In Noordgouwe ontsloot mr. Wolf nieuwe openbare lagere school BILT Bewindsman maakte tocht door Zeeland SUNIL Zeeuwse Almanak MINISTER DE POUS BEZAG VELE ZEEUWSE PROBLEMEN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 31 AUGUSTUS 1961 LAATSTE OFFICIËLE DAAD IN ZEELAND.... Leerlingen van „aftands monstrum" naar „een oase van gerief" MET EEN parmantig saluut aan zijn padvindershoed meldde Nico van Wijck zich woensdagmiddag voor. de ingang van de nieuwe openbare lagere school in Noordgouwe bij de inspecteur van het lager onderwijs, mr. L. G. Wolf. De driekleur hing in top. En daarmee was het sein gegeven voor de officiële ontslui ting van een hypermodern gebouw, dat deze middag etiketten kreeg toebedacht met opschriften als „een sieraad voor het dorp: een prachtig kindertehuis met open vensters naar de wereld". Mr. Wolf verrichtte zijn laatste officiële daad in de in spectie Goes en zette de 46ste nieuwe school, die hij in Zeeland had geopend of helpen openen, op zijn lijstje. „Wees erva» overtuigd, dat liet ons een eer is U op deze feestdag voor Noordgouwe in ons midden te heb ben", zo had burgemeester A, Ver meulen hem tevoren verzekerd. Een hoogtijdag voor de nieuwe gemeente Brouwershaven dus, waaronder Noordgouwe sinds begin dit jaar res sorteert. Wie de geschiedenis van de schoolbouw en de misère daaraan voorafgaande van nabij heeft mee gemaakt weet, dat in de woorden van de burgemeester geen overdreven for malisme school. De raadsleden van de oude en de nieuwe gemeente de oudercommis sie, de schoolarts,- het onderwijzend personeel en de schoolkinderen kon den ervan meepraten. Van een „aftands monstrum" belan den de jongens en meisjes volgende week in een oase van gerief. Geen tocht meer, geen lekkage, geen kou in de winter de oude school uit het jaar 1874 is voorgoed afgeschreven. Er staat een splinternieuw een enorm ruime hal op hen te wach ten. Het nieuwe schooljaar moet er een feest worden... Die mening hielden de genodigden er woensdagmiddag in ieder geval op na, toen zij bewonderend door het Mr.' L. G: Wolfde inspecteur van' liet, lay ér vndeilvijs te Goes, heeft woens dag zijn laatste officiële handeling in Zeeland verricht. Hij opende de nieu we openbare lagere school van Noordgouwe, nadat Ineke de Blonde hem daarvoor de sleutel had gepre senteerd. Burgemeester A. Vermeu len van Brouwershaven midden) en het hoofd van de school, de heer J. W. Roskam kelcen toe. (foto P.Z.C.) schoolgebouw dwaalden. Dat gebeur de nadat een zevenjarige Ineke de Blonde de sleutel op een schaaltje keurig aan inspecteur Wolf had ge presenteerd en nadat deze een gevolg van belangstellenden naar binnen had genodigd. Frappant symbool Later op de middag noemde mr. Wolf het lijdend voorwerp van zijn onher roepelijk laatste officiële daad in Zee land nog „een nieuw begin, een werk plaats waar kinderen als in een'goed gezin kunnen bouwen aan hun toe komstverwachting." In de geschenken van de bevolking en van oud-burgemeester Z. Cornells twee.schilderstukken zag hij VAN TOT GYMNASTIEK. Het blijkt, dat het goede Sluis vele inwoners telt, die houden van zwaai en aan de ringen, springen over het paard, grondoefeningen en wat dies UNIFORMEN Ge weet het: smaken verschillen. En bovendien: over smaak valt niet te t wisten. Wij beginnen met aan deze waarheden te herinneren om onze vrienden van de politie met nailie die van V lissin gen bij voorbaat al te troosten. En bovendien om met hen op goede voet te blijven. Van wie zouden we anders de nieuwtjes krijgen over de bromflets-met-mate- riële-schade en de geen voorrang- verlenende-wielrijder Vandaar dus deze troostende inleiding. Die is no dig omdat wij een gesprek afluister den tussen twee dames op de Boule vard over de nieuwe uniformen 'van de politie. ..Hoe vind jij zet" vroeg de één. Nummer twee haalde de schouders op. Niet erg mooi, zo bleelf. Waarop de eerste iveer zei: „Het vervelende is, dat je geen verschil meer ziét tus sen een politieman en een lid yan Sint Caeollia....". Voor wie het. niet weet: St.-Caeoilia is één van de twee Vlissingse har monieën. En de mannen daar houden zich helemaal niet met achterlichtjes bezig. Alleen met sterren en stre pen" van een zekere Sousa. Overi gens: wél een soeza, die nieuwe' poli- tie-umformen.' meer zij, want de belangstelling voor de plaatselijke gymnastiekvereniging groeit. Voor het aanstaande winterseizoen zal het wekelijkse aantal lesuren daarom uitgebreid worden van negen tot twaalf. De gymnastiekvereniging heeft nu ook een damesgroep. De dames streven echter niet naar turnprestaties, maar zij doen het meer ont de sport zelve. De leden van de vereniging zijn thans via liet Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond verzekerd tegen ongevallen, lil NDEKNISWEDSÏKIJ D Aan spanning zal hot aanslaande za terdagavond in Bruinisse niet ont breken, wanneer om zeven uur brom fietsers van zestien jaar en ouder een hinderniswèdstrijd rijden. Het win kel comitié „Korte Ring" organi seert deze wedstrijd, die om zeven uur begint. PLONS II. Het zat die Arneinuidensc stroom meter, werkzaam bij rijkswaterstaat, dezer dagen niet erg mee. Toen hij in de vïssershaven van Bruinisse een roeiboot wilde afduwen, viel bij van het scheepje, waarop hij voer. Toen de nood het hoogst was, was echter de redding nabij en wel in de persoon van schipper J. van Sanken van het motorschip „Pija", die de drenkeling uit het water haalde. Nat en een ervaring rijker stond de stroommeter even later aan wal. Hij heeft de stroom in de vissershaven van Bruinisse thans aan den lijve on dervonden. het werk van de nieuwe openbare la gere school frappant gesymboliseerd. Voordat mr. Wolf de „officiële sleutel" in het slot omdraaide en van het gemeentebestuur een tegel met het wapen van Zeeland als herinnering kreeg gepresenteerd, bad burgemeester Vermeulen voor zijn gasten nog even opgehaald, wat ér zoal aan dit moment is voorafgegaan. In 1958 kwamen de plannen voor de schoolbouw het eerst op tafel. Toen bleek dat het oude, bijkans vervallen gebouw op het tracee voor de nieuwe provinciale weg Zierikzee-Brouwers- liaven lag en duidelijk was aange toond, dat de outillage letterlijk niets goeds meer in zich borg, werd een ontwerp gemaakt. Er volgde een aan besteding en 15 november vorig jaar legde oud-onderwijzeres, mej. A. P. Verbost de* eerst steen. Een hande ling, waarvoor zij deze middag samen met mej. E. W. v. d. Meer werd be loond met een vernikkelde troffel. Zwembad Burgemeester Vermeulen tekende de sfeer in de school als die ten tijde van meester Pennewip uit Multatuli's „Woutertje Pietërse" en toonde zo aan, dat nog heel wat nodig is voor een verantwoorde vorm van onder wijs. Terloops merkte hij- nog op, dat het hoog tijd wordt om in Brou wershaven een zwembad in te richten. De jeugd moet leren zwemmen..." Menigmaal werd deze middag nog de loftrompet gestoken op het nieuwe schoolgebouw en zijn outillage. Dat f Advertentie) met vers gebrande hazelnoten deden achtereenvolgens de heer J, G. van Maanen als voorzitter van de oudercommissie, de architect, ir. F. H. Klokke uit Amersfoort, de heer J. ten Haaf uit Zierikzce voor de afde ling oostelijk Schouwen van de Ne derlandse Onderwijzersvereniging, het hoofd van de school, de heer J. W. Roskam en dat werd nog gedaan na mens de Culturele Vereniging. Er wa ren nog verschillende geschenken voor de school en het personeel. On der andere een schilderij van de Noordhavenpoort te Zierikzee, ver vaardigd door het oud-hoofd van de 0,l.s. te Zierikzee, de heer G. H. Breetvelt, die zijn eerste stappen op het onderwijspad in Noordgouwens lagere school heeft gezet. DESKUNDIGE VOORLICHTING Ter land en te water TIJDENS EEN werkbezoek aan Zee land heeft drs. J. W. de Pous, minis ter van economische, zaken, zich gis teren deskundig laten voorlichten over vele Zeeuwse problemen. Na een vlotte overtocht over de WcsterscheJ- de met het veer Kruiningen-Perkpol- der had de minister in .Sluiskil een bespreking met topfiguren uit de ka naalzone-industrie. Hierbij waren ook de burgemeesters van de kanaal zone-gemeenten aanwezig, alsmede vertegenwoordigers van de „Afval waterleiding Kanaalzone Zeeuwsch- Vlaanderen". Drs. H. J. P. Verschaffel uit Sas van Gent gal' namens de vele industrieë- len een gedocumenteerd overzicht van de problemen, die voor dit gebied van Zeeland gelden. Mr. H. Itijpstra, burgemeester van Terneuzen, vond daarna de gelegenheid de minister uitvoerig van voorlichting te dienen over de ontwikkeling van de indus trie in zijn gemeente. Later werd nog een bezoek gebracht aan het spaarbekken, waarbij naar voren kwam, dat een betrekkelijk geringe voorziening de watercapaci teit van dit bekken bijna verdubbeld kan worden. De vele facetten van het Sloe-projecl kwamen ter sprake tijdens een vaar tocht naar Vlissingen. Als illustratie materiaal was daarbij aanwezig de bekende Sloe-maquette. Onder meer de heer J. YV. Ilupkes directie-voorzitter van de N.V. Ko ninklijke Maatschappij „De Schel de", ir. J. II. v". d. Burgt, hoofdin genieur-directeur van rijkswater staat in Zeeland en drs. M. 0. Ver- hurg, directeur van het E.T.I. voor Zeeland, dienden hierbij de minis ter van voorlichting. Bovendien gaf burgemeester mr. B. Kolff van Vlissingen nog een uiteenzet ting over de dubbelstadsgedachte, die bestaat tussen zijn gemeente en Middelburg. Schieting De schuttersvereniging in Hulst hield dezer dagen in café Van Swaal eén schieting, waaraan 36 schutters deel namen. De uitslag was als volgt: hoogvogel: L. van Hclsland, le zij- vogcl S. Nijs,2e zijvogel: J. van Hclsland. grootste aantal kléine vo gels J. Nijs met 4 stuks. Voor Zeeuws nieuws zie ook de pagina's 7, 9, 10 en 11. VV\AAAAA/*A/VWVVV\AA<VV\AV NEDERLANDS GEB1KIE.PUI1IL WASMIDDEL SfeamuumÜ *U»X IK5»A Tal van problemen en wensen kwa men naar voren tijdens een bespre king in de provinciale griffie te Mid« dolburg met de burgemeesters van de kerngemeenten Goes,- Terneuzen, Sint-Maartensdijk en Zierikzee. Drs. Verburg gaf hiér bovendien nog een uiteenzetting, waarin hij onder meer sprak over do brug over de Ooster- schelde en de samenwerking met Bel gië in de kanaalzone van Zeeuwsch- vlaandcren. Tenslotte was er nog een bespreking met Gedeputeerde Staten van Zeeland, 's Avonds werd in de „Campveerse Toren" in Vcere een di ner gebruikt. Mevrouw De Pons, die haar man tij dens dit werkbezoek aan Zeeland vergezelde, werd in deze provincie onder meer rondgeleid door me vrouw S. C. de Casembroot-barones- se Van der Feltz (in Middelburg) en door mevrouw Rijpstra (in Terneu zen). Kapitale boerderij bij Bergen op Zoom verbrand Gisteravond om tien uur is brand uit gebroken in de kapitale boerderij van de heer M. Gabriels te Lepel straat onder Bergen op Zoom. Buren ontdekten het vuur en wisten door snel ingrijpen nog veertien runderen en tien varkens uit de vlammen te redden. De gehele oogst, die in de schuur was opgeslagen ging verlo ren. Men zou vandaag beginnen met het dorsen, zodat reeds een dorsma chine in de schuur klaar stond. Ook deze brandde geheel uit, evenals een auto, een tractor en een groot aan tal landbouwwerktuigen. Door de gunstige windrichting, konden liet woonhuis en twee andere schuren blijven gespaard. De brandweren van Bergen op Zoom en Halsteren begonnen met twee motorspuiten aan het blussingswerk. Aanrijding tussen drie auto's in Bergen op Zoom Op de Wouwsêstraatweg vond dins dagavond een aanrijding plaats tus sen een bestelauto, bestuurd door C. v. G. uit Bergen op Zoom, een perso nenauto, bestuurd door D. R. uit Vlis singen, en een vrachtauto, bestuurd door P. M. uit Bergen op Zoom. Toen V. G. de Oude Wouwsebaan wil de" inrijden werd zijn auto van achte ren aangereden door R. Daarop werd de wagën van R. aangereden door M. De bestuurder van de vrachtauto zag de beide voor hem rijdende auto's vaart minderen en toen hij wilde af remmen, trapte hij door de rem. Alle drie de wagens liepen schade op. Minister De Pous: een ernstige zaak Als we minister dis. J. W. de Pous mogen geloven dan heeft H hij zich woensdagochtend bij het begin van zijn bezoek aan Zeeland geruime tijd bedrogen gevoeldEr stond namelijk H voor het veer in Kruiningen een enorme rij wachtende au- to's opgesteld", aldus de mi jl nister, „zoveel zelfs, dat mijn eerste gedachte was: dat heeft het provinciaal bestuur van H Zeeland prachtig in scène ge- zet. allemaal wachtende auto- s mobilisten, die niet eens „over" moeten, maar die hier alleen maar zijn gekomen om een mi- is nister ëen zeer duister beeld van de verkeerssituatie over de s Westerschelde te geven". Awel. s dacht de -minister, als was hij H een Zeeuws-Vlaming, als ik op de boot eenmaal weg ben rij- den ze natuurlijk allemaal H weg, naar Middelburg om daar een soort presentiegeld bijde ys provincie le innonEn daar- Ui om was hij naar het promena- g de-dek van de boot geklommen U ,om het haastig wegrijden te E3 zien. „En toen bleek 'me dat1 I-. het echt niet zo grappig is. m =0 maar integendeel een ernstige II zaak", aldus minister De Pous, „want ze bleven allemaal staan: ze moesten echt over H Er stond nog voor anderhalve g g boot vol op de kant toen we vertrokken". „Zo U ziet, ik ben ook gecon- g H fronteerd met dit probleem, dat g niet alleen verkeerstechnisch §f van belang is, maar toch ook g g voor de industrie met het oog g g op de vele bedrijven in g= Zeeuwsch-Vlaanderen. iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Kantonrechter Middelburg had een tevreden „klant" Een bijzonder tevreden „klant" toon de zich woensdagmiddag de machi nist M. M. M. van het Belgisch loodswezen uit Vlissingen, die zich voor de Middelburgse kantonrechter had te verantwoorden voor een ver keersovertreding. Dit betrof het niet in aclit nemen van de voorrangsre- gels, hetgeen resulteerde in een flin ke aanrijding. Volmondig gaf de Belg zijn fout toe, maar schrok wel even toen liij de officier van justitie, mr. T. Lebret, een boete van f 50, hoorde eisen. Deze schrik draaide echter al vlug om in tevredenheid, toen de kantonrechter mr. J. Moolen- burgh gelet op de schade, die ver dachte aan eigen auto had, volstond met „slechts" f 35, Tot een boete van f 60,en beta ling van een civiele vordering ad f 50.veroordeelde de kantonrechter de aardappelhandelaar S. S. uit 's-Heer-Arendskerke, die op 2 mei te Goes met zijn auto op de linkerweg helft was gekomen. Het was maar een klein stukje geweest, maar net genoeg voor een flinke aanrijding met eert tegenligger. De eis was f 80 plus toewijzing van de civiele vorde ring. Voor het te hard rijden werd de Vlissinger w. IJ. conform de eis be boet met f 10,Het niet in acht nemen van de voorrangsregels kwam dc.Vlissingse bankwerker H. W. op f 20.terwijl voor het niet functio neren van een van de remmen van de bromfiets bovendien nog een boete van f 5,werd opgelegd. Voor het niet rechts houden kreeg J. de D. uit Oudelande een veroordeling van f 25,en voor het botsen op een stilstaande auto G. van V. uit Goes f 30.De chauffeur IJ. M. uit 's Hecr-Arendskerke, die bij het af slaan dc doorgang naast zich niet had vrijgelaten kreeg een boete van f 35,opgelegd. Besloten werd de zaak tegen mevrouw G. v. M.-B. uit Souburg, die geen voorrang verleend zou hebben, aan te houden tot de zit ting van 27 september a.s. om een getuige op te roepen. (Slot van pag. 7 kerngemeenten. Omdat het streven nu eenmaal is belangrijke industrie- agglomeraties te vormen door de aanwijzing van industriekernen, wor den in principe zelfs geen uitzonde ringen toegestaan. In Zeeland is er echter een duide lijke uitzondering gemaakt, zo werd de minister voor ogen ge houden. namelijk vestiging van een fruitconservenindustrie (Cor Oostrom) in Kapelle. De minister wist er van, heel goed zelfs: „Het is in Nederland de grootste uit zondering", zo zei hij. „Wc moeten echter bijzonder zuinig zijn met deze uitzondering", aldus de bewindsman, „al is de verleiding voor een ministerie wel vaak groot als bijvoorbeeld een burgemeester voor zijn langzaam leeglopend dorp komt pleiten: ons'mooie dorp is ge red als we '11 industrie voor 200 arbei ders zouden kunnen aantrekken". De minister zette echter uiteen, dat „we por jaar slechts 20 miljoen gulden kunnen premieren". „Daarom staan we in principe niet eens uitzonderin gen toe, want waar eindigen wc dan" aldus de heer De Pous, die er nog eens op wees. dat juist de kern wordt gesteund om tot industriële agglo meraties te komen. Aangeslagen De minister was overigens verheugd over de gang van zaken in enkele Zeeuwse kernen en daarbij noemde hij met name Terneuzen. De aanwij zing van deze gemeente tot industrie kern noemde de bewindsman ..prach tig aangeslagen". In dit verband werd de vraag gesteld in hoeverre reeds nu het moment is aangebro ken om de situatie van de kernen Sint-Maartensdijk en Zierikzee op nieuw te bezien. Deze kernen zijn na melijk aangewezen onder het voor behoud, dat na een bepaalde periode zal worden bekeken in hoeverre de plaatsen als kernen levensvatbaar zijn. De minister verklaarde, dat dit mo ment voor de herziening dus van •le situatie in Sint-Maartensdijk en '.ierikzee nog niet is aangebroken. „Men moet dergelijke kernen enige tijd geven om tot ontwikkeling te komen". De minister wilde er overi gens wel op wijzen, dat het uitblijven van een industriële ontwikkeling in een kern zeker niet doorslaggevend is voor de verlenging. „Er hestaai soms eerder aanleiding om de pre mies in een geslaagde kern te doen verdwijnen dan omgekeerd". Overigens achtte hij het huidige aan tal van 44 industriekernen in Neder land „wel wat groot". „We moeten bepaald tot. een minder aantal ko men", zo zei de minister onomwon den. Als Zeeuwen Een vraag, die na dit ministerieel bc-. zoek, uiteraard ook naar voren kwam,, is: hoe staat het met een be heersvorm voor het Zuid-Sloe? Ook deze zaak bleek niet ter sprake ge komen. „Deze zaak is mij bekend en ik heb er ook een idee over, maar ik heb een en ander nog te weinig be studeerd", aldus de bewindsman. Aan het slot vaji de bijeenkomst had de commissaris der koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C, de Casembroot, alle lof voor de amb tenaren van het ministerie van economische zaken, die do Zeeuw se zaken altijd behandelen „als waren zij zelf Zeeuwen" „Delta foto" heeft haar winterprogramma klaar Nu dc r weer in de maand komt, starten de verschillende verenigin gen onmiddellijk niet: wat op het ogenblik nog een beetjp paradoxaal het winterprogramma heet. De ama teur-fotografen vereniging „Delta foto" te Zierikzee, die nog niet. zo lang deel uitmaakt van het plaatse lijke organisatiepalet, laat er ten minste geen gras over groeien. Zij heeft het werkprogramma voor het aanstaande seizoen al uitgestippeld: werkavonden, fototochten. wedstrij den en wat de leden nog vorder wen sen. Vrijdagavond wordt het nieuwe verenigingsjaar geopend. Ditmaal in samenwerking met de fotoclub „Haamstede". Dc heer J. M. Toubcl uit Dordrecht zal dan in restaurant „Mondragon" te Zierikzee een cau serie houden over Joegoslavië, toe gelicht met kleurendia's. Examens Mej. M. de Smidt slaagde voor de ak te Engels l.o. De heer J. Mulder slaagde voor de akte Duits l.o, Mej. Smidt en de heer Mulder zijn respec tievelijk onderwijzeres en onderwij zer aan de christelijke nationale school Le Kapelle. f Advertentie) mmnrmm IDOE[terrraai>nnaiür Het weer in Europa in Europa volgens de wee n gisteravond 7 uur Het wei porten Den Helder, Jicht bewolkt Ypenburg. licht bewolkt Vlissingen, licht bewolkt Etlde, onbewolkt De Bilt. onbewolkt Twente, onbewolkt Eindhoven, onbewolkt Zuid-Limburg, onbewolkt Helsinki, half bewolkt Stockholm, onbewolkt Oslo, regenbui Kopenhagen, onbewolkt Aberdeen, half bewolkt Londen, onbewolkt Amsterdam, onbewolkt Brussel, onbewolkt Luxemburg, onbewolkt Parijs, onbewolkt Bordeaux, onbewolkt Grenoble, licht bewolkt Nice, zwaar bewolkt Berlijn, onbewolkt Frankfort, onbewolkt Münchcn, onbewolkt Zurich, onbewolkt Locarno, licht bewolkt Wenen, onbewolkt Innsbruck, onbewolkt Belgrado, onbewolkt Athene, onbewolkt Rome. onbewolkt AJncclo, zwaar bewolkt Madrid, half berwolkt Mallorca, onbewolkt Lissabon, zwaar bewolkt 27 gr. 28 gr. 24 gr. 30 gr. 30 gr. 31 gr. 33 gr. 33 gr. 17 gr. 24 gr. 21 gr. 29 gr. 29 gr. 29 gr. 31 gr. 23 gr. 32 gr. 29 gr. 27 gr. 30 gr. 27 gr. 29 gr. 29 gr. 27 gr. 30 gr. 23 gr. 31 gr. 34 gr. 28 gr. 34 gr. 32 gr. 27 gr. HL ZONNIG Droog zonnig weer. Matige noordoostelijke wind. In het westen en noorden aanmerkelijk koeler dan gisteren. In liet zuidoosten nog warm weer. STRAN D V ERWACHTIN G (Van onze weerkundige medewerker) ln Vlissingen was het gisteren bij een zwakke zeewind 24 graden tegen 33 graden in het grootste deel van Brabant cn Limburg. Vandaag zon nig en goed strandweer met een ma tige wind uit meer noordelijke rich ting. In de middag 20-22 graden, zee water 18 graden. Vooruitzichten: nieuw hogedrukgebied blijft voorlo pig zonnig strandweer brengen. ZON EN MAAN 1 september Zon op 5.50 onder 19.29 Maan op 22.59 onder 13.33

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 2