Ahrend Sterke drank verkocht zonder vergunning Baron Bluff nu is het schoolympiade bij Akrend BRESKENSE VISSERS WEKEN NIET UIT VOOR VEERBOOT <=<u&anc SIGAREN oren, 31e* en.... sclxr ijvctt VANDAAG Waar zijn onze schepen KLAM uit de ETHER PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 25 AUGUSTUS 1963 KANTONRECHTER OOSTBURG Eerst na jaren door controledienst ontdekt werd in IJzendijke proces-verbaal óp gewaakt tegen mevrouw M. C. M. W., die zonder vergunning sterke drank per fles had verkocht. Enkele dagen later werd een grote voor raad drank, waaronder 127 literfles sen in beslag genomen. Voor deze overtreding stond mevrouw W. don derdagmorgen terecht voor. de Oost; burgse kantonrechter, mr. H. van den Bell, die haar vroeg, waarom ze dat had gedaan. Verdachte zei, door huiselijke om standigheden geen ander middel van bestaan te hebben. Ze was er al mee begonnen vlak na de laatste oorlog. Mevrouw W. liet zich inschrijven bij de Kamer- van Koophandel en be taalde trouw haar contributie aan de Vereniging van detailhandelaren, en bleek zelfs in het bezit te zijn van een admissïeverklaring. Ze wist niet beter, of ze was gerechtigd, deze handel te bedrijven. ,,Deze vrouw bezat geen enkele be voegdheid wat betreft de Drankwet", aldus de getuige-deskundige A. B., controleur van de Volksgezondheid, speciaal belast met de Drankwet. De admissieverklaring had volgens hem geen enkele betekenis meer. Verder hadden de leveranciers die aan ver dachte leverden inmiddels ook een proces-verbaal gekregen, zo zei de getuige. In een uitvoerig pleidooi zette mr, G. Tichelman uiteen, dat verdachte door omstandigheden gedwongen was, een middel van bestaan te zoer ken. De eis van de officier van jus titie, tweemaal 1,- alsmede ver beurdverklaring van de in beslag genomen dranken (waarde plm. 750 gulden) noemde hij „wreed en een enorme slag voor. verdachte". Rekenmhoudend met alle om- stand ia i kwam de kantonrech ter tot dag hechtenis voorwaar delijk inet een proeftijd van een jaar. twee maal 75 boeten en te ruggave van de in beslag genomen dranken. Hoe deze dranken nu weer verkocht moeten worden, wisten of ficier, kantonrechter en getuige-des kundige ook niet. „Vraag het dan maar aan uw raadsman", besloot mr. Van den Belt. Opnieuw uitgesteld Ook nu kwam de kantonrechter niet tot een uitspraak tegen de arts P. S, uit Hoek, die op 14 juli 1960 op de kruising van de Rijksweg Breskens- Sehoonaijke de weg naar Groede met een vaart van 130 kilometer per uur zo krachtig remde, dat zijn wa gen een slag draaide en daarna een lichtmast ramde. De arts kwam tot deze ongewilde manoeuvre nadat hij rechts op de Uitrijstrook een Belgische personen auto had zien rijden, die volgens hem plotseling de richtingsaanwijzer naar links uitstak en de weg voor hem wilde oversteken. Zowel de of ficier van justitie als de kanton rechter vonden het noodzakelijk de bestuurder van deze personenauto te horen, alvorens tot een cis en uit spraak te komen, zodat deze zaak oppieuw voor onbepaalde tijd werd aangehouden. Conform de eis werd veroordeeld tot 50 subs. 10 dagen J. E. van der N. uit Aardenburg, wiens vracht auto op 24 juli niet voorzien bleek te zijn van een deugdelijke rem. Inhalen De onderwijzer O. N. uit Malde- ghem (België) had op 11 mei op de rijksweg bij Aardenburg bij liet inhalen van een voor hem rijdende auto het tegemoetko mend verkeer gehinderd. Verdach te ontkende d.t „Ik was al lang voorbij die auto, toen de tegen ligger nog een heel eind van ons verwijderd was", zo betoogde hij. „Dat is onmogelijk", zei de ver balisant, die zelf op de tegenlig- gende motor had gereden, „want op een gegeven moment reden we alle drie naast elkaar". De eis luidde 60 subs. 12 dagen, de uit spraak werd 40 subs. 8 dagen. Het rijden met een snelheid van ruim 60 kilometer per uur door de bebouw de kom van Schoondijke, kostte de Terneuzense hotelhouder G. F. een boete van 10 subs. 2 dagen. Dertig gulden subs. 6 dagen luidde de eis tegen de administrateur W. H. uit Sluis, die op 10 december 1960 in de Zuiddijkstraat te Sluis met een auto schade had veroorzaakt aan een geparkeerde personenwagen. Uit spraak 20 subs. 4 dagen. Het fietsen op een rijwiel zonder deugdelijke koplamp kostte de iso leerder A. de K. uit Sluis 3 subs. 1 dag. De kelner A. J. van A. uit Sluis maakte in de nacht van 20 april eni ge rare capriolen met zijn personen auto op de rijksweg te Sluis. Met een gangetje van 70 kilometer per uur vloog hij uit de bocht en ramde daarbij enige bermplaatjes. Reke ning houdend met de vrij aanzienlij ke schade die verdachte aan zijn voertuig had en het feit, dat hij reeds is veroordeeld door de politie rechter wegens het doorrijden na dit ongeval, kwam de kantonrechter tot een boete van 15 subs. 3 dagen. Conform de eis werd de gemeente- Advertentie dat betekent: voordelig schóolinkopen doen en bovendien kans op aantrekkelijke prijzen door deelname aan een leuke wedstrijd.. loop eens binnen bij werkman R. A. M. uit Oostburg ver oordeeld tot een boete van 50 subs. 10 dagen wegens het niet-verlenen van voorrang aan een mede-wegge bruiker. Runderhorzels Vijftien gulden subs. 3 dagen luid de de eis en uitspraak tegen de landbouwers G. van H. uit Mal- deghem (België) en M. M. uit Westkapeile (België), op wier vee larven van runderhorzels waren aangetroffen. De slager A. J. L. uit Sluis, die voor een soortgelijke overLreding terecht stond, kreeg nog een tiëntje meer boete. „Fei telijk moeten de boeren daarvoor zorgen en niet ik", aldus de sla ger. Dc Aardenburgse landbouwer J. F. van H. kreeg een boete van 20 subs. 4 dagen, omdat hij zijn 13-jarig zoon tje als tractor-chauffeur had laten werken op het bedrijf. Mejuffrouw M. P. de K., zonder beroep, uit Hove (België), kreeg een boete van 5 subs. 1 dag wegens het overtreden van een wachtverbod te Oostburg. Tien gullden subs, twee dagen en 50 gulden schadevergoeding werden op gelegd aan de chauffeur W. F. uit Breskens, die op 14 juli te Schoon dijke met zijn vrachtauto schade had veroorzaakt aan een geparkeerde personenauto. Het ontbreken van een geldige werk map kostte de bloemenkoopman B. C. uit Oostburg 6 subs, twee dagen, terwijl hij verder twee maal 2 subs, twee maal een dag moet betalen, omdat hij zijn rijbewijs en zijn ken tekenbewijs niet op eerste aanvraag kon tonen. C. had deze documenten thuis laten liggen. Een waarscliuwingsboete van 10 subs, twee dagen werd opgelegd aan de Aardenburgse landbouwer-vlasser P. S„ wegens overtreding van de Leerplichtwet. Hij had zijn dochter tje naar een Belgische school ge stuurd. KANTONGERECHT OOSTBURG Voor negeren van signalen en zoeklicht f 40 geëist In Oostburg stonden donderdagmor gen voor de kantonrechter mr. H. van den Belt terecht de Breskense vissers W. van de B. en A. I. van de B., die ten laste werden gelegd in de vroege ochtend van 9 januari met hun vissersschepen niet te zijn uitge weken voor de veerboot, die de dienst VlissingenBreskens onderhoudt. Van de twee tiroers was alleen W. van de B. opgekomen, die beweerde, dat de gezagvoerder van de veerboot niet had behoeven te stoppen, omdat er. geen enkel gevaar voor een aan varing bestond. „Wij hadden plaats en tijd genoeg om tijdig uit te wij ken". aldus Van de B. Getuige J. van R. uit Vlissingen, ka pitein eerste klasse van de Provinci ale Stoomboot Dienst en gezagvoer der op de veerboot, zei. dat hij de Beide scheepjes reeds gepeild had op anderhalve kilometer voor de haven van Breskens. Kort na elkaar werden enige signa len gegeven, waarop de vissersboten niet reageerden. Ook nadat het zoek licht op de vissersvaartuigen was ge richt. bleven de Bressiaanders ge woon doorvaren. Nadat de veerboot de scheepjes vrij dicht genaderd was, week het achterste iets naar stuur boord uit, om daarna zijn voorganger weer te volgen. Voor kapitein Van R. was dit het sein om „völaan achter uit" te commanderen. Volgens hem kwam trouwens de reactie van het vaartuig om stuurboord aan te hou den, te laat. „Mijn schip'heeft met een snelheid Zuidema won voor de wereld'-jeugdschaaktitel De Nederlandse jeugdkampioen schaken, Zuidema, heeft donderdag avond zijn partij in de vierde ronde' om het wereldkampioenschap voor de jeugd tegen de IJslander Larusson gewonnen. Zijn afgebroken partij tegen de Fin Westerinen werd op nieuw afgebroken, nadat er weer 40 zetten Maren gedaan. Zuidema bezet nu met punt en een afgebroken partij een gedeelde zesde en zevende plaats. van 14 mijl zeker 250 meter nodig om geheel stil te liggen", aldus de kapitein. De verklaringen, die A. O. uit Vlissingen, stuurman van de veerboot als getuige aflegde, waren vrijwel gelijkluidend. „Ik twijfel er geen ogenblik aan of zowel de verdachten als de getuigen in deze zaak zijn uitstekende varens lieden", aldus de offcier van justitie mr. Th. Lebret. „Maar hier is door beide verdachten kennelijk artikel 33 van het Binnenaanvaringsreglement overtreden. Het zodanig manoeuvreren, dat een ander schip moet stoppen, is reeds een overtreding", aldus de officier, die tegen beide verdachten een boete eiste van 40 subs. 8 dagen. Kan tonrechter Van den Belt zal over veertien dagen schriftelijk uitspraak doen. Competitie-indeling K.N.V.B. afdeling Zeeland gewijzigd In de voorlopige competitie-indeling van de K.N.V.B. afdeling Zeeland zijn énkele wijzigingen aangebracht. In de zaterdagcompetitio verhuist S.V. D,. IT van de 3c klas C naar de 3e klas D. In de zondagcompetitie wordt Clinge O alsnog ingedeeld in de reserve eer ste klas, terwijl Renesse II en S.V. O.W.K. I van plaats verwisselen, zo dat S.V.O.W.K. nu uitkomt in de eer ste klas B en Renesse II in de twee de klas C. Doordat Jong Ambon II zich uit de derde klas B heeft teruggetrokken gaat R.C.S. III nu over van 3A naar 3B. In de juniorencompetitie zijn eveneens enkele wijzigingen geko men. Arnemuidn B 1 en Nieuwland B 1 gaan van groep B 1 over naar B IV. Groep B II krijgt V.C.K. I erbij, ter wijl in groep B III R.C.S. B III komt te vervallen. Wissenkerke B I neemt een over stapje van B IV naar B I. Kapelle B I 'gaat van B V naar B VI, waar aan ook' Krabbéndijke BI wordt toe gevoegd. Zwaluwen 'til B I verwisselt zijn plaats in B VII voor één in E VIII en Corn Boys B III die in B XI voor één in B X. Krediet gevraagd voor politiebureau Vlissingen Het politiebureau te Vlissingen vol doet qua ligging, indeling en groot te niet meer aan dc eisen, die tegen woordig aan dergelijke bureaus beho ren te worden gesteld. B. en w. schrijven aan de raad dat onder meer zou kunnen worden gedacht aan de verbouwing van een daarvoor geschikt bestaand gebouw, liet Bur ger Weeshuis. Met het oog op de voor bereiding van de bouw van een nieuw politiebureau c.q. de verbouwing van een bestaand gebouw tot politiebu reau en voor het verkrijgen van een exploitatie- of investeringsbijdrage is het noodzakelijk, dat zo spoedig mogelijk een bouwplan met kosten ramingen wordt gemaakt. Volgens verkregen inlichtingen wordt de ver moedelijke sterkte van het politie korps over 20 jaar geschat op 70 a 80 man. In verband daarmee stelt het college de raad voor 'n krediet te verlenen van 15.000 voor 't opmaken van het bouwplan en kostenraming. Het be nodigde bedrag kan gedekt worden door le putten uit dé reserve van ƒ112.500, die hiervoor is gevormd, Deze is uiteraard niet toereikend, zodat een uitkering moet worden aangevraag ingevolge het besluit vergoeding politiekosten Voorstel aan de raad: Nieuwe sociale werkplaats Vlissingen kost f 700.000 Zeven ton vragen b. en w. van Vlissingen de raad te voteren voor bouw en inrichting van een nieuwe gemeentelijke sociale werkplaats op een terrein aan de Edïsonweg. Vrijdagmiddag 1 september zal de raad hierover een beslissing moeten nemen in de vergadering die om twee uur begint. Reeds zomer vorig jaar werd een be drag van f 5000 uitgetrokken om de bouw voor te bereiden. Bij het opma ken van een schetsplan 'is rekening gehouden met een capaciteit van on geveer 220 personen. Daarbij zal het mogelijk zijn om ook een aantal vrou wen tewerk te stellen. De totale stichtingskosten f 700.000 dus zullen een jaarlijkse belasting op de begroting vormen van f 40.000. Ervan uitgaande, dat in eerste instantie twintig vrouwen zullen worden te werkgesteld en dat in plaats van 75 nu 90 subsidie zal woi'den verkregen, wordt een negatief exploi tatiesaldo voor de werkplaats ge raamd van f 10.296. (Advertentie) Geniet er van paradiso 22ct. RADIOEN T.V.-RUBRIEK T elevisie Om 9.40 uur wordt via de VARA een t.v.-reportage gewijd aan de oude vaderlandse sport, het kolven. Er zijn opnamen gemaakt, waardoor men een indruk krijgt van de spelregels en voorts zal een reportage worden gegeven in de baan te Krommenie, waarbij de oud-voorzitter van de Ne derlandse Kolfbond, de heer L. van iMaljekoie commentaar zal leveren. De" Nederlandse Kolfbond bestaat thans 76 jaar en zal van 8 tot en met 12 september nationale wedstrij den houden in de baan van café „Het Wapen van Wijdenes" te Wijdenes. De bekende Westfrïese arts, dr. G. C. van Balen Blanken te Spanbroek, was de initiatiefnemer voor de tot standkoming van de kolfbond. Hij had een levendige belangstelling voor deze prachtige sport, maar onderken de sporen van verval, omdat er geen eenheid was betreffende 'spelregels en baanafmetingen. Bovendien wa- Feestavond en „Miss"-verkiezing Drie jeugdige badgasten, voor wie Oostkapelle blijkbaar te weinig sen saties bezat, organiseerden woensdag oen. feestavond in hét. verenigingsge bouw. Een gevarieerd programma werd hier op het toneel gebracht door een groep amateurs, waaronder verscheidene badgasten. Naast confé rence en gegoochel vormde muziek de hoofdschotel van dc avond. Het zangduo „de Neureka's" bracht zeer verdienstelijk een aantal bekende songs. De muzikale omlijsting was in handen van de even spontaan als luidruchtig' musicerende „Cats" uit Middelburg, De avond bereikte zijn hoogtepunt met de verkiezing van „Miss Oostkapelle', waartoe de Lim burgse schone Lil? Peeters verkozen werd. Na afloop bracht de volle zaal de medewerkers een welverdiende hulde. Onwel geworden automobilist reed tegen boom Op de weg van IJzendyke naar Phi lippine, nabij de Verlaatbrug raakte dc Middelburgse automobilist A. C. van der W. donderdagmiddag onwel achter het stuur en reed tegen een boom. Hij brak hierbij een been en liep eni ge verwondingen in het gezicht op. Hij werd eerst naar het Oostburgse ziekenhuis vervoerd, waar later bleek dat zijn toestand vervoer naar het ziekenhuis in zijn woonplaats toeliet. Dc auto werd zwaar beschadigd. rELDUK 2. AIYI5TELHOEK 2: LEENOERT HROCRI I o. Tcr«uholllngb»nh LSMSTERKEBK 23 Pt. Ókh* n. Ad»n OVERIJSEL 24 U Bl PAPENDRECHT pan. PENDRECHT 22 2R0 PHILIPIA 23 3» m. MOLENKERK 1 SCHOUTEN 24 BONITA 22 13 n ROISSEVAIN 23 CALTEX OELFT I CALTEX MAOnlO CALTEX ROTTERO CASSAMANC6 ÏSSO NEDERLAND I FINA NRDERLANO 23 20 w. WolvlsbMl 0BE5TSTAR 22 830 nl 1 SCHIEOUK 32 V. Nev. VK ADI 24 tt UPJIIIC STRAAT JOHORE 23 TBRO 23 1 o, Dahar VIANA 22 lyildtM 4' H*Jd QIESSENKERK p WATERMAN 23 V, N«W V«lil n. Rotterdam WITMARSUM 24 te Le H«vr» 2 APR A 23 L*ver4 Uit een afgesloten vitrine in een Amsterdamse kunsthandel is het hierbijafgebeelde kostbare Vlaamse beeldje „Anna te Drieën" gestolen. Het. kunstwerkje dateert, uit. de vijf tiende eeuw en heeft een waarde van ongeveer S000 gulden. ÓNDANKS HET BRILJANTE BETOOG WVAN ZIJN MEESTER BLIJFT DE VINDING DUISTER VOOR JOHAN HIJ STORMT PAN ©OK AIS EEN TANK TE6EN EEN STOEL J Ui ren er nog andere sporten in op komst, die het kolven dreigden te verdringen, We mogen constateren, dat de oprichting van de bond inder daad de redding van de kolfsport is geweest, zij het dat het kolven nu nog slechts in Noord-Holland en in de stad Utrecht wordt beoefend. Na het nieuws dat deze keer van half negen tot negen uur wordt uit gezonden, brengt de Vlaamse tele visie de telerecording van het spel „De Harp" op het scherm, dat on langs door de KRO tweemaal achter elkaar op één avond is uitgezonden omdat betrekkelijk kort voor het einde een blijkbaar zeer gecompli ceerde synchronisatiestoring optrad. Om kwart voor tien de filmrubriek „première" en om kwart over tien een nieuwe Hitchcockfilm. Radio Om kwart over vier speelt in het NCRV-programma via Hilversum I de pianist Norman Shetler werken van Brahms en Liszt. Over de an dere zender herhaalt de AVRO om vijf over drie een donderdagavondse aflevering van „Ga er eens éven voor zitten". ZATERDAG 26 AUGUSTUS 1961 HILVERSUM l. 402 m. 716 kc/S, 7.00—24.00 KRO. KRO: 7.00 Nws. 7.15 Gewijde muz. 7.S0 Gram. 7.45 Morgengebed en overweging. 8.00 Nws. 8.13 Gram. 8.50 V. d. huis vrouw. 10.00 V. d. kleuters. 10.15 -Gram. 11.00 V. d. zieken. 11.45 Orgelcone. 12.00 Middagklok - noodklok. 12.04 Gram. 12.30 Land- en tuinb, meded. 12.33 Gram. 13.00 Nws. 13.19 Zonnewijzer. 13.20 Gram. 13.50 V. d. jeugd. 14.00 Idem. 15.00 Zang en gitaar. 15.20 Gram. 16.00 Gregoriaanse zang. 16.30 Lichte muz. 16.50 Harmonie- ork. 17.15 Gram. 17.30 Idem. 17.55 Prome- nade-ork. en sol. 13.45 Wereldkamp. wiel rennen. 19.00 Nws. 19.10 Act. 19.25 Gram. 19.50 Lichtbaken, lezing. 20.00 Gramv 21.10 Metropole ork. en soliste. 21.50 Gram. 22,25 Boekhpspr, 22.30 Nws. 22.40 Gewijde muz. 23.00 Gram. 23.30 Wereldkamp. Wiel rennen. 23.40 Gram. 23.55—24.00 Nws. HILVERSUM 11. 298 m. 1007 kc/s. 7.00 VARA. 10.00 VPRO. 10.20 VARA. 19.30 V PRO. 20.00—24.00 VARA. VARA: 7.00 Nws. 7.10 Gym. 7.23 Gram. 8.00 Nws. 8.18 Gram. 9.00 Gym. v. d. vrouw. 9.10 Tips voor de toeristen. 9.20 Gram. VPRO: 10.00 Samen thuis, lezing. 10.05 Morgenwijding. VARA: 10.20 Gevar. progr. 12 00 Lichte muz. 12.30 Land- en tuinb. meded. 12.33 Orgel en zang. 13.00 Nws. 13.15 VARA-varia. 13.20 Gram. 14.10 V. d. jeugd. 14.45 Vragenbeantw. 15.00 Lichte muz; 10,40 Boekbespv. J7.00 Jazz- muz. m. comm. 17.30 Act. 18.00 Nws. en comm. 18.20 Resultaten v. d. verkiezingen in Israël. 18.30 Lichte muz. 19.00 Kynst- act. VPRO: 19.30 Passepartout, lezing. 19.40 Leven in een verdeelde wereld, ge sprek. 19.5*5 Deze week, lezing. VARA: 20.00 Nws. 20.05 Gram. 20.40 Lichte muz. 21.15 Soc. comm. 21.30 Licht progr. 22.00 Sportuitz. 22.30 Nws. 22.40 Lichte muz. 23.00 Taptoe Delft. 23.55—24.00 Nws. TELEVISIEPROGRAMMA'S NTS: 15,35-15,60 en 16,05-16.40 Eurovisie: Zwemwedst.r. Ie Blackpool, KRO; 17.00- 17,30 V, d, kind. NTS: 18.55—19,50 Eurovi sie: Wereldkampioensch. wielrennen te Zlirich. 20.00 Journ en weeroverz. KRO: 20.20 Act. progr. 21.00 Amus. progr. 21.25 Filmimpressie. 21.00 Detectivefilm, NTS: 22.10-22.40 Eurovisie: Wereldkampioen schappen wielrennen ie Zürieh. VLAAMS-BELGISCHE T.V.-PROGRAMMA'S 15.35-15.50 en 16.05-16.40 Eurovisie: Rep. zwemwedstr. 19,00 Kathol, ultz. 19.30 Weekoverzicht. 20.00 Nws. en weerber, 20,30 Feuill. 21.00 Documentaire. 21.40 Te kenfilm, 21.50 Filmrep. 22,15 Eurovisie; Wereldkampioensch. wielrennen. 22.40 Nws. FRANS-BELGISCHE T.V.-PROGRAMMA'S 15.35-15.50 en 10.05-16.40 Eurovisie: Rep. zwemwedstr. 18.30 Feuill. 18 55 Eurovisie. Wereldkampioensch wielrennen, ïy.so Film. 20.00 Journ 20.30 T.V.-spel, 22.10 Eurovisie; Wereldkampioensch. wielren ner). 22,40 Journ. Bert Romijn ook naar wereldkampioenschappen De Haagse amateurstayer Bert Ko mijn zal nog in het wereldkampioen schap kunnen starten. Nadat in 1959 en 1980 de nationale bonden drie amateurs voor het stayerskampioen- scliap hadden kunnen afvaardigen, besloten ile Zwitsers dit jaar per land slechts twee stayers toe te laten. Voor Nederland werden toen Leen van der Meulon en Henk van Cam- pen gezonden. Tegen het besluit van de Zwitsers is echter geprotesteerd door Frankrijk en donderdagmiddag heeft de zogenaamde directeuren vergadering van de U.C.Ï. besloten toch drie amateur stayers per land te laten starten. De Nederlandse officials hebben daarop onmiddellijk contact opgeno men met Klaas Buchly, die heeft toe gezegd ervoor te zullen zorgen, dat Bert Romijn vrijdagochtend vroeg van Schiphol naar Zürieh kan ver trekken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 8