Nederlandse wielrenners moeten Zuidamerikaanse belangstelling voor scheepswerf te Brugge Kinderen tekenen op straat Wilton Fijenoord zou grote opdracht verkrijgen A.N.W.B. wil ook zebra's in dorpen Geniet van Uw pijp met Aandelen Kanaal-Mij. Jaap Oudkerk, Henk Nijdam en Martin Wierstra behoren tot favorieten Een wonder... Andere groten VRIJDAG 25 AUGUSTUS 1961 PROVINCIALE! ZEEUWSE COURANT WVVV\A*\VA*AVvV\\VV,>^VVVVVWSi*VWS/VWVVVWV\A Belgische regering bemiddelt Onder de meer dan 400 arbeiders en beambten, die thans nog te werk gesteld zijn op de failliet verklaarde „scheepswerven van Vlaanderen" in Brugge heerst de laatste tijd onzekerheid en spanning. Zij vrezen omstreeks vijftien september bedankt te worden en trachten op alle mogelijke manieren de aandacht op hun moeilijkheden te vestigen. De afgelopen veertien dagen bezoch ten achtereenvolgens de ministers van openbare werken, verkeerswezen en financiën de scheepswerven en telkens heeft een afgevaardigde van de arbeiders een toespraak gehouden, waarin hij de steun van de regering voor het in stand houden van de werf vroeg. Het ziet er thans naar uit, dat de re gering alles in het werk zal stellen om een gunstige oplossing te bewerk stelligen. Dit werd gistermiddag tenminste medegedeeld door de heer De Quay, minister van financiën, in wiens kabinet dinsdag 29 augustus een belangrijke vergadering zal worden gehouden, waarin alle be langhebbenden zijn uitgenodigd. Orpheus Omstreeks vijftien september zal de „Orpheus" het prachtige cruise-schip volledig afgewerkt zijn. Het tweede werkschip, de C-38, ligt op stapel, maar de Griekse reder Aristoteles Onassis, die er de eigenaar van is, wil het beslist niet verder laten af werken in Brugge. Hij beweerde het niet gecharterd te kunnen krijgen. De taak van Wilton-Feyenoord, die de Orpheus in opdracht van Onassis op de scheepswerven van Vlaanderen heeft afgebouwd, loopt hiermede dus ten einde. Anderzijds achten de curatoren het ogenblik om de werf onder de hamer te brengen niet voordelig omdat er nog steeds een crisis in het scheeps bouwbedrijf bestaat, waardoor de be stellingen uitblijven. Kansen van Wilton Gisteravond werd in Brugge ver nomen, dat Wilton-Feyenoord er ernstig over denkt de scheepswerf van Vlaanderen over te nemen te gen een behoorlijke prijs. Maar .hiervoor moeten bepaalde voor waarden worden vervuld. Naar verluidt wil een maatschappij uit Brits regiment met raketten naar Duitsland Het Britse SGste regiment artillerie, uitgerust met „Thunderbïrd-l"-raket- ten, zal in de tweede helft van sep tember naar Duitsland worden over gebracht. Het regiment zal worden toegevoegd aan het Britse Rijnleger. De maat regel volgt op reeds enige tijd lopen de besprekingen over stappen om de N.A.V.O. te versterken. Ecuador zes cruise-schepen als het type Orpheus laten vervaardigen in België. Er werd in verband hiermede in Brugge reeds contact opgenomen met de curatoren van de Scheepswerven van Vlaanderen en met Wilton, die een prijsopgave heeft gedaan, die in de smaak is gevallen van de Zuidamerikaanse maatschappij. De voornaamste moeilijkheid blijft echter de financiering. Twee afge vaardigden uit Ecuador vertoeven thans te Brugge. Zij zouden dinsdag avond a.s. ook deelnemen aan de be sprekingen, die zullen plaats hebben in het ministerie van financiën. Een belangrijke troef, die een gunstige oplossing van het financieringsvraag stuk mogelijk maakt is het feit, dat de staat Ecuador voor de lening borg wil staan over een lange termijn. Drie Oostduitse politiemannen gevlucht Drie leden van de Oostduitse grens politie, die deel uitmaakten van de bemanning van een motorboot van de politie, zijn met hun vaartuig, waar op zich nog negen anderen bevon den, de haven van de Westduitse plaats Travemünde bij Lübeek bin nengelopen en hebben daar om poli tiek asiel verzocht. Naar aanleiding van de door de mi nister van verkeer en waterstaat opgestelde richtlijnen voor de voor- rangsregeliug voor voetgangers die op 1 november van kracht wordt, heeft de Toeristenbond A.N.W.B. een memorandum met aanbevelingen omtrent het aanleggen of wijzigen van voetgangerszebra's gestuurd aan alle overheidsinstanties die by het verkeer zijn betrokken. In het algemeen adviseert de bond voetgangersoversteekplaatsen op alle stedelijke hoofdverkeersstraten, zo als de stadsstructuurwegen, ringwe gen, in- en uitvalswegen, radiaalwe- gen, maar ook traversen door dorpen. Op kruisingen, waar 't verkeer via verkeerslinten wordt geregeld, zullen over alle wegen zebra's moeten wor den aangebracht. Bij de andere krui singen verdient het aanbeveling om over de drukst bereden rijbaan slechts één zebra aan te leggen. De voetgangers zulen dan slechts aan één zijde van de straat of weg kun nen oversteken. Akkoord met Onassis Tenslotte wordt vernomen dat zal ge poogd worden tot een akkoord te ko men met Onassis voor de verkoop aan Ecuador van de op stapel staan de C 38 en de afgewerkte Orpheus, waarmee de Griekse reder, naar hij beweert, op het ogenblik geen raad weet. In elk geval ziet het er dus nu be paald niet meer zo somber uit voor de arbeiders van de scheepswerven A an Vlaanderen. Lagere winst Philips Overeenkomstig de verwachtingen ter beurze heeft Philips in het eerste halfjaar van 1961 een circa 131/2 pro cent lagere nettowinst gemaakt, dan in dezelfde periode van 1960. Dit blyk uit de half-jaarcijfers, die gister middag door de raad van bestuur openbaar zijn gemaakt. Twee factoren zijn van invloed ge weest, t.w. de revaluatie van de gul den en de ingevoerde verkorte werk week. In de televisiesector viel een aarzeling te bespeuren. Het tweede kwartaal 1961 heeft, overeenkomstig de verwachtingen, een verloop gehad dat vrijwel gelijk was aan het eerste kwartaal met dit verschil, dat de raad van bestuur op dit ogenblik optimistischer is ten aan zien van de t.v.-omzetten dan drie maanden geleden. Voor het gehele jaar 1961 wordt bij het concern een lagere winstmarge verwacht dan in 1960 Hierbij mag men echter niet ver geten dat 1960 een uitzonderlijk goed jaar is geweest. Empire State Building nogmaals verkocht De Prudential Insurance Com- pany of America zal het Em- pire State Building kopen van de groep, die het slechts twee dagen geleden voor 65 miljoen dollar kocht. §1 Dinsdag werd bekendgemaakt, H dat de Empire State Building Corporation met een beleg- p gingsgroep, de Empire State H Building Associates genaamd, een contract had gesloten voor de verkoop van het gebouw op p 27 december. De Prudential Company deelde p donderdag mede, dat de Secu- n H rities and Exchange Commis- si on de publieke financiering van een deel van de kosten moet goedkeuren voordat de transactie gesloten kan wor- den. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll De dood op de weg Omstreeks half twee gistermiddag stak in de Frans Halsstraat te Am sterdam de tweejarige Annelies Beer- se, nadat ze zich van haar moeder had losgerukt, plotseling de weg over. Het meisje zag haar vader aan de overkant van de straat lopen. Zij liep onder een passerende vrachtwa gen en werd met ernstige inwendige verwondingen naar het W.G. overge bracht, waar bij aankomst bleek dat zij aan haar verwondingen was be zweken. De 52-jai'ige pater M. van Everdin- gen uit Utrecht is gistermiddag aan de verwondingen, die hij bij een ver keersongeluk opliep, overleden. De pater werd gistermorgen door een bestelauto gegrepen, toen hij de ge vaarlijke kruising rijksweg 22-Pnns Hendriklaan in Utrecht de rijksweg overstak. Italiaans kabinet aan het wankelen gebracht De Italiaanse president Giovanni Gronchi en premier Amintore Fan- fani hebben hun vakantie onderbro ken en zijn naar Rome teruggekeerd in verband met binnenlandse politie ke moeilijkheden die tot het aftreden van de Italiaanse regering zouden kunnen leiden. De rechtse socialisten die de regering Fanfani steunen, hebben gedreigd de ze steun op te zeggen tenzij de re gering de steun van de linkse socialis ten wil aanvaarden. Advertentie DOUWE EGBERTS HENK NIJDAM ...weer favoriet... Gisteren zijn op de beurs te Londen de aandelen van de Kanaaltunnel Maatschappij met zes shilling per stuk gestegen na een bekendmaking van de Franse regering over her nieuwde onderhandelingen met de Britse regering over een kanaalver binding. De aandelen staan nu genoteerd op 26 shilling ninepence. STRIJD OM WERELDTITELS OP DE BAAN Een we kennen Peter Post vol doende, dat hij niet onvoorbereid aan die start zal verschijnen. Na het mislukte stayersavontuur („Ik zal het later, als ik wat ouder ben, zeker nog herhalen", heeft Post gezegd) heeft hij zich in ieder ge val met volle kracht op de ach tervolging geworpen. Resteren de sprinters. De nummers, waarin ons land juist op Oerlikon zulke triomfen behaalde. Maar wat is er bij de profs overge bleven? Slechts veteraan Jan Derk- sen kan nog meezingen in het koor der snelsten. Henny Marinus mag niet meer verwachten dan een eer- Donderdag heeft het comité Jeugd- Yakantie-Vreugddat een vakantie- spelwcck ronr de Middelburgse jeugd organiseert, ruim 150 kinderen aan hét tekenen gezet. Papier vsas over bodig, want alle kinderen kregen een stukje straat in het Park do Grif fioen toegewezen om er hun artistie ke gaven, op te tonen. In de groep van twaalfjarigen was het Ria Meij- ers die met. de'eerste prijs ging strij ken. Op de foto ziet men haar druk bezig met. het leggen van de laatste hand aan haai: 'werkstuk, Voor de zesde maal in de geschiedenis van de wïelerbaansporfc worden de wereldkampioenschappen in Zwitserland gehouden en onze Nederlandse wielrenners hebben een traditie op te houden. Want tot nu toe heeft op de Oerlikonbaan in Zürich steeds het Wilhelmus geklonken ter ere van een Nederlands kampioen. In 1923 vierde de onvergetelijke Piet Moeskops daar op de sprint zijn triomfen. In 1929 was het de Brabander Mazairac, ook op de sprint, in 1936 kwam de toen nog piepjonge Arie van Vliet de wereldtitel bij de amateursprinters opeisen. Na de oorlog ver sloeg Jan Derksen in 1946 alle profsprinters van naam en in 1953 luisterde Arie van Vliet voor de tweede maal in Zwitserland naar ons volkslied. Nu als prof. Bovendien maakte Gerard Peters bij de achtervolgers de Nederlandse wielerglorie van dat jaar nog groter. Nu acht jaar later, zal er geen volks lied meer klinken, zelfs als er een Nederlander op het schavotje mag stappen om gehuldigd te worden. De kwestie met Oost-Duitsland hebben de Zwitserse organisatoren afgedaan met de laconieke mededeling, dat de volksliederen niet gespeeld en de na tionale vlaggen met gehesen zullen worden tijdens deze wereldkam pioenschappen! Maar de traditie van een Neder lander als wereldkampioen op de Oerlikonbaan te Zürich kan wor den gehandhaafd. Bij de nmatcur- aehtervolgers hebben wij in Jaap Oudkerk en Henk Nijdam renners wier namen met ontzag in de bui tenlandse kampen worden uitge sproken. Kansen zijn er ook voor onze prof stayers. waarvan vooral Martin Wierstra, die vorig jaar in Kar! Marxstadt zo voortreffelijk als twee de eindigde achter wereldkampioen Timoner. Deze Spanjaard zal echter niet aan de start verschijnen, In Zürich, omdat hij nog steeds niet volledig is hersteld van de gevolgen van een val in het voorjaar. Zijn afwezigheid vergroot de kansen van Martin Wierstra die Oerlikon kent als was het zijn eigen Amster damse stadion, die vooral door de geringe lengte .van de baan 333. in het voordeel zal zijn en die door vele kenners als een groot, kanshebber wordt bestempeld. Inderdaad is Wierstra een voornaam lid van de stayersfamilie, die de ba nen van West-Europa tamelijk fre quent niet een bezoek vereren, maar in dat gezelschap bevinden zich toch andere „groten" die niet zo maar zonder meer zullen capituleren, en die we in feite even grote kansen toemeten. De Belgen Depaepe en Dolfke Verschueren zullen er dicht bij zijn, de Duitser Marsell en de Italiaan Pizzali kunnen eveneens tot grote dingen in staat zijn. Bij de prof achtervolgers komt van de Nederlanders alleen Peter Post in de baan. Op de winterbnnen is onze landgenoot niet te kloppen, maar bier op bet cement van Oerlikon moet bij rekening houden met con currenten als Rudi Al tig, Faggin, Messina, De Rossi, Trepp en Ruegg. Peter Post is momenteel nog in Ne derland, waar hij samen met Gerrit Schulte achter Dernies traint. Of hij tijdig de vorm heeft die nodig is om in dit voorname gezelschap een voor aanstaande rol te spelen, is een vraag die pas beantwoord zal worden bij de start van de-serie, waarin Post zal starteu. JAN DERKSEN x.te oud?... PETER POST ...in vorm?... volle nederlaag tegen een Maspes, Debakker, Rousseau, Gaiardoni, Sac- chi, Plattner, tegen al degenen dus die op de nieuwbakken prof Gaiardoni na, nu reeds sedert jaren de sprint wereld beheersen. Jan Derksen mag dan door An tonio Maspes nog zeer gevreesd worden („Ik ben altijd maar blij, dat Jan Derksen niet tegen mij moet uitkomen in een kwart- of halve finale", heeft de Italiaanse wereldkampioen onlangs nog ver klaard), liet zou een wonder zijn, een groot wonder, als de Noord- liollandor er op zijn leeftijd nog In zou slagen wereldkampioen te worden. Het wordt waarschijn lijk een strijd tussen de Italianen Maspes en Gaiardoni, met Debak ker misschien als outsider. Bij de amateursprinters kan men nooit van tevoren zeggen, hoe de kansen liggen. Gemeten naar de prestaties van onze amateurs in de laatste jaren, zit er niet veel kans in voor onze jongens, al is Ad de Graaf sterk vooruitgegaan en heeft, hij zelf een groot optimisme aan de dag gelegd- De Italianen zullen hier ook wel weer aan de touwtjes trekken met Beghetto en Bianchetto als grote fa vorieten. als Ad de Graaf de laatste vier bereikt, moet dat als jer. groot succes worden beschouwd De beide andere Nederlandse deelnemers Piet v. d. Touw en Gerard Koel zullen in dit toernooi de zo nodige ervaring opdoen en gelouterd door die beleve nis in de sprintschool van Aide vau Vliet zich verder bekwamen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 7