PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT TWEE NEDERLANDERS GEARRESTEERD IN SOWJET-UNIE Ter dood veroordeelde generaal voor tv. Spionage-foto's van militaire objecten GEZAGSCRISIS in Goes thans afgelopen VREDE IN ELISABETHSTAD LIJKT WEERGEKEERD Vand aag.. Kritiek 204e jaargang - no. 224 Dagblad, uitgave van de firma Provinciate Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. E. den Boer. Adjunct: de Pagter. Hoofdredacteuren: W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per v/eek, 7,00 p. kw.; fr. p. p. 7,25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 22 sept. 1961 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.m. Minim, p. advertentie 1 4,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1 1,25. „Brieven bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C- Middelburg. Bureaus: Vllsslngen Walstr 58-60. tel. 2355 (b.g.g.red. 3508/3346, adv. 3647/3843; Middelburg, Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169. adv. 2375)Goes Gr. Markt 2. tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213). Oostburg, tel 2395; Terneuzen, tel. 2116; Zierlkzee. red. tel. 2425, adm. tel. 2094. OP 20 AUGUSTUS REEDS AANGEHOUDEN Het Russische persbureau Tass lieèft donderdag bekendge maakt dat twee Nederlandse toeristen op verdenking van spionage zijn gearresteerd. Volgens Tass hadden beide mannen notitieboekjes met door spionage verkregen notities erin en films bij zich, toen zij op 20 augustus werden gepakt. Zij werden geïdentificeerd als Evert Reydon, 30 jaar en Louw de Jager, 25 jaar. Het Russische ministerie heeft in een protestnota aan de Nederlandse ambassade in Moskou verklaard dat het tweetal langs de route Oezjgorod-Lvov-Kiev-Karkov en Yalta-Odessa- Kiev-Gezjgorod had gereden en daar inlichtingen verzameld. Zij zouden foto's van militaire objecten hebben gemaakt. Beide Ne derlanders werden in de Karpaten gearresteerd. Volgens Tass hebben Reydon en De Jager gezegd dat zij op last van de Neder landse inlichtingendienst naar Rusland waren gegaan om in lichtingen voor de NAVO te verzamelen. Begin van deze maand is een Amerikaanse student, William Makinen, door een militaire rechtbank in de Oekraïne veroor deeld tot acht jaar gevangenisstraf. Tegen hein waren dezelfde beschuldigingen ingebracht als nu tegen de beide Nederlanders. Het ministerie van buitenlandse za ken deelt het volgende mede: „De Nederlandse regering was absoluut onkundig van het verblijf van de he ren De Jager en Reydon in Rusland totdat op 11 september de stiefvader van de heer De Jager, die reeds ge ruime tijd niets van hen had ge hoord, verzocht of inlichtingen kon den worden ingewonnen. Dit heeft de ambassade te Moskou gedaan. Daarop was geen antwoord ontvan gen, totdat op 20 september aan de Nederlandse ambassade werd mede- gedeeld, dat de heren De Jager en eydon op '20 augustus in Trans- Ivarpatië waren ■aangehouden. De Nederlandse ambassade heeft aan stonds aangedrongen op het mogelijk maken van het verlenen van de ge bruikelijke consulaire bijstand." Burgemeesters-pleegzoon Een van de in Rusland gearresteer den is de 25-jarige Louw de Jager, pleegzoon van de burgemeester van Oost-Dongeradeel in Friesland, de heer F. Sytsma. De heer Sytsma deelde mede, dat zijn pleegzoon on geveer zes weken geleden met een vriend naar Rusland is vertrokken. Dit zeer tegen de zin van de pleeg vader in. Sinds het vertrek van de heer De Jager heeft men niets meer van hem vernomen. De lieer Sytsma deelde verder mee, op II september ernstige vermoedens te hebben gekregen dat zijn pleegzoon ïn moeilijkhe den was komen te verkeren. Don derdag werden die vermoedens bevestigd. Voorts zei de heer Sytsma dat via diplomatieke kanalen wordt getracht zijn pleegzoon weer naar Nederland te doen terugkeren. De heer De Ja ger is leerling van een zeevaart school. De cursus aan die school is eergisteren weer begonnen, zodat de heer De Jager in ieder geval vóór woensdag werd terugverwacht. Geen contact De andere in Rusland gearresteerde Nederlander is de heer E. B. Reydon, van, beroep scheepsmachinist. De heer Reydon is gehuwd en hij woont in Amsterdam. De vader van de ge arresteerde, ir. J. Reydon in Bussum, verklaarde van het bericht van de arrestatie van zijn zoon erg te zijn geschrokken. Hij vertelde voorts sinds ongeveer een jaar geen contact meer met zijn zoon te hebben gehad. In de kerk van Ndola in Noord-Rho- desia legt Moïse Tsjombe, -president van Katanga, een krans bij de kist van Dag Hamrnarskjöld, de bij Ndola door een vliegtuigongeluk om het le ven gekomen algemeen secretaris van de Verenigde Naties. Hamrnar skjöld was op weg naar Tsjombe voor een onderhoud over de toestand in Katanga, toen hij Verongelukte. Kennedy maandag voor assemblee President Kennedy zal maandag de algemene vergadering der "Verenigde Naties toespreken, mogelijk op de morgenzitting, zo heeft Het Witte Huis" donderdag bekendgemaakt. - De president is voornemens zondag en maandagnacht in New York door te brengen in verband met zijn be zoek aan de Verenigde Naties. Hij hoopt de volkerenorganisatie te in- spireren tot nieuwe vastberadenheid en vitaliteit. Hij zal in krachtige be woordingen Amerika's steun voor de volkerenorganisatie bevestigen. BLANKEN WEER OP STRAAT ...is het honderd jaar geleden, dat de Duitse architect Ernst F. Zwirner, die de leiding had van de weer opgenomen bouw van de Keulse dom, aldaar overleed. ...gedenkt de bekende Neder landse hoboïst Jaap Stotijn te Den Haag zijn 70ste verjaar dag. v^vvvwvvwvvvvwvvvvvvv Overleg Gromyko- Rusk begonnen De Amerikaanse en Russische ministers van buitenlandse za ken, Dean Rusk en Andrei Gro- myko, hebben donderdag in New York van gedachten ge wisseld over de geschillen tus sen oost eii west in de koude oorlog. De conferentie, eerste van een reeks, had plaats aan de lunch die minister Rusk zijn Russische collega aanbood op de 28ste verdieping van het Wal dorf Towers Hotel. De voornaamste taak van Rusk zal zijn uit te vinden of Rusland inderdaad geïnteresseerd is in serieuze onderhandelingen onder meer over Berlijn. Aanvaring Harwichboot De veerboot „Arnhem" van de Britse spoor wegen van 5008 ton, is donder dag in een dichte mist by hot binnen komen van de liaven van Harwich in aanvaring geweest met een ander schip van de Britse spoorwegen, de Colchester van 866 ton. Niemand heeft verwondingen opge lopen maar dc Arnhem was licht be schadigd. De Arnhem vervoerde 434: passa giers, die in Hoek van Holland aan boord waren gegaan, „Aan beide zijden houdt men vinger aan de trekker In Elisabethstad is de vrede weerge keerd, maar liet- is een zeer nerveuze vrede. De blanke bevolking van de stad, die zich tydens de verbitterde gevechten tussen de Katangaause troepen en de V.N. schuil hield, heeft zich weer op straat begeven. Nog pas eergisteren waren de straten in de Katangaanse hoofdstad levensge vaarlijk dtfor rondvliegende kogels en exploderende mortiergranaten. Sommige winkels zijn weer geopend en de burgers haasten zich hun voorraad voedsel weer aan te vullen voor het geval de gevechten opnieuw beginnen. Dat kan te allen tijde ge beuren. Aan beide zijden houdt men de vinger aan de trekker. Geen vertrouwen De Katangaanse militaire comman dant, generaal Moke, zei donderdag morgen op een persconferentie dat hij geen vertrouwen meer stelde in beloften van de Verenigde Naties. De moeilijkheden waren, volgens hem, begonnen omdat de V.N. hun belof ten over de repatriëring van Belgi sche officieren hadden verbroken. Hij beschuldigde de V.N.-functi- onarissen ervan tijdens de be- standsonderliandelingen hun troe penstellingen te hebben geconsoli deerd. Toen de gevechten begonnen, scho- STUNT VAN GEHEIME LEGER Verontwaardiging over leiderschap De Gaulle Het geheime leger van Franse extre misten in Algerije heeft donderdag piraterij gepleegd op een televisie net in Algiers en gedreigd met bur geroorlog in Algerije. Het vaste programma werd om acht uur 's avonds plaatselijke tijd on derbroken. Een stem zei: „generaal Salan gaat spreken". Eventjes kwam daarna bet gewone programma te rug. Voor een tweede maal werd het onderbroken en er kwam een stem die zichzelf identificeerde als beho rende aan generaal Paul Gardy, een van de samenzweerders in de mis lukte generaalsputsch van april. Gardy, die door de regering in Pa rijs van zijn rang is beroofd, zei. „het geheime leger zal spoedig to nen dat het de natie vertegenwoor digt. Wij slagen er niet in onze ver ten U.N.O.-soldaten in koelen bloede op Katangaanse gendarmes, zei hij. D*e V.N. hebben het vliegveld van Elisabethstad nog steeds in hun macht en laten geen vliegtuigen zon der hun toestemming landen. ontwaardigiug voor ons te houden over het leiderschap van De Gaulle". Gardy zei dat de orders van generaal Charles Ailleret, opperbevelhebber van de Franse strijdkrachten in Al gerije, om de oorlog te verklaren aan de O.A.S., „een oproep tot bur geroorlog" inhield. Een kwartier na de eerste onder breking introduceerde Gardjr ex-ge neraal Salan, die in Frankrijk ter dood is veroordeeld, als „comman dant in Algerije en Frankrijk van de OA..S.". Salan sprak gedurende vijf minuten. Waakzaam v.Onze strijd is niet voor niets ge streden", zei hij. „Maar wij moeten waakzaam blijven om het belang van de O.A.S. in Algerije te begrij- §en". alan zei dat het geheime leger niet alleen wenste dat het Algerijn se opstandelingenbewind aan de macht zou komen, maar dat alle Al gerijnen de verbroedering moesten terugvinden van de dertiende mei met „onze moslimbroeders". Deze broederschap zal het vertrouwen aan Algerije teruggeven, aldus Sa lan. Hij refereerde aan 13 mei 1958, toen de opstand ïn Algerije culmi neerde in de terugkeer van generaal De Gaulle als president van Frank rijk. BURGEMEESTER NOTEBOOM IN PERSCONFERENTIE Weerlegging van kritiek WAARNEMEND burgemeester dr. J. W. Noteboom van Goes is van oordeel, dat de affaire rond de Goese gezagscrisis thans is afgelopen. Hij verklaarde dit tijdens een donderdagmorgen in liet stadhuis gehouden perscon ferentie voor vertegenwoordi gers van de Zeeuwse dagbladen. Óm deze reden sneed de burge meester geen bestuursaangele genheden in engere zin aan. „Het is niet nodig daarover te spreken, daar er geen bestuurs crisis meer bestaat", gaf hij te kennen. De interne verhoudingen tussen de leden van het college van b. en w. noemde hij zonder meer goed. Ook de verhouding b. en w.-gemeenteraad s uitstekend, verklaarde hij. Hetzelf de kan volgens de burgemeester gezegd worden van de verhouding gemeentebestuur-gemeentepersoneel, hoewel er wat de personeelszaken be treft nog enkele aangelegenheden binnenskamers moeten worden opge lost. „ïn deze gemeente bestaan mo menteel normale bestuursverhou- dingen", betoogde dr. Noteboom op deze eerste persconferentie van het voltallige (nieuwe) col lege van b. en w., welke ten doel had de Zeeuwse pers een over- zicht te geven van de huidige stand van zaken en van de toe komstplannen van het college. „Weliswaar zal de gezagscrisis van 1960 nog wel enkele jaren lang reacties oproepen, maar dat is een kwestie, die buiten het ge- meentebestuuur omgaat", zei de burgemeester. Langzamerhand komt deze gemeente wat be stuursaangelegenheden betreft in een normale toestand." Kritiek De kritiek, welke in verschillen de klingen in Goes wordt ge hoord over het beleid van het htiidige college was voor wet houder J. S. Visscher (sociale zaken) aanleiding enkele op merkingen te maken. „Deze kri tiek heeft een verkeerd uit gangspunt. Gesteld wordt, dat wij ervan uitgaan, dat we het beter doen dan het vorige col lege. Wij zeggen dit zelf be paald niet. Het wordt over ons gezegd en dat is mijns inziens het verkeerde uitgangspunt", aldus de wethouder. „Deze persconferentie is dan ook niet bedoeld om aan te tonen, dat wij het beter doen", vervolgde bij. „Integen deel. Als uitgangspunt moet men ne men, dat dit college uit de nood is geboren en er van tracht te maken, wat er van te maken is. Dit met in achtneming van de normale regels en met handhaving van de voor schriften." Stroefheid Op een vraag van een der journalis ten, dat bepaalde kringen het college verwijten een zekere stroefheid te betrachten in de onderhandelingen met de industriëlen, gaf zowel burge meester Noteboom als wethouder drs. J. J. Dijkgraaf (financiën en economische zaken) antwoord. „On gewild is dit misschien wel eens het geval geweest", betoogden zij. „Als het college wel eens wat stroef lijkt, is dit een geval van „binnen de rege len blijven." „Wy staan op het standpunt, dat we ons aan de regelingen en voor schriften hebben te houden. Als we iets zeggen of doen moet het verantwoord zijn. Wij doen geen toezeggingen, die niet gehono reerd kunnen worden. We willen binnen de voorschriften blijven", zei wethouder Dijkgraaf ervan. Burgemeester Noteboom verklaarde, dat hij, zoals trouwens het gehele college, zijn houding bepaalt met in achtneming van het algemeen be lang. Hij illustreerde dit met een voorbeeld. Het college wordt name lijk verweten, dat door zijn stroefheid het betonbedrijf Niemans uit Son op het laatste moment van vestiging in Goes heeft afgezien. Uitvoerig schet ste de burgemeester de gang van za ken: De werkelijkheid is, dat het be- (Zie slot pag. 2 kol. 3) Ben vv. van Goes hebben gisteren voor journalisten een uiteenzet- ting gegeven over de stand van zaken rond de industrialisatie. Er was daarbij niet zo heel veel nieuws te melden, maar wij hebben de in druk dat ditmaal het nieuws niet het belangrijkste was. Door alles heen liep namelijk zo bleek gisteren nog altijd de rode draad van de ge zagscrisis. Weliswaar verklaarde burgemeester Noteboom dat deze crisis in feite achter de rug is. toch z(jn de naweeën nog altijd merkbaar. Zij manifesteren zich onder meer ïn de vorm van kritiek, die hier en daar opduikt op de handelswijze van het huidige college, met name waar het gaat om het industrialisatiebeleid. En vermoedelijk mede daarom heeft het huidige college van b. en w. een uit eenzetting gegeven over de huidige stand van zaken. Elders in ons blad vindt men daarover meer. Op twee punten vooral is kritiek uitgeoefend op de huidige ploeg in Goes in de eerste plaats zou het college te ambtelijk zijn ingesteld, zodat het in contacten met energieke en daadkrachtige industriëlen een zo stroeve indruk maakte, dat deze liever maar elders een praats voor vestiging zochten. In de tweede plaats is er ernstig het hoofd geschud over de ommezwaai met bepaalde infra structuurplannen. Om met het laat ste te beginnen: inderdaad hebben deze plannen de laatste maanden een grondige wijziging ondergaan, waar bij men vergeleken bij de aanvanke lijke opzet minder ver is gegaan. Maar nu geloven wij, dat het toch niet aangaat alléén op grond daar van te betogen, dat nu visie en vaart uit de ontwikkeling van Goes zijn gehaald. In het al gemeen betekent plannen maken geenszins, dat zij onverkort reali seerbaar zijn, want bij een nader doorpraten bij voorbeeld met andere belanghebben den komen er zoveel aspecten naar voren dat tot wijziging of tot inkrim ping moet worden besloten. Er is een grapje wij menen van Wim Kan waarin wordt gezegd „Vele men sen hebben ideeën, maar jammer, als .men ze wil uitwerken zijn het geen ideeën meer". Zo is het vaak ook met grootse projectende „haalbare kaart" zoals het tegenwoordig heet, dwingt tot concessies en tot kleinere proporties, waarmee dan tevens de visionaire geest van de oorspronke lijke opzet lijkt te verdwijnen. Daar mee zijn overigens noch de aanvan kelijke opzet' noch de nieuwe versie veroordeeld, maar is slechts de reali teit van alle dag onderstreept. In Goes heeft zich een dergelijke ontwikkeling voorgedaan. B. en w. hebben deze gang van zaken nog eens uiteengezet en hun verkla ring leek ons zeer plausibel. Maar omdat deze kwestie de tongen nogal in beroering heeft gebracht, hebben wij ons ook elders over deze zaak doen informeren. En wij willen niet nalaten te verklaren, dat deze niet uit Goes afkomstige informaties het zelfde beeld gaven te zien als dat gene wat uit de verklaring van het college van b. en w. viel af te lei den. Namelijk, het beeld van een na dere ontwikkeling, waarbij verdere studie alsook inzichten in prioritei ten in groter verband tot herziening van het bewuste plan dwongen. En men gaf ons te verstaan, dat dit pro ces zeker geen gevolg is van het op treden in Goes van een ander beleids- college: deze gang van zaken zou ook onder andere omstandigheden onvermijdelijk zijn geweest. Het eerste punt van kritiek, dat wy hierboven releveerden, be trof de stroeve omgang van b. en w. met het bedrijfsleven, waarbij onvoldoende voortvarendheid zou zijn betracht. Wij nemen gaarne aan, dat op dit stuk van zaken bij het be drijfsleven of althans een deel er van kritische opmerkingen zijn gemaakt. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen, dat het nieuwe college ge heel onvoorbereid aan zijn werkelijk niet geringe taak begon terwijl voorts de mentaliteit van de individuele le den een geheel andere was dan die van het vorige college. Vanuit de sfeer van de ondernemende zaken mensen kwam men meer in die van de ambtelijke wereld, terwijl voorts de nieuw-optredende voorzitter in de eerste plaats een beleidsinste!-' ling heeft. Typerend is in dit vel band zijn opmerking het niet erg te vinden dat hem een gebrek aan in- dustrialïsatiezin zou worden verwe ten, maar wel als hem zou worden gezegd dat hij het algemeen belang niet op de juiste wijze zou hebben behartigd. Deze opmerking is me nen wij karakteristiek voor de wind, die thans in Goes waait. En die is het moet worden erkend een geheel andere dan onder het vroegere beleid. Het gaat ons echter te ver op grond daarvan een barse veroorde ling uit te spreken. Uitgaande van de situatie, zoals die na het heen gaan van het vorige college was ont staan en ïn aanmerking nemende de toestand van nu, moet men in alle redelijkheid vaststellen dat het hui dige college van b. en w. zeker niet in de eerste plaats kritiek verdient. Wij menen er goed aan te doen hier op eens met nadruk te wijzen. De Canadese minister van volksge zondheid Waldo Monteith heeft te Otta wa verklaard dat de radio-actieve straling die over 17 en 18 september te Toronto is gemeten, de grootste is sedert Canada twee jaar geleden is begonnen met het nemen van luchtmonsters.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1