Muzikant-koopman kreeg 25ste veroordeling van politierechter Om de aarde in 80 minuten. van Zeeuwse Almanak PERSLEIDING BIJ MIDDELBURG ONDER DE NIEUWLANDSEWEG PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRUDAG 25 AUGUSTUS 1961 „ZILVEREN" RECIDIVIST ZACHTER Veel bewolking met hier en daar wat regen maar ook enkele verspreide opklaringen, Tot matig' of krachtig toenemende zuidwestelijke wind. Zachter. ST RA N D VER WA CHT1N G (Van onze weerkundige medewerker) Vandaag wat zachter strandweer met een kleine regenkas en een ma tige, meer zuidelijke wind. Middagtemperatuur ongeveer 20 gra den. zeewater 17 graden. 'Vooruit zichten: tijdelijk iets warmer strand weer. maar tijdens het weekeinde nog wisselvallig. ZON EN MAAN 26 augustus 1 Zon op 5.43 onder 19.42 Maan op 20.03 onder 5.50 Driemaal was loonzakje object van diefstal Het was donderdagmiddag voor de vierentwintigste en vijfen twintigste maai dat de 34-jarige koopman-muzikant M. H. mo menteel met zijn woonwagen te Philippine door de politie rechter werd veroordeeld. Oor zaak van zijn vierentwintigste veroordeling zes weken ge vangenisstraf met aftrek was het wegnemen van een loonzak je, dat zekere Van S. toebehoor de en honderd gulden bevatte. De officier van justitie, mr. Pb. M. Sclienkenberg van Mïerop had een gevangenisstraf van drie maanden met aftrek geëist. „Hij heeft een aanzienlijke straf lijst. maar er komen vrijwel geen vermogensdelicten op voor", merkte verdachtes raadsman, mr. J. F. C. van Deinse uit Middelburg op. Hij schetste verdachte voorts als een warmbloedig iemand met losse han den, die moet leven van zijn handel tje en zijn trekharmouika en wiens ^beetje zigeunerbloed en voorliefde voor alcoholhoudende drank vaak voor moeilijke situaties zorgen. Inderdaad heeft een en ander ver dachte in een lange reeks van vecht partijen en gevallen van rijden onder invloed gebracht, hetgeen voor de muzikant een eveneens lange rij van veroordelingen wegens mishan deling en het herhaald intrekken van het rijbewijs opleverde. Zowel verdachtes raadsman als de politie rechter waren het erover eens dat drankmisbruik bij de muzikant de bron van alle kwaad is. Ook op 12 augustus zou zulks het geval zijn geweest, want H. ver klaarde openhartig, dat hij na enkele (Advertentie.) Het sensationele boek van Jules Verne ,,'n Reis om de wereld in 80 dagen", werd indertijd als leuk, maar toch onuitvoerbaar bestempeld. De Russische astronaut Titov heeft het gepresteerd om nu in 80 minuten om dezelfde wereld te vliegen, 17 maal achtereen. Wat vandaag nog als onmogelijk wordt beschouwd, is morgen werke lijkheid. Zo is er op het gebied van roken de laatste jaren ook veel veranderd. Karei I heeft ervoor gezorgd, dat voortaan iedere liefhebber van een lekkere sigaar kan genieten. Twintig goudgele en o zo lekkere Karei I MARKANT senoritas koopt U nu voor 2,50. Dat is de werke lijkheid van vandaag Karei I geeft goud voor een riks. „VERMINKT" SUCCES. HET comité „Zeeland Presenteert" introduceert op vrijdag 8 september voor de feestelijke opening van het oester- en mosselseizoen iu Yerseke een Zieribzeese aangelegenheid. De bemanning van de vissersvloot uit deze Scbouwse stad zal na het spel op de haven laten zien. uiet alleen over zeebenen maar ook nog over fietstenen te beschikken. En deze proe\e zullen zij dan afleggen op het gemeentelijk sportterreiu in een gekostumeerde behendigheïdswed- strijd op „verminkte" fietsen, zoals liet in het programma heet. Een ingewikkelde aangelegenheid dus. In Zierikzee werd dit nummer een enorm succes. Daarom hebben de be manningsleden zich graag aangemeld om het in Yerseke nog eens dunnetjes over te doen. En dan met muzikale omlijsting van een „eigen" korps: de koninklijke harmonie „Kunst en Eer". Waarmee de organisatoren meteen duidelijk willen laten uitko men, dat „Zeeland Presenteert" een manifestatie is. die wordt gedragen door de hele Zeeuwse oester- en mos selwereld. TWIST....... Het is gebeurd tijdens het kermisge- ivoel in een der Zeeuwse steden. Plotseling stonden er twee mannen als kemphanen tegenover elkaar Dat wil zeggen; één man als een uit gesproken kemphaan en de ander meer als een bezadigde vechtjas. De. kemphaan wond zich bijzonder op. Tenslotte was hij zó kwaad, dat hij dreigend uitriep: ..Heb jij van mij wel 's een klap gehad Zijn tegenstander bleet ungstwek- keud kalm en sprak eenvoudig: ...Vee". Wuurop er prompt een klap viel. Het slachtoffer knipperde nauwelijks met zijn ogen. Tot het uiters.te be heerst. vroeg hij slechts: „Heb jij van mij eigenlijk wel eens een klap gehad j)e ander moest het ontkennen. Waarop er weer een klap viel. De kemphaan viel ook. Bewusteloos. Zijn rustige tegenstander was een geoefend bokser.... biertjes de verleiding niet kon weer staan het loonzakje van Van S. in zijn zak te stoppen, toen hij bemerk te, dat het in zijn auto lag. H. gaf Van S. toen een lift naar een „ander café" en Van S. had al menig pftitje achter de kiezen. Dat belette hem echter niet de po- litiè in te schakelen, waarna de ambtenaren met opsporing belast het loon van Van S. tenslotte in een kous van verdachte aantrof fen. „H. heeft Van S. op een gru welijke manier bestolen", merkte de officier op. „H. is een vrijbuiter, die niet te gen gevangenismuren kan", merk te mr. Van Deinse onder meer in zijn pleidooi op. Hij bepleitte een gevangenisstraf met een kleiner onvoorwaardelijk en een groter voorwaardelijk 'deel dan de officier had gerequiveerd. Blijven staan De koopman-muzikant kon na de uit spraak van mr. B. S. Sieperda nog even voor het hekje blijven staan om meteen zijn vijfentwintigste veroor deling aan Ie horen. Ditmaal was huisvredebreuk ten laste gelegd, want H. zou op 1 juni in de woonwagen van D, zijn binnengedrongen, terwijl D. duidelijk had laten merken hier geen prijs op te stellen. Hij demon streerde dit onder meer met een flink broodmes, waarmee hij de muzikant enkele wonden had toegebracht. Ook in deze affaire was het gebruik van sterke drank weer debet aan de moeilijkheden. ,Jk sprak al lange tijd niet met hem. I maar ik wilde toen naar binnen gaan öm weer goede vrienden met hem te worden", verklaarde de muzikant met overtuiging, klaar na de aanval met het mes was H. naar de politie gesneld om aangifte van mishande ling te doen. Het optreden van de po litie leverde echter een proces-ver baal voor H. op. Even later kon op het kampterrein ook genoemde D. worden geverbaliseerd, omdat deze met benzine en lucifers een poging ondernam de banden van verdachtes woonwagen in brand te steken. „Als H. in een woonwagenkamp komt, zijn er vele anderen die zeggen: we gaan weg", merkte de officier op, „hij laat een spoor van narigheid achter". Ook de po litierechter meende dat de komst van H. overal moeilijkheden geelt. H.'s vijfentwintigste veroordeling hield een week gevangenisstraf in wegens huisvredebreuk. D. werd bij verstek tot een boete van f 30 of zes dagen veroordeeld voor zijn poging tot vernieling door brand stichting- Verleiding Voor de 19-jarige los-arbeider J. W'. uit Middelburg was de verleiding van een loonzakje eveneens te sterk ge weest. Op 21 januari had hij in liet kantoor van zijn werkgever W. te St.-Laurens twee loonzakjes wegge nomen met een totaalbedrag van f 214,56. Daar het hier om een soort van wraakneming ging verdachte meende toen minder geld te krijgen dan hem rechtens toekwam had hij de f 214,56 naar zijn zeggen weg gegooid. De officier, die een en ander als een LAMPIONOPTOCHT. VAN HET ENE evenement rollen we in het andere. Met dit verschil alleen, dat het vorige toekomst is en het hieronder volgende juist achter de ru» is. We bedoelen de lampionoptocht voor de toeristen in Domburg, waar het weer vro lijk toeging. Bij het woord lam pionoptocht denkt men onwille keurig aan een lange guirlande kinderen. Allemaal een kaarsje in c-en papieren bol. E.n dan achter de muziek aan. In Domburg pakt men het wat grootser aan. Goed, die mensenmas sa is er natuurlijk ook. Maar waar het eigenlijk om gaat dat zijn de keurig verzorgde groepen. Zoals in de afgelopen augustusop tocht: „Zeeuwse mosselen", „Goudviskom", „Oost-West", „Parkeerwachter", „Verpleegsterstekort", „Veerse vloot".Éh dan waren er nog de muzikanten. Van het pijperskorps „Juliana" uit Middelburg en de mu ziekvereniging Apollo" uit Dom burg. Aan het eind van de avond was er amusementsmuziek van „Apollo's" boerenkapcl. KOERS. DE RONDE van Kapitaledam voor nieuwelingen staat ook weer op stapel. Een kermiskoers lil Biervliet is dat en aanstaande zondag wordt hij verreden. In de ze wijk zal het aanstaande week- end dus weer gezellig worden. In het enige café, dat de gemeen schap rijks is, lean volop worden gedanst. De verschillende schut tersverenigingen hebben schietin gen op de liggende wip uitge schreven. En het wielercomité or ganiseert zijn twaalfde koers. GEFLUIT. IN HET „HOLLAND-HUIS" te Scherpenisse zal het op 3 en 4 no vember aanstaande cru gesjilp en gefluit van belang zijn. Tenminste als de leden van de vogelvereniging „De Edele Zanger" een handje wil len helpen aan de organisatie en de ophouw van een tentoonstelling, die het bestuur daar wil houden. Op de laatste, vergadering ging het nog niet allemaal van een leien dakje, maar men wil proberen de organisa tie toch in kannen en kruiken te krij gen voor de beide data. „vreemde streek" betitelde, merkte wel op dat de politie ondanks ernstig speuren het weggegooide geld niet had teruggevonden. Hij vorderde een boete van 40 of acht dagen en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand met een proeftijd van drie jaar. Hot vonnis luiddo conform, met als bijzondere voorwaarde, dat ver dachte het bedrag binnen een jaar aan benadeelde moet terugbetalen. De dienstplichtig soldaat A. D. G. H. uit Sluiskil was donderdagmiddag de derde verdachte, die zich aan een loonzakje had vergrepen. Hij had liet geld 95) besteed, maar inmiddels aan zijn werkgever terugbetaald. De officier herinnerde eraan, dat ver dachte reeds eerder geld had ont vreemd. Hij ging in zijn eis echter niet verder dan een voorwaardelijke straf, namelijk drie maanden met een proeftijd van drie jaar plus toezicht van de reclassering'. Mr. Sieperda vouniste conform. Tien dagen onvoorwaardelijk luidden Man bekneld tussen dragline en vrachtauto Pondci'dagmicldag kwam op de plaat van Oude Tonge de helper van een dragline-machinist, D. H. uit Bruinis- se klem te zitten tussen de dragline en de cabine van een vrachtauto. Qp deze.wagen loste de dragline vulstof voor de asfaïtfabriek. H. sprong niét snel genoeg opzij, toen dit apparaat een zwenking maakte. Hij werd met een ingedrukte borstkas naar het Ro- de-Kruisziekenhuis in Zierikzee ver voerd, nadat, dokter K van Leeuwen uit Bruiiysse eerste hulp had ver leend. £VWWWWVWN*VWVW>AA Voor Zeeuws nieuws zie ook dc pagina's 5 en 8 wvwwvwwvwwwvww WEINIG GEBRUIKT SYSTEEM KUNST Expositie Alfons Blomme Sluis, Belfort. DE VLAMING Alfons Blomme is nu niet direct meer wat men „jong" pleegt te noemen. Hij heeft de jaren des onderscheids bepaald wel bereikt en waar men dit in eerste instantie aan de mens Blomme zelf merkt, on dervindt men zulks in tweede instan tie in zqn werken, die stuk voor stuk van een grote rijpheid getuigen. Van die werken zijp er enkele tien tallen tentoongesteld (nog tot 3 sep tember a.s.) in de gewelven van het kloeke Sluise Belfort, waar men ze dagelijks van drie tot zeven uur kan bezichtigen. Niet vroeger, want dan vertoeft Blomme in zijn woonplaats De Haan aan Zee, waar op het ogen blik eveneens werken van zijn hand tentoongesteld zijn. En hij is gaarne persoonlijk aanwezig om de bezoe kers desgewenst een kleine toelich ting te geven; niet geheel en al over bodig, aangezien een catalogus van deze expositie helaas ontbreekt. Dit laatste ook is er de oorzaak vap, dat wij zullen volstaan met een algemene Indruk, zonder nader op bepaalde doeken in te gaan. In het algemeen dan krijgt men uit het in Sluis ge- exposeerde werk de indruk, dat de voorliefde van Blomme uitgaat naar het landschap en met name naar het Vlaamse landschap. Een boerderij, een landweggetje met scheefgegroei de bomen, een enkel stadsgezicht (Brugge): dat alles geconterfeit in rustige tinten, weloverwogen en ten dele ook wet béwogen. maar vaker het eerste dan het laatste. Een degelijk, hardwerkend schil der. produlctief in ieder geval, maar zelden schokkend. „Zelden", omdat Blomme soms onverwacht wel dege lijk ontroert, zoals bij voorbeeld met een ets als die van een man met een accordeon Noem het maar „De accordeonist", zei hij er zelf van en dat doen we dan maar. Een in zijn eenvoud groots werk, in simpel zwart-wit uitermate raak genuan ceerd en naar onze smaak boeiender dan menig apder, uit palet (e.q. mes) en penseel ontstaan doek. De etsen van Blomme frapperen trouwens tóch. Hij volgt hierbij een eigen pro cédé, waar een staalborstel aan te pas komt. en bereikt hiermee een hoge graad van gevoeligheid. De bij het etsen vaak onvermijdelijke harde toon ontbreekt in het werk van Blomme ten enenmale ep dat is on miskenbaar een verdienste apart. Nog een enkel woord over zijn por tretten: een meisje, een biddende vrouw, een bqer. Alle geschilderd met een landschap als achtergrond, zoals hedendaagse fotografen hun figuren nogal eens tegen een bijpas sende achtergrond laten poseren. Met als resultaat, dat de geportret teerde een extra accent krijgt. Voor al in die portretten ook treft Blomme een gevoelige, doorleefde toon en het is met name in zijn etsen en portret ten, dat men zijn kunstenaarschap herkent. Zijn landschappep verraden de „vak- man", zijn etsen en portretten de kunstenaar en het geheel heet; Blomme. v. B. Benoeming Tot onderzoeker bij de Stichting Zee land te Middelhurg is benoemd de heer L. J. Bartelds, socioloog te As sen. eis en vonnis tegen de 64-jarige fa brieksarbeider O. F. v. T. uit West- dorpe, die niet voor de eerste maal onder invloed op zijn fiets had gereden. Daarbij had hij bij zijn aanhouding verzet gepleegd. De Belg R. C. uit Assenedc, die onder invloed te Sas van Gent een bromfiets be reed, werd bij verstek tot een on voorwaardelijke gevangenisstraf van één week veroordeeld. De zaak te gen de Aardenburgse landbouwer G. C. M. D., die wegens laster en mis handeling moest voorkomen, werd aangehouden. Goese S.G.P. protesteert tegen Fruitcorso Het bestuur van de kiesvereniging „Recht en Waarheid" van de Staat kundig Gereformeerde Partij te Goes heeft zich met een schrijven gewend tot ti. ep \v. van Goes eu de Stichting Zeeuws Fruitcorso, waarin wordt ge- Krotesteerd tegen liet dit jaar te ouden Zeeuws Fruitcorso en het daaraan verbonden optreden van de fruitfee. Het bestuur van dè kiesvereniging heeft in de brief aan b. en w. gesteld, dat het de dure plicht is van het ge meentebestuur te regeren overeen komstig Gods Woord. „1-let is bene den de waardigheid van het gemeen tebestuur om cle fruitfee op het stad huis te willen ontvangen", aldus de briefschrijvers. De S.G.P,-kiesvereni ging verzoekt met klem overeenkom stig de richtlijnen van Gods Woord te handelen. „Dan alleen komt God aan Zijn eer", zo wordt de brief aan het gemeentebestuur van Goes beslo ten. Ip het schrijven tot de Stichting Zeeuws Fruitcorso wordt verder op gemerkt: „dat de Schepper van he mel en aarde, Die alles onderhoudt en regeert, in een totale, miskenning wordt uitgebannen. De mens heeft in zijn rampzalige val alles verloren en heeft dientengevolge nergens recht op. Het is, hoewel alles verzondigd, algemene genade, dat God de vruch ten nog laat groeien. Is het dan niet betamelijk om Hem alleen de eer te gevep in een ootmoedig erkennen van Zijn Majesteit, Macht en eigen onwaardigheid, in plaats van een fruitweek te orgapiseren, waarin de goddeloosheid hoogtij viert? Dan zou de Heere zijn gunst niet willen ont houden. Een fruitfee, een sterfelijk mens, wordt als het ware aangebe den. We zakken hoe langer hoe ver der af naar het heidendom. God is een jaloers God op Zijn eer. Hij zal het bezoeken, want God geeft Zijn eer niet aan een ander". Met klem ver zoekt de S.G.P .-kiesvereniging, de Stichting Zeeuws Fruitcorso met bo venstaande rekening te willen hou den, „opdat in een totale verlooche ning van de mens, God aan Zijn eer komt". Tot zover de briefschrijvers. Benoeming lid Commissie van Toezicht Met ingang van 22 augustus j.l. is de heer K. P. Janse uit Wemeldinge be noemd tot lid van de Commissie van Toezicht op de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda. Op de fotode machine in bedrijf. (Foto P.Z.C.) Het Middelburgse, rioolwater kan niet meer op liet Veerse Gat (nu Veerse Aleer) worden afgevoerd. Bij na een half jaar is men nu bezig met het leggen van de nieuwe leiding. Er zijn al verschillende gedeelten klaar. Ook werden reeds zinkers gelegd in het kanaal door Walcheren en in de Westerschelde. Onder de Krikdijk een zijweg van do Nieuwlandse- weg werd eveneens een buis ge-: perst. Mantel gasketel bij '1 Azote van pijp gelicht Op de terreinen van de Copi- ez nagnie Neerlandaise de I' Azê- zz- te te Sluiskil is woensdagmid- dag de mantel van de gasketel M H gelicht, die op maandag 7 aug. H door een lievige ontploffing de H lucht invloog en bleef hangen op één van de dertig meter hoge pijpen. Zoals hekend, zë kwamen bij deze ontploffing n twee arbeiders van de 1' Azöte H om het leven. Het lichten van de mantel was overigens geen eenvoudig' kar- wei. Aanvankelijk zou dit ge- schieden door een hefkraan eee van de firma Van Driesche H uit Gent. Dit hijswerktuig 1 bleek echter niet in staat het werk uit te voeren. Daarom werd de assistentie ingeroepen H van de firma Dabekausen uit Boek in Limburg, die met oen n E- uit segmenten opgebouwde §1 mobiele kraan het ruim tien ton metende gevaarte van de H pijp lichtte en weer op de be- gane grond bracht. !lllllllllllllllllllllllllUIIIII|llllllllll|||INI|IIUIHIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIII|llliW Tijdens de folkloristische dag die donderdag in Middelburg werd ge houden, was menig echt Zeeuws kos tuum te bewonderen. Vooral op de Markt, 'waar vele toeristen zich niet konden weerhouden om tijdens een praatje zo'n kostuum eens goed van dichtbij te bekijken. Het weer in Europa Volgens de xveerrapporten van gister avond 7 uur: Den Helder, zwaar bewolkt, 17 gr. Ypenburg, regenbui, 18 gr. Vlissingen. regen, 17 gr. Eclde. motregen. 16 gr. De Bilt, regenbui. 17 gr. Twente, motregen, 17 gr. Eindhoven, regen. 16 gr. Zuid-Limburg, regen. 17 gr. Helsinki, licht bewolkt, 16 gr. Stockholm, zwaar bewolkt, 20 gr. Oslo. licht bewolkt. 18 gr. Kopenhagen, regen. 17 gr. Aberjieen. regenbui. 18 gr, 1 Londen, zwaar bewolkt. 21 gr. Amsterdam, regen. 18 gr. Brussel, regen, 17 gr. Luxemburg, geheel bewolkt. 19 gr. Parijs, half bewolkt. 22 gr. Bordeaux, onbewolkt, 23 gr. Grenoble, half bewolkt, 23 gr. Nice, licht bewolkt, 21 gr. Berltjn, zwaar bewolkt. 21 gr. Frankfort, zwaar bewolkt, 19 gr. München. zwaar bewolkt, 20 gr. ZUrich, zwaar bewolkt. 20 gr. Geneve, licht bewolkt, 21 gr. Locarno, licht bewolkt. 21 gr. Wenen, licht bewolkt. 22 gr. Innsbruck, zwaar bewolkt, 23 gr. Belgrado, zwaar bewolkt, 23 gr. Rome, licht bewolkt. 31 gr. Persapparaat drukt de buis in de grond Enkele technici en arbeiders keken gistermiddag met spanning toe, hoe een meters dikke betonnen mantel- buis langzaam centimeter voor centimeter even buiten Middel burg onder de Nieuwlandseweg werd doorgeperst. Het betrof bier eei on derdeel van de aanleg van een pers leiding voor de afvoer van het Mid delburgse rioolwater. Dit rioolwater zal namelijk in de toekomst afge voerd worden in de Westerschelde. De leiding wordt op een diepte van 4% a 5 meter onder de Nieuwlandse weg doorgelegd volgens een systeem, dat nog niet veel gebruikt wordt. Een machine, het z.g. persapparaat, is met kabels bevestigd aan de uit sta len en houten balken bestaande dam- wand. Deze machine zit aan het ene uiteinde van de buis vast en trekt zich door middel van de kabels naar de damwand toe. Daardoor wordt de buis langzaam in de grond geperst. Eeij zogenaamde transportschroef zorgt er voor, dat cle grond, die in de buis komt. wordt verwijderd, waarna een dragline de vrijgekomen grond verder afvoert. Gistermiddag heerste er enige span ning op het werk, want de buis was een eindje teruggekomen. Vermoed wordt dat er puin onder de weg zit. Wanneer alles naar wens verloopt zal in cle loop van vandaag cle buis tien meter verder aan de andere kant van de Nieuwlandseweg te voorschijn komen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 2