loe eet is let? Antwerpse en Rotterdamse K.v.K. eens over Schelde-Rijnverbinding Supralux verf PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer De groene hel en lak Het blanke mysterie van de Matto Grosso 10 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 25 AUGUSTUS 1961 KANAAL DOOR KREEKRAKDAM Rapport met conclusies naar de onderhandelingsdelegaties (Van onze Haagse redactie). Na veelvuldig overleg hebben de kamera van koophandel van Rotterdam en Antwerpen overeenstemming bereikt over een aanzienlijke verbetering van de scheepvaartverbinding tussen de Schelde en de Ryn. Zij stellen voor een kanaal te graven door de Kreekrakdam by Rilland'-Bath: een nieuwe verbinding dus tussen de Ooster- en de Westerschelde. Voor België zou het werk voor de oplossing, zoals de kamers die zich hebben voorgesteld, bestaan uit het graven van een kanaal van de Antwerpse haven tot de grensplaats Zandvliet. Nederland zou dan moeten zorgen voor de aanleg van een stekdam bij Batli, waardoor een rustig bekken ontstaat tussen het kanaal dat bij Zandvliet eindigt en de doorvaart, die by Bath begint. Het plan zou bovendien in te passen zijn in het Kreekrakplan, waarover kort geleden positieve mededelingen zijn gedaan. De twee kamers hebben hun con- Advertentie) Zo'n mooi modern horloge aan uw pols hoort óók bij uw verschijning. Kijk eens naar de Prisma collectie...wat een smaakvolle (én goede!) horloges... clusies aan de regeringen aauge- bode zo wordt uit Rotterdam ge meld en verzocht om zo spoedig mogelijk afhandeling van de reeds zo lang slepende kwestie van de Schelde-Rijnverbinding. De Nederlandse regering heeft het rapport ter beschikking gesteld van de onderhandelingscommissie onder voorzitterschap van jhr. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken deelde ons mee: de commissie heeft opdracht alle mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een redelijke oplos sing van het Schelde-Rijnvraagstuk. Het rapport van Rotterdam en Ant werpen Is zo'n onderzoekingsgeval voor de commissie. Of het kan die nen als een nieuw startpunt voor verdere besprekingen kan niet wor den gezegd, aldus deze zegsman. De Belgische regering zou het rapport geaccepteerd hebben en de onderhandelingsdelegatie heb ben geadviseerd, de conclusies van de twee kamers te beschou wen als een nieuw uitgangspunt voor een wellicht tot resultaat lei dend slotgesprek. Niet nieuw Het plan van een nieuwe verbinding tussen de twee Scheldes door een kanaal bij Bath, op de plaats waar in het midden van de vorige eeuw de Kreekrakdam kwam, is niet nieuw. Het vormde een onderdeel van de besprekingen tussen rege ringsdelegaties van Nederland en België. Een tweede fase van het tussen deze delegaties veelvuldig be sproken plan was de verbreding van de Eendracht, het water tussen St. Philipsland en Brabant. Doordat Antwerpen nu akkoord blijkt te gaan met het doen vervallen van het verbredingsplan van de Eendracht, waartegenover een langere vaarrou te om St. Philipsland komt te staan, mag worden aangenomen dat de Antwerpse scheepvaartkringen van mening zijn dat de Deltawerken een verbetering van de scheepvaartweg door de Oosterschelde tot resultaat hebben. Ook zou blijken dat van Antwerpse zyde de wens een kanaal door Bra bant van Antwerpen naar de Moer dijk te krijgen een zeer kostbare affaire zou zijn opgegeven. Een 'grote reeks van besprekingen tussen de kamers van koophandel van Antwerpen en Rotterdam is on geveer anderhalf jaar geleden begon nen op initiatief van Antwerpen. De toenmalige voorzitter van de Rotter damse kamer, mr. K. P. van der Mandele en zijn opvolger, .de heer W. H. de Monchy hebben er met kracht aan gewei-let. Overwegende dat een nieuwe mislukking van de regeringsbesprekingen voor Rotter dam zeer ongewenst zou zijn en voorts ervan uitgaande dat uitvoe ring van het Kreekrakplan ten be hoeve van de industrialisatie van Zuid-west-Brabant voor die provin cie een van de dringendste eisen is. Kleiner en sneller De onderhandelingen tussen de rege ringsdelegaties gingen inmiddels nor maal door. De kamers van koophan del hadden hun regeringen wel op de hoogte gebracht van hun pogin gen tot overeenstemming te komen tussen de belangengroepen die zij vertegenwoordigen Het plan, waarmee Rotterdam en Antwerpen thans zijn gekomen, is kleiner en sneller uitvoerbaar dan voorgaande plannen, waaronder o.m. de verbetering van de doorvaart dor de Eendracht viel. Door de her opening van het Kreekrak worden de binnenschepen weggehouden van de Westerschelde, waardoor vermen ging van zee- en binnenvaart wordt voorkomen en de scheepvaartveilig heid bevorderd. De eisen waaraan het kanaal bij Bath moet voldoen zijn nog niet scherp geformuleerd. Wel staat vast dat het geschikt moet zijn voor de duwvaart, de nog vrq nieuwe vorm van scheepvaartverkeer, vooral ten behoeve van het vervoer van massa goederen. Het huidige kanaal door Zuid-Beve land is voor deze duwschepen niet geschikt. De sluizen bij Willemstad zyn ruim genoeg voor de duwvaart, zodat met het kanaal door het Kreekrak een gede oplossing zou kunnen worden verkregen. Bonn wijst Russische journalist uit De Westduitsc regering heeft de cor respondent te Bonn van de „Izvestia", die als spreekbuis der Russische rege ring wordt beschouwd, doen medede len dat zijn aanwezigheid in West- Duitsland niet langer als gewenst wordt beschouwd. Er werd geen reden voor deze maat regel opgegeven. Men vermoedt ech ter dat de uitwijzing van de Rus een Westduitse tegenmaatregel is. die werd genomen in verband met het uit de Sow jet-Unie wijzen, nu twee weken geleden, van de correspondent te Moskou van de „Frankfurter Rundschau". Advertentie Drijf de onzuiverheden uit Uw bloed. Daarmee verlost ge Uzelf van Rheumatische Fijn. Kruschen Salts is daartoe het aange wezen middel. Dat komt omdat de stimulerende werking van Kruschen de bloedzuiverende organen weer tot jeugdig-krachtige werking aanspoort. Zodra dat gebeurt kunnen onzuiver heden in 't bloed zich niet meer vast zetten, die nu prompt worden afge voerd langs natuurlijke weg. En daarmee behoren uw pijnen dan tot het verleden. Geen wonder dat dui zenden lijders aan rheumatische pij nen de werking van Kruschen e^i verlossing vinden. Verdronken opvarenden van mosselkotter gevonden Gistermorgen zijn de stoffelijke resten gevonden van de beide nog vermiste opvarenden van de maandagmiddag op liet IJselmeer gezonken mossel- kotter HA 10 uit Harlingen, de 57- jarige A. Wever en de 23-jarige F. Brouwer. De lichamen, die nog op de zwemves ten dreven, werden even ten zuiden van het dorp Gaast aan de Friese IJselmeerkust gevonden door de een denjager B. G. van Kalsbeek uit Gaast en diens neef P. van Kalsbeek, die bezig waren netten te lichten. De stoffelijke resten van de beide mos— selvissers zijn naar het protestants- christelijk ziekenhuis in Harlingen overgebx*acht en daar opgebaard. Elf doden bij treinramp in Joego-Slavië Bij een botsing tussexx een passagiers- en een goederentrein nabij Novisad, ongeveer 70 km ten noordwesten van Belgrado, zijn woensdag elf passa giers om het leven gekomen en onge veer vijftig gewond, van wie zeven tien zwaar. ©Sinds 1958. het jaar waaiïn het monu ment voor de slachtoffers werd onthuld, hebben 1,3 miljoen mensen het voorma lige kamp Buchenwald bezocht. Het kamp heeft zeveneneenhalf Jaar bestaan. Er hebben een kwart miljoen mensen gevan gen gezeten, en 50.000 hebben er de dood gevonden. AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Aanhoudende koersdaling De effectenbeurs heeft gisteren flauwe koersen te zien gegeven voor de Interna tionale waarden, vergeleken met de slot- koersen van woensdag. Het ongunstige koersverloop van woensdag in Wallstreet waar ook de Nederlandse hoofdfondsen aangeboden in de markt lagen, bracht voor Amsterdam een verdere koersdaling teweeg. De zwakkere tendentie viel reeds in de koersen van het telefonische effec tenverkeer van woensdagavond te mer ken, toen aandelen Philips daalden van 993 tot 983 en aandelen Kon. Olie f 113,50 tot f 113,—. Toch bleken de laagste koer sen van die avond nog hoog te zijn ten opzichte van die van de niet-officiële ochtendhandel van gisteren. Philips no teerde toen als hoogste koers 987, Uunile- ver 732, Hoogovens 897, A.K.TJ. 379 en Kon. Olie f 112,50. De officiële beurs bracht nog lagere koersen. De hoofdoor zaak voor de flauwe stemming moet in de eerste plaats gezocht worden bij de Westduitse beurzen, die 20 tot 30 punten lager waren. De internationale politieke situatie rond Berlijn wordt met het uur ingewikkelder en ook gevaarlijker, aldus de beurs. De Engelsen, Franse en Ameri kaanse eenheden patrouilleren langs de sectorgrens. Dit als tegenzet tegenover de genomen maatregelen van Oostduitse zijde. Angstige houders in Westduitsland liquideren hun posities, terwijl er daar naast ook door het buitenland verkopen van Westduitse waarden plaatsvinden. Tegenover dit aanbod aldaar staat, even als dit ln Amsterdam ook vaak het geval is, niet voldoende vraag om goede steun te kunnen bieden. Deze steun kwam pas op een veel lager niveau. Het Damrak gaf gistermiddag eenzelfde beeld te zien. Philips, waarvan de tweede kwartaalcij fers 1961 gistermiddag na beurs bekend gemaakt worden, opende op 969 bijna 30 punten beneden het vorige slot. Op dit lage niveau werd steun geboden door de arbitrage voor buitenlandse rekening, waardoor dit fonds zich herstelde tot 978. Unilevers, die aanvankelijk ruim 20 pun ten lager noteerden op 720, liepen op tot 727. Hoogovens klommen van 890 tot 894, doch verloren op deze> prij3 toch altijd 11 punten. A.K.U. op 372, ruim 7 punten lager. Kon. Olie, welk aandeel woensdag in Wallstreet dollar lager sloot, klom van f 112,30 tot f 113. Dit aandeel kwam op deze pry's iets boven de pariteit New York uit. De leidende cultures moesten over de ge hele linie met geringe koersverliezen ge noegen nemen. De scheepvaartsector on derging hier en daar een koersreactie op de behaalde winsten van de vorige da gen. Door elkaar bedroegen de verliezen in deze afdeling 2 tot 4 punten. In de s ijeter, kost minder... en elke streek strak! -CÜ- i BRINK, Groat-Ammtra HOOG EN LAAG WATER -r nap -f nap nap 26 augustus uur meter uur meter uur meter Vlissingen 1.37 2.37 13.56 2.26 S.06 1.92 Terneuzen 2.05 2.51 14.27 2.40 8.39 2.08 Hansweert 2.51 2.61 15.12 2.44 9.13 2.22 Zierikzee 3.20 1.78 35.31 1.51 8.45 1.44 Wemeldinge 3.32 2.13 15.56 1.84 9.10 1.66 nap uur meter 20.41 2.26 21,15 2.42 21.49 2.56 21J0 1.80 21.32 2.03 1875. Met een gevoel van schaamte dat hij zijn plicht zo schromelijk verzaakt had, keek de schildwacht onzeker om zich heen. Zou iemand van zijn zwakheid getuige geweest zyn? En waardoor was hij wakker geschrokken. Een lichte vrees maakte zich van hem meester. Stel je voor dat er iets met de gevangenen was gebeurd. Misschien wa ren ze ontflnapt! Alleen hij droeg daar nu de verant woordelijkheid voor. Hij sprong overeind en liep vlug op de tent toe. Even stond hij stil te luisteren, terwijl zijn instinct hem vertelde, dat er iets niet in orde was. Toen sloeg hij de voorhang opzij cn tuurde naar binnen. Alles leèk rustig, doch naarmate zijn ogen meer aan de duisternis gewenden, begon hij de dingen duidelijker te onderscheiden. Toen werd hij ook opeens de grote scheur in het tentdoek tegenover hem gewaar en dc twee gestalten dié er niet in thuishoorden. Zijn mond opende zich al bijna oxxi een alarmkreet te slaken, maar op hetzelfde moment flitste er een blauwachtige lichtstraal dqor de ruimte exx meteen zakte de Mohicaan slap naar de grond. De paraliserende straal van Piloot Storms wapen had hem voorlopig uitgescha keld. Arend sleepte hem vlug weg uit de ope ning en trok de voorhang weer op zijn plaats. WWWMWVVVVVVVVVVW Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN Londen lO.CO'/i-lO.lO'A; New Y'ork 3.60^-3.60,;: Montreal 3.49^-3.49^; Brussel 7.23?s-7.24'/£; Parijs 73.25'/2- j 73.30li. Stockholm 69.71'i-69.76', Frankfort 90.18-90.23 Milaan 58.051s 53.10',i: Zürich 83.47V2-83.52Vi: Os lo 50.46-50.51; Kopenhagen 52.19- 52,24; Lissabon 12.59-12.60Vi: We nen 13.96-13.97. WVWVWWWWA^VWWW staatsfondsenhoek was de nieuwste le ning aan de vaste kant. Ook in de lokale afdelingen werden me rendeels koersverliezen geadviseerd. Aan delen Erdal werden op 890 laten geadvi seerd tegen woensdag 910 en daarvoor 985. De verdere daling van dit fonds kwam als nawerking op het bericht in zake het achterblijven van de winst over het eerste halfjaar 19G1 ten opzichte van dezelfde periode in 1960. 23 aug. 24 aug. Nederland 1959 (4'/2) 102'/, 102 V» Nederland 1951 (3>/,> 98b 98b Nederland 1948 (3'D 91 91 Nederland 1955 <3'i) 92!i 92'i Nederland 1947 <3>2) 3 94^ 94'/«gb Nederland 1937 3 93 93 Dollarlening 1947 3 91 v* 91,1* Investeringscert. 3 99',2gb 99',igb Nederland 1962-64 3 100'A 100Vt 6 Woningbouwlening 1957 llO'/i 110,V Grootboek 1946 3 93>/sb 93,, Ned. Handelmij. 320 Alg. Kunstzijde Unie 379 370 Bergh's en Jurgens 300 Vi 301 Calvé-Delft 728 716',i Hoogovens n.r. 904 889 Ned. Kabelfabriek 570 563 Philips 998 973 Unilever 740 721 Wilton-Feijenooi'd 275 275 Billitbn 565 Kon. Petroleum Mij. 114.20gb 112.40 Amsterdam Rubber 110 108gl Holland Amerika Lijn .164'/» 163 Kon. Paketvaart 148 147'.i Rotterdamse Lloyd 153 151gb Scheepvaart Unie 160gb 157gb Stv. Mij. Nederland 192 188 K.N.S.M. 198 195',i Ver. H.V.A. Mij. N.V. 123V£ 123 Deli Mij. 146.50 Bank voor Ned. Gem. 4>i 101 Bank voor Ned. Gent. S^-1938105'/* Van Berkels Patent 301 Va 298 Albert Heijn 620b 630 Bronswerk 165',2 165 Centrale Suiker 366 Kon. Mij. De Schelde N.B. 293 290 Intern. Nickel 83 83 American Motors 19 V4 19,'* Anaconda 55'/« 54 Va Bethlehem Steel 43'/« 42Va General Motors 47',i 457i Kennecott 83'/» 84 \j' Pennsylvania 13 Va 13'j. Republic Steel 62',h 61'.'* Shell Oil Comp. 43 42 Tide Water 21A 21,T* U.S. Steel S6V» 84',. Nat. Can. Corp. 14 14',i PREMIELENINGEN Amsterdam 1951 88',i 8fi'.'« Breda 1954 86'.» Eindhoven 1954 851 84 >i Enschede 1954 82'/» Den Haag 1952 I 92,V 92'i Den Haag 1952 II 93 92V* Rotterdam 1952 I 927i Rotterdam 1957 98»/» 97Va Utrecht 1952 92',* 91V4 Amsterdam 1956 I 84'/» 84',* Amsterdam 1056 II 90',i 90',» Amsterdam 1956 III 96 96 Amsterdam '33 (C. en A.) 107b 107b Dordrecht 1956 83',i 83','s Alkmaar 1956 83 Zuid-Holland 1957 97'i 95V» A.N.P.-C.B.S. BEÜRS1NDICES 22/8 23/8 24/3 Intern, concerns 547.87 543.63 532.60 Industrie 363.85 362.88 *307.83 Scheepvaart 190.13 189.47 187.47 Banken 230.46 228.40 226.34 Handel enz. 161.87 161.14 159.31 Algemeen 399.51 396.97 390.02 Leden van rechtse organisaties in Ja pan hebben in Tokio betoogd tegen de komst van de Russische eerste vice-pre- mier Mikojan, die op 14 augustus een Russische handelsbeurs komt openen. De politie is van plan uitgebreide voorzorgs maatregelen te nemen om de Sowjet-lei- der te beschermen. SIGAREN Geniet er vansalvatore 27ct HENRI VAN WERMESKERKEN 61 Aan de gevaren der pampa? Zal misschien een jaguar... Enfin, ik heb mijn plicht gedaan. Geniet van je vrijheid jongens... zo lang je het leven hebt. Ik dank je. Maria stoot af met haar pagaai... de stroom pakt ons, draait de kano even rond... dan schiet die vooruit. Stroomafwaarts. Nog eens zie ik om naar de open ruimte, die toegang gaf tot de pampa. Daar staat op de heu vel de boom. Het is of zijn dorre dode witte takken armen zijn, die zich om hoog heffen en daar Taipeke dragen. Ik staar naar dat kleine pakketje hoog in die boom, staar tot myn ogen nog maar een waas zieu. Boomkrui nen schuiven zich ervoor... Wijken weer. Even een kleine ruime, een in zinking in de boomtoppen. Nu ls het of die boomarmen zich hoger heffen, om ons na te wuiven. Het is of ik Taipeke's laatste blik zie... Of ik zijn stem hoor. „Snel, Dom Franco." Dan is alles voorbij. Is Taipeke voor bij. Thans volg ik zijn laatste raad op. De boot schiet haastig weg, midden op de stroom. Een brede waterbaan, dwars door de Groene Hel DE OVERSTROMING De nlotor bromt. Die stem is mooi. Die stern betekent veiligheid en snel heid. De stroom is snei, maar nog sneller is de motor. De heerlijkste landschappen glijden voorbij. Als ik Taipeke verloren had, vóór ik Maria vond, dan zou ik misschien geen po ging meer hebben gedaan om aan dc Aikas tc ontkomen. En wat kon ik doen, zonder gids. Elk ogenblik mis ik nu Taipeke. En toch is de wereld gevuld, en zou ik er niets anders van wensen. Daar voor in de boot ligt mijn kleine, lieve dochtertje en grijpt nu en dan eens naar een grote kapel die zich op de boot zet, of een bloem die voorbijdrijft, dan weer speelt ze met Pancno. En als dat verveelt, konit ze ineens naar achteren en legt zich aan mijn knieën neer, slaapt er rustig in. Ze is moe van het lange reizen en jagen. Slaap maar mijn kindje. Alleen de eerste dag heb ik de motor gebruikt, om de afstand te vergroten tussen ons en de plek, waar mis schien nog Aikas kunnen komen... een volgende ltolonne. Want dat het stamhoofd alle pogingen op zal ge ven, lijkt me onwaarschijnlijk. Toch zullen de beste en snelste Aikas ons niet meer vinden. Het gebruik van kano's kennen ze niet. Ze kennen geen rivieren dan alleen door verre aanschouwing. Ik ken de situatie ge noeg om te weten, dat ze ons nergens aan de rivier kunnen afsnijden. Ik be-, zit het geheim van hun stam en zal het meedragen zonder dat zij het be letten kunnen. Ik weet van hun leven en van hun goud. Maar ik bezit mijn kleine Maria. Voor mij het heerlijkste, mooiste goud; ik zal haar meedragen naar de wereld. Daarom heeft nxijn leven een doel en een groot. Waarbij het bezit van goud niets is. Nu en dan, als we allebei moe zijn, zet ik de motor nog eens aan, zachtkens draai- end, 0111 zo zuinig mogelijk te zijn met de benzine. De stroom lxclpt mij mak kelijk en snel om weg te drijven van deze onheilsplaats. Maar er zal nog een andere plek komen, waar ik ben zine nodig zal hebben. De oevers der Parintintins. De Kaap! Niet, dat men mij er wach ten zal, maar ze mochten eens op het oorlogspad zijn, andere stamverwan ten konden het zijn. Dan is snelheid alles. Het kan ons leven betekenen. De motor js heel zuinig, doch ik heb maar' drie bussen over. Wat nog ln de motor zat was te zeer met water ge mengd, dat ik het gebruiken kon. In de haast heb ik het reservoir gewoon leeg laten lopen. Dus pagaaien wij een groot deel van de dag. Pagaaien de houden wij de kano midden op de stroom en zo ver mogelijk weg van de lianen en bomen. Vaak zien we er de grote anacondas hangen. Eén aanra king daai-mee en het dier laat zich vallen, sleept de kano om. Maar we hebben alle drie jonge en sterke ogen. Maria en Pancho en ik. En we zxen goed uit. Ik heb van het geolied zeil doek, dat nog in de boot lag een dak gemaakt dat ons tegen de zon be schermt op het heetst van de dag. 's Nachts slapen wij eronaer. Maar al wijst dc stroom de weg, vaak splitst die zich en komt later weer bij elkaar. Wat is dan de beste stroom- zijde die we kiezen moeten? Taipeke wis de veiligste plekken om 's nachts te kamperen. Taipeke wist alles. Ik durf niet uit de boot te gaan, want het oerwoud houdt nu zijn ge heim gesloten. Taipeke wist, voelde. „Snel!" heeft Taipeke gezegd, en iedere dag begrijp ik nu meer, wat hy bedoelde. Niet alléén de Aikas! De regenperiode moest inzetten en Taipeke vreesde dat deze de tocht over de rivier bemoeilijken zou, ook al ging het stroonxaf. Iedere middag onweert het, betrekt zwaar de lucht cn dan slaat een regen neer, zoals wij die xn Europa niet kennen. De gloed is tegelijk zo groot, door het uitwase men op de eióeiende. oevers, waar het water dadelijk verdampt dat er een ondoordringbare mist gaat hangen, die verder varen, dat wil zeggen met een doel bijna onmogelijk maakt. Water slaat op water en verdeelt zich in duizenden, heel fijne spatjes. Wa ter slaat in de bomen rondom, en als er van terzijde nog een zon staat, dan zijn er regenbogen van de heerlijkste kleuren. Maar die damp is het ex'gste. Elk ogenblik kan de kano ergens vast raken, want de oevers zijn dichtbij en kronkelen zeex\ Wel wijst dc stroomrichting de weg enigszins, maar ik heb ook iets an ders bemerkt... Alles wat dier is. heeft de wouden langs de stroom verlaten. Het" is zo stil, dat het bijna angstwekkend is. Men was gewend aan het schreeuwen van papegaaien en apen. Dat werd deel van de stilte. Nu het wei'kelijk stil is, klinkt het als een geraas in de oren. Maar de regens nemen het ge raas weer weg door een nieuw geluid te brengen. Het is of die regen brult in de bomen, op het watex*, op de oevers en op de tent. De stroom is plotseling ook sneller geworden, zo snel, dat ik niet eens be grijp waar we heendrijven in deze mist. Maar ik zie ineens die snelheid, als we direct langs een boomstam gaan... Een rechts... een links... Ik hoor de kano over iets schuiven... Struiken. Dan begrijp ik Taipeke nog béter. Dat was du» zijn haast. Hij weet wat rivieren in hun bovenloop zijn. Zware onwedei's storten zich over woestijnen en pampa's, en oerwouden. De woestijnen slurpen het door hun intense zandige dorheid niet#op. Van de schuinliggende pampa's met de kleine rivieren loopt het snel weg, zo dra de moerassen meren worden. De oerwoudexx zijn reeds vochtig uit zich zelf, omdat er nooit de zon in door dringt. Ook die geven net water da delijk af en... krijgen het langs de oe vers weer van de rivier terug. Het is als een zondvloed. De omliggexxde landen zijn ovex-- strooxnd. Wij varen nu niet op de ri vier maar door stukken oerwoud langs de oevers. Wij drijven veilig boven de vei'ende grond, boven de struiken, maar de lianen kunnen ons elk ogenblik grijpen en vasthouden. Van sturen is geen spx'ake nu. Ook xxiet van varen met de motor. Ik zit voor in do boot met het kapmes om eventuele lussen cn lianen, die de boot konden grijpen, door tc bakken. Een maal blijven ixangen betekent dat de boot zal omslaan. Vanzelf zullen we straks weer op de rivier komen. De stroom doet dat. Van Indianen behoeven wij thans niets te vrezen. Ik begrijp nu waax-om die nooit langs de oevers wonen, maar hoger op. Ik begrijp, waarom alles wat leeft, gevlucht is. Dit is het tijdpei'k dat de oevers onbewoonbaar zijn. De dici'en wistexi bet, zoals de mensen, (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 12