PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BURGEROORLOG DREIGT IN BRAZILIË Minister De Pous bezag Zeeuwse problemen Leger bezet Rio - congres verhuist Veertien september conferentie-Eerlijn Vandaag... De Gaulle zet Algerijeplan door Tragedie 204e jaargang - no. 205 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer- Adjunct: W.,de Pagter. Hoofdredacteuren: W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7,00 p.- kw.; fr. p, p. 7,25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 31 aug. '61 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.m. Minim, p. advertentie 4, Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van f 1,25. ,3rieven bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 (b.g.g.red. 3508/3546, adv. 3647/3643; Middelburg, Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169,adv. 2375); Goes Gr.Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213), Oostburg, tel 2395; Terneuzen, tel. 2116; Zierikzee, red. tel. 2425, adm. tel.2094. Goulart onderweg naar zijn bolwerk Rio do Sul Volgens berichten uit Brasilia is de toestand gisteren in Brazilië ernstiger geworden door liet verwerpen door de speciale commis sie van het congres van het verzet van militaire zijde tegen het aan liet bewind brengen van vice-president Goulart. Enkele leden van liet bureau van kamer en senaat zouden naar Goiania, de hoofdstad van de provincie Goias, zijn vertrokken om met de gouverneur besprekingen te voeren over verplaatsing van de zetel van het congres naar deze provincie in geval van noodzaak. Volgens in Sao Jfaulo uit Rio de Janeiro ontvangen berichten, is het leger begonnen met het innemen van stellingen in het cen trum van laatstgenoemde stad. Vice-president Goulart is gisteren naar Brazilië vertrokken en gisteravond in New York aangekomen. Volgens Zuidamerikaan- se kringen zou Goulart via Argentinië naar Brazilië reizen, om dat hij het land vanuit het zuiden wil binnenkomen. Men wees er op, dat de gouverneur van de zuidelijke provincie Rio do Sul, Brizzola, een zwager van Goulart is. Porto Alegre in staat van verdediging Bij zijn aankomst zei Goulart zo spoe dig mogelijk naar Brazilië te willen terugkeren om te helpen bij het in standhouden van een wettige rege ring en het bestrijden van de wanor de. Op een vraag of hij een parlemen taire regering zou aanvaarden, ant woordde Goulart dat de beslissing bij het congres ligt doch dat men de grondwet maar behoeft na te lezen om te zien dat liy het wettige staats hoofd is. Het Braziliaanse ministerie van de zeestrijdkrachten heeft gisteren be kendgemaakt dat de zuidelijke haven stad Porto Alegre - Goularts bolwerk - door aanhangers van de vice-presi dent is gebarricadeerd, teneinde te voorkomén dat eenheden van de zee macht de stad kunnen binnentrek ken. Vliegdekschip De minister van oorlog, maar schalk Denys, is gisermorgen uit Brasilia in Rio de Janeiro aange komen, waar hij zijn intrek heeft genomen in het gebouw van het ministerie van oorlog, van waar uit hij beter contact kan onderhou den met de rest van het land. H ...wordt prinses Wilhelmina j| H 81 jaar. ...is het 50 jaar geleden, dat Anthony Fokker met zijn zelfgebouwde vliegtuig „Spin" M in het Kleverpark te Haarlem H opsteeg om zijn beroemd ge- worden vlucht rond de Grote f| Kerktoren te maken. liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiï De minister van economische zaken, drs. J. W. de Pousheeft woensdag een werkbezoek aan Zeeland ge bracht. Op de foto: zijn aankomst te Vlissingen in gezelschap van de com missaris derkoningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C' de Casembroot (rechts). (foto P.Z.C.) Naar verder werd vernomen zou het vliegdekschip „Minas Gerais" op last van de militaire autoritei ten op weg zijn naar de provincie Rio Grande do Sul. Leger verdeeld De gisteren afgezette commandant van het Braziliaanse derde leger, ge neraal Machado Lopes, heeft van het paleis uit van gouverneur Brizzola via radio „Iegalidad" een verklaring laten omroepen, waarin hij zei de be velen van minister Denys niet te zul len gehoorzamen. Het derde leger zal op eigen gezag optreden voor het be houd van de Braziliaanse grondwet, aldus deze verklaring die verscheide ne malen werd omgeroepen. Ontslag Volgens een bericht van een radio station in Rio de Janeiro heeft de gouverneur van Guanabara, Carlos Lacerda, het congres zyn ontslag aan geboden. SOWJET-UNIE HERVAT DE KERNPROEVEN Het Russische persbureau Tass heeft gisteravond bekend gemaakt, dat de Sowjet-Unie heeft besloten experi mentele proeven te doen met kern wapens. De mededeling van Tass volgde di rect nadat in Washington bekend was gemaakt, dat een bericht was on derschept, dat van Moskou naar Cen traal Azië was verzouden, waaruit kon worden opgemaakt, dat de proe ven met kernwapens door de Russen hervat zouden worden. In kringen van westeljjke diplomaten in Genève verwacht men, dat de Rus sische maatregel het einde zal bete kenen van de overigens vruchteloze kernstop-onderhaudelingen. HET ONGELUK MET DE KABEL BAAN BIJ CHAMONIX. De 81 'mensen die in kleine cabines boven de eeuwige sneeuw van de Vallee Blancli hebben gehangen zijn gered. Foto: een geredde vrouw is met een helikopter naar Chamonix gebracht. (Voor verslag zie pag. 8) KONINKLIJK GEZIN TERUG VAN VAKANTIE Het koninklijke gezin is weer ze terug van vakantie. Gistermid- H dag omstreeks half zeven is de H regerings Friendship, waarmee de koningin, de prins en de H prinsessen Beatrix, Marijke en n H Margriet uit Italië terugkeer- H den, geland op het vliegveld =i Soesterberg. n De vakantie in het koninklijke p vakantieverblijf in Porto Erco- H le aan de Italiaanse kust heeft H ruim vijf weken geduurd. p iiiiiM Frankrijks president Charles de Gaulle heeft zijn ministers gis teren te Parijs meegedeeld dat hij zonder zich te storen aan het verstrakte standpunt van de Algerijnse moslimrebellen zijn plannen voor een „Algerijns Algerije" ten uitvoer zal leggen. De Gaulle zette zijn plannen uiteen tijdens de eerste complete Franse ka binetszitting sedert bekend was ge worden dat de Algerijnse rebellenre- gering de „gematigde" Ferhat Abbas had vervangen door de „keiharde" linksgeoriënteerde Ben Khedda. Westen beraadslaagt Kennedy „geweld niet de oplossing" President Kennedy heeft gister avond te Washington bekendge maakt dat de ministers van bui tenlandse zaken van Amerika, Frankrijk, Engeland en West- Duitsland op 14 september te Washington bijeen zullen komen om de Berlijnse crisis te bespre ken. Tegelijkertijd maakte het Franse ministerie van buiten landse zaken hetzelfde bekend te Parijs. President Kennedy deelde tevens op een persconferentie mede, dat gene raal Lucius Clay, voormalig Ameri kaans militair gouverneur van West- Duitsland op 15 september naar Ber lijn zal reizen als presidentieel afge vaardigde met de rang van ambassa deur, alwaar hij zo lang als wenselijk geacht wordt zal blijven. Kennedy gaf nogmaals uitdruk king aan de bereidheid van de V.S. met Rusland over Berlijn te onder- handelen en over het gehele vraag stuk van de Duitse en centraal Europese veiligheid. Een toevlucht zoeken tot geweld was volgens Kennedy geen oplos sing en leidde slechts tot een ramp voor allen. Amerika en zijn bondgenoten waren echter volgens hem vastbesloten de vrijheid van West-Berlijn te verdedi gen en hij hoopte en geloofde dat pre mier Kroesjtsjew het gevaar van een kernoorlog besefte. De president zei niet tevreden te zijn met de beperkte toegangspermissie die het westen heeft gekregen voor Oost-Berlijn, zijn grootste zorg echter betrof de grenskwestie bij toegang tot West-Berlijn. De Westduitse ambassadeur in de Verenigde Staten Wilhelm Grewe, die gisteren tijdens een bespreking met president Kennedy op het Witte Htiis een boodschap van bondskanselier Adenauer heeft overhandigd, heeft na afloop tjjdens een persconferentie verklaard „dat er volledige overeen stemming bestaat tussen de zienswij zen van beide staatshoofden". Subtiel antivoord na vraag over Oosterscheldebrug MINISTER DE POUS lieeft zich gisteren tijdens een werkbezoek uitvoerig beziggehouden met economische problemen van Zeeland. En het ging hier om een groot aantal, zo bleek gis teravond om half zes, toen de bewindsman aan Zeeuwse jour nalisten een kort vraaggesprek toestond. In dit korte onderhoud kwamen aan de orde: 1. de brug, die het provinciaal bestuur over de Ooaterschel- de wil bouwen; 2. de coördinatie van industrie- bevorderende maatregelen aan beide zijden van de Ne derlands-Belgische grens 3. het verlenen van industrie- bevorderende premies buiten de kerngemeenten; 4. de beheersvorm van het Zuidsloe. Toen hel: woord „Oosterschelde brug" viel zei de minister be dachtzaam: „Daar moet ik een subtiel antwoord op geven.....". Zoals men weet is dit project thans in studie by het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Als minister van economische zaken zo zette de heer De Pous uit een heeft hij weliswaar te ma ken met verbetering van de in frastructuur, maar daarbij liggen zijn bemoeiingen meer op het ge bied van verbeteringen, die een direct industrie-stimulerende wer king hebben. Deze brug valt daar in eerste instantie niet onder. Maar toch: dit alles neemt niet weg, dat de minister „veel interesse voor dit project" heeft. Weliswaar ligt de ze zaak geheel op liet terrein van zijn ambtgenoot van verkeer en wa terstaat, maar bij een project van dergelijke omvang en importantie kan ook de minister van economische zaken zich niet afzijdig houden, het geen ook weer bleek uit diens eigen woorden: „Zoals er collegiaal overleg is geweest over de waterverbinding Rotterdam-Antwerpen, zo zal er ook over deze brug collegiaal overleg worden gepleegd". Grenssamenwerking üe minister ontkende niet. dat or tussen Nederland en België nog te weinig coördinatie van industriebe- vorderende maatregelen aan beide zijden van de grens is. Nïettëmin heeft deze zaak zijn volle belangstelling en hij heeft de stellige overtuiging, dat juist in deze samenwerking de Benelux- gedachte naar voren kan worden gebracht. Minister De Pous juich te het ten zeerste toe, dat er reeds een begin is gemaakt met deze coördinatie van industriebe- vorderende maatregelen voor de streek aan beide zijden van Ne derlands-Belgische grens. Zo is sedert enkele maanden een commissie ad hoe uit de Benelux- raad aan het werk, die reeds enkele gedegen studies over deze gezamen lijke aanpak van industriële proble men voor de grensstreek ter sprake heeft gebracht. Grootste uitzondering Het verlenen van industrie-bevorde rende premies buiten de kernge meenten is een zaak, die door de mi nister met grote omzichtigheid be handeld wordt. Niettemin eist deze zaak de grootste aandacht, want ontegenzeggelijk houdt de aanwijzing van bepaalde in dustriekernen discriminatie van an dere plaatsen of bedrijven in. Als een tegenwicht kunnen de infra-slrue- tuiir-verheterïngen gezien worden: door verbetering van wegen, spoor- en waterwegen, aanleg van indus trieterreinen wordt (in het alge meen) een redelijk industrieel kli maat geschapen. De minister moet echter- „bijzonder weinig scheutig" zoals hij zei zijn met de verlening van industrie- bevorderende premies buiten de (Zie slot pag. 2 kot. 4) nu menigeen zuchtend -naar de nieuwe akte van liet Walcherse herindelings treurspel kijken, vurig hopend dat het stuk tegen alle verwachting in toch nog een eind zal hebben Minister Toxopeus heeft een nieu we akte geschreven voor het drama „Herindeling van Wal cheren". Mét hetgeen zijn voorgan gers op dit gebied reeds hebben ge wrocht is het nu wel een bijzonder langdurig stuk geworden, met de op voering waarvan zelfs jaren zijn ge moeid. Mede uitgaande van de stel ling, dat het meesterschap zich toont in de beperking, kan men helaas niet zeggen dat het geheel een meester werk is geworden. Als het een t.v.- spel was, zou men als kijker direct de verlossende knop omdraaien. Maar helaas die knop bestaat in dit geval niét en op Walcheren is men zelfs verplicht het stuk te be kijken, terwijl menigeen bovendien nog is gedwongen als acteur te fun geren in deze tragedie. Een tragedie is het in ieder geval, dat zal men moeten erkennen, hoe men ook denkt over de inhoud van het stuk. De af gelopen jaren niet zo maar twee of drie, maar het gaat om een pe riode van een jaar of vijftien!heb ben Gedeputeerde Staten bij herha ling herindelingsplannen voor de Wal cherse gemeenten aan de orde ge steld. Voor de ra den op het eiland is het zo langza merhand een vast agendapunt geworden en het aantal woorden, dat de raadsleden er sinds 1946 op Walcheren aan hebben ge wijd, is zelfs met een elektronische rekenmachine niet meer op te tellen. Voorts kwamen op gezette tijden mi nisters van binnenlandse zaken op bezoek: wij herinneren ons nog mi nister Van Maarseveen, excellentie Beel bleef daarentegen in het Haag se Torentje, want hij was niet zo scheutig met grenswijzigingen, minis ter Struycken echter liet zich weer wél uitvoerig voorlichten en excel lentie Toxopeus tenslotte was even eens op Walcheren te gast. Na zijn bezoek, een jaar of twee geleden, gloorde de hoop, dat nu eindelijk het laatste bedrijf in zicht was. Het heeft helaas niet zo mogen zijn Alléén al uit een oogpunt van pro cedure is het ten aanzien van deze zaak nodig van een lichte verwondering te doen blijken. Buiten beschouwing latend wat zich vóór de pauze van het stuk heeft afgespeeld en met de pauze zou men dan het beleid van de heer Beel kunnen aan duiden mag men vaststellen, dat omstreeks 1957 de Walcherse situatie als volgt was: vergeleken met vroe ger is er op agrarisch terrein een aanzienlijke verandering opgetreden, namelijk de herverkaveling; vervol gens neemt de recreatie een groter vlucht dan ooit tevoren; tenslotte worden voorzieningen in het Zuid sloe getroffen, die een geheel nieuw industrieel klimaat scheppen. Deze drie punten zyn mede van invloed op de gemeentelijke herindeling en op grond daarvan dient een bepaalde keus te worden gedaan. Men kiest uit een aantal mogelijkheden, zodat er een voorstel van Ged. Staten ter tafel verschijnt. Daarover wordt uit voerig gedebatteerd en er komt een minister op bezoek, waarna wijzigin gen worden aangebracht. Tenslotte is de zaak van alle kanten bekeken en zelfs zover gekomen, dat de mi nister zijn ontwerp reeds aan de Staatsdrukkerij geeft om er voorlo pige drukproeven van te doen ver vaardigen. Die drukproeven worden nog eenmaal rondgezonden het is inmiddels september 1960 geworden en het wachten is nu op het indie nen van het ontwerp. Maar dan hoort men plotseling gefluister ach ter de coulissen en het stuk blijkt nog lang niet ten einde het ontweip wordt weer grondig door elkaar ge haald. En men mag nu na dit alles toch wel vragen of de minister wel precies weet wat hij wil. Hij gaat nu een andere koers varen: waarom dat destijds niet direct gedaan? Maar behalve de procedure is er nog de systematiek van het ontwerp. Daarin werd gestreefd naar wat men zou kunnen noemen drie hoofdgroepen: een industriële sector (Vlissingen), de recreatie (de kust) en de landbouw (de middenge meenten). waarbij men er niet voor schroomde ten aanzien van Vlissin gen vérgaande maatregelen voor te stellen. Men kan daarover denken zo men wil, er voor of tegen zijn, maar de systematische opbouw is niettemin een feit. Dit stelsel werd daarna enigszins verlaten door een nadere wijziging, waarbij Vrouwen polder naar Veere ging, maar nu wordt het er helemaal uitgehaald door de nieuwe ministeriële wensen ten aanzien van Souburg en Seroos- kerke. Ten aanzien van de industriële sector had aanvankelijk bij de minis ter blijkbaar voorgezeten een situa tie te scheppen, waarbij de gemeen telijke indeling géén knelpunt zou worden, zoals dat wél het geval is rond de IJmond en de Nieuwe Wa terweg om enkele voorbeelden te noe men. Deze overweging speelt nu ech ter kennelijk plotseling niet meer. En men vraagt zich alweer af: waarom is dat allemaal niet eerder overwo gen? Dan had men het ontwerp direct volgens een ander systeem kunnen inrichten en was de herinde ling op dit ogenblik wellicht het staatsblad reeds genaderd. Waarom deze zig-zag-politiek Is de minister dan zo geschrokken van zijn Haar- lemmerliede-échec Uitstel is nu onvermijdelijk. Het is overigens een bekend woord rond de Walcherse herindeling. En iedereen, die wel eens meer dan oppervlakkig met de gemeentelijke administratie heeft te maken, weet hoe funest dit jarenlange en steeds hernieuwde uitstel op diverse gemeen telijke gebieden werkt. Daarom gaat

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1