PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WESTEN ZOEKT CONTACT MET MOSKOU Zeelands molenbezit zal worden geboekstaafd Overleg in herfst op ministerieel niveau Vierde divisie niet naar La Courtine PLANNEN VOOR OEFENINGEN IN DUITSLAND Lichte brigade infanterie „GEESTSTROOM" OP WATERWEG GEZONKEN Russen willen praten over algehele ontwapening Vandaag... M. van Hoogslralen: 't Is en blijft hobby Prinses WEER JUWELEN GESTOLEN AAN DE RIVIÈRA GEEN VOPO-METHODEN OP DEENS GRONDGEBIED liiiipiniiiH 204e jaargang - no. 203 Dagblad, uitgave vpa de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren: W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7,00 p. kw.; fr. p. p. 7,25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 29 aug. 1961 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.m. Minim, p. advertentie f 4, Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1,25. „Brieven bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 (b.g.g.red. 3508/3546,-adv. 3647/3843; Middelburg,Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red, 2078/3169, adv. 2375); Goes Gr. Markt2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 6213), Oostburg, tel 2395; Terneuzen, tel. 2116; Zierikzee, red. tel. 2425, adm. tel. 2094. „Informeel", om aan De Gaulle's wensen tegemoet te komen Het westen zoekt contact met Moskou. De wijze waarop is ech ter nog een probleem, omdat De Gaulle niet wil dat het westen de eerste stappen doet. Volgens diplomatieke kringen in Washington hebben Engeland en de Verenigde Staten hun plan nen nu wat afgezwakt, teneinde Frankrijk mee te krijgen op de weg naar onderhandelingen met Moskou. Een ontwerp ant woordnota aan Rusland, opgesteld door Amerika en Engeland zou gewijzigd zijn. Hierin wordt thans voorgesteld dat de mi nisters van buitenlandse zaken der grote vier zich gedurende de eerste dagen van de V.N.-vergaderingen in New York, „voor informele besprekingen over de Duitse kwestie" zullen ontmoe ten. Voor deze wijziging bekend werd bad de Westduitse minister van buitenlandse zaken Von Brentano gisteren verklaard, dat in de nota aan Moskou zou worden aangedrongen op overleg op ministerieel niveau. Rusk: „Niet zonder Parijs" De Amerikaanse minister van buiten landse zaken Dean Rusk ontkende gistermorgen bij zijn vertrek naar het hoofdkwartier der Verenigde Naties (Van onze Haagse redactie) Het is niet uitgesloten dat een verkenningsbrigade van de vier de divisie binnenkort naar West- Duitsland zal vertrekken om daar, in het traditionele oefen- gebied van Nederland, manoeu vres te houden. Naar in militaire kringen verluidt zouden de plan nen hiervoor bij de legerleiding in vergevorderd stadium zijn. Ook meent men in deze kringen dat de oefeningen van de .verkenningsbri gade, die als de zogenaamde „lichte brigade" wordt aangeduid, onderdeel zouden kunnen zijn van de reeks van maatregelen ter verhoging van de paraatheid, die door de defensielei ding zijn opgesteld. De „lichte brigade" van de vierde di visie is een van de eenheden die over enkele weken naar La Courtine zou gaan. Het is een infanteriebrigade, uitgerust met licht gemechaniseerd en gemotoriseerd verkenningsmateri eel, o.m. lichte 'tanks van het type chaffee. De mankracht van deze bri gade bedraagt omstreeks 4500 man. De officiële woordvoerder van de mi nister van defensie wenste het bericht over komende manoeuvres van de lichte brigade noch te bevestigen noch te ontkennen. Bij cle documentatie in het Zeeuwse Molenboek, dat momenteel in con cept gereed is ook een foto van deze gevelsteen in de korenmolen op het Seisbolwerk in Middelburg. te New York voor besprekingen, dat Amerika en Engeland Frankrijk zou den hebben gedreigd zonder dit land voort te gaan met de voorbereidingen voor overleg met de communisten. In diplomatieke kringen achtte men de verklaring van Rusk voor een deel bedoeld om tegenover de buitenwereld de schijn van de eenheid van het wes ten op te houden en voor een ander deel gebaseerd op de hoop, dat Frankrijk de compromis-formule wil aanvaarden. Rusk verklaarde tegenover ver slaggevers dat de kwestie voor de Verenigde Naties zou kunnen wor den gebracht, maar dat de onder handelingen tussen oost en west hieraan vooraf zouden kunnen gaan. De diplomatieke correspondent van het Britse Exchange Telegraph News Agency berichtte, dat president Ken nedy een dringende persoonlijke boodschap *aan de Franse president had gestuurd, om diens tegenstand tegen onmiddellijke onderhandelingen weg te nemen. Het lot van de infor mele contacten met Moskou zou van de Gaulle afhangen, aldus deze cor respondent. Fanfani Naar verluidde zou voorts de Itali aanse minister-president aan zijn Britse collega Macmillan gedurende het jongste weekeinde een persoonlij ke brief hebben gestuurd met een af schrift van de brief van Kroesjtsjew aan Fanfani. De Russische premier zou hierin nog eens hebben beklem toond, dat hij gereed is voor onder handelingen met het westen. Besluit na N.A.V.O.-overleg In verband met Berlijnse crisis (Van onze Haagse redactie) Teneinde in Nederland de be- schikking te houden over alle pa rate legereenheden, heeft de mi nister van defensie gistermid dag geheel onverwacht besloten de uitzending van de vierde divi sie naar La Courtine op te schorten. De beslissing had de steun van de volledige minister raad. Dit is de eerste Nederlandse maatre- el in het kader van verhoging van e militaire paraatheid, nodig in ver band met de politieke spanning rond Berlijn. Een woordvoerder van het ministerie van defensie noemde de jongste beslissing: „de allermildste maatregel die wij konden nemen, ge zien, tegen de paraatheidsverhogingen van o.a. Amerika, Engeland en Frankrijk". Het was in welingelichte kringen ln Den Haag bekend dat de opper bevelhebber van de NAVO-strijd- krachten, generaal Norstad, maat regelen van Nederland aanvanke lijk niet nodig achtte. Vorige week is in Parijs evenwel nieuw overleg geweest tussen de NAVO-part- ners. In deze bijeenkomst zou er op zijn aangedrongen dat ook de kleinere NAVO-landen militaire maatregelen zouden nemen. Hiertegen zou van de zijde van de be trokken landen het nodige verzet zijn gerezen, maar uit de maatregel van minister Visser van gistermiddag blijkt dat Nederland als eerste klein land aan de aandrang van de vorige week heeft toegegeven. De vierde di visie omvat ruim 15.000 militairen, die in twee groepen elk van drie weken naar La Courtine zouden gaan. Voorlopig De koningin en prins Bernhard zon den op 22 september een bezoek bren gen aan de in Frankrijk oefenende troepen. Dit bezoek is officieel nog niet afgelast, aangezien men er reke ning mee houdt dat een wijziging In de gespannen internationale toestand, uitzending van de vierde divisie als nog mogelijk kan maken, aldus deel de de rijksvoorlichtingsdienst mee. In politieke kringen in Den Haag acht men de kans hierop evenwel uiter mate gering. H.K.H. Prinses Beatrix, gefotogra feerd in de „Via Venetio" in Rome, samen met enkele vrienden. Sommi ge Italiaanse kranten hebben de aan wezigheid van de prinses in Italië gretig aangegrepen om een romance tussen haar en' de Romeinse prins AUesandro Borghese te „ontdekken". Op de Nieuwe Waterweg, tussen Hoek van Holland en Maassluis, is gisteravond de Nederlandse kustvaar der „Geeststroom" na een aanvaring gezonken. De aanvaring gebeurde even na tien uur. De „Geeststroom", een schip van ongeveer 300 ton behorend aan de rederij Waling en Van der Geest te 's-Gravenzande, was uitvarend en werd aangevaren door de binnenko mende Noorse tanker „Jaranda", die ruim 12.500 ton meet. Twee van de opvarenden van de „Geeststroom" hebben zich zwemmend naar de wal begeven. Ook de anderen zijn gered. Een aantal van hen is aan boord van de „Jaranda". In de Indiase staat Patna Bihar zijn blijkens officiële cijfers sinds het begin van dit jaar drieduizend mensen aan cholera gestorven. De epidemie begint echter thans af te nemen. De Sowjet-Unie heeft gisteren in fei te twee nieuwe Amerikaanse voor stellen om een overeenkomst inzake het toezicht op de naleving van een verbod tot kernproeven te versnellen, afgewezen. De voornaamste onderhandelaar van de Sowjet-Unie Semion K. Tsarap- kin zei, na de onderhandelingen, dat de enige weg om uit het slop te, ge raken, zou zijn de besprekingen uit te breiden tot een conferentie over algehele ontwapening. ...is het 150 jaar geleden, dat dat Tsjechische componist Franz Glaser te Kopenhagen overleed. V\*WWVWA<WAA*W\*VVW INVENTARISATIE NU COMPLEET ,Door de Zeeuwse wet Bén ik hier gezet'. Dit tweeregelige rijmpje stond vroe ger op het hek voor de witte korenmolen in Nieuwerkerk. Het was bedoeld als een soort verontschuldi ging. Deze grondzei- ler uit 1844 was na melijk niet meer op VIJFENZEVENTIG korenmolens in Zeeland heeft de heer Van Hoogstraten bekeken, opgemeten, gefotografeerd en geïnventari seerd. Daarvoor heeft hij een sterrit gemaakt door de provincie van noordwest naar zuidoost. Van Westerschouwen naar Hulst. „En bij elke molen heb ik mezelf hon derd vragen gesteld". De heer Van Hoogstraten (40) heeft het antwoord nu voor zich liggen. Een uitgebreide documentatie in stencilvorm, waarin van alles en nog wat ov.er de Zeeuwse molens is te vinden. Maandagmiddag heeft de heer Van Hoogstraten aan gedeputeerden de kleurendia's vertoond, die. hij en passant van de molens in'deze provincie heeft gemaakt. „Er zal wel niet zo vaak meer over'geschreven wor den. Daarom moet iedereen in het Zeeuwse Molenboek aan zijn trekken kunnen komen: de tech nicus, de historicus, de etstheti- cus Molens. Al twintig jaar zijn zij de hobby van deze Dordtenaar. Thuis precies dezelfde plaats herbouwd als waar zijn voorganger stond. Dat had zo zijn reden. De wieken van die molen cirkel den gevaarlijk dicht over de weg. Daarom werd het na de brand in de molen verboden het slanke gebouw op de oude resten te doen herrijzen. Deze kleine, maar aardige bijzonderheid van een Zeeuwse mo len staat opgetekend in het concept voor een molenboek over Zeeland, waaraan de heer M. van Hoog straten uit Dor drecht,, secretaris van de monumenten commissie van het Instituut „Stad en Landschap van Zuid- Holland" zo'n slordi ge elfhonderd uur heeft gewerkt. Hope lijk loopt zijn boek volgend jaar van de pers. yvvvvwvvvvvvvwvvvvw heeft hij een enorme documenta tie en zijn naam staat al onder heel wat publikaties over deze zo typisch Nederlandse bouwwerken. Het begon allemaal op de traditio nele manier. In het begin van de laatste oorlog: een fotootje, een albumpje, wat neuzen in de histo rie. Maar om zich werkelijk in de materie te kunnen verdiepen was specialisatie nodig. Dat had hij al gauw begrepen. Jarenlang is de heer Van Hoogstraten nu al be stuurslid van de vereniging „De Hollandse Molen", op Goeree- Overflakkee beheert hij het streekmuseum, in Vlaardingen werkt hij mee aan opgravingen en een dag.in de week loopt hij in Amsterdam colleges archeologie. Het eerste contact van de heer- Van Hoogstraten met Zeeland dateert van een dikke tien jaar te rug. In Zoutelande ging hij eens een kijkje nemen bij de molen. Een bouwval trof hij er. „Restau reren is zo duur", klaagde de ei genaar. Maar intussen had de heer Van Hoogstraten de maten van de wieken en de roeden in de askop al in zijn notitieboekje staan. Toen hem enige tijd later werd verzocht in de buurt van Rotterdam een molen te slopen, wilde hij dat alleen doen op voor waarde, dat. hij gratis de beschik king zou krijgen over enkele on derdelen. Zo gebeurde en in plaats van f 15.000 kostte de restaura tie in Zoutelande nu f 4500. Onderwijl had de heer Van Hoog straten ontdekt, dat er op het ge bied van molens in Zeeland veel interessants te vinden is. En ook, dat liet provinciaal bestuur de verschillende gemeenten liad ver- (Zie slot pag2 kol. 4) Er komt een nieuw blad, dat „Prinses" zal heten, de „prinses der damesweekbladen", zoals het is aangekondigd. Het is een aar dige, zij het geen originele naam: men zal zich herinneren, dat in Ne derland voor de eerste en de tweede wereldoorlog een bekend tijdschrift bestond, dat de „Prins" werd ge noemd, de „prins der geïllustreerde bladen". Het gaat ons thans evenwel niet om de naam, die slechts aan geeft dat de uitgevers het blad be schouwen als de „eerste" onder soortgelijke tijdschriften. Waar het ons «chter wel om gaat, is een laak baar element, dat voorkomt in de wervingspropaganda voor het nieu we blad. In deze propaganda wordt namelijk het omslag van het tijd schrift getoond vermoedelijk het eerste nummer en als „cover- girl", zoals het in vaktermen heet, is prinses Beatrix gekozen. Deze roto nu werkt in combinatie met de titel van het blad („Prinses" com pleet met een kroontje erboven) heel erg verwarrend. Zonder dat het met zoveel woorden wordt gezegd, wordt aldus gesuggereerd dat prinses Bea trix iets met deze uitgave heeft te maken. Het raffinement zit in deze suggestie: er wordt géén enkele maal de naam van de prinses gebruikt, slechts is de foto afgedrukt in com binatie met de naam van het nieuwe tijdschrift. Daarmee echter wordt ge speculeerd op de gevoelens van ge negenheid, die de prinses in brede kringen wordt toegedragen. Een spe culatie voor een puur-commercieel doel! Wij kunnen deze handelwijze niet bewonderen. ftatitlijK Enige weken geleden werd in de verkiezingsstrijd in West-Duits- land gebruik gemaakt van een afbeelding van de Engelse koningin. De tekenaar had haar afgebeeld met Adenauer, waarbij het onderschrift sprak van „partners in de vrije we reld". Nadat er van Engelse-zijde op was geattendeerd, dat men het En gelse staatshoofd toch beter niet in een verkiezingsstrijd kon betrekken, werd de bewuste prent onmiddellijk uit de circulatie genomen. Terecht. Het hier aan de orde zijnde geval van „Prinses" heeft naar het ons voorkomt verwante trekken met dit Duitse voorbeeld. Leden van het ko ninklijk huis met name de konin gin, maar óók de vermoedelijke erf gename van de kroon staan im mers boven de partijen en behoren niet te worden betrokken in partij strijd of commerciële wervingscam pagnes. En dat laatste is hiér wel degelijk gebeurd. Wij signaleren deze weinig ge slaagde propaganda met enige nadruk omdat wij menen, dat er in ons land een gevaarlijke weg wordt betreden, wanneer private on dernemingen voor hun reclame per soonlijkheden gaan annexeren, die in ons staatsbestel een door alle levens beschouwelijke groeperingen erkende hoge functie bekleden, een functie die een volstrekte onpartijdigheid eist. Helaas hebben de uitgevers van het nieuwe tijdschrift zich daarvan geen rekenschap gegeven. Of soms wel? Des te erger! Voor de tweede maal in minder dan een week tijds is aan de Riviera een juwelendiefstal gepleegd. Deze keer wordt voor 350.000 nieuwe franken aan juwelen vermist door de Ameri kaanse mevrouw Mary Lasker, een kunstexpert. De sieraden werden zondag gestolen uit de villa die zij te Saint-Jean-de- Cap aan de Riviera had gehuurd, terwijl zij er haar gasten ontving. Volgens- de politie is het *le dief al heel gemakkelijk gemaakt, aange zien vanwege het warme weer alle deuren openstonden. H Duizenden Denen hebben gis- s teren deelgenomen aan een de- monstratie tegen de vopo's. De demonstratie werd gehouden in de haven van het Deense plaatsje Gedser, dat wordt aan- |e gedaan door schepen van de n Oostdultse veerdienst. Vele M Oostduitsers zagen in deze e| veerdienst een vrij gemakkelij- ee ke, hoewel niet gevaarloze, ee kans om te ontsnappen. Zij H kochten een kaartje voor een reis heen en terug en sprongen dan in Gedser over boord. |f e| Vopo's gingen toen mee om dit te voorkomen. Deense toe- schouwers zagen vaak hoe de ee vopo's met geweld vluchtelin- H gen-in-spe tegen hielden en ee eenmaal zelfs een man bewus- M teloos sloegen. ee De kapitein van de veerboot „Seebad Warnemuende" ging ee gisteren aan land om tegen de Zee H demonstraties te protesteren. Maar de Denen bleven staan H (en rondvaren) met hun span- s H doeken „geen vopo-methoden op Deens grondgebied".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1