Wika's stichten na ontslag eigen centra Misdadige zwerftocht door drie landen DOOR RUZIE ONDERZOEK NAAR BELEID DIRECTEUR OVWERKERKS TOERISTEN WORDEN VERZORGD.... DONDERDAG 31 AUGUSTUS 1961 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 8 Conflict over „schipperswerk" VERKLARING NEDERLANDS HERVORMDE KERK (Van onze' Haagse redactie) Het ontslag, dat de Nederlands Hervormde Kerk heeft toege past op twee in haar dienst zijn de zogenaamde wika's, dat zijn werkers in kerkelijke arbeid, die in Driebergen zijn opgeleid, heeft geleid tot commentaren van de kant van de ontslagenen en nu ook tot een verklaring van het moderamen van de Generale Synode der Nederlands her vormde kerk. Het conflict, dat door sommigen in de hervormde kerk nog al hoog is opgenomen, vond zijn oorzaak in de mening van de wika's, dat het ker- kewerk onder de schippers van ka rakter dient te veranderen en in de door de hervormde kerk niet toelaat baar geachte wijze, waarop de wika's, buiten de kerk om, hebben getracht een nieuwe organisatie voor dit werk op te bouwen. In de verschillende ha venplaatsen worden in de kerkelijke centra bijeenkomsten voor de in die plaatsen vertoevende schippers geor ganiseerd. Die bijeenkomsten dragen een stichtelijk karakter, maar ook het amusement, waaraan schippers, die lang onderweg zijn, evenzeer be hoefte hebben of misschien nog meer dan anderen ontbreekt niet Het ligt voornamelijk aan de persoon lijkheid van de kerkelijke werker on der de schippers, of het juiste even wicht gevonden wordt. De raad voor de varende gemeente in Rotterdam, waaronder deze arbeid voor de schip- j pers valt, is van oordeel, dat er geen redenen voor klachten zijn en dat er dus geen behoefte aan verandering bestaat. Amusement De ontslagen wika's echter bewe ren, dat de schippers zelf verlan gen naar bijeenkomsten, waarin zij niet in diensten van een kerke lijk karakter betrokken worden, maar waarin hun in de. eerste plaats amusement geboden wordt. Recreatie en ontspanning moeten dus op de voorgrond staan. Een stichtelijk woord behoort aanvul ling te zijn. De wika's hebben zich niet bij de op vattingen van de raad voor de va rende gemeente, die allerminst afke rig is van het bieden van ontspan ning, -maar die. in de bijeenkomsten voor de schippers toch de sfeer van het pastorale werk wil handhaven, neergelegd. Zij zijn 'een actie begon nen voor het stichten van eigen cen tra, los van de Nederlands hervorm de kerk en van een algemeen karak ter, waarin het amusement voorop staat en het pastorale werk aan de beurt komt, als de schippers dit zelf wensen. Middelen De hervormde kerkheeft vooral bedenkingen tegen de wijze, waar op de wika's die bij de kerkelijke commissie voor bezwaren en ge schil een beroep tegen het hun door de kerk verleende ontslag hebben aangetekend, het conflict als daarvan gesproken kan worden trachten op te lossen en tegen de middelen, waarvan zij zich daarbij bedienen. Zij heeft nu de volgende verklaring gepu bliceerd: In enige dagbladen zijn kort geleden artikelen verschenen over een ver schil van mening dat ontstaan zou zijn tussen de raad voor de varende gemeente der Nederlands hervormde kerk en enkele in dienst der kerk 1 werkzame functionarissen voor jeugdvormings- en sociteitswerk on der de schippers. In deze artikelen werd de indruk gewekt, als zou de oorzaak van dit conflict gelegen zijn in een verschil in inzicht omtrent het karakter van het schipperswerk. Niet juist Het moderamen van de Generale Sy node der Nederlands hervormde kerk deelt mee, dat dit niet juist is, aan gezien de aanleiding tot de schorsing en het ontslag van genoemde functio narissen gelegen is in het feit dat zij, hoewel nog in dienst staande van de varende gemeente, hun medewerking hebben verleend aan de totstandko ming van een buitenkerkelijke stich ting, waarin zjj het werk, dat zij tot nu toe in opdracht van de kerk deden, willen voortzetten. Het moderamen meende evenals de varende gemeente dat dit niet kon worden toegestaan". Amsterdamse raad met balletvoorstel akkoord De totstandkoming van het Nationaal Ballet met als zetel Arasterdam staat ^ast. Unaniem besloot de hoofdstede lijke gemeenteraad gistermiddag b. en w. te machtigen In samenwerking met het rjjlt de stichting te bevorde ren tot exploitatie van een geconcen treerd ballet (een samenvoeging van het Nederlands Ballet in Den Haag en het Amsterdams Ballet te Amster dam) en daarvoor een subsidie te ver lenen van ten hoogste f 340.000. De regenrijlce augustusmaand heeft het merendeel van de vakantiegangers de Walcherse stranden reeds vroegtijdig doen verlaten. Dit, voor dit seizoen mogelijk laatste, zomerse xoeekje introduceerden op het strand bij Dishoek vier Bergen op Zoomse studenten „Le dernier cri" van de lierenbadmode. Het zekere voor het onzekere nemend, voorzagen de dame en heren zich van een regenscherm, dat juist in de afgelopen natte augustusdagen zoveel opgeld deed. Sprong naar de vrijheid dwars door het raam De student klopte aan bij de familie, die woonde op de eer- ste verdieping van een huis aan de Luckauerstrasse in M Oost-Berlijn. j= Hij vroeg of de familie Früh- M ling daar woonde. Dat bleek niet het geval te zijn, maar het kon de student niet zoveel schelen. Hij schoof snel langs de huisvrouw, rende naar het raam en sprong er pardoes doorheen. Hij landde veilig in. H West-Berlijn. De voorzijde van H het huis ligt in Oost-Berlijn. De vrouw stak vervolgens p baar hoofd door het gat in het raam en vertelde de Westber- lijners wat er gebeurd was. Op de begane grond aan deze straat hebben de Oostduïtsers" alle deuren en ramen dichtge- maakt met beton en stenen. |i mul AFRIKAANS OPPERBEVEL GESTICHT De landen van de conferentie van Casablanca hebben besloten een ..Afrikaans militair opperbevel" op te richten. In een communiqué dal werd uitgegeven aan liet eind van een tweedaagse zitting van de staatshoofden en ministers van bui tenlandse za'.rm van de zes Afri kaanse regeringen, werd gezegd dat het commando zou bestaan uit de stafchefs. Ook zou een permanente militaire staf van het commando, dat onder leiding van dc V.A.R. zou staan, worden opgericht. OP SCHOOL VOOR TROPISCHE LANDBOUW Zou met microfoons Geroddel gesprekken afluisteren (Van onze Haagse redactie). De minister van landbouw en vissery, mr. V. G. M. Marjjnen, heeft een com missie benoemd, die,, onder voorzitter schap van prof. J. M. Polak uit Wa- geningen, een onderzoek zal instellen naar het beleid van de directeur der rijks hogere school voor tropische landbouw in Deventer. Dit naar aan leiding van klachten, die waren bin nengekomen van leraren en leerlin gen. De voornaamste klacht is, dat de di recteur, dr. ir. N. H. van Harpen, in de laboratoria en weideplaatsen van de school microfoons zou hebben aan gelegd met het doel gesprekken af te luisteren. De commissie, die vandaag met de verhoren begint, heeft aan een tiental leraren een oproep doen uit gaan om voor de commissie te ver schijnen voor het geven van inlichtin gen. De moeilijkheden dateren al van 1955 af toen de heer Van Harpen werd benoemd in de plaats van de heer D. J. Duynhouwer, die met pen sioen ging. Vrijheid De heer Duynhouwer had op school een zeer persoonlijke en vrije sfeer geschapen, zodat ieder een kon doen waar hij zin in had. De heer Duynhouwer werd hier door uitermate populair, zowel bij de leraren als bij de leerlingen. De heer Van Harpen is echter van een geheel ander slag, een voor stander van orde en tucht. Na zijn benoeming begon hij met het nemen van maatregelen in die rich ting, die helemaal niet in de smaak vielen bij leraren en leerlingen. De verhouding werd gespannen en nadat één der leraren bij de directeur op het matje was geroepen, omdat hij iets had gedaan dat de heer Van Harpen niet beviel, begon het ge schrijf naar Den Haag. Vopo's hielden auto met Amerikanen vast Een kapitein van het Amerikaanse leger en drie sergeants-majoor zijn gisteren een uur in Oost-Berlijn vast gehouden, nadat een Oostberlynse politieman liun auto tot staan had gebracht door er met een gummi knuppel een ruit van in te 9laan. De Amerikaanse legerauto mocht niet verder rijden voordat een ma joor van het rode leger op het to neel was verschenen en drie zware Amerikaanse legertanks, vier pant serwagens, vier jeeps en een vracht auto met tien Amerikaanse soldaten in de buurt van de plaats, waar de auto was aangehouden, en op onge veer een meter afstand van de sec torgrens stellingen hadden ingeno men. Binnen een half uur. nadat de Amerikaanse tanks aan de sector grens waren verschenen, mocht de auto doorrijden. Mr. Luns naar New York De minister van buitenlandse zaken, mr. J. Luns, zal van 3 september tot midden oktober Je Now York de algemene vergadering van de Ver enigde Naties bijwonen. De sfeer werd nog meer gespannen toen de heer Van Harpen toestem ming kreeg voor de aanleg van een omroepsysteem in de school, zoals op vele middelbare scholen bestaat. Vol gens de heer Van Harpen zou hij aanvankelijk hebben gevraagd om eenaanvulling van de telefooncen trale, wat echter niet mogelijk bleek. Daarop vroeg hij om afgeschermde microfoons, die afluisteren dus niet mogelijk zouden maken. Dit werd geweigerd op grond van de hoge kos ten. Hierdoor ontstond op school het ge rucht, dat de directeur een spreek- en luïsterapparaat had laten aanleg gen met het doel gesprekken af te luisteren et» zo op de hoogte te bo men wie er kritiek leverde op zijn beleid en wat er over hem werd ge zegd. De heer Van Harpen 'ontkent echter het apparaat te gebruiken voor het afluisteren van gesprekken en noemt de bewering geroddel. Hij had de leraar, die beschouwd wordt als de gangmaker van de hetze, al enkele malen gezegd, dat er werd geroddeld, waarop deze leraar een brief schreef naar Den Haag. H.B.S.-leraren pleiten voor hun school De rijkslerarenvereniging heeft giste ren op de „Pietersberg" in Ooster beek haar algemene vergadering ge houden. De voorzitter, de heer A. F. J. Jacobs uit Leeuwarden, uitte in zyn ope ningstoespraak over diverse proble men zyn bezorgdheid, onder meer over het georganiseerd overleg en over het wetsontwerp tot regeling van het voortgezet ondenvys. Duidelijk, aldus de heer Jacobs, gaan de gedachten van, minister Cals uit naar het scheppen van een tehuis voor minder begaafde h.b.s.-ers en voor meer begaafde u.l.o.-leerlingen. Bedrijfsleven en onderwijs zullen ech ter geen genoegen nemen met het mindere. De h.b.s. als opleidingsinsti tuut mag men niet afbreken, daar dit schade aan de maatschappij zou toe brengen. Reeds jaren maakt de heer Jacobs zich zorgen over de bezoldiging van de leraren lichamelijke opvoeding. Het wordt hoog tijd, zo meende hij, dat hun bezoldiging gelijk wordt aan die van de andere leraren. De motie ven, dat hun studie en hun taak min der zouden zijn dan die van de andere leraren, gelden niet meer: hun voor opleiding is v.h.m.o. en de studieduur aan de instituten bedraagt daarna vier jaar. WINKELIER WERD GEDOOD Zeelieden beraamden op grote schaal overvallen Na bestudering van 160 pagi na's proces-verbaal uit Ham burg en na vele uren verhoor beeft de Haagse politie een overzicht gekregen van de han delingen van de 28-jarige Rot terdamse zeeman J. J. L., die op 25 juni in Hamburg bij een overval een winkelier heeft ge dood en daarna zes weken door Duitsland, Nederland en België heeft gezworven. Tenslotte werd hij begin augustus op het sta tion in Den Haag aangehouden. Zonder enige terughouding heeft L. verteld over zijn leven in de afgelopen maanden, waar mee liij zelfs de politiemannen vervuld lieeft van een steeds stijgende verbazing. Na zijn vrijlating in november 1960, na drie jaar in de gevangenis te heb ben gezeten, heeft L. al spoedig ge monsterd op een Zweeds schip, waar mee hij naar Amerika' ging. Aan boord trof hij als enige andere Ne- Midden tussen de lier en der verspreid liggende res ten van caissons ligt te Ouwerkerk aan de Weg van de Buitenlandse Pers een vriendelijk paviljoen, waar in de toekomst sportvissers, kampeerders en andere toeristen hun natje en hun droogje kunnen bekomen. Het stukje historische grond van het in 1953 zo ge kwelde dorp Ouwerkerk is door Staatsbosbeheer in enkele jaren getransformeerd in een aantrekkelijk recreatiegebied. Er wordt een modern kampeerterrein aangelegd. In de kreken, die het kolkende water na de sluiting- van liet dijkgat achterliet, huist een grote hoeveel heid paling en vlakbij kunnen zeehengelaars in de Oesterschelde terecht. Natuurliefhebbers vin den er strand- en zeevogels. Wie er zijn hart wil ophalen aan de watersport vindt daarvoor voldoen de gelegenheid en een heerlijk strandhoekje ligt er te wachten op zonaanbidders. Over dit alles heeft men op het terras, van het verzorgingspaviljoen een aantrekkelijk uitzicht. Wie op Duiveland in zijn vakantie wil varen, wande len, vissen of alleen maar rust zoekt, wordt verwe zen naar Ouwerkerk. Burgemeester A. A. van Eeten van de gemeente Duiveland had er het afgelopen sei zoen al velen zien komen. „Als het in de Westhoek toeristen regent, begin het hier te druppelen", zo verzekerde hij woensdag-middag de heer W. Bolijn, die vele genodigden bij de officiële opening van het verzorgingspaviljoen kon verwelkomen. Over de nu al verzekerde toeristische toekomst van dit unieke Duivelandse recreatie-oord werden nog heel wat vriendelijke woorden gesproken. Oud-bur gemeester J. Romeyn van de voormalige gemeente Ouwerkerk bood de eigenaar een foto aan van de dijksluiting. De heer G. W. Oskamp, directeur van de provinciale Zeeuwse V.V.V. stak zijn bewondering niet onder stoelen of banken en de heer J. van der Stolpe spre kend namens het waterschap „Schouwen-Duiveland" vond, dat het aantrekkelijke paviljoen heel goed past in de omgeving. Als laatste bood wethouder C. P. Kuijper van Duiveland de heer Bolijn zijn geluk wensen aan. In Ouwerkerk is men klaar om de toe risten te ontvangen... derlander de 25-jarige Amsterdam mer K. W. De mannen sloten vriend schap en vermoedelijk omdat zij alle bei een „verleden" hadden beraam den zij al spoedig misdadige plannen. Er zou een gewapende overval ge pleegd moeten worden. Een eerste poging werd ondernomen in Chicago. Zij hadden echter geen succes omdat zij niet aan wapens konden komen. Het schip voer terug naar Zweden, waar L. en W. afmonsterden. Zij reis den naar Stockholm waar zij een juwelier wilden overvallen. Onder zoek wees echter uit, dat alle Zweed se juweliers met zaken van enige om vang boven of achter hun winkel wo nen, wat de mannen te riskant von den. Het tweetal begaf zich daarop naar Hamburg, waar L. al enige ma len was geweest. Zij huurden voor 'n week een kamer in een hotel en be gonnen voorbereidingen te treffen voor een overval. Slachtoffer Een juwelier in de Gerhardstrasse werd uiteindelijk als slachtoffer uitgekozen. Een generale repetitie bij een juwelier in de buurt van het hotel mislukte en de mannen besloten niet naar hun hotel terug te keren. De nacht werd doorge bracht op een bankje in het park bij het station en de volgende morgen begonnen ze de tocht naar de Gerhardstrasse. Er was nie mand op dit vroege uur in de win kel. L. liep meteen langs een gor dijn naar het werkplaatsje achter de zaak. Onder bedreiging van een pistool hield de juwelier zich stil, waarop W. binnenkwam. Deze begon de juwelier met de gum miknuppel te bewerken en sloeg hem bewusteloos. Zij roofden twee por tefeuilles van de man, waarop plot seling enige klanten binnenkwamen. L. joeg deze onder bedreiging van zijn pistool naar buiten, waarop de beide overvallers de vlucht namen. L. wist te ontkomen, maar W. werd gepakt. Tijdens de vlucht werd L. van achteren besprongen door een man. L. gaf hem ongezien een slag, waardoor, naar zijn zeggen, het pistool zou zijn afgegaan. De man, een buurman-winkelier, werd gedood. Zwerftocht In de nacht liep L. van Hamburg langs de autobaan in de richting van Kiel, dat hij als lifter bereikte. Een dag later stal hij hier een fiets, keerde terug naar Hamburg en ging later door naar Hannover. Hier drong hij het station binnen en wist een vrouw een treinkaartje en geld af handig te maken door zich voor sta- tionspolitie uit te geven. Via Osnabriick, Munster en Gronau passeerde hij de Nederlandse grens, waarna hij een lift naar Amsterdam kreeg, 's Nachts lifte liy naar Bre da en vandaar naar Antwerpen. En kele pogingen om zonder geld in Brussel aan kleren te komen misluk ten, waarna hij op een gestolen fiets naar Rotterdam toog. Daar stal hij kleding, die bij in Den Haag ver kocht. AI spoedig slaagde bij erin opnieuw een party te stelen, die hij in het stationsdepot in bewaring gaf. By het afhalen van deze kleren is hij tenslotte aangehouden. Doden bij relletjes in Oran Gisteren heeft de politie in Orau met traangasbommen Europese betogers verspreid nadat in de Europese wyk drie Mohammedanen waren gedood en 25 personen gewond. Deze gewelddaden volgden op de be grafenis van mohammedaanse slachtoffers van de onlusten van maandag waarbij zes personen het leven lieten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 5