PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT „SLUITING WEGEN NAAR W.-BERLIJN IS AGGRESSIE" Tweede folkloristische dag te Middelburg werd weer succes Aanval van Moskou op luchtcorridors Circustribune met kinderen stort in DIRECTIE EN POLITIE VOORKWAMEN PANIEK Vandaag.. Koopdwang Buitenshuis 204e jaargang - no. 200 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F, B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteurent W. Leertouwer en G. A. de Kolc. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7,00 p. kw.; fr. p. p. 7,25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 25 aug. 1961 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per man. Minim, p. advertentie 4,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van f 1,25. .Brieven bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro no, 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vllsslngen Walstr. 68-60, tel. 2335 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643; Middelburg, Markt51. tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169. adv. 2375); Goes Gr. Markt 2. tel. 6140 (b.g.g. ied. 7853. adv. 5213). Oostburg. tel 2 >5. Ter neuzen tel 2116, Zierlkzee red tel 2425 adm ui 2094. Krachtig Amerikaans antwoord op Russische nota Het Witte Huis heeft gisteren een verklaring uitgegeven waarin wordt gezegd dat de Verenigde Staten de Sowjet-Unie er plech tig voor moeten waarschuwen dat inmenging door de Russische regering of het Oostduitse bewind inzake de vrije toegang tot West-Berlijn „een daad van agressie" is en dat de Sowjet-Unie de volledige verantwoordelijkheid moet dragen voor de gevolgen ervan. De verklaring is het antwoord op de jongste Russische nota's aan de V.S., Engeland en Frankrijk. De Sowjet-Unie heeft bij Engeland, de Verenigde Staten en Frankrijk geprotesteerd tegen het gebruik van de luchtcorridors voor „de ondermijnende en revanchistische doelstellingen van de Westduitse militaristen", aldus het Sowjetpersagentschap Tass. Het westen heeft de inhoud van de Russische nota's nog niet bekendgemaakt. „Gebruikt voor sabotage en spionage" In de Russische nota wordt ge zegd, dat de Sowjetregering de Amerikaanse regering „meer malen heeft gewezen op de on wettige en ontoelaatbare in menging van West-Duitsland in de aangelegenheden van West- Berlijn". West-Berlijn vormt geen deel van West-Duitsland en valt niet onder de bevoegdheden van de Westduitse autoriteiten, „hetgeen door de westelijke mo gendheden wordt erkend". De Amerikaanse regering heeft ech ter niets gedaan om „een einde te maken aan de provocerende activi teit van bepaalde Westduitse kringen in West-Berlijn". „In het hoofdkwartier van de West duitse minister van „zogenaamde za ken geheel Duitsland betreffende" Lemmer in West-Berlijn worden „al lerlei provocaties en subversieve acti viteiten tegen de Duitse democrati sche republiek en andere socialistisch landen voorbereid en geleid. Revan- chisten, extremisten, saboteurs en spionnen worden van West-Duitsland naar West-Berlijn overgebracht". In de nota's wordt protest aange tekend tegen het feit dat West duitse politici van de luchtcorri dors gebruik maken om naar West-Berlijn te vliegen. Afwijzing De beschuldigingen in de jongste Russische nota zijn, aldus de door president Kennedy en minister van buitenlandse zaken Rusk goedgekeur de verklaring, ongegrond, „zoals de Sowjet-regering weet". Er wordt in de Amerikaanse verkla ring niet gezegd wat Amerika even tueel denkt te doen als de commu nistische leiders de toegang tot Ber lijn aantasten. Brits antwoord Het Britse ministerie van buiten landse zaken heeft gisteren aan de Sowjet-Unie laten weten, dat En geland het zeer ernstig zal opvat ten, als de luchtverbindingen tus sen Berlijn en het westen zouden worden bemoeilijkt. Volgens hoge Britse functionarissen is thans op hoog niveau in de gealli eerde wereld overleg gaande over de nota. Vast staat dat de geallieerden nimmer zullen toestaan, dat Rusland zeggenschap krijgt over „wat en wanneer" de geallieerden naar Ber- lyn vervoeren. Pessimisme Een woordvoerder van het Franse ministerie van buitenlandse zaken heeft gezegd dat de Sowjet-Unie in de nota's voor de eerste maal de vrij heid van het luchtverkeer naar West- Berlijn schijnt te bedreigen. De toon ervan is zodanig, dat men zich moet afvragen of de Russen niet van plan zijn zich te gaan bemoeien met de luchtverbindïngen met West-Berlijn. Het optimisme van de laatste dagen in Parijs over de mogelijkheid van on derhandelingen niet de Russen op korte termijn schijnt plaats te ma ken voor pessimistischer gedachten. Toen het Oostduitse passagiersschip Sassnitzmeerde aan de pier in de Zweedse haven Trelleborg, sprongen plotseling twee jongelieden van één der bovendekken de vrijheid in. De vluchtelingen liepen ernstige verwon dingen op bij de val o% het beton. De passagiers mochten zich niet bui ten op de benedendekken begeven. Foto: één van de vluchtelingen wordt voorzichtig door enige omstanders weggebracht. Tijdens matinee in Venray Tijdens een kindervoorstelling welke het circus Belli gistermid dag in Venray gaf, is een tri bune in de circustent bezweken. Dit gebeurde tijdens het ope ningsnummer. öp de tribune be vonden zicli volwassenen en een groot aantal kinderen onder wie verpleegden van de psychiatri sche inrichting St. Servatius in Venray. Enkele tientallen kinderen geraakten gewond. In het ziekenhuis te Venray werden drie patiënten, twee ouderen en een kind opgenomen. Het drietal liep beenbreuken op en klaagde over "ijnen in de rug. e overige gewonden konden, na ver bonden te zijn, naar huis terugkeren. In verband met het onderzoek heeft de justitie beslag gelegd op de cir custent. De oorzaak van het ongeval moet gezocht worden in een „overbe zetting" van de circustent tijdens de kindermatinee. Er dreigde na het instorten van de tribune een paniek te ontstaan, maar deze kon door het rustige optreden van de circusdirectie en de politie worden voorkomen. Zeer snel na het ongeval was personeel van de G.G. en G.D. en van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis ter plaatse. In het circus waren in totaal ongeveer 1500 kinderen aanwezig. Kleuter verdronken Gistermorgen is de 2 /2-jarige Ferdi nand Bottinga uit de Sabastraat te Heerenveen bij het spelen te water geraakt en verdronken. Buitenlanders in Oost-Duitsland in moeilijkheden Het Nederlandse consulaat-generaal in Berlijn heeft meegedeeld berichten te hebben ontvangen volgens welke buitenlanders in Oost-Duitsland moeilijkheden hebben bij het verla ten van het grondgebied. Ook het Zweedse consulaat in Ber lijn heeft dergelijke berichten ont vangen. Vier Amerikaanse legerbussen, waar in soldaten een rondrit langs de be zienswaardigheden zouden maken, zijn gisteren bij de sectorgrens door de Oostduitse politie tegengehouden. De toegang tot Oost-Berlijn werd ge weigerd omdat de legerofficier die de leiding had, weigerde zijn identi teitskaart aan een Oostberlijnse po litieman te laten zien. ONDANKS DE REGEN W. Maljers uit Veere won beker van H.M. de Koningin De folkloristische wedstrijden in het ringsteken brachten donderdagmid dag de beste rijders van de Z.R.V. op hei Middelburgse Molenwater bijeen. Ruiters, kostuums en paarden zorg den zoals gewoonlijk weer voor de nodige spanning en belangstelling. (Foto P.Z.C.) UITGERUST MET REGEN JASSEN, paraplu's, foto- en filmtoestellen zijn donderdag duizenden toeristen naar Mid delburg gekomen, waar de twee de folkloristische dag en de weekmarkt de grote trekpleis ter vormden. Trekpleisters, die deze vierde donderdag in augus tus tot een van de hoogtijdagen voor de Zeeuwse hoofdstad ma ken. Bijzonder druk was het in de stad, hoewel de regen zich ditmaal een spelbreker toonde, waardoor Middelburg wat min der toeristen binnen zijn vesten liad dan in voorgaande jaren. Druk bleef het desondanks op en rond de markt, bij de V.V.V., waar men vele tientallen toeris ten weer op weg hielp en op Mi niatuur Walcheren, waar men ruim drieduizend bezoekers no teerde. De meeste belangstel ling trok echter de ringrijderij op het Molenwater. Rijen dik stonden daar de toeschouwers achter de afzetting en zelfs de neergutsende regen in de mid dag deed aan deze belangstel ling geen afbreuk. Weggedoken in de regenjassen of onder een paraplu volgde men de verrichtingen van de honderdeneif Walcherse boerenzonen, die op hun glimmende natgeregende paarden een sportieve kamp leverden om de koninklijke en de vele andere be kers. Een felle strijd, waarbij de rij ders veel hinder ondervonden van de regen. Maar zij waren niet de eni gen. Cineast Bert Haanstra wilde op deze tweede folkloristische dag opna men maken voor de Deltafilm, die hij in opdracht van de rijksvoorlichtings dienst vervaardigt. Reeds eerder was cineast. Haanstra met zijn ploeg in actie bij liet af scheid van de vissers aan 'de thuis haven Veere en bij de afsluiting van het .Veerse Gat. Als korte inleiding moesten er echter een paar typisch Zeeuwse beelden komen. Gisterochtend werden geluidsopna men gemaakt, maar toen men 's middags met het filmen wilde begin nen, gooide de regen flink wat roet in het filmeten. Toch werd er gedraaid, maar moch ten de resultaten niet goed uitvallen, dan komt dg heer Haanstra nog eens terug, zo zei hij. Radio-opnamen Niet zozeer van de regen, maar wel van de schetterende muziek had de reportageploeg van Radio Neder land Wereldomroep last, die naar Middelburg was gekomen voor het maken van opnamen. Op verzoek van équipeleider Guus Weltzel nam de dertienjarige platendraaier Henk Roelofs, die vanuit de bovenzaal van de Schouwburg voor de muziek zorg de, een kwartiertje rust om de radio mensen vrij spel te geven. Deze maakten hiervan een gretig gebruik om het geluid van de dravende paarden, de enthousiaste kreten van de ringrijders en het geklap van het publiek op de band vast te leggen voor een korte actualiteiten uitzen ding in vier talen, Nederlands, En gels, Arabisch en Spaans. En temidden van al deze drukte van toeschouwers, radio- en film mensen speelde zich op de vier (Zie slot pag. 5 kol. 1 Oostduitse vluchteling doodgeschoten De Westberlijnse politie heeft gisteren ooggetuige-verslagen bevestigd en gezegd, dat de Oostduitse politie een vluchte ling heeft doodgeschoten. Een niet-geïndentificeerde man trachtte gisteren de vrijheid te be reiken door het Humboldtmeertje over te zwemmen. Dit meertje vormt de verbinding tussen de rivier de Spree en het scheepvaartkanaal. Over het meertje loopt een spoor brug waarover de Oostduitse trans- port-politie patrouille loopt. Volgens de Westberlijnse politie vuurden de Oostduitsers driemaal in het water waarna zij een salvo af vuurden op de vluchteling. Volgens ooggetuigenverslagen die werden uitgezonden door R.IA..S., de Westberlijnse radio-omroep, stak de man zijn hand op, waarna hij in de diepte verdween. Drie kikvorsmannen van de Oost berlijnse brandweer haalden onge veer twee uur later het lijk op. Drs. Gijzeis wordt staatssecretaris Van officiële zijde is medege deeld, dat tegen midden septem ber de benoeming te verwachten is van drs. Fr. J. W. Gijzeis tot staatssecretaris van economi sche zaken. De lieer Gijzeis is thans wethou der van financiën en bedrijven in Eindhoven. viert Uruguay zijn onaf- V hankelijkheidsdag (1825). WWVWVWWWWV^'VV^^V mengesteld, maar niettemin stabiel totaal. De mentaliteit van deze le vensstijl hebben Ged. Staten van Zeeland destijds bondig onder woor den gebracht: „De gehuwde vrouw dient niet buitenshuis te werken". Punt. Zulk een opvatting, die overi gens algemeen is in Nederland men lean het betreuren of niet verandert men niet zomaar één-twee drie. JlMtliin De melkverkopers van Breda ge nieten op dit ogenblik de bij zondere belangstelling van onze minister De Pous, die zo moedig het Erijsniveau in Nederland traent te ewaken. Die verkopers leverden in de jongste vakantieperiode alleen maar melk af in flessen, omdat het verkopen van losse melk te tijdro vend was. Dat die flessenmelk duur der was moest het Bredase publiek dan maar enkele weken voor lief ne men. De flessenverkoop beviel echter aan de melkhandelaren zo goed, dat ze er nu onbeperkt mee willen doorgaan en ze hebben daarom het goedkopere losse produkt zonder meer van hun voorraadlijstje geschrapt. Is dat prijs-opdrijving? Het ant woord moet helaas ontkennend lui den, want de hogere prijs voor fles senmelk is wel verantwoord. Men heeft hier echter te doen met een vorm van koopdwang. En nu mag de wet op de eco nomische mededinging wellicht niet voor dit soort conflicten gemaakt zijn, toch geeft die wet aan de mi nister het recht een leveringsplicht op te leggen in ge vallen, waarin sa menwerkende han delaren of bedrij ven hun economi sche machtspositie op onjuiste wijze gebruiken. Indien deze opvatting juist is, dan ziet het er wel naar uit, dat de melkhandela ren in Breda terugmoeten naar de goedkopere losse melk, ook al zijn ze misschien erg progressief geweest en ook al drinkt heel Nederland ver moedelijk over tien jaar alleen nog maar „verpakte" melk. Op zichzelf is dus die Bredase melk-aangelegenheid een klein kwestietje, dat snel uit de we reld geholpen kan worden. Maar zou het niet op de weg van de minister liggen om eens na te gaan door wel ke bedrijven onder het prijshand- havingssysteem van de minister nieuwe of schijnbaar nieuwe produk- ten tegen hogere prijzen in de han del zijn gebracht, terwijl gelijktijdig de bestaande (goedkopere) produk- ten uit de handel werden genomen? Het komt ons voor, dat de melkhan delaren van Breda op een onhandige wijze hebben geprobeerd te doen, wat in andere bedrijven op handige en bijna onmerkbare wijze reeds herhaaldelijk tot stand kwam... ...daarbij onder de prijsbeheersing doorglippend. De werkende gehuwde vrouw is in Nederland nog altijd uitzonde ring en haar verschijning roept bij menigeen gemengde gevoelens op, al begint dat langzamerhand te ver anderen. Hoeveel moeite heeft het niet gekost om een voorbeeld te noemen de verbodsbepalingen ten aanzien van de gehuwde vrouw uit het ambtenarenreglement van de provincie Zeeland te doen verwijde ren. Toen Gedeputeerde Staten enige jaren geleden de Staten daartoe een voorstel deden, werd niettemin als mening van het college vertolkt dat de „gehuwde vrouw over het alge meen niet buitenshuis diende te wer ken". Nu worden bij discussies over deze aangelegenheid vaak uitsluitend prin cipiële opvattingen voor den dag ge haald, terwijl het probleem ook van andere kanten kan worden benaderd. Dat heeft professor dr. J. P. van Rooijen deze week gedaan in Econo- misch-Statistische Berichten. Hij be kijkt deze kwestie namelijk als eco noom en wijst daarbij op de veran derende getalsverhouding tussen de seksen, waardoor het vrouwenover schot op den duur in een tekort zal overgaan. En professor Van Rooijen toont vervolgens aan, dat met een sterke afneming van het aantal on gehuwde vrouwen in de leeftijdsklas sen van 15 tot 64 jaar rekening moet worden gehouden. In dit verband be toogt hij, dat het onder deze radicaal veranderende omstandigheden uitge sloten lijkt, dat de verzorging van 't nationale produkt uitsluitend kan wor den verricht door mannen en (in aan tal dus voortdurend afnemende) on gehuwde vrouwen. Naar zijn mening is derhalve de tijd aangebroken om „sentimentele overwegingen" inzake de inschakeling van de gehuwde vrouw in het arbeidsproces ter zijde te stellen. De overheid heeft daarbij tot taak haar fiscale greep zodanig te beperken, dat het zelfstandige ka rakter van de arbeidsbekwaamheid der gehuwde vrouw volstrekt wordt erkend, aldus professor Van Rooijen. Over het algemeen wijzigen de inzichten in ons land over de wenselijkheid van de arbeid der gehuwde vrouw zich slechts heel traag: de discussie in de Zeeuwse Staten van enige jaren geleden be wees dat voor een kleine kring. Niet temin is er verandering! Maar indien men professor Van Rooijens opvat ting wil verwezenlijken een „nor malisering" dus van het werken door de gehuwde vrouw dan zal er nog heel wat meer moeten veranderen. Want het gaat hier niet alleen om principe of sentiment, maar om een algemene Nederlandse mentaliteit. Dit is immers wel duidelijk: de Ne derlandse gehuwde vrouw is over het algemeen (nog) niet bereid een functie in het arbeidsproces te aan vaarden. En indien zij dat in bepaal de gevallen wél is, dan nóg is vaak haar man er tegenHier is dunkt ons de Nederlandse levensstijl in het geding, een ingewikkeld complex van principes, rudimenten van principes, overgeleverde opvoedings- en gezins gewoonten, kortom een veelzijdig sa-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1