Scheveningse pier trok-de regen ten spijt 1.700.000 bezoekers Leven in Leopoldstad is verstild „MISS SOUTHEM" VLUCHTTE NAAR „RUSTIG" ROTTERDAM TAPTOE DELFT - FESTIJN I VAN LICHT EN GELUID f Toon in debat over Bizerta gematigd VRIJDAG 25 AUGUSTUS, 1961 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Veel vakantiegangers zochten de musea op In Noordwijk spreekt negentig procent der gasten Duits (Van onze Haagse redactie) Terwijl vrijwel elke Nederlander ervan overtuigd is, dat het sei zoen langs onze kust een grote mislukking moet zijn, zijn sommi gen in Scheveningen merkwaardig genoeg gunstig gestemd over het vakantieseizoen, dat thans snel ten einde loopt. Het slechte weer is wel de oorzaak geweest dat de terrassen aan de zee op de meeste dagen leeg bleven en dat de ijstentjes dit seizoen heel wat minder hebben omgezet dan in echte zomers. Maar de hotels zijn vol en Scheveningen heeft zijn pier. Geschat was, dat de pier, die op 19 mei voor het publiek geopend werd, dit jaar door anderhalf miljoen mensen zou worden bezocht. Thans, ruim drie maanden later is men niet ver meer verwijderd van de 1.700.000 bezoekers en verwacht wordt, dat men aan het eind van dit jaar de twee miljoen wel zal hebben behaald. Nog een ander cijfer uit Schevenin gen. Het badbedrijf van de Exploita tie My. Scheveningen is dit jaar on danks het slechte weer aan zijn hon derdduizend bezoekers toe. Nog één dag mooi weer zegt men en wij zijn over de honderdduizend heen. De lei ding van de E.M.S. vindt dit cijfer vooral van betekenis als gelet wordt op de zonier van 1956, toen het bad bedrijf 67.000 bezoekers telde. Ander geluid Er komen echter ook minder prettige geluiden uit Scheveningen. De ex ploitanten van de tentjes, waar men ijs en linionade verkoopt, noemen het seizoen „bijzonder slecht". Zij hebben dit seizoen afgeschreven, ook al zou het weer in deze laatste week van augustus nog omslaan. Ook in de andere oorden van toeris me en vermaak, alsmede in de centra van cultuur is men al begonnen met het opstellen van een voorlopige ba lans over het vakantieseizoen. In Zandvoort was juni een vrij slechte maand, maar in juli en augustus wa ren de hotels goed bezet. Maar voor de particulieren, die kamers verhu- ren, is het seizoen al voorbij. Ook in Zandvoort klagen de exploitanten van consumptietenten, die het van de dagjesmensen moesten hebben. Het was dit seizoen slechts een veertien dagen weer dat de dagjesmensen naar zee trok. In Zandvoort denkt men, dat de pier vele bezoekers naar Scheveningen heeft gelokt. Omge keerd profiteerde Zandvoort van de dagen, waarop races werden gehou den, die duizenden bezoekers ti'olc- ken. Duitsers Behalve in Scheveningen zijn van do gasten in de badplaatsen de Duitsers in de meerderheid. In Scheveningen is 40 pet. van de gasten Engelssprekend, 25 pro eent Duitssprekend, eveneens 25 procent Nederlandssprekend en 10 procent spreekt andere talen. In Zandvoort schat inen het aantal Duitse bezoekers op 85 procent; in Noordwijk 90 procent en in Ber gen 70 procent, riioscopen en musea hebben geprofi teerd van het slechte weer. De bio scopen in de buurt van de badplaat- Italiaanse pers schrijft over prinses Beatrix Volgens de Italiaanse pers is er een romance aan het opbloeien tussen prinses Beatrix en de Italiaanse prins Alessandro, voor zijn vrien den „Tinti", Borghese. Prinses Beatrix bréngt samen met haar ouders en twee zusjes een vakantie door op de villa van de koninklijke familie in Porto Er- cole op het sehiereilandje Argen- tario. Don Alessandro, telg uit een van Italië's roemrijkste geslachten, is de laatste tijd volgens, de Italiaan se pers veel in het gezelschap van prinses Beatrix gezien. Dagelijks doen zij aan waterskiën en gaan zij dansen in plaatselijke cafés of in Porto Santo Stefano. Prins Borghese heeft naar aanleiding van de geruchten gezegd: „schrijf alstublieft niet over mijn zoge noemde romance, anders krijg ik het met U aan de stok". Het avondbald „Telesera" schreef onder de kop: „huwelijk aan Ne derlandse hof Beatrix verliefd op Romein". IMPONEREN. Om de ruzie af te re ageren die hij had gehad met zijn meisje, reed de 23-jange Peter Rad- eliffe in Cowlersley, Engeland, drie maal met zijn qjide auto tegen een muur. De wagen moest worden afge schreven als schroot', Radcliffe ver loor zijn rijbewijs voor achttien maaiiden en kreeg vijfentwintig pond sterling boete. Maar wat deerde het hem? Hij kreeg de hand van zijn meisje, voor altijd. VOORZORG. Portretschilder Vasco Lazzolo in Londen heeft vijf pond sterling gestuurd aan de afdeling verkeerspolitie van Scotland Yard, voor de keren dat hij verwacht nog bij de parkeermeters beboet te war den. „Krijg ik een bekeuring, dan zal ik ze zeggen het maar van mijn reke ning af te schrijven", zei Lazzolo. Overigens is hij er niet zeker van of Scotland Yard akkoord zal gaan. sen hebben heel wat meer bezoekers gehad dan in vorige jaren het geval was. „Vanuit het standpunt van het Rijks museum is het slechte weer wel heel gunstig geweest", zei de heer Ton Koot, de directeur van het Rijksmu seum te Amsterdam. „Vorig jaar hebben wij al een re cord bereikt, toen 653.000 bezoekers werden genoteerd, maar dit jaar zijn we tot nog toe al boven het aantal bezoekers van vorig jaar op dit tijd stip". Recordmaand Ook het bezoek aan het Stedelijk Museum in de hoofdstad was groter dan vorig jaar. Eenzelfde geluid liet de leiding van het Mauritshuis in Den Haag horen. Het aantal meer dere bezoekers dan vorig jaar loopt in de duizenden. Vooral augustus is een record maand. Dat het bezoek de invloed heeft on dergaan van het slechte weer, leidde men af van de verhouding binnen- en buitenlandse bezoekers. In een nor male zomer bedraagt het aantal bui tenlanders, dat het Mauritshuis be zoekt, driekwart van het totaal. Maar in augustus is het Nederlandse percentage belangrijk toegenomen, hoewel nog geen cijfers konden wor den genoemd. „IK HAD THUIS GEEN LEVEN MEER" Opgewonden Britse pers N°s seen rust zette achtervolging in In een Rotterdams hotel logeert op het ogenblik een opgejaagd Brits schoonheidskoninginnetje, Helena Upson, 19 jaar, donkerblond haar, guitige blauwe ogen, de prinses van liet jaarlijkse en imposante carnaval van Southend. Drie da gen geleden verdween Helena onverwacht uit het Britse kust- plaatsje, zonder enige waarschu wing aan haar ouders en de twee vrienden, die ijverig naar haar hand dingen, een Brit en een Am sterdammer. Het was een gebeurtenis, die de Britse pers in een staat van uiterste opwinding bracht, want het grote carnaval van Southend begint zaterdag -— en het zou niet compleet zijn zonder miss Upson. Zeven Britse reporters reisden dan ook donderdag naar het con tinent, nadat bekend was gewor den dat de „beauty queen" naar Rotterdam was gegaan. Zij von den haar tenslotte, compleet met haar onafscheidelijk wollen ko nijn, in hotel „Klanderij" aan de Hccmraadsingel. „Er gaan verhalen Miss Upson wag wel wat verbaasd over al deze opwinding. „Er gaan verhalen", verteldezij, „dat ik uit Southend ben gevlucht, om dat ik moeilijkheden had met een schoonheidskoningin van vorig jaar, Wendy Goff. Maar dat is niet het geval. De enige reden voor myn verblijf hier in Rotterdam is, dat ik nog een paar dagen rust wil hebben vóór de drukke week, die mij in Southend wacht. In Engeland had ik geen normaal priveleven meer, ieder een staarde my aan en achter volgde mij. Want het carnaval van Southend is een grote gebeur tenis, waarvoor men zelfs in het buitenland belangstelling heeft. De schoonheidskoningin verkoos Rot terdam voor haar vakantie, om dat zij bevriend is met een Neder lands meisje, Janita Bijmden (17), dat op de Rotterdamse lucht haven werkt. „Maar zelfs hier heb ik geen rust meer", klaagde Hele na, „journalisten weten je over al te vinden Het feit, dat -zij haar ouders niet heeft ingelicht over haar plotse linge vakantieplannen, vondt He lena Upson heel normaal. „Mijn ouders werken beiden, vader op een olieraffinaderij en moeder als verpleegster. Zij zijn ér wel aan gewend, dat ik mijn eigen beslis singen neem en mijn eigen leven leid. Vóór ik vertrok heb ik trou wens een briefje achtergelaten voor mijn moeder, maar ik denk dat mijn vader ongerust is gewor den, omdat behalve ik, ook mijn paspoort weg was Juwelendiefstal in Cap d'Antibes In Cap d'Antibes zijn donderdag avond juwelen ter waai de van 30U.000 tot 400.000 nieuwe franken (225.000 tot 300.000 gulden) geroofd. De kostbaarheden waven afkomstig van een juwelierswinkel in het hotel Eden Roe. De verkoopster bracht, zo als gewoonlijk, de collectie na slui tingstijd met een auto naar een na bijgelegen hotel om de juwelen daar in een kluis op te bergen. Onderweg werd haar de weg afgesneden door een snelle sportauto. Eén der inzit tenden van deze wagen maakte zich van de koffer met de juwelen mees ter en verdween in snelle vaart. A/<AAAAAA'VVWS/vVVVV\A/\V»^VVVVNAA^VVNA/VVV*'VVVVVVV\A Het Wereldgebeuren Ofschoon het gisteravond, officieel „Taptoe" was op de Grote Markt in Delft, lieten de hemelsluizen zich. allerminst sluiten. Een euvel, dat men de regie niet mag verwijten. Voor het overige werd het publiek bij de generale repetitie, die door de jaren heen het karakter van een première kreeg, opnieuw gefascineerd door een groots schouwspel. De luchtmacht bracht dit jaar de hoofdschotel van het programma. Reeds vele jaren namen het exeercitiepeloton van de luchtmacht en de kapel van dit krijgsmachtonderdeel aan de taptoe deel. Nu de monstreerde het in- beeld, licht en geluid zijn activiteiten. De bezoe kers werd het vaak huiveringwekkend geluid, gebrom en gegier van straalmotoren, als ook de aanblik van de haast als Marsmannetjes geklede piloten niet gespaard, maar ook het „lieflijk getier" van oude Bleriots en Fokkers kwam tot hen. Bijzonder gecharmeerd was het -publiek van de intocht van Prins Frederilc van Oranje en zyn lieftallige gemalin Louise van Pruisen. Natuurlijk hadden ook de muziekkapellen van land- en zeemacht, de Kon. Militaire Kapel, de Marinierskapel met tamboers en pijpers, de Johan Willem Frisokapel, de tamboers van de Koninklijke Mare chaussee en de fuseliers van „Prinses Irene", de artillerie-trompetters alsook de fanfarekorpsen van de Limburgse Jagers en de Genie weer een belangrijk aandeel in deze taptoe met zijn fraaie figuren, fantastische belichting en bruisende muziek. WIJZIGING IN FRANSE REGERING De Franse regering lieeit giste ren een kabinetswijziging be kendgemaakt. In een communi qué wordt gezegd, dat generaal De Gaulle, op voorstel van pre mier Debré, nieuwe ministers heeft benoemd. Louis Terrenoire, die minister van voorlichting is, is gedelegeerd minis ter bij het bureau van de premier ge worden. Minister van gezondheid Ber nard Clionot is benoemd tot minister van justitie. Hij volgt als zodanig Edmon Michclet op. Senator Edgar Pisani wordt minister van landbouw. Dit ministerie was tot nu toe in han den van Henri Rochereau, Joseph Fontanet. die staatssecretaris voor de handel was, gaat het ministerie van gezondheid beheren en de Gaul list Christian de la Malene wordt staatssecretaris, belast met de ver zorging van voorlichting. -Robert Lecpurt.s die minister van staat is voor de Sahara en de de partementen overzee, heeft bekend gemaakt. dat hij zal aftreden. Zijn ontslag is al aanvaard. De conserva tieve afgevaardigde Jean de Broglie wordt zijn opvolger, maar krijgt de rang van staatssecretaris. Tenslotte is de Gaullistische afgevaardigde Frangois Missoffe staatssecretaris van repatriëring geworden. Het gaat hier om een nieuwe functie. President De Gaulle zal op 5 sep tember een persconferentie houden, zo is in Parijs bekendgemaakt. Men verwacht dat hij o.m. zal spre ken over de kwestie-Eerlijn, de cri sis om Bizerta en over zijn plannen ten aanzien van Algerije. Boulevards liggen verlaten Tijdschema De Russen gaan voort met het op voeren van de agitatie rond Berlijn. Ze hebben een nieuwe nota geproduceerd, waarin gespro ken wordt over de toegangswegen tot Berlijn en over het gebruik, dat de westerse mogendheden maken van die toegangswegen. Daarbij wordt dan de beschuldiging geuit, dat die toegangswegen in feite dienen om aan de Westduitsers gelegenheid te geven naar West-Berlijn te gaan en daar allerlei activiteiten te orga niseren, die gericht zijn tegen het communisme in het algemeen, en te gen Oost-Duitsland en de Sowjet- Unie in het bijzonder. Dat Russische standpunt was niet onbekend. Het werd reeds naar voren gebracht in het Russische antwoord op de jongste westerse pro testnota tegen het isoleren van Oost- Berlijn. In dat antwoord verklaarde de Rus sische regering o.m., dat West-Ber lijn was geworden tot een centrum van ondermijnende activiteit, van sa botage en spionage, een centrum ook van politieke en economische provo caties, gericht tegen de Duitse De mocratische Republiek, tegen de Sowjet-Unïe en tegen de andere so cialistische landen. De nota wees er dan op dat de zaak reeds zover ge komen is, dat West-Berlijn de resi dentie is geworden van het dusge naamde „Amerikaanse comité voor de bevrijding van de volkeren van Rusland. Dit citaat geeft duidelijk aan wat de Russen ergert in West-Berlijn en waarom ,ze de westerse mogendheden willen dwingen aan de stad Berlijn een andere status te geven, namelijk die van „vrije stad", waarbij zij eisen, dat die vrije stad geen centrum mag zijn van activiteiten, die gericht zijn tegen de Oostduitse volksrepubliek en tegen de Sowjet-Unie. Intussen voeren de Russen de span ning rond Berlijn op om hun po sitie aan de onderhandelingstafel en dat het tot onderhandelingen zal komen staat wel vast zoveel mogelijk te verstevigen. Eerichten uit Washington wijzen erop; dat men daar op dit ogenblik reeds tot onderhandelen wil komen, maar dat andere westerse mogendheden voor stander zijn van enig uitstel. Aangenomen moet worden, dat ook de Russen nog voor uitstel geporteerd zijn, want hun arsenaal v&n bedrei gingen en protesten is stellig nog niet uitgeput. Nu is het altijd moeilijk po litieke tijdschema's te beoordelen, maar wanneer premier Nehroe van India, sprekend over de Berlijnse crisis, zegt, dat die crisis wellicht binnen zes maanden tot een wereld conflict kan leiden, dan heeft hij in zijn waarschuwing vermoedelijk wel rekening gehouden met het Russische tijdschema. Dat zou betekenen, dat de Russen nog enige maanden willen voortgaan met het intensiveren van de crisis en dat ze ook nog willen gadeslaan welk effect hun daden hebben op de niet- communistische wereld. Als dat juist is, dan zou het voor de westerse mogendheden wel gewenst zijn snel tot besprekin gen te komen om daardoor aan de Russen minder tijd voor verdere agi tatie te laten. Van betekenis kan wel licht ook zijn. dat op 30 augustus in Belgrado de conferentie van de „neu trale staten" wordt geopend, een con ferentie, die als podium zal dienen voor premier Nehroe van India, want hij is de leider van de grootste neu trale staat. Direct na deze conferen tie zal de premier naar Moskou gaan om daar een dag of vier met Kroesj- tsjew te praten en. vervolgens zal Nehroe de terugreis naar India ma ken over Washington. Er zijn kansen, dat premier Nehroe de mogelijkheid van een vergelijk af tast en een smalle!! basis voor besprekingen tussen Oost en West zou weten te vinden. Zou hij daarin slagen, dan zou bij voorbeeld in oktober sprake kunnen zijn van een conferentie over Berlijn, over Oost-Duitsland en over een Duits vredesyerdrag. Dat zou dan betrekkelijk snel zijn en dus niet ongunstig voor het westen. Het zou ook inhouden, dat er toch nog wel een week of zes heftige agi tatie rond Berlijn zal zijn. Maar wat zijn zes weken in een twist, die al van 4 augustus 1945 duurt? Eens stad vol vertierna vol werklozen Een grap die op liet ogenblik in Leopoldstad de ronde doet is dat liet enige nieuwe bouw werk dat sedert de onafhan kelijkheid van Kongo is verre zen het podium is vanwaar de president dit jaar de militaire parade ter gelegenheid van de onafhankelijkheidsdag heeft afgenomen. Men zou hierom kunnen lachen, als het niet waar «as. Leopoldstad, een stad van wolken krabbers en brede boulevards, sterft bij de dag verder af. Op het eerste gezicht lijkt 't of alles nog precies voortgaat zoals het was voordat de Belgen de stad verlieten en de crisis in Kongo losbarstte. Indien men dc stad nader in ogen schouw neemt, worden de sporen van desintegratie zichtbaar. De stralen worden nog steeds ge veegd, maar slechts eenmaal per week in plaats van dagelijks, zoals dit het geval was voor Kongo zijn onafhankelijkheid verkreeg. Er rij den nog steeds auto's, maar indien men verlegen zit om meer dan het meest elementaire onderdeeltje, kan men zijn wagen beter naar de vuilnisbelt rijden en proberen een andere auto op de kop te tikken. De meeste garages hebben niet meer dan bougies in voorraad. Behalve voedingsmiddelen wordt er weinig geïmporteerd. De luiken van een op de vier winkels in de Euro pese wijk zijn gesloten. Op een bordje aan de ramen van deze win kels kan men lezen dat de zaken- panden te huur staan. De borden zijn tamelijk vervuild. Een jaar lang zijn er in Leopoldstad geen nieuwe winkels geopend. Veel za ken die hun deuren openhielden kunnen weinig aanbieden. Tennisraketten zijn alleen op de zwarte markt erkrijgbaar. Het zelfde geldt voor pakjes sigaret ten en toor Schotse whisky. Als men zo een fles whisky kan be machtigen moet men zestien dollar neertellen. Er zijn echter zestien nachtclubs in Leopoldstad. Binnenkort koint er een bij. Verder zijn er vijfentwintig goede Europese restaurants. De nieeste zitten iedere avond vol goed gesitueerde Belgische zakenlieden, functionarissen van de Verenigde Naties en personeelsleden van de buitenlandse ambassades. Duur biefstukje Hoewel er geen rassenscheiding heerst, wagen weinig Kongolezen het om in dc grote restaurants een kijkje tc nemen. Zij kunnen het zich niet permiteren om voor 350 fran ken een biefstukje te nuttigen of voor 60 franken een fles plaatselijk gebrouwd bier te drinken. Voor eén ties geïmporteerde wijn moet men zes dollar betalen. Dit zijn gepe perde prijzen voor de Kongolese kantoorbedienden die gemiddeld 3000 franken per maand verdienen. Aan de officiële wisselkantoren kan men dit bedrag voor zestig dollar inwisselen. Op de zwarte markt krijgt men hiervoor ongeveer de helft. Werkloosheid Negentig procent van de bevolking van Leopoldstad woont in ds Afri kaanse wijk. Het krioelt er van de mensen. Men ziet er veel meer mensen dan in de dagen van voor de onafhankelijkheid, omdat veertig procent van de Afrikanen er werk loos rondloopt. In de dagen van de Belgische kolonis ten moesten de Afrikanen het Eu ropese stadsdeel voor negen uur in de avond hebben verlaten. Het duurt lang voordat oude gewoonten uitsterven. Zelfs thans ziet men in het centrum na donker heel weinig Afrikanen. De Europeanen houden zich ook aan de oude regeling waarbij werd vast- gesteld, dat zij om negen uur 's avonds uit de Afrikaanse wijk weg moesten zijn. Hun motieven zijn echter anders dan vroeger. Na het invallen van het donker voelen ze zich in het Afrikaanse stadsdeel niet veilig. Er zijn teveel Europea nen door Afrikanen aangevallen. Ten tijde van het Belgische bestuur werkte het Kongolese politeikorps hard. Er was altyd wel een agent bij de hand. Tegenwoordig is er nauwelijks een Kongolese politie man meer te bekennen. Het toezicht op het verkeer en de pa trouillediensten op straat worden hoofdzakelijk verdicht door een Ni- geriaans politiecontingent dat on der de Verenigde Naties dient. De Nigeriaanse politiemannen hebben hun opleiding van de Britten gekre gen. Muziek Het schijnt dat de Kongolese politie er de voorkeur aan geeft om mu ziek te maken. Gedurende de laat ste zes maanden heeft zy twee mu ziekkorpsen gevormd. Op het erf van het politiekamp aan de rand van de stad oefenen zij zich de hele dag in het marcheren op de maat van muziek. Vijf sprekers hebben gisteren in de algemene vergadering van de V.N. het woord gevoerd over het Frans-Tnnesïsche geschil om Bizerta. Over liet algemeen kreeg Tunesië de steun van de sprekers, maar de toon was ge matigd met uitzondering van die in de toespraak van de Cubaan se spreker, die het conflict Cu- ba-Amerika erbij haalde. De Turk Turgut Menemencioglu constateerde dat Tunesië „een bril jante staat van dienst in de V.N." had en dat Frankrijk blijk had ge geven van „trouw aan de liberale traditie van haar glorierijke historie door onafhankelijkheid te geven aan een groot aantal volken. Hy ver klaarde daarop dat Turkije niet kon inzien dat er reden was voor een dis puut en dat zijn land „bijzonder be droefd" was dat het conflict zich zo lang voortsleepte. De vergadering werd vervolgens verdaagd. Nabij de Spaanse grens is een kneed- bom tot ontploffing gebracht onder een mast van de hoogspanningskabel die van Frankrijk naar Spanje loopt. De kabel bleef ongeschonden, doordat de mast het niet geheel begaf. In de omgeving wer den pamfletten van de Franse „organisa tie van het geheime leger (O.A.S.)" ge vonden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 5