Kortgene stap dichter bij zijn jachthaven Sluitende begroting Wegschap Walcheren DUITSE TOERIST KRIJGT NOG EEN VAKANTIEHERINNERING.... OOSTBURG: AUTOVERGOEDING BURGEMEESTER VOOR STREEK MARKTBERICHTEN Agenda DONDERDAG 31 AUGUSTUS 1961 P R O V l N O I A LB ZEEUWSE COURANT 1 RAAD AANVAARDDE EERSTE FASE Waterschap Tholen vergadert op dinsdag 5 september Het waterschap Tholen zal dinsdag 5 september in het Holland Huis te Scherpenisse in vergadering bijeen komen. De vergadering krijgt een agenda te behandelen van 21 punten. Onder meer komt een voorstel aan de orde betreffende de ingebruikge- ving van een geedelte van het haven plateau te Strijenham. Dit gedeelte omvat een paviljoen met blijvende aanlegsteiger en afgesloten haventje voor rond 25 jachtjes, dat reeds door de heer A. J. H. Duym uit Bergen op Zoom in gebruik werd genomen. Verder zal de vergadering overgaan tot de vaststelling van de heffing geschot van de ongebouwde eigen dommen voor het jaar 1961. Dit ge- schot bedraagt gemiddeld 40.71 per ha over het gehele eiland. Tevens zal de vergadering het geschot van de gebouwde eigendommen over 1961 vaststellen. Dit zal variëren van 1.20 tot 1.80 per 100 gulden be lastbare opbrengst. De begroting over het dienstjaar 1961 laat op de gewone dienst een bedrag aan ont vangsten en uitgaven zien van 898.760,21. De kapitaaldienst ver meldt aan ontvangsten 1.391.522,79, en aan uitgaven f 1.712.673,80. VOOR DIENSTJAAR '62 In de begroting over liet dienstjaar 1962 van het Waterschap Wegschap Walcheren is voor oppervlaktebehandeling van de verschillende wegen oen bedrag van 21.000 geraamd; voor een behandeling niet Uoudasfalt f 40.100; voor do straatwegen 68.744 en voor algemeen een bedrag van 22.850. By een eerste wyziging van de begroting zijn verder bedragen geraamd voor de verbetering van de Zwaanweg (memorie); aanleg van parkeerterreinen (memorie) en voor verbreding van de weg Grypskerke- Oostkapelle 192.766. Voor verbetering van de wegbeplantingen werd 100.000 uitgetrokken, welk bedrag van het Staatsbosbeheer zal worden terug ontvangen. Voorts deelt het dagelijks bestuur in een toelichting mee, dat het mogelijk bleek de begroting sluitend te maken met handha ving van de omslag, zoals die voor 1961 gold, namelijk 361.360 in totaal. aanvankelijk in de bedoeling' lag. Rest nog te vermelden dat. voor „on voorzien" een post van f 10.000 is uit getrokken en dat in de begroting geen kapitaalsuitgaven zijn ge raamd. Dit is gedaan, aldus het da gelijks bestuur, om de goedkeuring van de primitieve begroting niet on nodig op te houden. Het verdient dan ook aanbeveling de kapitaalsuitga ven in een afzonderlijke wijziging te ramen, hetgeen hot. dagelijks bestuur heeft doorgevoerd in een eerste wij ziging die bij de begroting 1962 gaat. O.- EN W.-SOUBURG Mars „Vlijt en Volharding" De muziekvereniging „Vlijt en Vol harding" te Souburg zal vanavond (donderdag) ter gelegenheid van de verjaardag van prinses Wilhelmina een mars door de gemeente maken. Het muziekgezelschap vertrekt om 8 uur van het muzieklokaal aan de Burchtstraat. OOSTKAPELLE Mars van „Crescendo" Ter gelegenheid van de verjaardag van prinses Wilhelmina zal de mu ziekvereniging „Crescendo" te Oost- kapelle vanavond (donderdag) een mars door het dorp maken. Scheepvaartberichten Vlissingen aangekomen 29 aug.: Wester singel van Antwerpen. Vlissingen vertrokken 29 aug.: Wester singel naar zee. Vlissingen gepasseerd naar Antwerpen 29 aug.: Hydra van Hhmburg. Rozenburgh van Stockholm. Pamir van Rotterdam. Forel van zee. 30 aug.: Delft van Ham- hurg. Janny van Rotterdam. Vrede van Liverpool. Markab van Grhvon. Vlissingen gepasseerd van Antwerpen 29 aug.: Oceaan naar zee (Gent). Wedloo- per naar Iielsinglors. Marathon naar Rotterdam. Dinkel naar Londen. Almkerk naar Rotterdam. Zevenbergen naar Bor deaux. Delfzijl naar Londen. 30 aug.: Finlandla naar Kotko. Hilversum naar Hamilton. Wiilemijn naar Cork. Maria W naar Ipswich (Terneuzen). Amsteldijk naar Rotterdam. Onderwijsbenoemingen Met ingang van 1 september 1961 is tot leraar in vaste dienst aan de rijks-h.b.s. te Vlissingen benoemd ir. J. Gesink, tijdelijk leraar aan die school. Eveneens met ingang van 1 september is tot lerares in vaste dienst aan dezelfde school benoemd mejuffrouw C. J. H. Steketee, tijde lijk lerares aan die school. Tot lerares in tijdelijke dienst aan de afdeling rijks-h.b.s. van het Ko ningin Wilhelmina lyceum en de daar aan verbonden rljks-m.s.v.m. te Oost burg is voor het tijdvak van 1 sep tember tot 31 augustus 1962 be noemd. dc heer W. J. de Louw te Waalwijk. Gevonden voorwerpen Op het politiebureau te Vlissingen zijn de navolgende gevonden voorwerpen te bevragen: enkele portemonnees m. ei inhoud, diverse sleutels, enkele dames- en herenrijwielen, step. vlaggestok. spat- lap van auto, halskettinkje, zonnebril, borstel, briefkaart, bril in etui, kabel- slot, paar sandalen, kindervestje, oorbel, rijwielkoplamp. alpinomuts, plastic schoen, fietssleuteltje. linnen fietstas en plunjezak, Voorts zijn inlichtingen aai het bureku te verkrijgen over de adres sen waar de volgende voorwerpen zijn te bekomen: diverse sleutels, duimstok, plastic netje, zak kolen, ledige badtas, damesarmbandhorloge, kopcrin ring. da mesblouse, meisjesmanteltje, zonnebril, herensjaal, geborduurd zakdoekje, auto erlok. damesbeurs. Am. gouden ketting, met steen, ballpoint, zijden sjaal, dames handschoenen, zwembroek, fototoestel, ketting met slot, damesvest. Laatste zomeravondconcert van „Ons Genoegen" De koninklijke harmonie „Ons Ge noegen" te Vlissingen geeft van avond (donderdag) haar laatste zo meravondconcert van dit seizoen op de Boulevard Evertsen. Het programma, dat wordt uitL voerd onder leiding van waarnemend- dirigent A. van Wallenburg begint met twee marsen: Trafalgar. W. Zel- le en Bostonmars, Everaarts. Verder worden de volgende operette- werken uitgevoerd: Orpheus in dc onderwereld, Offenbach; lm weissen Rössl, Benazetti. Kaiser Walzer, Joh. Strauss. Dan volgen gedeelten uit de musicals My fair lady, Showboat, American fantasie en Five minutes with Colo Porter. Het concert begint in verband met de uitzending van de Taptoe Delft om half acht. Wedvlucht „De Telegraaf" De Middelburgse postduivenhouders- voreniging „De Tslegraaf" nam on langs deel aan een wedvlucht vanuit Pt. St. Maxence met jonge en oude duiven. Hiervan was de uitslag: Jon- geduiven: 1. J. Jonkheer, 2. M. On- derdijk; 3 en 8 J. Huissoon; 4 en 9 S. Kodde; 5. R. Dirven; 6. M. Brasser; 7 en 10 P. Krijger. Oude duiven: 1, 3 en 6 G. de Noóijer: 2. R. Dirven; P. J. Pijnen; 5. j. Poortvliet. Bijeenkomst Leger des Heils Dc territoriaal leider van het Leger des Heils in Nederland, comman dant W. F, Palstra en de divisie of ficier kolonel A. L. Gladpootjes, zul len zondag a,s. Goes bezoeken. Des avonds om 7.45 uur zullen zij een bijeenkomst leiden. KANTONGERECHT MIDDELBURG Ongeoorloofd kamperen in Koudekerke Een dezer dagen zal de Duitser H. S uit Wuppertal in zijn brievenbus een kleine hcrinnèring aan zijn vakantie in Zeeland krijgen. Een minder pret tige herinnering overigens, want de Duitse toerist had op 5 augustus in de Vlissingse Spuistraat een stopver bod overtreden voor welk feit hij woensdagochtend voor de kanton rechter te Middelburg had moeten te rechtstaan. De Duitser was zelf niet verschenen, maar had als gemachtig de mr. F. K. Adriaanse afgevaardigd die op vaardige wijze voor de belan gen van zyn Duitse cliënt opjewam. Dit kon echter niet verhinderen dat mr. J. Mooienburgh de Duitser een boete van 3 oplegde waarvan deze binnenkort wel bericht zal ontvan gen. Wanneer "de kantonrechter de offi cier van justitie, mr. T. Lebret zou hebben gevolgd, was deze boete zelfs tien gulden geweest, maar zover wil de mr. Mooienburgh niet gaan, nadat mr. Adriaanse ijn mening over de overtreding had geponeerd. RAAD TOT G.S. veiling krabbendijke 30 augustus. Dubbele prinsessenbonen I 4315, II 38. LH 30. Prelude bonen II 33. James Grieve. I 85-90 49, 80-85 5455, 75- 80 58—59, 70-75 59, 65-70 96, IID 43. III grof 3110. III fijn 32, kroet 6—17, val 9. Zigeunerin I 85-90 49. 80-85 5455, 75-30 59. II 85-95 23, 75-85 24. 65-79 23, IID 14, Hl grof 13, 1LI fijn 9, val 5. Benoni III grof 45. kroet J3. Tyd. E. Worchester III grof 69, kroet 19. Tr. de Vienne I 85-90 76. 80-85 78, 75-80 77. 70-75 80—81. II 85-90 72. 80—Sa 70, 75-80 67, 70-75 70, IH grof 33. III fijn 37. kroet 37, val 33. Clapp's Fav. I 65-73 45. 55-65 36, UP 26. III grof 31. Manks Codlin I 70-80 36, 60-70 31, IID 19, Reipe Claude d'Althan II 51—62. Reine Victoria I 81, II 3738. Reine Claude Ver te II 30—73. Bramen per doos I 18—19. Verpakt fruit: Tyd- E. Worchester extra 80-85 98, 75-80 102. 70-75 94, 65-70 82, I 85-90 93. 80-85 98. 75-80 96. 70-79 94. 65-70 82. James Grieve I 85-90 5963, 80-85 61— G8, 75-80 63—77, 70-75 6571, 65-70 58— 61. Benoni I 80-85 83, 75-80 98, 70-75 100, 65-70 84. veiling rotterdam. 29 augustus. Eigenheimers 1115. Bintjes 10—12. Andijvie 7—10. Bloemkool 1 A 2031. Snijbonen 1 74—84. Pronkbonen 32tl. Dubb. bonen 1 4562, 2 2344. Komkommers 23—48. Rode kool 7—16. Gele kool 13—23. Groene kool 910. Pos telein 21—23. Prei 11—16. Rabarber 3—11. Selderij 26. Peterselie 3i. Sla 1 A 16.90—24., 2 A 9.20—19.20. Spinazie 17— 24. Sla 2849. Tomaten export A 3.35— 3.45, B 3-10—3.25, C 2 90—3. Clapps Fav. 1 A 33—48. 1 B 31—41. 1 C 26—31, 2 A 30—37, 2 B 25—32. 2 C 24—23. Benoni l A 85—106, 1 B 64—90. James Grieve 1 A 66—86, 1 B 65—82, 1 C 57—74. 2 A 47—70, 2 B 49—63. 2 C 42—96. Manks Cod lin 1 A 39—44, 1 B 38—40. 1 C 32—34, 2 A 30—43, 2 B 25—38 2 C 27—29, Tr. veiling st.-maarten8dijk Doré 21,14. Furore 9,00. Eigenheimers 15—76 15,76—17,09. Bintje I 9.50—10.54, II 9.00— 9,50, drielingen 4.50, bonken I 12,43, II 9.22. afwijkend 3,99, voer 2,49. Aanvoer 51 ton. veiling bergen op zoom 30 augustus. Sla 3>,a—-19. Andijvie 7—13. Rode kool 4—11. Bloemkool 11—23. Stam- boon dubbele prinsessen 2853. Staak- prinsessen 38—57. Snijbonen 2838, Bos- peen 10—28. Komkommers 2697. Was- peen 10—42. Prei 10—31. Uien 4—15. To? maten 3773. Zigeunerinnen 17—36. Transparant de Cronccls 22—39, Mans Codlin 1440. Ja mes Grieve 50—63. B. d'Amanlis 35—42. Tr, de Vienne 31—72. B. de Merode 29— 38.' Reine Victoria 40—1,13. Reine Claude 56—1,37. Meloen 37—1,07. Aardbeien 2,00— 3,20. G. Champignon 1,83—1,91. Franken- thaler '1,68. Bramen 40—83. Eierpruint 23— 50. Natuurperzik per stuk 13—21, idem per kg 93—1,30. veiling scherpenisse Eigenheimers, gewone 10,7216,20. Bint jes, bonken 11,54, gewone 9,60—9,89. Fu rore. gewone 8,80. Koopmans Blauwe 10.60—12,31. 'Aanvoer 37 ton. de Vienne 1 A 85—96, 1 B 80—88. 1 C 81—85, 2 A 71—73, 2 B 71—74, '2 C 60—71, Zigeunerin 1 A 3041, 1 B 28—45, 1 C 2643, 2 P 33, C 36. Perziken 1 AA 23 —38. 1 A 19—21, 1 B 9—14. Reine Vic toria 62—106. R. Cl. d' Althan 72—105. Frankenthaler 1 148—168. Alicante 1 146—158. vismijn colijnsplaat 30 augustus. 2687 kg expnrtgarnalen 0.73— 1.17. 854 kg handelsgarnalen 0,55—0.89. 36 kg schar. 30 kg schol. 611 kg bot. 1135 kg tong. 40 kg paling. 3 kg rog. 1 kg tarbot. 1 kg visiever. 13 kg krab. 2 kg kabel jauw. J9 kg ongesorteerde vis. veiling kapelle 30 augustus. Bramen industrie II 102—164, afwijkend 57, in doosjes I 105. Dubbele prinsessenbonen l 54, II 4818.90, afwij kend 40. Kroetappelen geplukt 9>s. val 11. Valappelen 11. James Grieve val 13. Zi geunerin val 5\4. Kroetperen 7. James Grieve I 85-90 49—50, I 80-85 56, I 75-80 60. I 70-75 62, I 65-70 59. II 89-90 47. II 80-85 53, II 75.80 58, II 70-75 59. II 65-70 55—56, IID 43, grof 43—15, fijn 33—35. Manks Codlin I 70-80 42. I 60-70 35. II 70- 80 36—38, II 60-70 32, IID 20.30—20.95. III grof 26—27, fijn 16—18. Zigeunerin I 79-85 28, I 65-75 27. II 75-85 25, II 65-75 27, II 75-85 25, II 65-75 25, IID 13—20, grof 22, fijn 15. Jae. Lebel I 73-85 54. I 69-75 48— 44. II 75.85 49, II 65-75 38. 11D 25, gror 29. fijn 19. Transparant de Croncels II 75-85 33, II 65-73 37. IID 24. grof 29, fijn 14, Earley Victoria II 60-70 36, IID 27. Swe- denappel I 75-85 32, I 65-75 31, IID 21. grof 27. Tyd. E. Worchester I 70-79 74, I 60-65 53, grof 65. Tr. de Vienne I 80-85 67—68, I 75-80 72—73, I 70-75 77. II 80-85 59. II 75-30 64—66, II 70-75 70—71, grof 55—50, fijn 41. Br. de Merode I 70-80 48, I 60-70 34. IID 23, grof 25. fijn 18. Br. Lebrun I 65-75 52, I 35-65 41.10, II 65-75 41, II 55-65 41, II 55-65 37. grof 29, fjjn 18. Bonne Louise I 65-70 69, I 60-65 72. Bonne Chr. W. I 65-75 49. I 55-65 44. IID 25, grof 34, fijn 19. Benonie I G0-70 68—73. Afsupta I 69-75 57. Marg. Marillat I 75-85 46, I 65- 75 3943. Sig. d'Esperen I 60-70 59. I 50- 60 43—53, LID 28, grof 38, fijn 24. Br. d'Amanlis I 60-70 34, IID 25. Rode B. Chret I 55-65 45, I 65-75 45. Verpakt fruitJames Grieve 1 73-80 72. I 70.75 74, I 65-70 64. Tyd. E. Worchester ex. 90-95 103, ex. 89-90 106, ex. 80-85 107, ex 75-80 108, ex. 70-75 1(19, ex. 65-70 100. Diversen Aardbeien per doos I 61. Bl. druiven per kg I 159179. Meloenen per stuk I 75—106." Vijgen per stuk I 10. Pruimen Reine Victoria I 66—78, II 36 44, grof 47—64, fabriek 1026. Reine Cl. d'Althan I 83—100. II 43—53, grof 62—64, fabriek 15—37. Jefferson I 60—62, II 35— 37, grof 51, fabriek 26. Warwick I 72—88, II 39—53, grof 32—54, fabriek 16—24. Mo narch I 84109, II 49, grof 50, fabriek 16—36, Burbank I 43—51. II 20—22, grof 2630, fabriek 1013. Abrikoospruim II 23, grof 40—55, fabriek 17. Gele Eierpruim I 66. Aardappelen, bonken 13, I 10—11, II 9, afwijkend 7>,i. GroentenKropsla 17. B'oemkool 11—38. Savooiekool 7—11. Andijvie 9—9^. Kom kommers 16—34. Snijbonen 6071. Kroten 11. Pronkbonen 26—34. Rabarber 7. To maten bonken 60. A 66—70, B 63—72, C 42—53, CC 32. Spoedig goedkeurig Ged. Staten verwacht Kortgene is woensdagavond een stap dichter bij zijn jachthaven gekomen. Tijdens een spoedei sende vergadering besloot de ge meenteraad het maken van een jachthavenbassin en het opspui ten van een zandcunet op het bungalowterrein bij de jachtha ven onderhands te gunnen aan de N.V. West-Nederland voor de som van f416.625,Dit is de eerste fase van het jachthaven complex te Kortgene, dat in to taal een uitgaaf vergt van f 1.080.000,—, Burgemeester A. A. Schuit verklaarde in deze raadsvergadering, dat het raadsbesluit van 29 juni 1961 inzake het vragen van machtiging aan Ged. Staten voor het uilgeven van f 1.080.000 ten behoeve van het jacht havencomplex weinig kans heeft te worden goedgekeurd door Ged. Sta ten. Er is naar een compromis ge zocht en thans is het plan in drie fa sen gesplitst; fase één omvat het gra ven van een jachthaven en het op spuiten van het bungalowterrein, fase twee het bouwrijp maken van het bungalowterrein en fase drie alle technische voorzieningen voor de ha ven. De kosten zijn begroot op fase 1 f 416.625, fase 2: f216.500. fase 3: f 350.000, totaal- dus f 1.080.000. „Als de. eerste fase bezig is, ko men de andere fasen haast van zelf". betoogde de burgemeester en deze mening werd gedeeld dooi de raadsleden. „Men kan nu een maal niet een haven maken zon der technische voorzieningen", zo werd gesteld. „Met name fase I en fase 3 hangen nauw met elkaar samen", luidde de conclusie. Het is thans zaak de eerste'fase zo spoedig mogelijk uit te voeren, omdat deze gekoppeld dient te worden aan andere werken in de gemeenten, die thans vrijwel zijn afgelopen. De bur gemeester sprak de verwachting uit, dat Ged. Staten het besluit van de raad op zeer korte termijn zullen goedkeuren. De aannemer zal dan on middellijk kunnen beginnen. Het ligt in do bedoeling, dat dc jachthaven omstreeks mei of juni van het vol gend jaar gereed komt, zo werd medegedeeld. Do raad schaarde zich eensgezind achter hot voorstel van b. en w. om zowel de eerste als de Burgerlijke stand MIDDELBURG. Bevallen: J. A. Verhnge—Batus, <1. A. S. Blokpoel—Malgo. z. L. Duvekot— Boone. _z. P. Kerkhqve—Korshuizo. z. J. M. VogelKiewlet, cl. P. Jacobse—de Visser. cl. N. van Dijk—Huiszoon, cl. Ondertrouwd: A. Th. J, M. Smals, 27 J. en M. A. Roovers. 25 j. D, J. dc Graaf, 23 j. en A. J. v. d. Vliet, 22 j. R. Morks. 25 j. en J. van Sluis. 22 j. Getrouwd: M. C. Hollebrandsc. 24 J en A. C. Geldof. 25 j. P. L. C(]vat. 25 j en C. Z. LabruUère. 22 j. Overleden: C. Modderkrec-ke, 68 j.. e, v. M. J. Geuze J. Vinke. 72 j„ wed. v. P. C. Zeeveld. VLISSINGEN. Bevallen: S. Y. T. J. de Waal-Warren, P. A. van Osch—Jilesen, z. E. C. ter Weljden-de Voogdt. z C. Mouthaan— Smit. z. A. J. P. Vogel—Anclereiesse. d. C. Punt-Stroo. z. A. P. Wladzinskivan Dijke, d. M. de NooyerPiera, z. A. de RidderLobbezoo. d. A. A. de Ridder- Vader, d. A. Leer—van Gent. d. A. Pou- welseVerhoeven, z. J. H. Lippensde Roos. cl. F. Kemter—Drenth, z. A. J. ZwijnenburgCornelisse. z. Ondertrouwd: W. J. Wijnands 25 j. en J. Klip. 19 j. M. v. d. Gruiter. 25 j. en S. C. de Hondt. 23 j. II. v. cl.. Horst. 24 j. en II. Leeuw. 19 j. Getrouwd: A. Modiano. 61 j. en M. G. de Loo. 50 j. .1, C. de Hamer. 21 j. en P. S. Hangoor. 22 j. A. J. 't Gilde. 21 j. en J. A. Baak. 18 J. J. B. A. Adrioansen 25 j. en A. M. Kest 23 j. Overleden: H. G. van Putten. 79 j„ e.v. C. Beckers. A. Bosselaar 63 j„ wedn. v. C. D. Verschuren. J, J. de Nooijer, 83 j. A. Kotoun, 74 j„ wedn. v, M. C. van Duven. Middelburg City: Wir Kellefkinder. 20 uur. a l. Eleetro: Ik zag hem ver- moordei), 19.30 uur. 18 Jaar. Abdij: Klank- en lichtspel. 20.15. 20.49 en 21.15 uur. Provinciale Griffie: expositie grafisch werk Cor de Wolft. Am sterdam. 10-12 30 en 13.30-17,30 uur Kunstzaa) Van Benthem en Jutting: expositie oude landkaarten, 9-18 uur Miniatuur Walcheren, Molenwater, 9-22 uur. Veerc Kunstzaal van Lier: expositie schilderijen, tekeningen en prenten. 10-18 uur. Dc Goutbloeme: schilde- rijenexpositie Sarika Goth, 11-17 uui. Domburg Badpaviljoen, Miinohhausen in Afrika. 2(1.30 uur. a.l. Vlissingen Alhambia: De ondergang van de ISjary Deare, 20 uur. 14 Jaar. Luxor: Ik zag hem vermoorden. 20 uur. 18 Jaar. Hogeweg: Concert St. Caeeilla. 10-22 uur, Goes - Grand: De laatstp getuige, 20 uur. 14 Jaar. nergen op Zoom Roxy: Hoe vertel ik het mijn ouders. 20 uur, 18 Jaar. Luxor: Captain Ilornlio Hornblower, 20 uur, 14 Jaar. tweede fase door dezelfde aannemer te laten uitvoeren. Goedkeuring voor de eerste fase wordt vandaag nog ge vraagd aan Ged. Staten van Zeeland. Het wordt een indrukwekkende jacht haven. zo bleek uit de woorden van burgemeester Schuit: de haven zelf wordt bijna 5 ha groot, met liefst 5 km loopruimte. Hoewel de raad de niet-spoedeisende punten van de agenda afvoerde, om dat men geen gelegenheid had gehad deze zaken te bestuderen, werden toch nog drie voorstellen afgehan deld. De burgemeester kreeg een autovergoeding overeenkomstig de richtlijnen van Ged. Staten. Tot hoofd van de openbare ulo werd benoemd de heer J. P. Boogaardt cn tot hoofd van de o.l. school de heer N. \Y'. Din- gemanse. Minder uitgaven voor gesloten wegdekken In het algemeen zijn er in vergelij king met de begroting over 1961 geen belangrijke verschillen te noe men. Alleen de geraamde bedragen voor oppervlaktebehandeling van de wegen on een behandeling met koud- asfalt zijn nimmer zo laag geweest als dit jaar, terwijl voor klinkerwe gen juist een hoger bedrag is ge raamd dan in de voorgaande jaren. De oorzaak hiervan noemt het dage lijks bestuur in zijn toelichting, dat iii 1955 dc gesloten wegdekken (op pervlaktebehandelingen en asfalt- deklten) in een angstwekkend slech te toestand verkeerden. Hoewel ook de klinkerwegen toen niet ideaal wa ren, zijn de gesloten wegdekken met voorrang behandeld, omdat de repa ratiekosten van deze wegen bij ver- dcro verwaarlozing exhorbitant zou den zijn. Bij klinkerwegen is dit niet het geval, aldus dc toelichting. Hieraan wordt toogevoegd, dat redelijkerwij ze valt te verwachten, dat de geslo ten wegdokken in de komende zeven jaren minder kosten zullen vragen en dat de beschikbare middelen nu meer aan de klinkerwegen kunnen worden besteed. Kapitaaldienst Wat de kapitaaldienst betreft wordt erop gewezen, dat het in 1961 ge raamde batig saldo van f 17.657 is veranderd in een nadelig saldo van f 8376. Dit vindt zijn oorzaak in de dekking van het nadelig saldo van hoofdstuk I van de gewone dienst van 1960, waarvoor liet dage lijks bestuur verwijst naar de slot- wijziging van de dienst 1960. Mocht het verloop van de dienst 1961 zodanig zijn, dat deze een na delig saldo oplevert dan zal het da gelijks bestuur zich nader beraden over de dekking van de nadelige sal di van hoofdstuk I van de kapitaal dienst. Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden weggewerkt door onttrekking aan de algemene reserve of door ver hoging van de omslag. Indien de dienst 1961 een batig saldo oplevert van tenminste f 3376 zullen deze maatregelen echter niet nodig zijn, aldus wordt in de toelichting opge merkt. Uit de kapitaaldienst blijkt voorts dat de algemene reserve voor we-, genondernoud nog f 85.052,95 be draagt, terwijl een bestemmings reserve van f 218.621,32 kon wor den geraamd wegens van het rijk (ministerie van landbouw en vis serij) ontvangen afkoopsom voor verbreding van de wegen Grijps- kerke-Oostkapelle en Grijpskerke- Serooskerke. Wat de verbreding van de weg Grijpskerke-Oostkapelle betreft wordt nog meegedeeld, dat daarbij is uitgegaan van een breedte van 5.5 meter en niet van 4,5 meter, zoals WESTKAPELLE Concert „O.K.K." De muziekvereniging O.K.K. geeft zaterdagavond om 8 uur een concert op dc Markt te Westkapelle. Het volgende programma zal worden uit gevoerd: 1. Land of hope and glorj', E. Elgar, arr. G. Moll; 2. Regina, ouverture, G. Rossini, arr, H. Dreis- scn; 3. Cortege Nuptiale, E. Gode- froy; 4. Wiener Burger, wals, C. Zlehrer, arr. G. Moll; 5. Carmen, mars, G. Bizet, arr. Briffaux; 6. Bal let des enfants, suite, 3 delen, L. Bicssen; 7. Swedish Rhapsody, Faith, arr. A, Delbecq; 8. Het orgellied. wals, br. Laetantius, arr. P. de Rooij; 9. Delta-mars, P. de Rooij. Wethouder: „Eigenlijk verkapte loonsverhoging" De raad van Oostburg heeft woens dagavond met algemene stemmen besloten het college van Gedeputeer de Staten te berichten, dat men geen bezwaar heeft tegen het verlenen van een vaste autovergoeding aan de burgemeester van f 1200 per jaar voor „dienstritten binnen het grond gebied van West Zceuwscli-VIaande- rcn". De raad besloot hiertoe op voor stel van b. en w. Het college was na melijk van mening, dat de door G.S. voorgestelde vergoeding van f 1200 voor reizen binnen de gemeente te ruim genomen is. Daar burgemeester J. L. van Leeu wen een eigen opvatting bleek te heb ben ten aanzien van deze vergoeding, verliet hij voor de discussies dc raadszaal om de leden in de gelegen heid te stellen vrij hun mening te uiten. „Als deze vergoeding voor alle Zeeuwse gemeenten geldt, dan is dit eigenlijk niet meer dan een verkap te salarisverhoging", aldus wethou der D. Geuze (prot. chr.). Verder noemde hij het in feite onjuist dat de raad over deze vergoedingen een oor deel moet uitspreken, omdat de bur gemeester onafhankelijk is van de raad. De voorgestelde regeling noemde hij de meest billijke. „Overigens is het hclomaal niet zeker dat het college van G.S. ons voorstel overneemt", zo besloot de heer Geuze. Volgens de heer J. J. Leenhouts (p.v. d.a.) zal het college van G.S. zich bij de beslissing van de raad moeten neerleggen. „De raad is autonoom en beslist", aldus dit raadslid. Na de ze kernachtige uitspraak werd het b- en w.-voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. EIERNOTERINGEN BERGEN OP ZOOM Eicrnoteringen van dë Coöp. Wouwse Melkinrichting Bergen op Zoom. Ingaan de donderdag 31 augustus 1961. Prijskl. 0 19 cent, I 18 cent, II 17 cent, Hl 16 cent, IV 13 cent, V 11 cent. Mr. Adriaanse vond het namelijk een klein beetje flauw, dat de Duitser was verbaliseerd voor de overtreding van het stopverbod, omdat het sleqhts gedurende een periode van drie minuten was gebeurd. „Als het mij in het buitenland zou overkomen, zou ik zeer verbolgen zijn als ik voor zo'n vergissing een boete kreeg", al dus betoogde mr. Adriaanse. Deze vroeg zich zelfs af of hier geen spra ke was van onmiddellijk laden van goederen, want de Duitser had in de ze drie minuten wat limonade inge slagenDe officier achtte dit ech ter niet houdbaar en ook mr. Moq- lenburgh was deze mening toege daan. Maar omdat het slechts drie minuten betrof en de Duitser geheel te goeder trouw was geweest, wilde de kantonrechter het bij één gulden per minuut laten, of drie gulden to taal. Vergunning Min of meer in de vakantiesfeer lag ook liet feit, waarvoor de landbou wer L. K. uit Koudekerke zich had te verantwoorden. Deze stond name lijk terecht, omdat hij op 23 juli zon der vergunning van burgemeester en wethouders van Koudekerke had toe gelaten, dat on zijn weiland werd ge kampeerd in tenten en caravans. Honderdtwintig kampeerders had de verbalisant de 23e juli geteld, aldus stond in de stukken, waarin de wachtmeester uitvoerig bet verweer van dc landbouwer had opgetekend. Op de zitting werd dit door de ver dachte nog eens bevestigd en het kwam er op neer, dat de toeristen op het weiland waren toegelaten omdat alle andere terreinen vol zouden zyn. Verleden jaar was dit oogluikend toegestaan en K. dacht, dat het dit jaar ook weer het geval zou zijn. Daar de zaak niet helemaal uit de doeken kwam, zoals de kantonrech ter wenste, werd besloten tot aanhou ding om de verbalisant als getuige op te roepen. Op de zitting van 27 september a.s. zal deze verschijnen om de edelachtbare heren de zaak nog eens mondeling toe te lichten. Tot aanhouding werd eveneens beslo ten in de zaak tegen P. L. uit Ren- kjjm. die bij het afslaan niet genoeg réchts zou hebben gehcuden, en J. K. uit Rotterdam, die te hard zou hebben gereden. Duidelijker lag de zaak weer bij de Souburgse scholier W. W. S., die te hard had gebromd. De eis hiervoor was 20, het vonnis 15. De dragli nemachinist P. C. van E. uit Goes werd veroordeeld tot 12.50 de eis was 25 voor het niet verle nen van voorrang. VEILING V.V.Z.B. GOES 30 augustus. Export- en industrieveiling, James Grieve KL. I 85-90 48, 85-90 52, 75-80 56. 70-75 58, 65-70 92—55, KL. II 85- 90 44. 30-85 45—48. 75-80 50—55, 70-75 49— 55, 65-70 41—51, IID 4243. Manks Codlin KL. I 70-80 40, 60-70 32, KL. II 80-90 34, 70-80 37, 60-70 27—23, IID 16—19. Zigeu nerin KL. I 85-95 27, 73-85 23. 65-75 28, KL. II 85-95 23, 75-85 27, 65-75 26, IID 16. Transparant de Croncels KL. I 85-95 31, 75-85 31. 6p-75 30. IID 20. Br de Merode KL. I 70-80 46, 60-70 32. IID 22, KL. II 70- 80 42. 60-70 27. Br. d'Amanlis KL. I 70-80 41. 60-70 33, IID 28, KL. II 70-80 31, 60-70 31. Tr. de Vienne KL I 85-90 70. 80-85 74, 75-30 75—76, 70-73 79, KL. II 75-80 69, 70-75 72. Clapp's Fav. KL. I 65-75 45. 55- 65 42. Bonne Louise d'Avranches KL. I 6o-70 6672, 60-65 5671. Diverse appelen kroet 9,50. Zigeunerin kroet 5, val d. Bra men I 71. II 58, afwijkend 40. Dubbele prinsessenbonen I 43. H 46, afwijkend 33. Met ingang van volgende week bramen alleen op dinsdag, donderdag en vrijdag. Gewone veiling Manks CodlinT grof 20— 25, fijn 1317. Zigeunerin grof 25, fijn 13—15. James Grieve grof 36—44, fijn 27— 34. Clapp's Fav. grof 36. fijn 30. Br. d'Amanlis grof 31—32, fijn 23. Br. de Merode grof 24—26. Tr. de Vienne grof 30—59. Reine Victoria grof 65—79, fabriek 1"—34. Reine Claude d'Altah I 100. grof 70, fabriek 4158. Abrikoospruim grof 61— 70. fabriek 36—39. Jefferson I 65—80, II 35—54, grof 46—56, fabriek 27—36. Bramen per doos I 21—30, n 17—18. Groenten per stuk Bloemkool AI 28— 35, All 16—29, BI 18—21. Bil 11—22, afw. 1122. Kropsla n 1519. Komkommers A 19—30. B 14—24. C 11—13. Meloenen I 93136, II 100, afwijkend 56. Per bos Wortelen 31—36. Kroten 5—10. Selderij 3—5. Per kg Tomaten A 55—60. B 58—62. C 2550, CC 23. Dubbele prinsessenbonen I 4853. II 3449. Stoksnijbonen I 5167, II 28—31. Pronkbonen I 30—36. II 25—29. Andijvie 89. Groene savooiekool 7. Ro de kool 11—14. Prei 15. Postelein 21—23. Uien 11. Augurken A 104—128, B 79—98, C 4147. D 3719. Aardappelen, bonken 14, grofe 1012. drielingen 310. VEILING „WALCnEREN" G.A. MIDDELBURG 30 augustus. Aardappelen Bintjes, bon ken 13,10, grote 10.40, drielingen 3,50. FruitTomaten AI 75, All 63—70. Bl 75, BII 52—67. Cl 60, CII 4352. Ananasmc- loen 73—1,21. Suikermeloen 56—1.17 Net- meloen 39—96. Ogenmeloen 33—73. Fran kenthaler 1,091.51. Bramen doosjes 20— 31. Perziken st. 23—37. PruimenReine Victoria I 74—95, U 22—61. Reine Claude d'Althan I 98—1,21, II 95-93. Jefferson I 70—71, II 46—19. Appelen James Grieve II 80-85 58, 75-80 57—62, 70-75 57—64. 65-70 33—60, UD 25— 53, III grof 38—54, UI fijn 16—48. Manks Codlin I 70-80 49, 60-70 30—34. II 70-80 31, 60-70 31—33. nD 23—24, III fijn 23— 25. Appelen, val en kroet 935. Zigeune rin I 75-85 33. 65-75 29—36. II 75-85 27— 34. 65-75 26—31. IID 23-727. Ill grof 31— 34. III fijn 15—27. Peren Clapp's Fav. I 35 op 53. IID 53, III grof 5159, III fijn 40. Peren, val en kroet 7—33. GroentenSla 3,50—21. Bloemkool 4 st. per kist 11—24, 6 st. per kist 11—13, 8 st! per kist 11—14. Andijvie 7. Prei 10—16. Witte kool 11—13. Savooiekool 7—8. Rode kool 17—19. Spitskool 28. Spinazie 1210. Bosbroten 6—9. Waspeen 37—50. Kom kommers groen A 2643. B 21—33, C 12— 16, wit A 16—34, B 14—25, C 8—20. Snij bonen 28—62. Dubbele prinsessen 28—41. Pronkbonen 28—38.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 15