Folkloristische dag te Middelburg WALCHEREN BOLS ROOD Agenda DOMBURG LUIDT TWEEDE FASE VERNIEUWING RIOLERING IN MARKTBERICHTEN UITSLAGEN RINGRIJDERIJ VRIJDAG 25 AUGUSTUS 1961 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT (Slot van pag. 1 banen drie op het Molenwater tegenover de Schouwburg en één tegenover de industrie- en huis houdschool een verwoede stryd af om het hoogste aantal ringen. Voor de Westkappelse rijder Leen Minderhoud stoncl er ditmaal bij zonder veel op het spel. Want als hij nu won, ging de beker van H.M. de Koningin, waarop hij reeds twee maal beslag legde, in eigendom over. Wel plaatste Leen zich met nog 32 andere rijders in de grote finale, maar met slechts 27 ringen op zijn naam, terwijl zijn grote con current W. Maljers uit Veere, der tig maal raak stak. En ook in de grote finale, waarin iedere rijder tien beurten kreeg, bleek de hand van Leen Minderhoud minder vast dan gewoonlijk, want hij werd voor de hoofdprijs uitgeschakeld. Spanning De grote rijders waren ditmaal \V. Maljers uit Veere, P. Poppe uit Grypskerke en L. Vos uit Zoutelande, die elk tien maal raak staken. Hierop volgde toen een spannende uakamp, waarin Poppe en Vos uiteindelijk in Mal jers hun meerdere moesten erken nen. Een prachtig succes, waar mee deze Veerse rijder misschien wel het mooiste verjaardagsge schenk voor zijn 72-jarige vader, die ondanks zijn hoge leeftijd ook meereed, thuisbracht. Tweede werd P. Poppe uit Grypskerke, die beslag legde op de beker van prinses Wilhelmina en derde L. Vos uit Zoutelade, die de beker won van de gemeente Middelburg. Prijsuitreiking Ka afloop van de strijd traden de winnaars van de grote finale voor de Schouwburg aan, waar de V.V.V.- voorzitter, de heer P. Blaauw, zijn voldoening uitsprak over het slagen van de tweede folkloristische dag. De waarnemend commissaris der ko ningin, mr. A. J. van der Weel, reikte hierna de beker van H.M. de Koningin aan W. Maljers uit en de beker, beschikbaar gesteld door prinses Wilhelmina, aan P. Poppe. Loco-burgemeester A. J. Berenpas overhandigde vervolgens de beker van de gemeente aan L. Vos. Hij bracht de folkloristische commissie dank voor de wijze waarop zij deze ringrijderij tot een jaarlijks weerke rend evenement wist te maken. Ook reikte de loco-burgemcester de be ker uit, die door wijlen de heer Jac. Franck beschikbaar werd gesteld. Deze trofee werd gewonnen door J. de Pagter uit Ritthem met negen rin gen. Eveneens negen ringen had P. Roose uit Sint-Laurens, die uit han den van de heer P. B. den Boer, één der directeuren van de Provinciale Zeeuwse Courant, de P.Z.C.-beker ontving. De beker van de Algemene Zeeuwse Verzekeringsmaatschappij ging naar A. Krijger, 9 ringen en de plaquette van de firma Jobse naar G. J. Lous Oostkapelle, die ook ne gen ringen behaalde in de grote fi nale. De laatste, die in deze pryzen- regen aan de beurt kwam, was Jac. van Wallenburg uit Middelburg, die met zijn acht ringen de Caltexbeker mee naar huis kon nemen. (Advertentie) Bijzondere verkoop originele STURKA PANTALONS De pantalon voor de veeleisen de man. Modern model met ritssluiting. Zuiver wollen vi« goureux. Kleuren: effen grijs. Slechts beperkte voorraad. Alle maten, ook extra groot en lang. SPECIALE PRIJS 34,75 HERENMODEHUIS Winkelgalerij MIDDELBURG Man kreeg trap van paard Voor de heer A. Melis uit Biggeker- ke had de tweede folkloristische dag te Middelburg een minder prettige afloop. Terwijl hij 's ochtends by dê baan voor de Industrie- en Huishoud school op het Molenwater bij een van de paarden stond, kreeg hij een trap tegen zijn been, dat brak. Per ambu lance werd de heer Melis naar het Gasthuis overgebracht, waar hij werd opgenomen. Officiële publikatie GEMEENTE MIDDELBURG Afscheiding Singclstraat B, en w. van Middelburg maken bekend, dal wegens het uitvoeren van besiratings- werkzaamheden de Singelstraat tussen de Molstraat en de Schuitvlotstraat van 31 augustus t/m 7 oktober a.s., of zoveel langer of korter als nodig zal blijken, voor alle rijverkeer zal zijn afgesloten. Middelburg, 23 augustus 19G1. In Middelburg Tekenen op straat met Jeugd-Vakantie-Vreugd Donderdag organiseerde het comité Jeugd-Vakantie-Vreugd voor de Mid delburgse jeugd een grote straat tekenwedstrijd in het Park de Grif fioen, waaraan 157 kinderen deelna men. Deze konden onder meer kiezen uit een aantal opdrachten, zoals het tekenen van een zeemeermin, een kermis, onze moderne kleding, een koning, de markt en een olifant, die kunstjes maakt. Voor de beoordeling van de werkstukken had het comité de hulp ingeroepen van de heren Louis Heijmans, P. L. Maandag en mejuffrouw Barends, die lang geen gemakkelijke taak hadden de teke ningen naar waarde te schatten. De eindconclusie van de jury luidde na veel wikken en wegen als volgt: 8-jarigen: 1. Ciska van Druden, 2. Betty Stam, 3. Doortje van Ginltel, 4. Wiesje Hooij. 9-jarigen: 1. Maria Meulenbroek, 2. Jan Goedbloed, 3. Joop Abma, 4. Ul- rika van Duden. 3O-jarigen: 1. Benjamin Sleeuwcn- hoek, 2. Ineke de Putter, 3. Jan van Kasteel, 4, Ton gijnen, 11-jarigen: 1. Cornelis Lampei't. 2. Henri Claas, 3. Ria Steur, 4. Jan van den Driest. 12-jarigen: 1. Ria Meijers, 2. Hennv Daniëlse, 3. Loelti Cornelisse, 4. Yvonne de Buizer, 5. Hendrik Nagcl- put. VLISSINGEN Ontslag onderwijzer openbare ulo De lieer J. J. Meerman, onderwijzer in vaste dienst aan de openbare school voor uitgebreid lager onder wijs te Vlissingen, heeft in verband met een benoeming elders een ont slagaanvrage ingediend. Burgemees ter en wethouders van Vlissingen stellen de raad voor, hem dit ontslag eervol te verlenen met ingang van een nader te bepalen datum. Delegatie bevoegdheid verkoop van gronden In de komende jaren zullen talrijke stukken bouwgrond in het uitbrei dingsplan Paauwenburg te Vlissingen worden verkocht. Daar het college van b. en w. op korte termijn een beslissing moet nemen inzake het wel dan niet verkopen van de bouw grond en de raad meestal slechts éénmaal per maand bijeenkomt, ver zoekt het college de raad bevoegdheid )te verlenen tot de verkoop van in het uitbreidingsplan Paauwenburg gelegen gronden. Advertentie ■6:1 bessengenever van topklasse! H ,^5b=v7 j Met sodawater ook een heerlijke frisse, schuimende longdrink 5.60 per fles Middelburg City: Klokslag midder nacht, '20 uur, 14 jaar. Electro: De kampioen melkboer, 19.30 uur. a.l. Abdij: Klank en lichtspel. 20.15, 20.45 en 21.15 uur Miniatuur Walcheren. Molenwater, 9—22 uur. Kunstzaal Van Benthetn en Jutting, expositie oude landkaarten. 0—18 uur. oere Kunstzaal Van Lier: expositie van schilderijen, tekeningen en pren ten, 10—18 uur. Vlissingen Alhambra: Soldaten in ny lons, 20 uur, a.l. Luxor: De stormloop naar het westen, 20 uur, 14 jaar. G.pes Grand: Du bist wunderbar, 20 uur, a.l. Bergen op Zuoin Roxy: lm weiszen Rössel, 20 uur, 14 jaar Luxor: Alleen de zon was getuige, 20 uur, 18 jaar erneuzen Luxor: De legioenen van de Nijl. 20 uur, 14 jaar Oost burg Ledeltheater: Het zwarte schaap, 20 uur. 14 jaar. Sas vat» Gent Olympia: Der Czardas- fcönig, 20 uur, a.l. Eervol ontslag leraar u.t.s. Vlissingen De heer A. A. Coone, leraar in vas te dienst aan de gemeentelijke uit gebreid technische school te Vlis singen verzoekt het college van b. en w. in verband met de vermeerde- ving van zijn aantal lessen aan de l.t.s. te Vlissingen hem aan de u.t.s. ontslag te verlenen. Het college stelt de raad voor hem eervol ontslag te verlenen. Accordeonconcert Het Vlissings Jeugd Accordeon Or kest geeft op zaterdag 2 septem. van acht tot tien uur 's avonds een con cert in de muziektent aan de Hoge- weg, bij de Bonedijkestraat. Concert van St.-Ceacilia De harmonie „St. Caecilia" geeft, on der leiding van de heer J. P. W. de Graaf, zaterdagavond een concert op de Boulevard Evertsen te Vlissingen. Het programma bevat onder meer de volgende nummers: „Diana", de wals „Tesoro Mio", het voorspel tot „La Traviata" van Verdi, „Strike up the band" van Gershwin, de wals „Lotus bloemen" en „Les millions d'arlequin". OOSTKAPELLE P.T.T.-ambtenaar L. Wondergem vierde zilveren jubileum Talrijke belangstellenden hebben don derdag de heer L. Wondergem in Oostkapelle gelukgewenst met zijn 25-jarig ambtsjubileum bij de P.T.T. Omstreeks elf uur in de morgen kwam een P.T.T.-deputalie hom feli citeren. De deputatie bestond uit de heren A. Pel. directeur van de Dienst Luister- en Kijkgelden uit Den Haag, bij welke dienst de heer Wondergem sindi? tien jaar opsporingsambtenaar is; voorts ae chef Buitendienst van de D.L.K., de heer E. W. Wayenberg, eveneens uit Den Haag. B. I. Wenne- kes, hoofdcontroleur, de heer C. D. Steketee, leider van het district Bre da, alsmede drie Brabantse collega's van de heer Wondergem. De heer Pel, direceur van de D.L.K., sprak waarderende woorden en speld de de jubilaris het P.T.T.-insigne voor 25 jaar trouwe dienst op Tevens overhandigde hij hem de traditionele envelop met inhoud. Een zilveren si garettenkoker met inscriptie vormde het cadeau van de districtsleider en de collega's. Verder bezorgde de post de jubilaris vele brieven. Van Oostkapellcs burgemeester was er een fraaie fruitmand. Vele bloemstukken sierden de woning van de heer Wondergem. RAAD LEENDE f325.000 B. en w.: „Sneller dan wij hadden durven vermoeden" Het zit Domburg mee iu de vernieu wing van het rioleringssysteem. Snel ler dan b. en w. hadden durven vermoeden hebben Gedeputeerde Staten toestemming gegeven om tot uitvoering van de tweede fase over te gaan. „We zyn dus niet ongeluk kig gevaren", zo vertolkte burge meester mr, W. J. E. Crommelfn de verrassing bij het college over deze tegemoetkoming donderdagavond in de raad. Ipit punt en nog enkele dringende zaken waren zelfs aanleiding ge weest om een „extra" raadsvergade ring uit te schrijven. En nog wel op een ongewoon vroeg tijdstip. Zo zelfs dat twee heren der gewoonte ge trouw de raadzaal binnenstapten op liet moment, dat men al ongeveer aan de rondvraag toe was. De tweede fase van het plan tot vernieuwing van i riolering in Dom burg omvat de Schuilvlotslraal, Zuidstraat, Ooststraat, Noordweg, Tcylingenpark. Bovendien zal in no vember dé nieuwe waterzuiverings installatie in gebruik genomen kun nen worden, zodat het bestaande sy steem belangryk kan worden ont last. De gemeente kan dus binnenkort beginnen aan een onderdeel van het totale plan, dat f 325.000 zal vergen. Tegenover deze uitgaaf staat een verhoogde uitkering uit het gemeentefonds van f 18.000 per jaar. Om "van de geboden ge legenheid zo snél mogelijk profijl te trekken sloeg de raad donder dagavond metéén maar spijkers met koppen: met de Bank voor Nederlandsche Gemeenten werd een lening van driéëneenkwart ton aangegaan. Schoolhoofd Een ander onderwerp op de agenda voor deze „tussentijdse" raadsverga dering was een voorstel om op zijn verzoek eervol ontslag te verlenen aan liet hoofd van de openbare lage re school, de heer H. Smit. Zes jaar geleden kwam deze naar Domburg en nu heeft hij een benoeming aan vaard aan de ulo te Hoorn. B. en w. hadden reeds geadverteerd om in deze vacature te voorzien en reeds hadden zich zeven sollicitanten aan gemeld. Per 1 november aanstaande zal de heer Smit Domburg verlaten. Zonder uitzondering plaatsten de raadsleden zich achter het voorstel van G.S. om de autovergoeding voor de burgemeester te brengen op een bedrag van f 1200 per jaar voor rillen binnen de gemeente en een ki-r lonietertoelage van 14 cent voor dienstreizen daarbuiten. Bij de rondvraag klaagde de heer Joh. de Visser (s.g.p.) over het ru moer op straat oii het kampeerter rein. Waarop burgemeester Cromme- linrepliceerde dat het in het alge- lopen seizoen nog weer drukker is geweest met toeristen in Domburg dan voorgaande jaren. De „barome ter" van de waterleidingmaatschap pij „Midden-Zeeland" heeft dit on omstotelijk voor het gehele kustge bied vastgesteld. Kc.den genoeg om aan te nemen dat ook de luidruch tigheid in de Zeeuwse badplaatsen weer is toegenomen. Bovendien kampt men overal mét een chronisch tekort aan politiepersoneel. Tot excessen is het in Domburg het afgelopen seizoen e.veiiwel niet geko men. De badgasten zijn overigens niet de enigen, die verantwoordelijk zijn voor het rumoer in de kustplaat sen. Verschillende Domburgse raads leden hadden meer dan eens gecon stateerd, dat het 's avonds vaalt een doorlopende parade van bromfiets eigenaars uit. dé omliggende gemeen^ ten is. fiiiiiiiiiitiiiiniitiiiiniiiiiiiiiM Piet Maljers uit Veere vijftig jaar ringrijier M Met een geanimeerde prysuit- reiking is donderdagavond de tweede folkloristische dag te s Middelburg in de bovenzaal van de Schouwburg besloten. Tijdens deze bijeenkomst i| bracht de lieer P. Blaauw na- H; mens de folkloristische com- rn missie speciale hulde aan de m --- heer Piet Maljers uit Veere, M die deze dag juist zijn tweeën- H zeventigste verjaardag vierde Ep -8 en ondanks zijn grijze haren toch had meegereden. H De tweede folkloristische dag H was echter zijn laatste ge- weest, zo zei de heer Maljers, rp die hiermee precies vijftig jaar actief aan het ringrrjden heeft deelgenomen. Voor de heer Maljers dus een afscheid, zij het een bijzonder afscheid, want zijn zoon had p voor een prachtig geschenk gezorgd door in een sterk veld van rijders als eerste te eindi- pp gen en beslag te leggen op de beker van H.M. de Koningin. Als presentje van de folkloris- p tische commissie kveeg de heer p p Maljers bovendien nog een bloemetje aangeboden. Ook p bracht de heer Blaauw dank p aan de heer P. Brasser en J. Dronkers van de folkloristi- H sche commissie die voor het p slagen van deze dag onnoeme- lijk veel werk hadden verricht, M zo bleek uit de woorden van de p heer Blaauw, die beide heren als een „twee-eenheid" bestem- p p pelde. n Een hulde die door de aanwezi- gen met een hartelijk applaus p p werd onderstreept. 3illllllll![lll!lllll!lll!llllllll!lll!!llllll!lllll!ll!l!|l||l!|!lll|!ill!||[||||||!|!|jEi Auto's botsten op onoverzichtelijke weg Op de Duinbeekseweg te Oostkapel le kwamen donderdagmiddag twee personenauto's, bestuurd door dr. P. H. uit Leiden en J. K. uit St. Lau rens met elkaar in botsing. Daar de weg ter plaatse door de dichte be groeiing zeer onoverzichtelijk is en bovendien nogal smal, valt de schul dige moeilijk aan te wyzen. De vrouw van K. werd gewond en moest in hot ziekenhuis te Middelburg worden be handeld voor een verwonding aan een been. Beide wagens werden aan de voorzyde tamelijk zwaar beschadigd. VEILING KRABUENDIJKË. 24 augustus. Dubb. bonen 1 42. 2 30, 3 31. Prelude bonen 2 36. James Grieve 1 95-100 44, 1)0-95 49. 85-90 54, 80-85 61—62, 75-80 07. 70-75 6'J, 65-70 62. 2 85-90 48. 80-85 53, 75-80 58, 70-75 62, 65-70 59, 3 gr. 43—51, 3 fijn 36, kroet 19 —28, val 1118. Manks Codlin 1 60-65 33—37, 2 70-80 43ir-60-70 37, D. 24, 3 gr. 29, 3 f. 21, kroet 89. val 10. Zigeunerin 1 75-85 47. 65-75 44, 2 65-75 38. D. 34. 3 gr. 33, 3 f. 19. kroet 5. val9. Benoni 1 60-70 31. 2D 59, kr 16. Cox. O. Pippin val 10. Goudrenet val 10. Br Seedling val 8. Tr. de Cronaels val 9. R. Clè d' Althan 2 59—79, Reine Vict. 1 69—72. Bramen per doos 2 2225. Clapps Fav. 1 75-85 51, 65-75 51, 55-65 45, 2 D 35, 3 gr. 36, O.- EN W.-SOUBURG Ere-medaille in zilver voor L. Kasteleijn In aansluiting op ons bericht van donderdag, dat de heer L. Kasteleijn in Souburg een onderscheiding heeft verkregen, dient te worden vermeld, dat het hier betreft de ere-medaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. De heer Kasteleijn verkreeg deze onderscheiding voor zijn werkzaamheden gedurende veer tig jaar als bestuurslid van de mu ziekvereniging „Vlijt en Volharding". RITTHEM Collecte De te Ritthem gehouden collecte ten bate van het Nationaal Rheumafonds heeft 47,22 opgebracht. Concert De muziekvereniging „Veere's Genoe gen" uit Veere geeft zaterdag 26 aug. (bij gunstig weer) een concert op de muziektent té Ritthem. Aanvang 's-avonds om 8 uur. VEERE Zomeravondconcert door Piet Broerse Het carrillon van de raadhuistoren te Veere zal zaterdagavond van acht tot negen uur worden bespeeld door de stadsbeiaardier, Piet Broerse. Hij zal beginnen met het volkslied ,,'t Ros Beiaard doet zijn ronde in de stad van Dendermonde". Verder komen op het programma voor „Lied ohne Worte" van Mendels sohn; „Kein Halmlein waehst auf Erden" van C. Ph. E. Bach; „Sona- tina" van Clementi en een „Fantasie" 1 van Benoit. Hoewel dit eigenlijk het laatste con cert zou zijn in dit seizoen, wordt er, op verzoek, in september, nog één zomeravondconcert gegeven. De uitslag van de ringrijderij op de tweede folkloristische dag te Middel burg luidt: 1. W. Maljers, Veere. 30 ringen uit 32 beurten; 2. Joh. van Wallenburg, Middelburg, 29 r.; 3. L. Vos, Zoutelande, 29 r.; 4. P. Roose, Sint-Laurens, 29 r.; 5. Jan Wisse, Meliskcrke, 28 r.; 6. J. Koppejan, Zoutelande. 28 r.; 7. L. P. Brasser jr., Veere, 27 r.; 8. Jac. van Wallenburg, Middelburg, 27 r.; 9. L. Minderhoud, Westkapelle, 27 r.; 10. P. Poppe, Grijpslterke, 27 i\; 11. J. S. Mesu, Veere, 27 r.; 12. Jan de Pagter, Rit them, 26 r.; 13. P. Maljaars, Oost kapelle, 26 r.; 14. S. J. Lous, Oost kapelle, 26 r.: 15. P. Geertse, Grijps kerke, 26 r,; 16. Jac. de Klerk, Nieuw- land, 26 r.; 17. P. de Visser, Vrouwen polder, 26 r.; 18. A. Maljaars, Oost kapelle 25 r.; 19. S. Koets, Biggeker- ke, 25 r.; 20. P. P. Peper, Aagteker- ke, 25 r.j 21. G. Krijger, Aagtekerke, 25 r.; 22. A. Kodde, Aagtekerke, 25 r.; 23. A. de Visser, Vrouwenpolder, 24 r.; 24. W. Roose, Sint-Laurens, 24 26. J. Provoost, Domburg, 23 r.; 27. r.; 25. M. Koole, Sint-Laurens, 23 r.; L. P. Roélsè, Domburg, 23 r.; 28. M. Verhage, Sint-Laurens, 23 r.: 29. J. Roelse, Koudekerke, 22 r.; 30. P. J. Cevaal, Middelburg, 22 r.; 31. W. Koole, Koudekerke, 22 r.; 32. C. J. Abrahamse, Sint-Laurens, 22 r.; 33. P. de Visser, Souburg. 22 r.; 34. D. de Buck, Biggekerke, 22 r.; 35. C. de Bruin, Vrouwenpolder, 22 r.; 36. J. Renierse Azn., Koudekerke, 22 r.; 37. Joh. Koets, Biggekerke, 22 r.; 38. W, de Visser, Zoutelande, 21 r.; 39. Joh. Maljers. Veere, 21 r.; 40. F. Blaas, Aagtekerke, 21 r.; 41. L. P. Brasser sr., Veere, 21 r.; 42. H. Joosse, Ga- pinge, 21 r,; 43, L, de Pagter, Koude kerke. 21 r.; 44. W. Provoost, Dom burg, 21 r.; 45. Joh. Langebeeke, Ga- pinge. 21 r.; 46. A. J. Volkers, Mid delburg. 20 r.; 47. A. Roelse. Kouder kerke, 20 r.; 48. L. Huissoon. Midr delburg, 20 r.; 49. Z. Francke, Oostr kapelle, 20 r.j 50. A. Poppe, Oostr kapelle, 20 r.; 51. C. de Looff, Koude kerke, 20 r.; 52. S. de Visser, Aagte kerke, 20 r.; 53. C. Langebeeke, Gar pinge, 19 r.; 54. P. de Visser, Zoute lande, 19 r.; 55. M. Goedhart-, Grijps kerke, 19 r.; 56. Jac. Paauwe, Ga- pinge, 19 r.; 57. A. Lous, Aagteker ke, 19 r.; 58. A. van Dalen, Arnemui- den, 18 r.; 59. A. van der Heijden, Koudekerke. 18 r.; 60. A. W. Bakker, Souburg, 18 r.; 61. Jan Minderhoud, Zoutelande, 18 r.: 62. A. de iVsser sr., Vrouwenpolder. 17 r.: 63. A. Lampert, Biggekerke. 17 r.; 64. L. Provoost, Domburg, 17 r.; 65. G. Provoost, Domburg, 17 r.; 66. C. de Visser, Aagtekerke, 17 i\; 67. D. Willemse, Sint-Laurens, 16 r.; 68. A. de Lange, Koudekerke. 16 i\; 69. L. Maljers. Veere. 16 r.: 70. A. G. Peper. Aagte kerke, 16 r.; 71. D. Coppoolse, Seröos- kerke, 16 r.; 72. J. Poppe, Oostka pelle. 16 r.; 73. J. Langebeeke, Ga- pinge, 16 r.; 74. F Langebeeke, Ga- pinge, 15 r.; 75. G. Reijnhoudt, Nieuwland, 15 r.; 76. J. van Malle- gem, Biggekerke. 15 r.; 77. P. Reij- nierse. Koudekerke. 15 r.; 78. Z. Ce- Advertentie) In september naar de U.T.S. De studieboeken voor alle afdelingen worden door oys direct uit voorraad geleverd. Bel vandaag nog 2733- (01184) of stuur uw boekenlijst aan Boekhandel De Ruiter N.V., Paul Krugerstraat 41-43 te Vlissingen. vaal, Middelburg. 15 r.; 79. J. Dek ker, Meliskerke, 14 r.; 80. F. Dekker, Oostkapelle, 14 r,; 81. F. Wisse, Sint- Laurens, 14 r.; 82. C. J. Bierens, Grijpskerke, 14 r.; 83. A. Louwerse, Meliskerke, 14 r.; 84. J. Osté, Koude kerke, 13 r.; S5. J. Geldof, Oostkapel le, 13 r.; 86. Jae. Minderhoud, Nieuw land, 13 r.; 82. A. Minheere, Nieuw land, 12 r.; 88. J. Kolle, Souburg, 12 r.; 89. Jac. de Witte, Koudekerke, 12 r.; 90. J. Labruyère, Koudekerke, 11 r.; 91. A. Janse, Biggekerke, 11 r.; 92. L. Dourleijn, Domburg, 11 r.*, 93. K. Wisse, Koudekerke, 11 r.; 94. F. Vos, Koudekerke, 11 r.; 95. Joh. Maljaars. Oostkapelle 10 r.; 96. J. P. Reijnier- se, Koudekerke. 10 ringen; 97. P. Krijger, Meliskerke, 10 ringen; 98. F. Vos, Grijpskerke. 10 r.; 99. Joh. v. Waarde, Nieuwland, 9 r.; 100. A. A. Brasser, Biggekerke, 9 r.; 101. M. P. Janse. Arnemuiden, 9 r.; 102. S. T. Wijkhuis, Oostkapelle, 9 r.; 103. A. Matthysse, Meliskerke, 9 r.; 104. C. Stroo, Middelburg. 9 r.; 105. P. Maljers, Veere, 9 r.; 106. J. Cevaal, Grijpskerke, 8 r.; 107. J. Francke, Sint-Laurens, 8 r.; 108. P. Verhage, Sint-Laurens, 7 r.; 109. K. de Visser. Oostkapelle, 7 r.; 110. P. Pleijte, Nieuwland, 6 r.; 131. S. van der Meule, Grijpskerke. 2 r. Winnaar in de kleine finale tien beurten werden: Baan voor de industrie- en huishoud school: 1. Joh. Koets, Biggekerke en 2. J. Roelse, Koudekerke. Baan voor de muziektent: 1. F. Blaas, Aagtekerke en 2. P. de Visser, Souburg. Baan voor de Lutherse Kerklaan: 1. D. de Buck, Biggekerke en 2. Jo Maljers, Veere, allen met acht rin gen. De meeste volgrïngen stak Joh. van Wallenburg uit Middelburg met 22 ringen. De pollepel werd gewonnen door Leen Minderhoud uit Westka pelle, Voor de mooist versierde paarden werden de prijzen als volgt toege kend: 1. F. Wisse, 'Sint-Laurens, 2. Jae van Wallenburg, Middelburg, 3. W. Roze. Sint-Laurens, 4. J. P. Rerj- nierse, Koudekerke en 5. H. Joosse, Gapinge. Waakzaamheid bij bevaren Kanaal door Zuid-Beveland In verband met de uitvoering van werkzaamheden aan de oeververde diging van het kanaal door Zuid- Beveland de waterstand in het kanaal zal worden verlaagd tol 0.60 m.N.A.P. zal de scheepvaart het kanaal gedurende het tijdvak van 4 tot en met 23 september met de no dige waakzaamheid dienen te beva ren. Ir. R. N. Hemmes directeur Volkshuisvesting Friesland Tot lioofdingenieur-rdirccteur van de Volkshuisvesting en Bouwnijverheid in de provincie Friesland is bij K.B. benoemd ir. R. N. Hemmes. Ir. Hém mes is sinds 1954 districshoofd bij de rijksdienst voor de aanvullende werkgelegenheid in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg Daarvoor was ir. Hemmes twee jaar adjunot-inspeoteur bij de Inspectie Zeeland, later bij de Inspectie Noord- Brabant van dé voormalige dienst uitvoering werken, de D.U.W. 3 f. 23—33, kroot 16—22. Br. tl' Amanlls 2 70-30 34, 60-70 42, 2 D 20. 3 gr. 32. 3 f. 24—28. Bon Chretien 1 75-85 3». 65-73 40, 55-65 38, 2 D 15. 3 gr. 23, 3 f 10. Verpakt truit: James Grieve 1 H0-95 53, 85-U0 61, 80-85 64—66. 75-80 63—72, 70-15 70, 2 ëó-70 65, Zigeunerin 1 70-75 66, 65- 70 65—6G. Clapps Fav. 1 70-75 50, 65-70 55, 60-65 52. GRAAXBEURS. Tarwe 28—20. Gerst 24—28. Haver 23—24. Schokkers 24—30. Kleine erwten 24—30. Bruine bonen 3550. Maanzaad 60—65. VISMIJN COLIJNSPLAAT. Exportgarnalen 4161 kg, 95—153. Handels garnalen 89 kg, 136—138. Bot 359 kg, Schol 14 kg. Tong 565 kg. Paling 56 kg. Rog 12 kg. Tarbot 8 kg. Kabeljouw 5 kg. Krab 18 kg. Ongesorteerde vis 18 kg. COÖPERATIEVE VELUtVSE EIEItVEILING Weekaanvoer ea. 1.050.000 stuks, waar van 313.783 in veiling wprden gebracht. Handel vlug, kleine eieren duur. Prijzen (per 100 stuks). eieren van 43 lot 43 gram 6.983.53: eie ren van 43 tot 53 grain 8,3010,23; eieren van 53 tot 53 grarn 10.55—12,74; eieren van 58 tot 63 gram 13,0914,40: eieren van 63 tot 68 gram 14,54—14,75: eieren van 68—70 gram 14,83—14,91, EIEKVEILING S.B.E. Aanvoer 456.450 stuks, handel kleine eie ren laag in prijs, grote eieren traag, han del vlug, Prijzen (per 100 stuks): eieren van 43 tot 53 gram 8.70—1U.04: eie ren van 54 tot 59 gram 10,91—13.)5; eie ren van 59 tot 64 gram 13.10—14.47: eie ren van 64 tol 69 gram 14,58. eendeëïeren van 53 tot 61 gram 6,95— 9,26; eendeëïeren van 64 tot 75 gram 9,46 —10,91. EIERMARKT Aanvoer 2.350.000 stuks, handel redelijk, kleine eieren traag, prijzen (per 100 st.): eieren van 60 tot 65 gram 13,90—14.75 alg. pr(js 14.40 kiloprijs 2,32, basis 62 gram. henneëieren van 42 tot 57 gram 7,00— 12,90, kiloprijs 1.67—2,26. VEILING KAPELLE. 24 augustus. Bramen industrie 2 5474, afw. 44. in doosjes l 101—lil, 2 69. R. Victoria bloc 2 25—31, 3 24. Dubb. prins, bonen 1 46. 2 39.7042.20. afw. 31.50— 32. Kroetappelen gepl. 12, val 12. Val- appelen 12. J. Grieve val 14—15. Zigeu nerin val 12. Goudrenet val 19. Kroet- peren 3. J. Grieve 1 85-90 58. 80-85 63— 64, 75-80 72, 70-75 74—75, 65-70 6869. 2 85-90 53, 2 80-35 58, 2 75-80 64. 2 70-75 66, 2 65-70 62, 3 grof 52. fijn 30. Manks Codlin 1 70-80 46—48, 60-70 41.10—41.50, 2 70-80 43, 2 60-70 38—40, 2 d 24.20— 24.70. grof 27—31, fjjn 15—16. Zigeunerin 1 75-85 52, 65-75 56—58, 2 75-85 43, 2 65- 75 46—49, 2 d 23, grof 31. fijn 16. Perzik appel 2 60-70 60. 2 d 39. fijn 26. Kes wick 2 70-80 35, 2 60-70 35. 2 d 19 Early Victoria 60-70 33, 2 d 24, fijn 18. Benoni 2 d 37. Tydeman E.W. I. 70-75 91. B. Chretienne W. 1 65-75 59, 1 53-65 53.60— 54.20, 2 65-75 48. 2 55-65 42. 2 d 35, grof 45, fjjn 31. Er. de Merode 1 70-80 45. 60-70 46, 2 70-80 42. 2 60-70 38. 2 d 31. grof 34. fijn 22—25. Br. d' Amaniis I 7M0 41. 60-70 42. 60-70 34, 2 d 34, 2 d 30. grof 31. Dr. Julius G. 1 65-75 32. 1 53-65 23, 2 d 23, grof 20, fijn 15 Clapps Fav. 1 75-85 53. 65-75 51. 55-G5 45, 2 75-85 48, 65-75 42, 2 55-63 10, 2 d 33, grof 39—40, fijn 30. Jutten 2 45-55 62. Pruimen R. Vietoria 1 47—77. 2 24—31. grof 42— 52. fabriek 6—14. R. Cl. d' Althan 1 G2 —87, 2 2442. grof 4264, fabr. 102G, Jefferson 1 52—55, 2 13—21. grof 31—46, fabr. 6—14. Warwick l 73, grof 30, fabr. 22. Rïrkes 1 96, grot 40, Abrikoospruim 1 36—49, grof 21—46. B. de Louvain 1 33—48, 2 19—30. grof 31. VEILING GOES. Export- en industrieveiling. 24 aug. James Grieve 1 85-90 62—71, 80-85 68—75, 75-80 74—76, 70-73 69—76, 65-70 69—70, 2 85-90 56—59, 80-85 57—67, 75-80 63—77, 70-75 66 SI, 65-70 6269. Manks Codlin 1 80-90 48, 70-80 50. 60-70 42. 2 80rü0 44. 70-31) 44, 70-80 48, 60-70 37—39. 2 D 21—23. Zigeunerin 1 85-95 50. 75-85 56 65-75 00— 62. 2 85-93 46, 75-85 50. 65-75 52—53, 2 D 29—30. Tydeman's E. W, 2 75-80 107, 70-75 102, 2 D 34—36. Clapps Fav. 1 75-85 52. 65-75 48.80—49,80, 55-65 41—42. 2 75-85 50. 65-75 47, 53-65 40, 2 D 34. Br. d' Aman iis 1 70-80 41, 60-70 43. 2 70-80 37. 60-70 35—36. 2 D 32.10—32.50. Br. de Merode 1 70-80 46. 60-70 45, 2 D 31. Div. apppls kroet 12. Zigeunerin val D. R. Victoria fabr. 19. Bramen 2 55, afw. D. Dubb. pr. bonen 1 47. 2 40.90—41.50, afw. 35. Verpakt fruit: Tydeman's E. W. 1 75-80 112. 70-75 117. Gewone veiling. Manks Codlin grof 23— 41, fijn 1028. Zigeunerin grof 4446, fijn 21—30. James Grieve grof 4058. Tydeman's E. W. grof 45-69, fijn 26—31. Cl. Fav. grof 35—43. fijn 26—31. Br. d' Amaniis grof 24—32. fijn 25—30. Er. de Merode grof 30. Hjn 26—28 R. Viet. 1 70-88. 2 39—53, grof 40—66. fabr. 14—81. Belle de Louvain 1 78. grof 71. fabr. 40. Reine Claude d' Althan l 62-83, 2 37—50, grof 47—70, fabr. 20-^32, Abrikoospruim 1 50—54. grof 40—52. fabriek 15—31. Jeffer son 1 57-66, 2 24—36, grof 34—55. fabriek 17—19. Frankenthaler 2 160. Bramen per doos 1 35, 2 26—31. ADVERTENTIE De Provinciale Afzetcom- missie voor Zeeland maakt aan de fruittelers bekend, dat op de veilingen kunnen worden aangevoerd en ge veild, vanaf: maandag IJ» augustus HXil James Grieve, alle ma ten, met gele tint. op 5 mm sorteren. Transp de Croncels, alle maten, met gele tint. Jacques Lehel. alle maten, 20 kg per kist. Triomphe de Vienne, 70 mm en op, op 5 mm sor teren. Seigneur d'Espercn. alle maten. Beurré Le brun, 55 mm en op. Bonne Louise d'Avranches. GO mm en op. mits niet gras groen. op 5 mm sorteren. Donderdag (11 augustus 1UG1 Ellisons Orange, 65 mm en op. met bios en gele tint. Triomphe de Vienne, alle maten, op 5 mm sor teren. Pitmaston Duches? se, alle maten Beurrê Hardy 70 mm en op, op 5 mm sorteren. Maandag 4 september H>01 Bramleys Seedling, alle maten, 20 kg per kist.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 3