Wat RH.R. in 1960 bezighield: @29 GOED GEKLEED GAAN l\out I OP HANNOVERSE BEURS KUNNEN HUISVROUWEN EEN PONY WINNEN.. reeds vanaf 19,90 VRIJDAG 8 SEPTEMBER 1961 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 11 „Draion" i« één van de lover woorden uit het moderne mode arsenaal: een term die synoniem is met plezierige zaken als kreukherstéllend,r-ó gewas sen, zó droogen „krimpvrij". Van draion bestaan alle mogelijke weefseltypes: georgettes, crêpes, flannels, batist, linnenweefsels en 'mousselines. Twee van deze typen zijn vertegenwoordigd in neven- slaand complet, dat geknipt is voor de nazomer en het vroege najaar, omdat het jasje in de kille ochtend aangetrokken in de loop van de dag kan worden uitgedaan wanneer de zon rond het middaguur toch nog ver schijnt. Het pakje is van draion met linnen-effectbijbehorende blouse is gemaakt uit draion jer- sey-creppon en afgezet met de stof van het pakje RUIM TIEN JAAR NEDERLANDSE HUISHOUDRAAD Huisvestings- en textielproblemen, melksanering en wasbehandeling Behalve deze twee belangrijke pun ten in de tienjarige geschiedenis van de stichting vallen er over 1960 vele activiteiten te vermelden van de Ne derlandse tluislioudraad, die zich tot doel stelt om in het algemeen belang een doelmatig voeren van de huis houding te bevorderen, en bovendien de consumentenbelangen en de huis houdelijke belangen wit behartigen bij overheidsinstellingen, wetenschap pelijke instituten, industrie en handel. Hoe men deze doelstellingen in 1960 in de praktijk heeft ge bracht? Allereerst waren daar de ..informatiegroepen": aan alle me dewerkenden van deze groepen van de N.H.R. werd een formulier gezonden met vragen omtrent de Wanneer iemand ,uit de jaren '30 zonder enige overgang in de huidige maatschappij kon stappen, zou een moderne winkel straat hem wellicht een stukje paradijs lijken: de etalages met hun overvloed aan moderne artikelen zouden hem doen duize len, en het doen van een juiste keuze uit de overstelpende hoe veelheden koelkasten, wasmachines, meubels, soorten vloerbe dekking en verwarmingsapparaten zou verre van eenvoudig voor hem zijn. Hij zou alle moeilijkheden tegelijk beleven, waar voor in onze tijd elke consument zich op zeker ogenblik gesteld zietGeen enkele consument immers kan gebruiksgoederen meer „op het oog" op kwaliteit beoordelen- Met deze overweging begint het jaarverslag over 1960 van de Nederlandse Huishoudraad, waaraan het laatste nummer van „Maandelijkse medede lingen", het maandblad van de N.H.R., is gewijd. Het is een uitgebreid overzicht van de werkzaamheden in 1960, een jaar dat voor de N.H.R. in de eerste plaats belangrijk was door het tienjarig bestaan en daarnaast door liet vertrek van de directie van het N.H.R.-bureau, mejuffrouw E. Limperg, die een functie aanvaardde by de stichting landbouwhuishoud- kundig onderzoek te Wagcningen en inmiddels als directrice is opgevolgd door mejuffrouw A. G. Fransen. gezinsgegevens, zodat tijdens het afgelopen jaar het informatiema teriaal geheel vernieuwd en bijge werkt kon worden. Daardoor heeft de N.H.R. op het ogenblik de be schikking over b\jna zesduizend adressen van huisvrouwen, waar uit naar behoefte groepen kunnen worden samengesteld. Dergelijke enquêtes in het belang van de ge zinshuishouding scheppen de mo gelijkheid om fabrikant en consu ment dichter bij elkaar te bren gen, en om de behoeften van de consument bij fabrikant, detail handel en eventueel de overheid bekend te maken. Zo heeft men in 1960 de uitwerking van het onderzoek „De gezinswas thuis" (ruimte, apparatuur en me thode van wassen) voortgezet, en is men begonnen met een onderzoek naar de wijze van aankoop, bewaring en gebruik van dagelijkse voedings middelen. Voorts kwamen verschil lende van de „discussiegroepen" bij een; zij bespraken reductiebonnen, vloerbedekking, problemen rondom dagelijkse voedingsmiddelen in ver band met bezorging en bewaring, verpakking en soortgelijke zaken. Representatieve gegevens, zo tekent de N.H.R. hierbij aan, willen derge lijke discussiegroepen niet leveren; ze zijn meestal een voorloper voor een groter onderzoek, bijvoorbeeld om de speciale aspecten van een gesigna leerd probleem te peilen. Woonproblemen Huisvesting eu woninginrichting zijn twee zaken, die ook de volle aan dacht van de N-H.R. hebben, eu de samenwerking met het Rotterdamse Bouwcentrum werd dan ook op de zelfde voet voortgezet. Medewerkster van de N.H.R. by dit streven om een nauwer contact tot stand te brengen tussen architect, bouwer en bewoner is nog steeds mevrouw J. Meihuizen- Ter Braake, en in hei kader van dit streven naar vruchtbare contacten kregen grote groepen bezoeksters voorlichting over liet onderwerp „wo nen". De Nederlandse Huishoudraad verleende in het verslagjaar ouder nieer medewerking aan de exposities „Huis aan Huis" en „Huis voor Twee" in het Bouwcentrum, en ook hield een commissie zieh bezig met een verdere studie ten aanzien van de huisvestingsproblemen van alleen staanden. Over dit onderwerp zal binnenkort een puhlikatie verschijnen met een groot aantal gegevens, ter wijl ook aan het onderwerp „wonin gen voor grotere gezinnen" wordt gewerkt. West-Europa eet minder brood Ook in Nederland daalt broodverbruik constant In West-Europa gaat men steeds minder brood eten. Vooral de laatste tien jaar daalt het verbruik in West- Europa sterk, een daling die echter al vóór 1900 is begonnen. Over de laatste honderd jaar bedraagt de da ling circa vijftig procent, over de laatste honderdvijftig jaar zeker 75 procent. Deze gegevens heeft een Oostenrijks consumentenorgaan on langs gepubliceerd, en het zijn ge gevens die ook voor Nederland gel don: in ons land ziet men eveneens een constant dalend broodverbruik. Een aantal oorzaken voor clczc da ling is wel aan le wijzen. In de eerste plaats wordt, wanneer de levensstan daard stijgt, meer geld uitgegeven voor eiwit- en vetrijke voedingsmid delen en minder voor levensmidde len met een hoog gehalte aan kool hydraten, zoals brood. Het aantal „stevige eters" wordt steeds minder, omdat het aantal arbeiders, dat zwaar werk verricht, ten gevolge van de mechanisering ook steeds dalende is. En tenslotte zijn er de gewijzigde voedingsgewoonten: door een veel- zijdigcr samenstelling van het voe dingspakket is het brood in veel ge vallen door andere zaken verdron gen. zoals door bijvoorbeeld fruit. De berging in de woning was on derwerp van een rapport, en de N. H.R. was voorts vertegenwoordigd in een commissie, die zich bezig houdt met een studie omtrent woningen voor minder validen. Deze materie wordt onder meer verder uitgewerkt door een studiegroep „Wonen voor de gehandicapte huisvrouw", waarin ook een tweetal N.H.R.-vcrtegen- woordigsters zitting heeft. T extiel-etikettering Nog een zorgenkind van de N.H.R.: de texlieietikettering, waarvan in het jaarverslag vernield wordt, dat deze aangelegenheid een gunstig verloop heeft. Het aantal deelnemers nani in 1960 belangrijk toe, en er zijn miljoe nen geëtiketteerde goederen in de handel gekomen. Vele scholen hebben het wasboekje „Het vvasverkeer veilig geregeld" (een uitgave van de N.H. It.) als leermiddel aanvaard. „Koelen èn vriezen in de huishou ding", Vochtontwikkeling en -be strijding in de woning" en „Melk sanering" waren in 3960 al even belangrijke onderwerpen. Over het laatste onderwerp is. op voorstel van de N.H.R., vorig jaar in Utrecht een studiedag gehouden, waarin de betekenis van de melk sanering voor de consument aan een levendige gedachtenwisseling is onderworpen. Eisen, wensen en suggesties omtrent keukendetails zoals ze bij grote groe pen huisvrouwen leven, werden tij dens een studiemiddag en een tech nische bijeenkomst besproken. En tenslotte zijn er de „vertrouwens commissies" van de N.H.R. met was- industrie en chemische wasserijen, een samenweking waaruit de stich ting al Jfeel wat nuttige wenken in zake wasbehandeling Tieeft kunnen distilleren. De toegepaste huishoudkunde ten be hoeve van het wonen, de doelmatige inkoinstenbesteding, het ontwerpen van woningen zijn ook zaken, die de volle aandacht van tie Nederlandse Huishondraad hadden en blyven hou den, en diverse adviezen werden aan de overheid uitgebracht* over de be scherming van de consument tegen schadelijke stoffen, over de wet op het afbetalingsstelsel, de verticale prijsbinding en de „onwaarachtige aanprijzing". Scheldestraat 20-22, Vlissïngen. Modecentrum presenteerde haarlijn „Holland '61" In het Kurhans te Seheveningen ls dinsdagavond door het modecentrum „Creation de la Couffure Néerlandal- de herfst- en winterhaarlijn 1961- '62 gelanceerd. Terwijl een zacht ap plaus opklaterde, onthulden twee in Volendamse klederdracht gehulde meisjes een afbeelding" van de haar mode „Holland '61". Het modecentrum' is enige tijd gele den opgericht door de „Onafhankelij ke Bond van Kappers en Schoon heidsspecialisten" en de „Christelijke Kapperspatroons Bond". Deze federa tie beoogt een eigen nationale haar mode te scheppen en wil voorlichting en publiciteit geven aan de leden. Hoofddoel van de C.C.N. is echter 't door het scheppen van economische verantwoorde creaties, opwerpen van een dam tegen het steeds meer toe nemende streven van de zijde van het publiek tot het zelf coifferen, aldus de federatie. De lijn, die zij propageert, is geïnspi reerd op de Volendamse hoofdtooi. De internationale haarkleuren voor dit seizoen zullen zijn de tinten „Poes- ta-bruin", „Sahara-blond" en „Saf- fraan-blond". hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllip I In New Yorkschoenen 1 uit de automaat.... J Binnenkort zal in het stads- §j beeld van New York een nieuw s H apparaat verschijnende schoe- -= nen-automaat. Uit zo'n auto- maat kunnen schoenen wórden J H betrokken, die ongeveer tien H procent goedkoper zijn dan in H de schoenenwinkel. Door een =1 vernuftig mechanisme wordt de „klant" in staat gesteld, M een door hem uitgezochte schoen gedurende zestig secon- H den te passen/ Is de schoen ËE M binnen deze minuut teruggezet ez in het vakje waarin lxij hoort, n dan kan men een ander vakje H openen, waarin een andere maat schoen staat uitgestald. Lukt het passen echter niet binnen de minuut en blijken de gekozen schoenen niet de juis- Ie H te maat te hebben, dan neemt zz men het paar schoenen mee ir H mét een biljetje, dat bij de zz schoenen ligt waarop de naam f| van een schoenenwinkel ver- |i meld staat. In die schoenen- n winkel kan de onfortuinlijke ze klant dan een passend paar M schoenen uitzoeken, maar hij moet wel twintig procent op de koopprijs toelegen. Voor „lang- zame kopers" is zo'n schoenen- M automaat dus bepaald niet de H ideale instelling Desondanks zz _z| verwacht men, dat de schoe- nenautomaat een grote toe- komst tegemoet gaat. Bumnuinn Wie vlug en gemakkelijk ramen wil ze men. zonder ieder ogenblik de zeem te hoeven uitwringen, moet eens de uitge wrongen spons binnenin de zeem leggen. Deze zeem-spons combinatie neemt veel meer water op en is bovendien gemakke lijk te hanteren. Een wel zéér winterse creatie van het Parijse modehuis Carven: een tweed mantel in twee tinten grijs, gecompleteerd door een capuchon. De grote schuine zakken zijn met franje afgezet, de taille wordt geaccentueerd door een leren ceintuur. Een Parijs model, dat het ook in de Nederlandse koude winter wel zal doen! Slaapliedjeuit de stofzuiger... Slaapliedjes zingen: welke moeder doet het tegenwoordig nog voor haar kinderen? Het kroost luistert naar „het klokje van zeven uur", het mag een speciaal kinderliedje op de pick up horen draaien en dan gaat het in bed, zonder verdere omhaal van liedjeszingen. Muzikale kindertjes zingen trouwens in bed hun eigen slaapliedjes wel soms tot verve lens toe Over het thema van het slaapliedje heeft een lezeres van het Engelse da mesweekblad „Woman's Realm" een paar opmerkelijke regeltjes aan haar lijfblad gezonden. Haar zoontje dat nog op de prille leeftijd is waarop een middagslaapje hem geen kwaad zal doen, weigerde dag na dag om op dat bepaalde middaguur ook werke lijk in slaap te vallen. Tot zijn moe der op zeker ogenblik de stofzuiger aanzette, kort nadat ze de jongeman in bed had gedeponeerd. En ze was, zo schrijft ze, uiterst verbaasd bij de ontdekking, dat het ventje geen mi nuut later sliep als een roos. Sindsdien is het middagslaapje van haar zoon geen probleem meer: zo dra hij onder de dekens ligt zet ze het stofzuigapparaat aan, en het jon getje slaapt een gat in de middag... Misschien een idee voor moeders van „moeilijke slapers"? Er zijn tegenwoordig zoveel reinigings crèmes voor de gezichtshuid in de han del, dat de keuze wel eens moeilijk is. Bij die keuze is één ding met name belang rijk: de crème moet vooral niet te stijf zijn en bij aanraking met de huid onmid dellijk smelten. En het zijn niet eens al tijd de duurste crèmes, die deze (voor een reinigingscrème onmisbare) eigen schap hebben.... Wie op deze eigen schap Iet, kan ervan verzekerd zijn een goede „cleansing cream" te hebben geko zen. Nog een kosmetisch tipje: vrouwen die veel werk maken van haar ogen- make up, kunnen nut hebben van eer plastic puntenslijpertje, dat speciaal ge maakt is voor het slijpen van de zachte make-up potloden, die zo gemakkelijk af breken. De apparaatjes zijn bij kapper er drogist te koop. ~OanOZÓUU) C iot OZOMV e vermaarde uitgeversfirma die ongeveer een halve eeuw geleden het nu even vermaarde epos van „Ot en Sien" op voortreffelijke wijze in druk liet verschijnen, heeft de at tentie gehad al haar medewerkers ter gelegenheid van haar jubileum met een gebonden exemplaar van dit boek te vereren. Dat is, op zichzelf, al een even aar dige als merkwaardige geste. Immers, deze uitgeverij telt verscheidene aca demici met namen, die klinken in de heilige hallen van het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs, onder haar schrijversstaf. Het lijkt mij dus op zijn minst pikant een doctor in de klassieke talen te be denken met het allereerste leesboekje waarin zijn aarzelend kleutervinger tje de korte regeltjes bijwees. Kan zo'n man der wetenschap een dergelijk drukwerk wel met goed fatsoen in zijn boekenkast zetten tussen al die beroemde denkers en dichters Miar deze jubilerende uitgeverij bleek met de keuze van haar geschenk over een uitmunten de pschologische visie te beschikken. Want in het aantrekkelijk drukwerk je dat zij de wereld inzond „after the ball was over", en waarin zij een fraai verlucht relaas gaf van de jubi leum viering, gaf zij ook een bloem lezing van schriftelijke reacties op de ontvangst van datzelfde „Ot en Sien" ten beste. En die waren, stuk voor stuk, laaiend enthousiasme. Er bleek, in alle lagen en krijgen, in alle intellectuele rangen en standen een onverwoestbare genegenheid be waard gebleven voor die twee dóód simpele kinderen en hun minuscuul wereldje, dat zich niet verder uit strekte dan de bleek met de regen ton en waarin een kikker, een slak, een hinkblok of een 2akje suiker een rol van ernstige importantie speel den. En de plaatjes, hoe verouderd ook, bleken na een halve eeuw nog boven alle moderne illustraties dierbaar en (Advertentie) begint met m,yi 1S VAH onvervangbaar misschien des te dierbaarder omdat het wereldje dat zij uitbeeldden zo onherroepelijk en voorgoed achter de horizon is weg gezonken. Er moet een flinke portie heimwee schuilen in al die geestdrift, waarmee Ot en Sien in onversne den vorm door de gelukkige ontvan gers zijn begroet. Heimwee naar een lief verloren paradijs, waarin kinde ren nog op straat konden spelen, de huiskamer met de petroleumlamp en de snorrende vulkachel, maar zonder radio of televisie, een oord van veilig omsloten rust was. Maar met heimwee alleen is het enthousiasme van de bedankbrieven niet verklaard. Er blijkt meer uit dan een reactie van: Acu, dat is waar ook: hoe aardig om die voorbije klei ne wereld nog eens te zien opengaan. Die wereld !s niet voorbij. Uiterlijk misschien, maar niet in geest en. spraakgebruik. Ot en Sien zijn, alle jaren door, van de eerste kennisma king op de schoolbanken af, trouwe kameraden gebleven. Men is hun taaltje blijven spreken, hun idioom is klassiek geworden, men bedient er zich, vandaag de moderne dag, nóg van, en wordt dan in de huiselijke kring onmiddellijk begrepen. nylons &proolz\esvert ellen Ae ff\i\w\e LouAt hitussew Ae IzinAereu joei In het najaar bloeien de danicsbeurzen weer op. niet alleen in Nederland maar ook in andere Westeuropese lauden. In- Hannover bijvoorbeeld is op het ogenblik de tra ditionele jaarlijkse „Hausfrauenmesse" aan tie gang, waar men ook Hollandse inzendingen kan aantreffen naast vertegenwoordigers uit de Scandinavische lan den, Oostenryk, Frank- r'y'k. Portugal en Marok ko. Middelpunt van de beurs is het voorlich tingscentrum van de Duitse huisvrouwenver eniging, dat dit jaar ge heel aan diepvriesvoed- sel en diepvriezen is ge wijd. Uitgebreid worden de mogelijkheden van het diepvriezen in de huishouding hier belicht, en bijzondere aandacht wordt gewijd aan le vensmiddelen, die voor het diepvriezen speciaal geschikt zijn. Ook aan de behandeling van zuivelprodukten wordt op de beurs de nodige aandacht ge schonken: de huisvrouw kan er bijvoorbeeld leren dat kaas geen warme vochtige atmosfeer of schel licht kan verdra gen. Dat laatste geldt ook voor aardappels, zo kan men voorts in dit voorUchtinscentrum ver nemen; wie aardappels opslaat op een plaats, waar ze te veel licht krijgen, ziet ze al spoe dig groen worden. Daarnaast nemen van zelfsprekend de wasau tomaten. stofzuigers en moderne keuken-appa raten op deze beurs een belangrijke plaats in. maar bovendien wordt aan de huisvrouw nog geleerd welk apparaat zij het best kan kiezen, gezien de grootte van haar woning en keuken. Een katoenshow brengt de bezoeksters in kennis met de techniek van het katoenweven, in een „hoedensalon" kan elke \touw op haar gemak proberen, welk model hoed het best bij haar type en garderobe past. De verzorging van bloe men en planten krijgt op deze „Messe" ook veel aandacht, en interessant is een show van allerlei honderassen, die in het bijzonder voor de niet zo ruime stadswoning zonder „uitwijkmoge lijkheden" geschikt zijn. Tips voor de verzorging van de beestjes krijgt men er ook nog bij. Er is een pony-toernooi met als speciale attrac tie een verloting. De ge lukkige bezoekster, die de hoofdprijs (een pony) wint, zal misschien wel even raar naar haar „prijs" staan te kijken.... Voor de jeugd tenslotte is op deze huisvrouwen- beurs ook gezorgd: een sprookjesvertellende „tante" houdt de klein tjes met spannende ver tellingen bezig, terwijl moeder onbezorgd langs de tientallen stands dwaalt. Als een van de bedankbrieven ver telt, dat „Nog bij Moeder", zo jarenlang met smart gemist, nu weer met gejuich binnengehaald is als een oude bekende dan blijkt even verder dat de huiselijke om- gangstaai in al die jaren om zo te zeg- [gen gelardeerd is gebleven met zin- netjes, regelrecht uit de mond van jOt en Sien opgevangen. Zo is het een onmiddellijk door ieder een begrepen citaat geweest dat bij voorkomende situaties onfeilbaar dienst deed als bemoedigend klopje op de schouder: Wees maar niet bang Bruin is van hout. Het is een opmerking vol huiselijke humor, die plotseling een sfeer weer galoos tekent. Als er een slecht rap portcijfer dreigt, als er een examen in zicht komt, als een losse tand er uit moet, als de dokter een prik moet geven, als een donderslag extra angstaanjagend rolt er behoeft er maar éen bezwerend te zeggen: Wees maar niet bang! of het koor valt opgelucht in: Bruin is van hout. En volkomen zinloos, is dan de span ning, de angst, de benauwdheid zo maar vanzeli opgeheven. Omdat geen dreiging van buiten vat heeft op de huiselijke saamhorigheid die zich door haar eigen humor en haar eigen bezweringsformules onkwetsbaar voelt. Het kon best eens zijn dat kinde ren in zo'n gezin opgegroeid, zich jaren en jaren nadien talloze fei ten en data niet meer weten te her inneren. maar plotseling vertederd glimlachen en weer een ogenblik vol komen thuis zijn, wanneer zij, ge dachteloos wellicht, zich zo'n spreek woordelijk geworden zinnetje latea ontvallen: Wees maar niet bang Bruin is van hout. Het is. een paar seconden lang, de oude huiskamer, het pluchen tafel kleed, de begonia's in de venster bank, moeders leesbril op de half vol tooide brief, het geluid van de over gordijnen die worden dichtgetrokken, de lage stoel en het boek bij de haard Dat is. voor zo'n simpel leesboekje, toch wel een grandioze onsterfelijk heid. SASKIA

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 7