laatste met name is van overwegend belang voor de geïnte resseerden, want alleen door een goed verslag kan men enig inzicht krijgen in het wel en wee van de betrokken onderneming. Wij hebben echter de indruk, dat het streven om tot een betere jaarverslaggeving te komen nog niet is overgeslagen van het be drijfsleven op andere instellingen in het maatschappelijk bestel. Vele ma len krijgt men namelijk jaarversla- fen onder het oog van stichtingen, iensten, verenigingen e.d. die de toets der kritiek niet of niet helemaal kunnen doorstaan. En de belangrijk ste fout, die daarbij wordt geconsta teerd, is voornamelijk het ontbreken van de actualiteit: het stuk is veel en veel te laat Over het algemeen is liet jaarver slag van dergelijke instellingen bre der van opzet dan alleen maar een opsomming van de werkzaamheden uit een afgelopen periode. In vele ge vallen is het tevens een beleidsstuk, waarin bestuur of leiding van het betrokken orgaan gelegenheid heb ben bepaalde on derdelen van het beleid nader uit een te zetten. Dat kan van groot nut zijn bijvoorbeeld voor die instellingen, die van over heid en particulieren aanzienlijke be dragen ontvangen: de gevers kunnen uit het verslag concluderen, hoe de fondsen zijn beheerd en wat de ver antwoordelijke figuren over het be leid van hun instelling hebben te zeggen. Maar het dunkt ons dat het dan toch eerste vereiste is, dat een dergelijk jaarstuk enige actualiteit bezit, dat wil zeggen dat het niet te lang na de verslagperiode mag ver schijnen. En daar ontbreekt het nog al eens aan. Er zijn instellingen, die voortdurend achterop raken met hun jaarverslag met als gevolg, dat men éénmaal in een paar jaar een stuk op tafel krijgt, waarin een aantal verslagen is samengetrokken. Het is duidelijk, dat in zulke gevallen de relatie met de periode waarover het verslag loopt, niet erg hecht is. Wij voelden ons tot deze notities genoopt na ontvangst van het jaarverslag van de kamer van koophandel voor de Zeeuwse eilan den, een verslag over 1960. Dit nu zou een schoolvoorbeeld kunnen zijn van een late verslaggeving, waarbij het eigenlijk teveel is gevraagd het te gaan lezen: het is weinig aantrek kelijk om drie maanden vóór een nieuw kalenderjaar nog een stuk te moeten bestuderen over een periode die al maanden achter de rug is. Nu is het echter met dit verslag iets an ders: het wordt voornamelijk ge vormd door de jaarrede van de voor zitter, een rede die direct al begin januari wordt gehouden, terwijl daaraan onmiddellijk brede publici teit wordt gegeven. Het thans ver schenen verslag heeft dus uitsluitend documentaire waarde en kan zonder meer in het archief worden opgebor- fen, omdat het zij het in een an- ere vorm op het juiste moment, namelijk direct na afsluiting van het verslagjaar zijn functie reeds heeft verricht. Deze situatie echter geldt uitslui tend voor kamer(s) van koophandel. Allerlei andere instellingen, die met verzamel-jaarverslagen komen dan wel ver en ver in het nieuwe jaar eindelijk met een stuk verschijnen, zijn wél in gebreke. Het gebeurt, dat dagbladredacties bittere verwij ten van betrokkenen moeten incas seren omdat aan dit of dat jaarver slag weinig aandacht is geschonken. Alsof iemand nog belangstelling heeft voor de lotgevallen van een in stelling uit een periode soms zelfs van enkele jaren her. Regel zou be horen te zijn, dat het bewuste stuk binnen drie maanden na het verslag jaar verschijnt: dan is er nog be langstelling, dan is er nog een bin ding met de actualiteit. Het maken van een jaarverslag is echter voor sommigen blijkbaar een onaange naam werkje, dat maar het liefst wordt uitgesteld. Met als gevolg een stuk, dat schouderophalend worat be groet. 204e jaargang - no. 227 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren: W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7,00 p. kw.; fr. p. p. 7,25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 26 sept. 1961 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.m. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van f 1,25. .Brieven bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlisslngen Walstr. 38-60, tel. 2355 (b.g.g. red. S508/3546, adv. 3647/3643; Middelburg, Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv.3375); Goes Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213), Oostburg, tel 2395; Terneuzen, tel. 2116; Zierikzee, red. tel. 2425, adm. tel. 2094. MIJLPAAL VOOR DE STAD Honderden belangstellenden bij grote gebeurtenis TEMIDDEN VAN vlaggen, hon derden belangstellenden en gro te stoomwolken is gistermiddag omstreeks drie uur de eerste van de 284 betonnen palen voor het nieuwe Vlissingse stadhuis in de grond geslagen. Het was niet alleen de eerste paal, maar bovendien een mijl paal: binnen afzienbare tijd heeft Vlissingen zijn nieuwe stadhuis, het administratieve en representatieve hart van de stad, waarop de inwoners vele jaren hebben gewacht. Een stevig applaus kondigde het gro te moment aan: dc eerste paal zat in de grond en 't gezelschap van geno digden en de vele gemeentepersoneels leden die er een middagje vrijaf voor hadden gekregen, vertrokken van de Nieuwe Markt naar de grote zaal van hotel „Britannia" waar gemeen te-archivaris J. den Hoed eeu interes sante tentoonstelling had ingericht van schilderijen, prenten, maquettes en tekeningen van Vlissingens drie stadhuizen: het prachtige gebouw Terwijl honderden 'genodigden en-be- aan. de Oude Markt dat in 1809 werd langstellenden toekeken, bediende burgemeester nir. B. Ivolff, gebuid iu oliepak, onderaan de torenhoge hei-installatie de touwen, die het stoomblok met regelmatige klappen op de betonnen paal deden neerko men. Langzaam maar zeker drong de heipaal door de zand- en veen lagen, totdat ook het stoomblok stil lag, wat rust betekende voor de in middels vermoeid geraakte burge meester Ivolff en voor „luider" Dorus Huizer, die hem als ervaren heier as sisteerde. verwoest, het huidige stadhuis ofwel „Het Paleis op het Dok" en het toe komstige, waarvoor zojuist de eerste paal was geslagen. Voordat burgemeester Kolff op de Nieuwe Markt de touwen in de handen nam, riep de wetiiouder van openbare werken, dhr. F. G. Smit, alle genodigden een harte lijk welkom toe, in het bijzonder de architect, ir. D. Roosenburg uit Den Haag en de vele burgerlijke en militaire autoriteiten, die aan de uitnodiging gehoor hadden ge geven. Mijlpaal Wethouder Smit vergeleek deze myl- paal met die van 4 mei 1594, toen de eerste steen werd gelegd voor het bijzonder mooie stadhuis aan de Gro te Markt. De belangrijke gebeurte nis van gisteren, noemde hij een groot, moment voor de gemeenteraad en voor de hele stad. De dertien meter lange paal, die gis teren langzaam de grond in ging, was de eerste van de in totaal 281 palen waarop bet nieuwe stadhuis zal komen te rusten. Slechts drie pa len zyn 13 meter lang, de overige 281 variëren van 10,5 tot 11 meter. Men meent ongeveer zeven tot acht we ken voor liet heiwerk nodig te heb ben. Na ongeveer twee en een half jaar zal het nieuwe stadhuis zijn vol tooid. Met de bouw is een bedrag van 4.5 tot 5 miljoen gulden gemoeid. Het werk wordt uitgevoerd door het aan nemingsbedrijf Dura te Rotterdam, naar een ontwerp van het architec tenbureau Roosenburg. Verhave, Luyt en De Iongh te Den Haag. In „Britannia", waar het gemeentebe stuur de genodigden verversingen aanbood, schetste burgemeester Kolff nog even in het kort de moeilijkhe den; die de bouwplannen zozeer heb ben vertraagd. Zo was liet van de factoren: vrees voor overbestedïng, bestedingsbeperking en vrees voor spanningen op de arbeidsmarkt, voor- (Zie slot pag. 2 kol. 2 „NIET GEBONDEN AAN BERLIJNFORMULE" In zijn eerste redevoering in de Volkerenorganisatie, lieeft pre sident Kennedy maandag verklaard, dat de Verenigde Staten en hun bondgenoten hadden besloten zo nodig kernwapens te gebruiken ter bescherming van de vrijheid van West-Berlijn en handhaving van de toegang tot die stad. Tezelfdertijd, bood Kennedy aan onderhandelingen over de cri sis te beginnen, indien de Kussen wilden praten op basis van „wederzijds respect en bezorgdheid voor de rechten van ande ren". De president zei dat de Verenigde Staten zich niet hadden gebonden aan een straffe formule voor oplossing van de explo sieve problemen Berlijn en Duitsland, maar voegde er aan toe: „Wij kunnen de vrijheid van een volk waarvoor wij verantwoor delijk zijn niet opgeven". „De westelijke mogendheden hebben besloten met elk middel dat hun wordt opgedrongen, hun verplichtingen en hun toe gang tot de vrije burgers van West-Berlijn en de zelfbeschik king van die burgers te verdedigen". De president zei dat het door premier Kroesjtsjew voorgestelde vredesverdrag met Oost-Duitsland, slechts een „schikking op papier" was, door de Russen getroffen met „een regime van hun eigen maaksel". De westelijke mogendheden stelden geen prijs op zulk een pact. De president vertelde de U.N.O., dat hij over Berlijn wilde praten, ondanks het feit dat dit punt niet op de agenda stond, daar de we reldgemeenschap recht had ook de eenvoudige kwesties te kennen. „Gevestigde internationale rechten worden bedreigd met unilaterale usurpatie. Vreedzaam verkeer is on derbroken door prikkeldraad en blok ken beton. De gevaarlijke crisis in Berlijn vloeit in hoofdzaak voort uit Sówjet-öreigingon voor de vitale be langen en de grote verplichtingen dei- westelijke mogendheden en de vrij heid van Berlijn. De westelijke bond genoten zouden niet de vrijheid over geven van mensen voor wie zij ver antwoordelijk zijn. Infaam Kennedy zei dat Kroesjtsjews voor gestelde verdrag met Oost-Duitsland „bedrog" zou zijn als het de vrede vernietigde. Een „vrye stad" die de vrijheid zou verstikken, zou infaam zyn. De president herhaalde het Ameri kaanse aanbod de bevolking van Gehuld in een oliepak en met een helm op het hoofd heeft burgemees ter mr. B. Kolff gistermiddag de eerste van de 2S// betonnen palen voor het nieuwe Vlissingse stadhuis in de grond geheid. Berlyn en zo mogelijk van geheel Duitsland, te laten stemmen over de vraag of men al dan niet wenste dat de westelijke bondgenoten in Berlijn zouden blijven. Kennedy zei dat hij nog niet kon zeg gen of zijn minister van buitenlandse zaken, Dean Rusk, en diens Russi sche ambtgenoot Gromyko in staat zullen zijn een basis te vïndeft voor het beginnen van onderhandelingen tussen oost en west over Berlijn. Vrede mogelijk „We hebben ons niet tot een onbuig zame formule verplicht. We zien geen perfecte oplossing. We erkennen dat troepen en tanks tijdelijk een natie tegen haar wil verdeeld kan houden, hoe onverstandig die politiek ook moge zyn. Maar we geloven dat een vreedzame oplossing mogelijk is die de vryheid van West-Berlyn en de geallieerde aanwezigheid en toegang- beschermt, en tevens de historische en rechtmatige belangen van ande ren bij het waarborgen van de Euro pese veiligheid erkent". Een koetsier De president ontving een staande ovatie van bijna een halve minuut, toen hij de zaal betrad. De Russi sche delegatie die op de eerste rij zat, met daarbij Gromyko, nam aan het applaus deel. Tijdens de redevoering, kwam het eerste applaus, toen de president doelde op Kroesjtsjews voorstel in zake een „troika". Zelfs de drie paarden van de troika hadden geen drie koetsiers die allen in verschillende richtingen gin gen. Zij hadden er maar één en dat moet ook met het uitvoerend orgaan van de U.N.O.", aldus Kennedy. Dit maal applaudiseerden de Russen niet Reacties De reacties op Kennedy's speech wa ren over het algemeen gunstig. De Russische minister van buiten landse zaken Gromyko: „Dc wens thans niets te zeggen". De Nederlandse minister van bui tenlandse zaken, mr. J. M. A. H. Luns: „Het was een indrukwekkende, verklaring en een krachtige stimu lans voor al diegenen die de U.N.O. wensen te behouden als een doeltref fend werktuig voor de vrede". De Chinese minister van buitenland se zaken, Tsjeu Tsjang Hoean: „Een grootste poging de U.N.O. te hand haven en een mooi pleidooi voor in ternationale samenwerking om de vrede te bewaren." De minister van buitenlandse zaken van Israël, mevrouw Golda Meir: „Ik kan me niet voorstellen dat iemand niet zou instemmen met de verkondigde principes". De Cubaanse minister van buiten landse zaken Raul Roa: „Hebt U me niet gezien in de assemblee? Ik heb niet geapplaudisseerd. Dat is alles". De Ier Frederick H. Boland, ex- voorzitter van de assemblee: „Een prima redevoering". WERKGEVERS AAN MINISTER Overheid propagandeert emigratie wel degelijk (Van onze Haagse redactie). De raad voor de emigratie heeft op 27 juli 1961 een advies inzake het emigratiebeleid uitgebracht, dat geenszins de instemming heeft van de Nederlandse werkgevers. Ofschoon een drietal leden van de werkgevers organisatie in de looncommissie ad hoe zitting had, hebben zij geen af wijkend minderheidsrapport kunnen uitbrengen, omdat de voorzitter van de raad Voor de emigratie, J. G. Suurhoff een eensluidend advies pre fereerde. De werkgevers hebben zich echter liet. recht voorbehouden op het moment dat zij zulks opportuun ach ten hun afwijkende mening kenbaar te maken. Dit hebben zij hu gedaan in een adres aan minister Veldkamp en aan de Tweede Kamer. Het adres moet, aldus de werkgevers, worden beschouwd als een aanvullend min derheidsrapport op het advies inzake het emigratiebeleid. Het verbond van Nederlandse Werk gevers, het Centraal Sociaal Werk gevers Verbond, het Katholiek Ver bond van Werkgevers-Vakverenigin gen en het Verbond van Protestants- christelijke Werkgevers in Nederland zijn van oordeel dat het advies van de raad voor de emigratie geen goede basis voor discussie biedt, daar men de oude grondslagen als gegeven aanvaardt en slechts detailpunten wil verbeteren. De verbonden zijn van mening dat een positief emigratie beleid, gezien de sterk veranderde structurele verhoudingen geen fun dament meer heeft. Wel propaganda Het gehele E.E.G.-concept en de in vloed van het vrije verkeer van werknemers in de E.E.G. op dc werk gelegenheidssituatie hier te lande kan betekenen dat het emigratiebe leid min of meer noodzakelijkerwijze zal plaatsmaken voor een migratie beleid.,. De regering, aldus de verbonden, zegt wel dat de overheidsvoorlichting in zake de emigratie geen propagan distisch effect heeft, doch uit diverse acties 'valt op te maken dat men de emigratie wel degelijk propageert. Dit is, naar de mening der verbonden, in ons land met zijn spanningen op de arbeidsmarkt een anachronisme. Zonder vrijwillige emigratie een stro breed in de weg te willen leggen en oog hebbend voor de belangen van bepaalde bij emigratie belangheb bende groepen, menen de verbonden dat het onjuist is op dit moment overheidskapitaal beschikbaar te stellen voor emigratie. Dien kan geen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1