VVV-PZC wandeling al 564 tippelaars Duyvis 169 TUBES VARKENS HADDEN HET WARM OP KEURING IN GOES WILLEMSE WON IN CANADA SANDWICH SPREAD 1^- NU 00K IN FRANSE VRACHTWAGEN REED BIJ SLOEDAM IN BIETENVELD PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 31 AUGUSTUS 1961 ONDER ZEELANDS HOGE LUCHTEN LANGS ZEELANDS RIJKE VRUCHTEN Zaterdag 2 september 1961 in Goes De grote dag voor de wandelsportliefhebbers nadert: zater dag gaat de tweede V.V.V.P.Z.C.-wandelttocht van start langs de Bevelundse boomgaarden. Belangstelling is er ge noeg voor deze wandeling. Op 26 augustus hadden zich al 564 deelnemers aangemeld, zodat de verwachting gerecht vaardigd is, dat opnieuw rond 1000 tippelaars zullen genieten van de schoonheid van de Bevelandse bongerds. Op dit ogenblik zijn het nog niet de wandelaars, maar de organisatoren, die zich het vuur uit de sloffen lopen. Er is héél wat te regelen voor de vier of vijf uur, dat de wandelaars op pad zullen zijn. Inmiddels hebben zich al meer dan 25 groepen aangemeld: drie voor de 25 km, zes voor de 15 km, 10 voor de 12 km en 5 voor de 5 km. He inschrijfbureau wordt ondergebracht in de Twentsche Bank op de Grote Markt. De start van de honderden wande laars is eveneens op de Grote Markt, maar de finish is het westelijk deel van de Beestenmarkt. De prijzen worden uitge reikt in „de Prins van Oranje" in de Nieuwstraat, waar tevens kleedgelegenheid is. De deelnemers aan de 15 en 25 km treden om 14.15 uur aan op de Grote Markt. Een kwartier later valt het startschot. De drumband van de „Oranje Garde" uit Klundert zal de tip pelaars uitgeleide doen. De 5- en 10-km-wandelaars treden aan om kwart voor drie. Zij worden een kwartier later „wegge schoten". Hierbij zal de jeugddrumband van „Hosanna" voor de muzikale opluistering zorgen. Inschrijfformulier: Naam Woonplaats wenst deel te nemen metpersonen aan de tocht over ......km. Waarde van deze door de P.Z.G'. beschikbaar gestelde bon 0,50 per persoon geldig tot en met I september a.s. Afstanden: 5 kmminimum leeftijd 6 jaar. 10 kmminimum leeftijd 10 jaar. 15 kmminimum leeftijd 12 jaar 25 kmminimum leeftijd 14 jaar. Inschrijfgeld: Inschrijfgeld tot en met 15 jaat^-bed^aagfc .1 l— Inschrijfgeld vanaf 16 jaar bedraagt f 1,25. HIEROP IS TEGEN INLEVERING-VAN BOVENSTAANDE BON SLECHTS EENMAAL f 0,50 VERLAGING VAN TOEPASSING PER PERSOON (zie geldigheidsduur). Inschrijf adres J. van de Parel, Schoolstraat 51, Kruiningen. Inschrijving uitsluitend schriftelijk, terwijl wordt ver zocht het verschuldigde bedrag in losse postzegels bij" te sluiten of per postwissel te voldoen. Niet betaalde inschrijvingen worden terzijde gelegd. Op de dag van de tocht kan nog van 13.00 uur af worden ingeschreven in het inschrijfbureau, gevestigd in de Twent sche Bank. Bewondering van jeugd voor de biggetjes Tijdens dc dinsdag in Goes gehouden provinciale vartensfokdag zorgden tien tallen Zeeuwse varkens voor een aardig kijkspel voor de jeugd. Mei name de af stammelingen (biggen) werden bewon derd door de jeugd. De varkens hadden het meeste last van de warmte, maar ondanks dat lieten zij zich geduldig keu ren. Dc uitslag was: Beren, geboren voor 1 febr. l!)5i) (vet): la Harold, cig. O. Hermans-Ryckaert, IJzendijke. lb Bennie, eig. A. C. Auden- aerdt. Axel. 2a Leon, eig. R. C. Jansen. Waterlandkerkje. 2b Lein. cig. W. de Buck, Colijnsplaat. Beren, geboren vanaf 1 februari 1953— 31 okt. 1959 (vel): la Oskar. eig. B. de Meyere-v. d. Abeele, Eetle. lb Otto, eig. varkensfokvereniging Walcheren. 2a Christ, cig. .4. J. Crombeen. Klooster- zande. 2b Hub. eig. H. v. d. Bossche. Bier vliet. Beren geboren 1 nov. 1959—30 april 1960 (vet): 1. Adjudant, eig. G. Noorthoek, A. .1. Polder. 2 Frits* eig. B. de Meyere-v. d. Abeele, 3 Frits, eig. A .Raas. 's-Heeren- lioek. Beren, geboren 1 tnei 1960-31 aug. 1960 (vet): 1. Castro, eig. A. C. AudenaerdL Axel, 2a Bosman, eig. varkensfokvereni ging Walcheren, 2b Olaf, eig. L. v. d. Sluis. A. J. Polder, 3 Broer, eig. A. J. Crombeen, 3b Arko. eig. W. de Buek. Beren. geb. 1 sept, 1960-15 jan. 1961 (vet), la Gijs, oig. I. Goudzwaard. A. J. Polder, lb Aram, eig. J. Pieters. St. Jansteen, 2a. Landrost. eig. varkensfokver. Schouwen- Duiveland, 2b Friso, eig. J. de Bruine, St. Laurens, 2e Christ, eig. G. Noorthoek, 3f Peter. eig. B. de Meijerev. d. Abeele. Beren, geboren 16 jan. 1961-30 apr. 1961 (vei): 2 dier van F. v. d. Waart. St. Jansteen. Gedekte sterzeugen, geboren voor 1959 (vet): l. Aagje. eig. Iz. de Buck. Grgps- kerke, geboren in 1959: la Jacquelien, eig. A. Schout. St. Jansteen. 2b Karla, eig. G. Noorthoek. 3a. Odith, eig. F. v. d. Waart, St. Jansteen, 3b Astrld, eig. J. Bonte. Koewacht, geboren In I960: 1 Joli, eig. J de Bruine, St. Laurens. Gedekte zeugen, geboren in 1933 (vet): 1 Trees. eig. A. Gefdof. Oostkapelle, 2a Olga, cig. R. P. Meïcns, Eede, 2b Oldien, eig. idem. 3 Alie. eig. J. Wouters. Gapin- ge, geboren in 1959 tot 10 juli: la Hen- riette, eig. W. de Buck, lb Prina. eig. J. de Bruine. 2a Mattie, eig. J. Poppe, Sou burg, 2b Bertha, eig. J. Cevaal, Middel burg, 2c Irene, eig. W. de Buck, 51: 2d. Martha, eig. J. Poppe, Souburg, 3a. Peltje, eig. J. de Bruine. 3b Martha, L. Verhage, Koudekerke, 3e Astrid. eig, A, de Nooyer, Gapinge. 3d. Betty, eig, A. Schout, St. Jansteen, geboren 'vanaf 11 juli tot 31 jan. 1960: la. Olga, eig. J. Segers. Clingc, lb Gravin, J. M. Ferket, Clinge, le. Olga, eig. H. van Dorsselaar, Koewacht, 2a. Beatrix, eng. O. Hermans- Ryckaert. 2b. Julette, eig. J. de Bruine. 2e Gratia eig. J. M. Ferket, geboren 1 febr. tot 31 juli 4960: la. Joli. eig. J. de Bruine, lb Olga. eig. W. J. de Schipper. Koudekerke. Ie Liza. eig. VV. de Buek. 2a: Brigitta, eig. F. v. d. Waart. 2b Mat tie, eig. O. Hermans-Ryckaert. 2c. Mal- 'vina, eig. A- Malhaars, Aagtekerke, 3a Marjo, eig. O. Hermans. 3b Leli, eig. W. de Buck, geboren 1 aug,-31 dee. 1960: la dier, J, Hermans. Souburg, lb dier G. Noorthoek. 1 c dier van I. de Buck. Grijpskerke, 2a dier. G. Noorthoek, 2b dier J. Hermans, 2e dier W. de Buck. 3a dier P. R. Mclens. 3b dier W. de Buck Sterzeugen met biggen, zeugen, geb. v, 1 jan. 1959 (vet): la Chanta. eig. H. Va- lent, St. Jansteen. lb: Henrietta eig. O. Hermans, 2a. Netta, eig. wed. C. Reyns, St. Jansteen, 2b Sara, eig. J. v. d. Waart. Zeugeh met biggen, zeugen geb. in 1958: Greta Anderson snelste vrouw De Nederlandse lange-afstandzwem mer Herman Willemse, heeft dinsdag de nationale Canadese zwemwed strijd, die over 15 myl ging, gewon nen. Hij liet een tijd afdrukken van 6 uur en 51,4 min. De 27-jarige Utrechtse onderwijzer won hiermee de hoofdprijs van 6000 dollar. Tweede werd de Amerikaan Tom Park uit Lakewood, Californië, die 2500 dollar won. Als derde eindigde de Deens-Amerikaanse zwemster Greta Anderson. De zwemster won hiermee een prijs van 1500 dollar. Zij won nogmaals 1500 dollar omdat zij de eerste vrouw was die door de finish ging. Cliff Lumbsdon, die als favoriet bij deze wedstrijd gold, ein digde als vierde. De Nederlandse zwemmer, die in een uitstekende conditie verkeerde, klom even fris als hij begonnen was aan wal, in schrille tegenstelling tot de negenendertig andere deelnemers, die soms volkomen uitgeput de finish bereikten. Deze zwemmarathon werd in het meer van Ontario gehouden. Zeeuwse ambtenaren op contactdag in Haarlem Om half negen vanmorgen is in Haarlem de vyftiende interprovincia le contactdag voor ambtenaren ge opend. Zeeuwse ambtenaren van de provinciale griffie en van waterstaat zijn hier met ambtenaren, werkzaam bij de provinciale diensten in de an dere provincies, te gast. Op het programma staan sportwed strijden en excursies. De dag wordt besloten met een bijeenkomst, waar op de commissaris van de koningin in de provincie Noord-Holland een toespraak zal houden. De gehele dag zijn er voetbal- en at letiekwedstrijden iil de „Heemsteed- se sportparken". Excursies voeren de ambtenaren onder meer naar de om geving van Haarlem, Amsterdam en Schiphol. In het Concertgebouw te Haarlem I volgt vanavond een non-stop cabaret- j programma, waaraan bekende radio- i artiesten hun medewerking verlenen. Sdjolingsdagen in B. o. Z. voor gezinsverzorgsters Woensdag 30 en donderdag 31 augus tus worden in net recreatiecentrum „De Kloof" bij Bergen op Zoom de jaarlijkse scholingsdagen van de pro vinciale diaconale commissie der Ned. herv. kerk in Zeeland gehouden en wel voor de sectie maatschappelijk werk en gezinsverzorging. Dinsdag avond kwamen reeds een aantal gé- zinsverzorgsters met hun helpsters te Bergen op Zoom aan. In totaal zullen een zeventigtal dames aan 'de ze scholingsdagen deelnemen. Vanmorgen óm half tien is de officië le opening door de directeur van het maatschappelijke werk in Zeeland ds. H. M. Strating uit Goes. Deze zal een lezing houden getiteld: „Wordt vervolgd..." Woensdagmiddag wor den er wandelingen gemaakt door bos en hei in de omgeving, 's Avonds bestaat er een vrije deelname aan een ontspanningsavond met volks dansen, die onder leiding staat van wika D. E. Hiensch uit Goes. Don derdagmorgen is er nog een lezing door mej. D. van Hof uit Middelburg over het onderwerp: „Opvoedings moeilijkheden met kinderen" en 's middags zal een tocht worden ge maakt naar Roosendaal met een be zoek aan de Liga-fabrieken. (Advertentie) 1: Anja, eig. VV. de Buck, 2a. Oda, eig. J. Hermans. 2b. Jolanda. eig. L. Ver hage. geboren in 1959, 1 Talia, eig. J. v. Sluijs, Zoutelande. 3a Paulien, eig. J. de Bruine, 3b: Hennic, eig. W. de Buck. Paula. eig. A. Geldof. Oostkapelle. geb. in 1960: 1. Arabrella, cig. P. Lous, Oost kapelle, 2 Otilde, eig. P. J. Poppe. Lopers, geb. 1 jan. 1961-15 febr. 1961 (vet): la dier van J. de Bruine, lb dier id. lc dier id. 2a, dier id. 2b id. 2c dier J. van Sluijs, 3a. b en c: dieren O. Her mans, geboren 16 febr.-15 april: dier van H. A. van Dorsselaar, lb dier G. Noort hoek, lc jd, 2a dier II, van Dorsselaar, 2b dier A. Schout, dier P. Lous. Bedfijfscollecties, bestaande uit drie ze ven van een jaar en ouder (vet) la. O. Hermans, 2a cti 2b W. de Buck, 3a, O. Hermans en 3 b P. R. Melens. Pietrainvarkens: beren, geb. voor 1 juni 1060 (vet) 2 Flap. eig. pietrainvarkens- fok. „Zeeland". 3 Basiel, eigendom id. geb. van 1 juni tot 31 dec. 1960: la. Jardin. eig, id. lb Leopold, F. de Dob- belaere, geb. 1 jan. 19G1 tot 10 mei 1961: la, b en c dieren van P. J. dèn Hamer, Axel. 2 id. 3a en b id. Gedekte sterzeugen: L. Hilda, eig. id. gedtkte zeugen, geb. voor 1 Jan. 1939: 1 Alpha. F. de Dobbelncre, geb. in 19Sy: 1 Judith, H. P. J. de Nijs, lb: Hermicn, eig. P. J. den Hamer. 3a Gerda. eig P J. den Hamer, 3b Astrid. eig. AV. Koot- stra. Waarde: geb. 1 Jan. 1960—31 juli I960 la. Judith eig. F. de Dobbelaere, la. Jacqueline, eig. id. 3a. Justina 2, cig, H. de Nijs. 3b Jacqueline, eig. A. de Nooyer, Gapinge. Lopers, geb. l jan. 1961—5 april 1961: 1 dier H. de Nijs, 2 dier eig, id. lopers, geboren 16 apriI-22 juni: 1: zes dieren, P. J. den Hamer. Voor parelwitte tanden pill!l!ll(l!lllllll!lli!lllllll!l!ll!!lllllll!!l!!lllllll!!!!Iti!lllll!lilliill!!llllllip j A.K.F.-fabriek te Goes is thans onder dak De kolossale fabriekshal van p 3 de Apparaten- en Ketelfabriek =j s Den Haag langs hét kanaal te 3 Goes is woensdag: onder dak ee gekomen. 3 Het zal thans niet lang meer 3 duren, voor de eerste van de vijfhonderd arbeiders het werk H in de fabriek kunnen aanvan- gen. De A.K.F.-hal, die bestaat p uit Engelse vliegtuighangars, H heeft een lengte van 220 meter, een breedte van ruim 80 meter ie en een hoogte van bijna 20 3 p meter. In de fabriek zullen ap- paraten worden vervaardigd p voor de chemische industrie. liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM Puzzel-oriëntatierit M.A.C. „De Zeeuwen" Zaterdag 2 september a.s. organi seert de M.A.C. „De Zeeuwen" een puzzel-oriëntatierit voor alle voer tuigen. De lengte van de rit be draagt ongeveer 43 kilometer. De gemiddelde snelheid voor auto's, mo toren en scooters is vastgesteld op 30 km en voor bromfietsen op 24 km per uur. Start en finish zijn bij ho tel Walcheren te Koudekerke, waar men van zes tot half zeven 's avonds kan inschrijven voor deze rit. De eerste rijder start om half zeven. Voor iedere deelnemer is er een ver rassing. Prominente zwemmers in Ronde van Sas van Gent Reeds 104 deelnemers Do Sasse zwem- en poloclub „De Bruinvis" organiseert zaterdag te Sas van Gent voor de 27ste maal de traditionele Ronde van Sas. Deze langebaanwedstrijd, die liet zwent- seizoen praktisch besluit, staat nog steeds in het middelpunt van de be langstelling bij Nederlands grootste zwemmers. Deze Ronde van Sas telt namelijk mee voor de zwemkroniek- wisselbekers (de beste tijd over 10 kilometer totaal gemaakt in wed strijden van 2 en 3 kilometer tijdens het zomerseizoen). Dat Sas van Gent belangstelling wekt bij de kansheb bers komt omdat het inderdaad de kans geeft de laatste kilometers van deze 10 kilometers vol te maken, om te proberen nog iets aan de tijd af te dingen. Reeds 104 deelnemers, 41. dames en 64 beren hebben voor dit evenement, waarmee de kermis- week geopend wordt, ingeschreven. Bij de dames valt de Inschrijving te gen, d.w.z. dat slechts weinig zwem sterren op de langebaan hebben to eschreven. Erica Terpstra van H. 1. cn P. C. uit Den Haag is dan ook de grootste kanshebster voor de eer ste plaats bij de dames. Van den Akker, de winnaar van de twee vorige jaren, is weer van de partij. De koploper voor de zwem- kroniek wisselbeker bij de heren, J. jering van de zwemvereniging Tiel, gaat .ook van stait. Naast de strijd onder dc groten is er nog de Zeeuwse strijd voor de Zeeuwse wisselbekers. Was het vo rig bij de dames M. Kingmans van „Luctor", Middelburg die de eerste plaats bezette, dit jaar zal zij zeker zware tegenstand 'ondervinden van haar clubgenote De Visser en van mej. Van den Heuvel van „Schelde- stroom", Breskcns. Bij de heren was T. Vervoorn vorig jaar de winnaar Zaterdag zal uitgemaakt worden of zijn clubgenoot Volwerk of Michiel de Pooter van „De Schelde" te Ter- neuzen Vervoorn van zijn plaats kunnen stoten. (Advertentie) Heerlijk op toast en beschuit, fijn op vleeswaren, handlij bij pich-ntcks Duyvis Sandwich Spread. WOENSDAGOCHTEND VROEG Chauffeur merkte bocht te laat op In de nacht van dinsdag op woensdag is een grote Franse vrachtwagen geladen met vijf ton vis bij de Sloe- dam van de weg geraakt en via een sloot in een bietenveld terecht ge komen, waar het gevaarte kantel de. De bestuurder van de vracht auto, de Fransman H. uit Boulogne sur Mer en twee Belgische lifters kwamen met de schrik vrij. Het ongeluk gebeurde rond vier uur in de ochtend, toen de chauffeur van de vrachtwagen, die van Cux- haven op weg was naar Boulogne sur Mer, aan het einde van de Sloe- dam te laat de bocht opmerkte. In plaats van naar links te gaan schoot de vrachtwagen bij het Met pratix cocktail-vork je* l KERKNIEUWS Bevestiging en intrede ds. W. Kats te Goes Woensdagavond werd in de Wester- kerk te Goes bevestigd de gerefor meerd predikant ds. W. Kats uit Tiel. Voor deze dienst waarvoor de gemeente in grote getale was opge komen, bestond ook grote belangstel ling van talrijke kerkelijke en bur gerlijke vertegenwoordigers. Ds. E. Jansen, plaatselijk predikant, bevestigde de nieuwe predikant. De tekst voor de prediking was „Maar wij hebben deze schat in, aarden vu- tcn zodat de kracht, die alles te bo ven gaat van God is cn niet van ons". Na de bevestiging zong de gemeen te de nieuwe predikant staande psalm 134 vers 3 toe. Na dc bevestiging deed ds. Kats in zijn nieuwe gemeente zijn intrede. De tekst voor zijn prediking was „Wij prediken een gekruisigde Chris tus". Voor het college van kerkvoogden en notabelen sprak de heer Bijl een woord van welkom. Namens de clas sis Goes werd de nieuwe predikant toegesproken door ds. J. van der Leek uit Kapelle. Ds. J. Karelse, pre dikant van de Evangelische gemeen te sprak woorden van welkom na mens de plaatselijke predikanten. Als afgevaardigde van de Ger. Kerk uit Tiel sprak de heer Van der Hhm ds. Kats toe. Waarnemend .burge meester dr. J. W. Nooteboom richtte een kort woord namens de burgerlij ke overheid tot de nieuwe predikant. Franse monument rechtdoor, waar bij de wagen in de berm kwam en zes betonnen paaltjes omver reed. Vervolgens daverde de wagen over de sloot om in het bietenveld tot stilstand te komen. Hierbij werd de met een volledig koelsysteem uitge ruste vrachtwagen ter Avaarde van 2 ton, zwaar beschadigd. De lading vis (ca f 20.000) werd later op de ochtend in een andere wagen overgeladen voor verder vervoer naar Frankrijk. De beschadigde vrachtwagen, die eigendom is van de Hollandse groothandelaar G. uit Parijs, is per kraanwagen uit het bietenveld gesleept en naar een re latie van de heer G. te Yerseke ge bracht. Nagekomen advertentie. Heden overleed zacht en kalm, onze geliefde man en vader, be huwd- en grootvader, CORNELIS RIEMENS echtgenoot van PIETERNELLA DE NOOD, in de ouderdom van 69 jaar en 7 maanden. 's-Gra venpolder: Wed. P. Riemens de Nood. H. Nieuwdorp- Riemens C. Nieuwdprp. Waterlandkerkjc: E. de Nood- Riemens. C. dc Nood. Nieuwerkerk: J. Flikweert- Riemens. J. P. Flikweert. 's-Gra venpolder: C. de Korne- Riemens. L. de Korne En kleinkinderen. 's-Gi avenpolder. 30 augustus 1961. Koedijk. De begrafenis zal plaatsvinden op D.V. zaterdag 2 september a.s. des middags om 12 uur vanaf Verenigings gebouw „Ons Dorpsle ven".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 6