PROVINCIALE ZEEUWSE COURAHT GEHEIM VOORSTEL: FRANS LEGER KRIJGT ATOOMWAPEN-OPLEIDING Ongerustheid onder bewoners „Zeven huisjes" te Terneuzen Geen opslagplaatsen in Frankrijk Spoorwegongeluk bij begin kanaalbrug Kroesjtsjew bereid tot topgesprek Vandaag.. STAKENDE SPANJAARDEN NAAR HUIS Turi-uit^de- mode 204e jaargang - no. 212 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren: W. Leertouwer en G. A. de Kolt. ABONNEMENTSPRIJS 36 cent per week, 7,00 p. kw.; fr. p. p. 7,25 per kw. Losse nummers 13 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 8 sept. 1961 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.m. Minim, p. advertentie 4, Ing, mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 3 regels) 25 cent per regel met een minimum van f 1,25. ,3rieven bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2353 (b.g.g. red. S508/3346, adv. 3647/3643; Middelburg, Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169 adv. 2375): Goes Gr. Markt2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853. adv. 5213). Oostburg, tel 2395; Terneuzen. tel. 2116; Zlerlkzee. red tel 2425. adm tel 2094. OEFENPLAATSEN IN WEST-DUITSLAND De Verenigde Staten en Frankrijk hebben een overeenkomst gesloten die voorziet in de opleiding van Franse N.A.V.O.- troepen in het gebruik van Amerikaanse atoomwapens, zo is donderdag door Het Witte Huis in Washington bekendgemaakt. In het verleden zijn Amerikaanse kernwapens in Frankrijk opgeslagen geweest, maar zij werden weggevoerd wegens Frans-Amerikaanse menings verschillen inzake het delen van kerngeheimen. Functionarissen van Het Witte Huis verklaarden dat de overeenkomst reeds in juli was aangegaan, maar tot op gisteren geheim gehouden, daar de Amerikaanse regering nog naar middelen zocht om de overeen komst op de beste wijze ten uitvoer te leggen. Omdat er In Frankrijk geen Ameri kaanse atoomwapens zijn opgeslagen, zal de opleiding in West-Duitsland worden gegeven, aldus de zegslieden. De overeenkomst is gelijk aan die welke reeds eerder zijn gesloten tus sen de V.S. en andere N.A.V.O.-lan- den. De overeenkomst voorziet niet in het opslaan van Amerikaanse kernwapens in Frankrijk, noch in liet onthullen van geheimen over de vervaardiging dezer wapens. Eenheid steunen De overeenkomst zou 60 dagen na sluiting in werking treden, voorop gesteld dat het congres er geen be zwaar tegen maakt. Amerikaanse gevechtsgroep naar Europees vasteland Het Amerikaanse ministerie van de fensie heeft donderdag te Washing ton meegedeeld dat dit weekeinde een 1884-man sterke gevechtsgroep val schermjagers naar Europa zal wor den gevlogen teneinde deel te nemen aan de in de laatste helft van sep tember te houden N.A.V.O. oefening. In een boodschap aan het congres zegt Kennedy dat de ernst van de internationale toestand ën in het bij zonder de Russische bedreiging van West-Berlijn, het tot een zaak van het grootste gewicht hebben gemaakt dat de eenheid van de N.A.V.O.-lan- den wordt gesteund. Volgende week opnieuw Amerikaanse ruimteproef Scott Carpentier, die een astronau tenopleiding heeft gehad, heeft In Sydney verklaard dat de Verenigde Staten van plan zijn volgende week een proef te nemen met een ruimte capsule waarin een pop en ballast met het gewicht van een mens. Het plan is dat de capsule eenmaal om de aarde zal draaien. Door mid del van een speciaal systeem zal de ademhaling van een mens worden geïmiteerd. Zuurstof zal worden ge absorbeerd en kooldioxide, en water damp zullen worden afgegeven. Car pentier is naar Australië gekomen om de ploeg te leiden die de vlucht zal registreren. VRACHTWAGENCHAUFFEUR OMGEKOMEN Passagierstrein reed na botsing over de brug Bij de brug over het Oranjekanaal tussen Zuid-Bargc en Nieuw-Amster- dam is donderdagmorgen omstreeks half twaalf een trein ontspoord, na dat deze op een niet beveiligde over weg in botsing was gekomen met een vrachtauto. Hierbij kwam de l>e- stuurder van de auto, de 26-jarige pas gehuwde chauffeur W. Langen uit Barger-Oosterveld om het leven. Van de treinpassagiers werd nie mand gewond. De onbewaakte overweg bevindt zich vóór de brug. De trein is over de brug doorgeschoten en pas daarna naast de spoorbaan terechtgekomen. De vrachtauto was niet geladen. Men neemt aan dat het ongeluk veel ernstiger zou zijn verlopen, als de vrachtauto (bestemd voor het ver voer van zand) was geladen geweest. De mogelijkheid bestaat dat de trein dan van de rails op de brug in het Oranjekanaal was terecht gekomen. Het eerste 'treinstel staat op eeu wei- Drie miljoen stemmen tegen Duitse troepen op Engelse bodem Met grote meerderheid is op het congres van de T.U.C. (Trade Union Congress) éen gezamenlijke verkla ring van T.U.C. en van de Britse labonrparty over de defensie goedge keurd. Verworpen werden twee resoluties van Frank Cousins, de leider van de transportarbeiders, waarbij werd aangedrongen op unilaterale afschaf fing van kernwapens en op verwijde ring van de polarisbases in Enge land. De resolutie waarbij goedkeuring werd gegeven aan de T.lkC.-laboui defensieverklaring, werd aangeno men met 5.733.000 stemmen vóór en 2.003.000 stemmen tegen. Een resolutie tegen de- aanwezigheid van Duitse troepen op Britse bodem werd aangenomen met 4.167.000 te gen 3.519.000 stemmen. land, dwars op de andere delen van de trein. De trein, een zogenaamde „blauwe engel", was om 11.20 uur uit Emmen vertrokken. In verband met het spoorweg-onge val werd het spoorwegverkeer tussen beide plaatsen met bussen onderhou- treinverkeer, zo hebben de Nederlandse Spoorwegen meegedeeld, weer geheel normaal zijn. Een grote oliemaatschappij heeft in Den Haag vijf mobiele verkeersscho len in bruikleen overgedragen aan het verbond voor veilig verkeer. El ke school omvat een trekker-woon wagen voor twee instructeurs en een aanhangwagen met lesmateriaalbe staande uit hekken, trapauto's, fiet sen, verkeersborden en echte ver keerslichten. Met dit materiaal kan een verkeersplein van minstens S0 x SO meter met alle gewenste ver keerssituaties worden gevormd. Het is de bedoeling de leerlingen van de derde en hogere klassen van de lage re scholen zoveel mogelijk praktische lessen te geven. Grieks stoomschip in moeilijkheden bij Den Helder Donderdagavond om ongeveer zeven uur is het Griekse stoomschip Anglia in een positie drie mijl ten zuiden van het lichtschip Texel, dwars van Den Helder in moeiiykheden komen te verkeren. Het schip meldde dat het zich in een westerstorm bevindt en dai-fes^weeltpifrëden niet de stuurinrichting heeft. Aangezien de wind uit het westen komt, is het ge vaar niet denkbeeldig, dat de Anglia vastloopt op de daar gelegen gevaar lijke Haaksgronden. BRAZILIË HEEFT WEER EEN PRESIDENT Joao Goulart is donderdag beëdigd als president van Brazilië, maar dan in hoedanigheid van representatief staatshoofd zonder werkelijke be voegdheden, waarmee een einde is gemaakt een politieke crisis van 13 dagen die het land in een burgeröor- Iog dreigde te storten. De militaire leiders die tegen Gou lart waren gekant wegens diens link se sympathieën, verklaarden zich akkoord met zijn installatie, toen het congres de grondwet in die zin wij zigde dat de president niet langer de uitvoerende macht zou zijn, maar dat deze aan een premier zou worden overgedragen. Het zoeken naar een kandidaat voor het premierschap kan tot een nieuwe crisis aanleiding geven. „IETS MEER ONTSPANNEN" Nehroe's argumenten maakten indruk Diplomatieke waarnemers in Moskou nemen aan dat premier Nildta Kroesjtsjew zich bereid heeft verklaard op zijn minst ...is het 25 jaar geleden, dat de verloving werd bekendge maakt van prinses Juliana en prins Bernhai'd Leopold Frie- drich Eberhard Julius Kurt Karl Gottfried Peter von Lip- pe Biesterfeld. ....is het 150 jaar geleden, dat de Nederlandse landschap schilder en lithograaf Jacobus Pelgrom te Amsterdam werd geboren. Pelgrom was onder meer werkzaam te Ooster beek, Zaandam, Zutphen, Arn hem en Middelburg. VVVVV^*^W\^^'WVV^^^'VW^ MOEILIJKHEDEN ROND „CIJNSGRONDEN" Vergoedingen voor te ontruimen woningen te laag geacht iu principe om met president aan de conferentieta- fel te zitten om zo het dreigende oorlogsgevaar te pogen af te wenden. Dit werd gezegd nadat Kroesjtsjew gedurende twee-en-een-half uur met zijn Indiase ambtgenoot, Jawaharlal Nehroe, Had gesproken over de hui dige internationale crisis. Nehroe was woensdag in Moskou aangekomen waar hij Kroesjtsjew de boodschap van de niet-verbonden lan den die in Belgrado hebben verga derd, overhandigde. Volgens Indiase zegslieden was de sfeer tijdens de besprekingen van donderdag „iets meer ontspannen" dan eergisteren. Het gesprek tussen beide premiers, aldus de zegslieden, ging uitsluitend over internationale problemen als ontwapening, Duitsland, Berlijn en de kernproeven. Indruk De Russische econoom Alexei Kosy- gin en de minister van buitenlandse zaken, Andrei Gromiko, waren bij het onderhoud aanwezig,, terwijl al leen Kroesjtsjew en Nehroe spraken. Diplomatieke zegslieden menen dat Nehroe's voorstel inzake een top conferentie tussen de grote twee en zijn uitspraak dat iets moet worden gedaan om een einde te maken aan de verslechtering in de betrekkingen tussen oost en west, indruk op Kroesjtsjew hebben gemaakt. Onder de bewoners van de zes tien woningen in de buurtschap „Zeven huisjes" langs het kanaal van Terneuzen naar Sluiskil heerst sedert enkele dagen een onrustige stemming en een gevoel van machteloos heid. Een ambtenaar van rijks waterstaat heeft de bewoners van de buurtschap namelijk mondeling aangezegd, dat in april van het volgend jaar dus over 7 maanden de elek triciteit en de waterleiding zal worden afgesloten, met andere woorden, dat de bewoners tegen die tijd hun woningen moeten hebben ontruimd. Verder heeft deze waterstaatsambtenaar de bewoners medegedeeld, welk bedrag hen hoogstwaarschijn lijk zal worden uitgekeerd als vergoeding voor de woniug, die zij moeten ontruimen wegens de kanaalverbreding. De bewoners van de „Zeven huisjes" zijn vooral teleurgesteld over het feit, dat hun woningen aan de kanaalzijde veel lager onge veer 50 procent zijn gewaar deerd, dan de woningen achter de rijkswaterleiding. Zij zijn ook verbolgen over het feit, dat de ambtenaar van rijkswater staat de mededelingen overdag kwam doen, terwijl de gezins hoofden elders aan het werk waren. Verder is er een gevoel van machte loosheid ontstaan, omdat hen de rechtsgronden ontbreken om te pro cederen, daar hun woningen op de zo langzamerhand berucht geworden „Cijnsgronden" staan. Zodoende we ten de „Zeven huisjes'-bewoners eigenlijk niet wat hen te doen staat. Toch zullen zij iets moeten doen, daar in hun geval de komende zeven maanden angstig vlug- voorbij zullen zijn. Naar wij van enkele bewoners van het buurtschap vernamen, zijn de vergoedingen aan de z.g. „eigen- gronders" achter de rijkswater leiding vrij redelijk te noemen en in ieder geval zodanig, dat aan nieuwbouw elders kan worden ge dacht. Er werden bedragen ge noemd, variërend van negen tot dertienduizend gulden. De bedra gen, die de bewoners van de „Ze ven huisjes" voorlopig zijn toege zegd, liggen gemiddeld rond vier a vijfduizend gulden. Er zijn en kele uitschieters, zoals voor een geheel vervallen woning negen honderd gulden en voor de beste woning in het rijtje: achtduizend gulden. Van deze basiswaarden zal volgens de zegsman van rijkswaterstaat een bedrag van 25 worden afgetrok ken, omdat de grond waarop de wo ningen staan, eigendom is van de Domeinen. Dat is logisch, zeggen de gedupeerde bewoners. Het discrimi- (Zie slot pag. 5 kol. 2) David Ben Goerion geen premier van nieuw kabinet David Ben Goerion heeft donderdag president Itsjak Ben Zwi medege deeld dat hij onder de huidige om standigheden geen nieuw kabinet kan vormen. In zijn brief aan het staatshoofd schreef hij zijn besluit te hebben ge nomen „voor het welzijn van het land". Ben Goerion was woensdag door Ben Zwi aangezocht een nieuwe regering te formeren, maar vroeg bedenktijd tot het secretariaat van zijn partij, de Mapai, zou hebben vergaderd. (Van onze correspondent) De staking van buitenlandse arbei ders in Almelo is thans geheel ten einde. Donderdagavond hebben 24 Spanjaarden besloten dat zij vrijdag naar hun vaderland zullen terugke ren. De reiskosten zullen door het bedryf waarin zy werken, de Kon. Textielfabriek Nijverdal ten Cate N.V. worden vergoed. De overige 61 Spaanse werknemers in deze fabriek gaan onmiddellijk weer aan het werk Zoals gemeld, hebben de Italianen In genoemd bedrijf reeds woensdag avond. resp. donderdag'mö'rgëh werk hervat. ftdHtli IjK Vergeleken met tegenwoordig was het vroeger bij de militaire mu ziekkorpsen een rustige bedoe ning. Met ieders instemming werd „Turf in je ransel, want stro dat is geen mode meer" geblazen. Thans echter is turf uit de tijd en er is in het jaar 1961 een jong korps, dat zelfs zijn toevlucht heeft genomen tot gesyncopeerde heiligen: in plaats van de oude parademars der negen tiende eeuwse grenadiers spelen de luchtmachtmuzikanten het uit Ame rika overgewaaide „When the saints go marchin' in". Dat is wel heel wat anders dan de plechtige vaderlandse turf. en daarom heeft het comité van Verenigde Chefs van Staven een or der uitgevaardigd, waarin stelling werd genomen te gen de „saints" en gekozen werd vóór de turf. De order deelde namelijk mede, dat op taptoes geen swingmarsen mogen worden ge speeld, een besluit dat werd gemoti veerd met de mededeling, dat een taptoe een militaire aangelegenheid is, waarbij militaire muziek hoort. Mït deze order werd zo mag men wel zeggen een gene- raalsltnuppel in het hoenderhok der moderne militaire muziek ge gooid. Met als gevolg zelfs insubor dinatie: de luchtmachtkapel speelde tijdens de laatste dag van de Taptoe Delft klandestien (maar wel hoor baar) tóch „When the saints go marchin' in", omdat het een lieve lingsstuk van hun dirigent was. En deze kapitein nu was juist op deze dag jarig. Het publiek juichte en riep „bis", daarmee te kennen ge vend dat de „Saint" hoger in zijn gunst stond dan de turf. Met dit alles werd de zaak nog erger, want zo meldde deze week onze Haagse re dacteur: „De legerleiding neemt deze zaak hoog op!" In deze kwestie komen globaal gezien twee standpunten naar voren, dat van de Chefs van Sta ven en dat van de luchtmachtmuzi kanten. Wat de Iaatsten betreft moet worden erkend, dat zij opzettelijk een order hebben overtreden. Weliswaar in de wat opgewekte, plezierige sfeer van de laatste taptoe-avond in Delft en met de kennelijke opzet hun ka pelmeester in de bloemetjes te zetten, maar niettemin: er werd een order overtreden. En dat gebeurde boven dien min of meer uitdagend, omdat binnenskamers al het nodige over de order was te doen geweest. Men zag er zelfs een rivaliteitsstrijd in tus sen twee dirigenten. Hoe dan ook: een dergelijke overtreding is niet goed te praten en het is begrijpelijk, dat men in bepaalde militaire krin gen daarover niet ïs te spreken. Hoe veel sympathie de luchtmachtkapel ook uit het gehele land ontvangen moge, men kan er niet onderuit vast te stellen dat de muzikanten ver keerd hebben gehandeld. Maar nu het standpunt van de Chefs van Staven, zoals dat in de omstreden order tot uitdruk king kwam. Wij moeten erkennen hoewel geenszins een bewonderaar van gesyncopeerde muziek het on begrijpelijk te vinden, dat in deze tijd zulk een maatregel kan worden ge nomen. De militaire muziek evolu eert, zoals alles op deze wereld, en het is zinloos te veronderstellen, dat een ongewenst-geachte ontwikkeling kan worden tegengehouden. En het is toch wel duidelijk, dat de tijd van „Alte Kameraden" voorbij is. Jarenlang heeft in Nederland dc militaire muziek onder invloed gestaan van het strakke Duitse voorbeeld en pas na 1945 begon er plaats te komen voor éen andere stijl, voornamelijk geïnspireerd door de Engelse blaasmuziek. De luchtmacht kapel nu gaat weer verder: onder in vloed van Amerikaanse korpsen kwam zij met gesyncopeerde muziek voor de dag. die bovendien bij de luisteraars bijzonder goed aansloeg. Toegegeven: liet is een heel andere stijl dan „Turf in je ransel", niet alleen door de verschillende ont staansperioden, maar ook omdat er sprake is van een groot verschil in mentaliteit. Wanneer men bijvoor beeld de omstreden „Saints" verge lijkt met de „Tui-f" of de „Alte Ka meraden", dan moet men onwille keurig aan het verhaal denken, dat na de oorlog de ronde deed over de Amerikaanse soldaat, die bij zijn ge- geraal een jeep leent. Hij komt bin nen en vraagt: „Hé generaal, ik kan de jeep toch wel meenemen?" Een Engelse officier, bezoeker van de ge neraal, hoort dat en informeert ont steld of het altijd zo toegaat in het leger van de V. S. De generaal op zijn beurt vraagt verwonderd: „De man is toch beleefd? Meestal neemt hij de jeep mee zonder het te vra gen De Engelse officier uit dit verhaal zou waarschijnlijk in zijn nopjes zijn met de order van de Chefs van Sta ven. Maar aldus zou hij evenals do Nederlandse legerleiding een eenzij dige opvatting nog altijd geïnspi reerd op 't negentiende-eeuwse Prui sische model verheffen tot een al leenzaligmakende leer en afwijkingen als ketterij brandmerken. De omstre den order heeft, geloven wij, helaas veel weg van een „rechtsomkeert". Zoals de Gelderlander schreef: „De militaire muziek stevent recht op Bronbeek af. Daar kunnen de muzi kanten dan naar hartelust Turf-in- je-ransel en de hele rataplan en hoempa van de schutterij blazen on der het devies: de oudjes doen het nog- best". n

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1