„Dit is de lekkerste die ik ken!" Bemanning van Noord-Holland in Indonesië geïnterneerd Geen rechtsherstel voor ds. F. Bannink DUBBELE MOORD GEBEURDE NA RUZIE OVER GELEEND GELD HET CHINESE LANDHUIS VRIJDAG 8 SEPTEMBER 1961 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT KAPITEIN: „ALLEN IN GOEDE WELSTAND" Vergunning voor berging was aangevraagd Over de aanhouding van de zee sleepboot Noord-Holland door de In donesische marine, heeft de directie van de N.V. bureau Wijsmuller te IJmuiden meegedeeld, dat de zee sleepboot die onder bevel staat van kapitein O. Edelenbosch uit IJmui den, bezig was aan een zeer lange reis. Het schip is reeds twee jaar van huis. De bemanning, die thans aan boord is, verliet Nederland in maart van dit jaar. Zij vormt de derde bemanning van de sleepboot en werd per vliegtuig overgevlogen naar Japan om de tweede bemanning af te lossen. De Noord-Holland versleepte in die twee jaar o.m. een aantal vliegdek schepen van havens in de Verenigde Staten naar sloopwerven in Japan en Hongkong en bracht drie tankers van Singapore naar Hongkong. Juist toen de zeesleper in augustus van het vorig jaar voor vertrek gereed lag met één van deze tankers, deed rich een berging voor, zoals zich thans by Singapore afspeelt. Toen namelijk kwam het bericht binnen, dat het Panamese vracht schip Metropolitan voor de kust van Sumatra aan de grond was gelopen. Onmiddellijk werd aan de indonesi- sche consul-generaal te Singapore gevraagd om de berging te mogen uitvoeren. Deze vergunning werd toen zonder verwijl verleend en de Noord-Holland slaagde erin de Me tropolitan (5117 ton) in enkele da- §en vlot te krijgen en behouden in ingapore af te leveren. De Noord-Holland begon 16 augustus van dit jaar in Onomi- chi (Japan) aan de thuisreis zon der sleep naar IJmuiden. Zy zette koers door de Zuid-Chinese Zee om vervolgens via de Indonesi sche Oceaan en het Suezkanaal naar Nederland te varen. Op 29 augustus voer de sleepboot in de Straat van Singapore, toen zy het 5654 ton metende Griekse vrachtschip Georgios Tsavliris passeerde, dat bij Poeloe Nipas, ongeveer tien mijl ten zuiden van Singapore aan de grond zat. Al ter plaatse De kapitein van de Noord-Holland meldde, zoals gebruikelijk, dit feit aan het hoofdkantoor te Dmuiden, en heeft gelijktijdig zyn diensten aan geboden om het Grielcse schip te ber gen op basis van „Lloyds-open-form" (geen resultaat geen betaling). Juist toen dit telegram te IJmuiden werd ontvangen, is de directie van bureau Wijsmuller telefonisch uit Londen benaderd door vertegenwoor digers van de eigenaar van de Geor gios Tsavliris met de vraag of zij een sleepboot in de buurt van Singa pore beschikbaar had. Het antwoord kon ditmaal luiden: „Onze sleepboot is reeds ter plaatse en in contact met de kapitein". Aangezien het op dat moment nog niet geheel duideiyk was of Poeloe Nipas binnen de Indonesische of bui ten de Indonesische territoriale wa teren was gelegen en bovendien van IJmuiden uit niet kon worden vast gesteld of de bemanning van het ge strande schip zich al of niet in le vensgevaar bevond, werd aan de ka pitein van de Noord-Holland op dracht gegeven om in de buurt te Wijven en zo nodig hulp te bieden. Toen op 1 september bleek, dat de bewuste positie inderdaad binnen de territoriale wateren van Indonesië lag, werd door N.V. bureau Wijs muller onmiddeliyk de voor de ber ging benodigde vergunning aange vraagd. Hierop is tot nu toe geen antwoord ontvangen. Zondag jongst leden bereikte Wijsmuller in IJmui den onofficieel het bericht, dat de Noord-Holland door een Indonesisch patrouillevaartuig naar Poeloe Sam- boe was opgebracht. De officieren (7) waren aldaar in een hotel gehuisvest, terwijl de be manning (19 man) aan boord mocht bljjven. Inmiddels is een van de ber- gingsinspecteurs van Wijsmuller te Singapore gearriveerd en heeft van- daaruit telefonisch contact gehad met kapitein 'Edelenbosch, die heeft verzekerd, dat de gehele bemanning zich in goede welstand bevindt. Foto links: het grootste van de huidige bemanning van de sleepboot Noord-Hollandtijdens het vertrek van Schiphol op 2 fe bruari voor de aflossing in Kobe, Japan. Foto rechts: de sleepboot fN oord-Hólland". Uiteraard worden door bureau Wijs muller alle pogingen in het werk ge steld om de Noord-Holland en haar bemanning vry te krijgen en om ver gunning tot het bergen van de Geor gios Tsavliris te verkrijgen. De Indonesische autoriteiten in Dja karta hebben echter tot nu toe geen enkele reactie gegeven op de drin gende verzoeken om inlichtingen, be treffende de welstand van de beman ningen van de „Noord-Holland" en de „Georgios Tsavliris". EX-GEVANGENISPREDIKANT Kamer-commissie acht beroep misplaatst (Van onze Haagse redactie) De vaste commissie voor de verzoek schriften uit de Eerste Kamer is ia een ingesteld onderzoek tot de con clusie gekomen, dat aan het verzoek van ds. F. Bannink te Zutpben om te bevorderen, dat de tegen hem ge nomen maatregelen ongedaan ge maakt en dat hij volledig wordt ge rehabiliteerd, niet kan worden vol daan. Ds. F. Bannink was van 15 novem ber 3953 tot 1 september 1959 als protestants-geestelijk verzorger (van 1 maart 1954 af in vaste dienst) ver bonden geweest aan de inrichtingen van justitie te Zutphen (bijzondere gevangenis voor jonge mannen en Het huis van bewaring). Op 1 juli 1959 werd hy gedwongen ontslag te nemen als geestelijk verzorger we gens gebleken ongeschiktheid voor de ambtelijke dienst. De predikant had. namelijk, buiten de eensuur om, zich belast met de uitwisseling van brieven tussen een gedetineerde in het huis van bewaring te Zutphen en Öiena verloofde. Hij zou dit heb ben gedaan met toestemming van de directeur van de bijzondere gevan genis voor jonge mannen te Zutphen. De commissie acht het beroep van ds. Bannink op deze toestem ming misplaatst, daar het hier gold het overbrengen van corres pondentie ten behoeve van een in een andere inrichting te Zut phen verblijvende delinquent, n.l. het huis van bewaring, dat een eigen directie heeft. De commis sie uit de Eerste Kamer is van oordeel, dat de minister van justi tie de handelwijze van ds. Ban nink terecht als een fout heeft aangemerkt. Verder is de commissie van mening, dat ds. Bannink geen reden tot kla gen heeft wat betreft de voor hem bij wijze van overbrugging door het departement van justitie getroffen regeling, nadat hij zyn ontslag had genomen. Hij was toen namelyk te werk gesteld op 't departement als arbeidscontractant voor de tijd van een jaar met behoud van ongeveer hetzelfde salaris. De commissie stelt dan ook de Kamer voor ten aanzien van het adres over te gaan tot de orde van de dag. Jongen valt uit rijdende trein Toen donderdagmiddag om 16.25 uur de trein uit Winschoten in Nieuwe- sclians arriveerde, vertelde één van de reizigers, dat hy vlak voor het station een jongen langs de baan had zien liggen. Men toog ogenblikkelijk op onder zoek uit. Even later werd de veer tienjarige zoon van de stationsassis tent, Timmer, uit Nieuweschans ge vonden. Hij was, zonder dat iemand het merkte, -uit de trein gevallen, die een uur eerder in Nieuweschans aankwam. De jongen had een zware hersenschudding en .inwendige kneu zingen. Hij is naar het ziekenhuis in Winschoten gebracht. Bij controle is gebleken, dat de deursluiting van de betrokken trein in orde was. Grote schade door brand in Tilburg In de wolmalerij Vugs aan de Zuid oosterstraat in Tilburg, gevestigd in een oude garage, is in de nacht als gevolg van een defect aan een der machines, brand uitgebroken. Het vuur greep in de voorraden ve zels zeer snel om zich heen. De brandweer kon het gevaar binnen drie. kwartier bezweren. Het na- blussingswerk vergde echter vele uren. De schade aan machines, voorraden en gebouwen wordt geraamd op on geveer f 75.000. Premie op Brandt 9000 gulden De Oostduifse autoriteiten hebben een beloning van 10.000 mark (ruim 9000 gulden) uitgeloofd voor de aan houding vau burgemeester Brandt van West-Berlyn. VERDACHTE HEEFT ER SPIJT VAN Gewicht van twee kilo had moordenaar meegenomen De 25-jarige M. van der S. uit Sprang-Capelle, die werd verdacht van de dubbele moord op de gebroe ders A. en H. van Zeist legde zjjn bekentenis af in het byzyn van de substituut-officier te Den Bosch, mr. Booster, de districts-commandant, overste Ruigrok, en de rechercheurs Lauwerse en Weterings, adjudanten van de districtsrecherche Tilburg. Van der S. is, zo heeft hy verklaard, tot zijn daad gekomen, omdat hy van de gebroeders Van Zeist enkele hon derden guldens had geleend, die hij vrydagavond zou moeten terugbeta len. Gebeurde dit niet, dan zouden de broers daar bekendheid aan geven. Vrijdagavond ging Van der S. naar de broers om hen er toe te bewegen geen ruchtbaarheid aan de zaak te geven. Van der S. had een gewicht van twee kilo uit de winkel van zyn tante in zijn zak gestoken met de bedoeling er mee te slaan als men niet tot overeenstemming kon ko men. Toen het Van der S. duide lijk werd, dat de broers hun voor nemen zouden uitvoeren en er niet verder te onderhandelen viel, is hy met het gewicht gaan slaan. De beide mannen waren in de kamer toen dat gebeurde, eerst werd H. van Zeist het slachtoffer, daarna werd A. van Zeist, die de gang opliep, door de jongeman van het leven be roofd. Van der S. is vervolgens bjj één van de slachtoffers gaan zoeken naar een portemonnee. Behalve een portemonnee vond hy ook een portefeuille, waarin enkele honderden gnldens zaten. Van der S. nam deze mee. Het geldkistje, In de K.R.O.-t.v, van gisteravond is de thriller het „Chinese landhuis" uitgezonden van Marion Osmond en James Corbet in een vertaling van Bets Ranucci-Beèkman De regie was Harry Morgan haalt jeugdige journalisten naar Amerika H Een nieuw plan van de in de tijd van de watersnood van 1953 in li ons land bekend geworden Amerikaan Harry Morgan is donderdag M g werkelijkheid geworden. Uit alle windstreken reizen jonge journa- H ff listen, 12 in totaal, in lyntoestellen van de Pan American World M Airways naar de V.S., waar ze een jaar lang zullen verblijven. f= s Harry Morgan zelf lieeft hen geselecteerd, nadat hij voor dit plan de medewerking had verkregen van de Reader's Digest Foundation, m Pan American World Airways en een universiteit in Minnesota (het M ff Macalester college) waaraan hy als assistent verbonden is. H Aan deze universiteit; zullen de 12 journalisten een half jaar lang f| gaan studeren. Drie «maanden zullen zij voorts deel uitmaken van H de redactie van Amerikaanse bladen en tot slot zullen zij nog drie M g maanden kris-kras door Amerika reizen, waarbij zij in totaal bijna s H 25.000 km zullen afleggen. Onder de deelnemers aan dit Macalester y programma voor internationale journalisten bevindt zich 1 Neder- |f lander, de aan liet dagblad Trouw verbonden Nico H. Heizenberg 1 ff uit Amstelveen, die donderdagochtend van Schiphol naar New York ff H is vertrokken. Ilarry Morgan slak In 1953 de handen uit de mouweu iii Dreischor, ij dat door de watersnoodramp geteisterd was. Hy was in die tyd zelf ff ff nog student en werd nadien een enthousiast voorstander van ver- ff s broedering en uitwisseling der verschillende nationaliteiten. De eer- ste twee Nederlanders die dank zy hem naar Amerika gingen, wa- ff ren de gemeentewerkman, Izaak Geelhoed en een Amsterdams on- §j derwijzeresje, Doortje Jongsma, die hij beiden la Dreischor had ont- ff moet. n IiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiimiiiiiHiKttiiüiiiiiiiiiln in handen van Frits Butzelaar, die met geluiden en beelden de geheim zinnigheid wist op te roepen, die bij het stuk met zijn verrassende ont knoping pasten. Ton van Duinhoven, die men op deze repetitiefoto op de rug gefotografeerd ziet, hield als Sing van begin tot eind een prachtig en niet gechargeerd „Chinees" ac cent vol en hij kon de dreiging ach ter zijn strak gezicht waar maken. De kijkers hébben van een spannend spel kunnen genieten, waarin voor treffelijk werd geacteerd. Op de foto ziet men voorts nog v.l.n.r. Maria de Boog. André van den Heuvel en Ina van Faassen Bakkers willen duurder brood *(Van onze Haagse redactie) De bakkers vinden de margeverbete ring- van minder dan een cent per broo.d, die minister De Pous hen wil toestaan, beslist onvoldoende. Deze margeverbetering, die het gevolg is van het feit, dat de blêemprijs op het ogenblik iets lager is dan iu de kost prijs van het brood is gecalculeerd, brengt volgens de bakkers geen reële verbetering in de financiële positie van het bakkerijbedrijf. Het bestuur van de Nederlandse Bakkerijstichting heeft dan ook be sloten weer contact op te nemen met de minister van economische zaken om te trachten alsnog toestemming te verkrijgen vom» verhoging van de broodprijs. dat hij voor het grypen had, liet hy staan. De portemonnee en de portefeuille heeft hij later in eed greppel gegooid in de omgeving van de plaats van de moordaan slag, waar ze gisteren werden ge vonden. Volgens de substituut-officier van justitie in Den Bosch, heeft Van der S. veel spyt van zyn daad. Na het afschuwelijke drama was Van der S. zaterdagavond en zondag nog met zijn verloofde uitgegaan. Maan dag was hij normaal op zijn werk verschenen. Hij reageerde zoals an deren reageerden, toen iemand op het kantoor het verhaal van de moord te Sprang, dat hij in een krant had ge lezen vertelde. Van der S. stond in het algemeen gesproken niet slecht aangeschreven. Daar hij bovendien uit een keurige familie komt, vragen velen zich verbijsterd af, hoe hij zo'n misdaad heeft kunnen begaan. UITGENODIGD VOOR DE BEGRAFENIS. Met de familie Van Zeist stond hij op goede voet. Hij was zelfs uitgeno digd voor de begrafenis. Opvallend was echter, dat hij de familieleden van de slachtoffers niet condoleerde. Na de moord op de twee broers is hij, blijkbaar om tot rust te komen, een eindje gaan fietsen. Het was toen omstreeks negen uur. Hij had zijn tante gezegd, dat hij naar de kapper ging. Drie doden in het verkeer De 18-jarige scholier J. Smith uit Driehuis is in Santpoort om het le ven gekomen, nadat hij met zyn bromfiets tegen een bus van de N.Z.H.V.M. is gereden. De jongen nam een bocht te ruim. De chauffeur van de bus kon hem niet meer ont wijken. De jongen is zwaar gewond door de „ongevallendienst" naar een ziekenhuis in IJmuiden vervoerd. By aankomst daar "bleek hy reeds te zijn overleden. In Gouda ls de vierjarige Tonny Groenendaal by het oversteken van de provinciale weg door een perso nenauto gegrepen. Hij werd daarbij zo zwaar gewond, dat hij in het Iterson Ziekenhuis in Gouda is over leden. Het vijfjarige .Duitse meisje Hendri- na Jansen uit Elten is even buiten de bebouwde kom in haar woon plaats door een Duitse personenauto overreden en om het leven geko men. Het kind stak met een autoped onverwacht de weg over. Het was op slag dood. Ex-generaal Salan bijna gegrepen In politiekringen te Algiers is don derdag vernomen dat ex-generaal Salan, die bij verstek ter dood is ver oordeeld wegens zijn aandeel in de militaire opstand in april, vorige week ternauwernood aan gevangen neming is ontkomen- De ex-generaal had een boerderij in het gebied van Boufarik, ten zuiden van Algiers, een paar uur voor een razzia in dat gebied verlaten. Verscheidene mensen werden in hechtenis genomen, maar verdere bij zonderheden zijn niet bekend, zo werd in genoemde kringen vernomen. BUS MET 29 ARBEIDERS TEGEN BOOM GEBOTST De 29 inzittenden van een bus die Belgische arbeiders naar de DAF- fabricken te Eindhoven vervoerde, werden gistermorgen in Bree (Bel gië) allen min of meer gewond toen de bus tegen een boom botste. Dat niemand werd gedood of levens gevaarlijk gewond, wordt hoofdzake lijk toegeschreven aan het feit dat de vaart van de bus aanzienlyk werd geremd, toen hy lang een boom aan de rechterzijde van de weg scheerde alvorens stuurloos de baan te krui sen en aan de overzijde tegen een boom te botsen. Tengkoe Abdoel Rahman over NieuwGuinea De premier van de Maleise federa tie, Tengkoe Abdal Rahman, heeft; verklaard, dat hij verheugd is, dat Nederland de steun van de VN. wil verkrijgen voor een mogelijke oplos sing van het geschil met Indonesië over westelijk Nieuw-Guinea. Het is nu zaak, aldus de Tengkoe, dat de betrokkenen een regeling treffen die voor beide partijen aan vaardbaar is. „Hoe spoediger dit ge beurt, hoe beter het voor iedere be- trokkbïfë K', 20 Voegde hij er aan toe. (Advertentie) die lekkere shag in de handigs platte doa9 95 cent De geurigs halfzware;shagBCaptéinGrant"wordt op een heel bijzondere wijze gemêleerd. U proeit het direct. U ruikt het direct. Een pracht-shag! U herkent Captain Grant, waar U ook bent, aan het milde aroma van 's werelds fijnste tabakken. Spaar de plaatjes voor het interessante Sehepenalbum «Van Stoom tot Atoom" bevestigt CAPTAIN GRANT

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 5