BERLIJN: THEATER MET STUK VOL GRIMMIGE A Westberlijner leeft in wurgende angst Vuurzee in Utrechts oude binnenstad De oogstvooruitzichten in Zeeland zijn goed Krediet Vandaag... BRANDENBURGERTOR GESLOTEN (Van een onzer redacteuren). Berlijn, 14 augustus. Een bizar theater. Dat is de enige ver gelijking, die opgaat wanneer men vandaag spreekt over het Berlijn van nu. Maar helaas een theater, waar een angstaanja gend stuk gaat over een immens concentratiekamp met miljoe nen bewonersOost-Berlijn. Een stuk ook vol grimmige accen ten, met in de zaal de gehele wereldbevolking ademloos toekij kend. Ademloos inderdaad. Want op het toneel wordt met vuur gespeeld en daarbij soms zo angstig gemanoeuvreerd, dat men geneigd is de acteurs toe tc roepen in hemelsnaam op te passen. Anders gaat de hele schouwburg in vlammen op. Dat laatste heeft men nu gelukkig in West-Berlijn begrepen: Men wil er niet met vuur spelen en daarom is er een eind gemaakt aan de enor me betogingen bij de Brandenburgertor, waar tienduizenden Westberlijners hun haat tegen het regime van Ulbricht uit schreeuwden. Een foto bij de Brandenburger poort in Berlijn, waar Oostduit- se waterkanonnen, pantserwa gens, manschappenwagens en politiemensen staan opgesteld om elke actie de kop in te druk- sen. Men mag er nu niet meer dicht bij komen: de menigten zijn door de Westduitse politie ruim een kilometer teruggedrongen. Nu vindt men er al leen nog maar politiemannen en de mensen van pers, radio en televisie. Een merkwaardige verandering ove rigens van dit toneeleerst een Wag neriaanse, echt Duitse scène met spreekkoren en zelfs met fakkeldra gers, nu alleen maar politie, militai ren en journalisten. De geladen emo ties van zondag hebben plaats ge maakt voor tragi-komische effecten: een wat béte kijken over en weer met slechts af en toe elementen van spanning. Zo boden omstreeks zeven uur maan dagavond twee vriendelijke meisjes uit dé oostsector demonstratief de Vopo's op de gepantserde auto's bloe men aan. Gevolg: hoongelach onder de journalisten aan dc westelijke kant. Een Ierse persman wedde na dit serene bloementafreeltje dat hij er nu wel zou doorkomen bij de Vo po's. Breed met zijn paraplu zwaaiend wandelde hij door het niemandsland. Maar ook hij werd teruggestuurd, on danks zijn welsprekende gebaren. T eruggestuurd Teruggestuurd bij de Brandenburger- tor. Zo ver is het nu gekomen met deze beroemde poort van Berlijn. Die poort moest open, zo roept men al jaren in het westen. Maar maandag is hij grondig gesloten. Zondag en maandagochtend nog was het één van de dertien open gebleven toegangen tot het concentratiekamp dat nu Oost-Berlijn is geworden. Maar maandagmiddag omstreeks drie uur ging de poort dicht, grondig dicht. Door middel van luidsprekers deelde de Oostduitse politie mee, dat deze toegang werd afgesloten wegens „Westduitse provocaties". Judasloon Kort tevoren had ik er nog één van die trieste scènes meegemaakt, die thans in het theater-Berlijn aan de orde van de dag zijn. Een meisje uit de oostelijke sector, dat zondag in West-Berlijn op een verjaardagsvisite was. had het besluit genomen in het westen te blijven. Maar zij had de huissleutel nog. „Ik moet die nog even naar mijn ouders terugbrengen", zei ze naïef tot de westelijke politie- inspecteur bij de Brandenburgertor. „U kunt wat mij betreft gaan", was het rustige antwoord, „maar reali seert U zich als Oostberlijnse wel, dat U het concentratiekamp wel inkomt, maar er niet meer uit". Het meisje Een triest beeld bij de Brandenbur gerpoort in Berlijn. Een Oostduitse vrouw met haar dochtertje wuift 7iaar haar familieleden in het vrije westen. Om haar heen staan de vo po's. Rechts aluurt een vopo met een .V. barstte in snikken uit. Dat werd één der omstanders kennelijk te veel. Hij haalde een biljet van tien oost- marken tevoorschijn, smeet het over het prikkeldraad en gilde: „Hier heb ben jullie je judasloon". Kort daarop ging de Brandenburger tor dicht. Kort daarop dus ook be sloten Westberlijnse autoriteiten de omgeving te doen ontruimen: men wil elke aanleiding tot scènes, wilde scènes, vermijden. Sterke zenuwen Het toneel in het theater Berlyn is aldus echter niet volledig ge schetst. Er is ook nog zo iets als het leven van alledag. Eu op dit punt moet men het de Westberlij ners toegeven: zij beschikkeu over Wel heel sterke zenuwen. „Men moet niet denken dat wij zo lang zamerhand een ingezakte pudding (Zie slot pag. 3 kol. 3) FABRIEKLOODS UITGEBRAND Woonhuizen met moeite voor vlammen bewaard felle brand is gisteravond om streeks half zes ontstaan in de ap- paratenfabriek I.N.K.A. aan de Oude Gracht te Utrecht. De Utrechtse brandweer, die met groot materiaal uitrukte, werd bij de blussingswerk- Demobilisatie in Amerika half jaar uitgesteld Ongeveer 26.800 officieren en manschappen van de Ameri kaanse marine, die de dienst zouden verlaten, moeten in dienst blijven, zo is maandag in Washington bekendgemaakt. Hun diensttijd wordt met zes maan den tot een jaar verlengd. Deze or der is een onderdeel van de opbouw van de strijdmacht. De sterkte van" de marine wordt hierdoor van 626.000 op 657.000 man gebracht. Macmillan met vakantie Uiterlijk onverstoord door de huidige crisis om Berlyn is premier Macmil lan maandag uit Londen naar York shire vertrokken om er zich te ver meien in de jacht op de Schotse sneeuwhoenders. Engelse trein reed zonder bestuurder en stoker s In het Engelse graafschap So- M merset heeft een passagiers- jfj trein zonder bestuurder en sto- ker bijna twee kilometer ai'ge- legd voordat bij tot stilstand gebracht kon worden. De bestuurder en de stoker wa il ren door een explosie van de locomotief geslingerd en lagen ernstig gewond langs de spoor- baan. Een van de conducteurs s merkte dat er Iets aan de hand moest zijn toen de trein niet stilhield bij een station. Hij n s trok aan de „oourem en bracht H de trein tot stilstand. Geen van de passagiers werd gewond. |j Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllll!!ÏÏ zaamlieden belemmerd door de euor- me rookontwikkeling en de compac te bouw ter plaatse. Rondom de fabriek, waaraan een klein laboratorium grenst, staat een rij bewoonde onbewoonbaar verklaar de woningen in tie Zwaansteeg en enkele opslagloodsen van handelson dernemingen. Voor de fabriek staat nog een kleine woning. De spuitgasten probeerden langs zes kanten de vuurhaard te bereiken. Met zuurstofmaskers op begaven zij zich door de met dichte rook gevulde woonhuizen en legden tientallen me ters slang uit. Met zeven stralen op de lage-drult- spuiten en vier op dé nevelspuiten bestreden zij het vuur. Zij konden niet voorkomen, dat de fabneksloods, waarin men koelkasten, bakoventjes en dergelijke fabriceert, grotendeels in vlammen opging, evenals het labo ratorium. Ook brandde een bovenhuis in de Zwaansteeg geheel uit. Geen uitbreiding De zwarte rookwolken, die hoog bo ven Utrechts binnenstad optorenden, trokken honderden belangstellenden naar de plaats van de brand. De be woners van de huizen in de Zwaan steeg brachten in allerijl hun huis raad in veiligheid, toen één van de dicht opeen gebouwde huisjes vlam- vatte. De brandweer kon echter uit breiding van de brand voorkomen. Een aantal gevulde zuurstof- en pro- paangasflessen, kon tijdig buiten het bereik van de vlammenzee worden gebracht. De brand is waarschijnlijk ontstaan doordat een bad met lak, waarin koelkastaggregaten worden gedom peld, vlam vatte. Naast dit bad stond een compressor, die automatisch aan slaat. Men vermoedt, dat uit de com pressor een vonk de zeer brandbare lak heeft doen ontvlammen. De schade wordt geraamd op onge veer anderhalve ton. BEHALVE STUKJE SCHOUWEN-DU1VELAND Prijzen moeten nu de rest doen Als de voortekenen niet bedrie gen wordt 1961 een redelijk goed jaar voor de Zeeuwse boe renstand. In ieder geval wat de opbrengsten in de landbouw be treft. Want bij het opmaken van een tussentijdse balans komt men tot de conclusie, dat de op brengsten van het merendeel der gewassen tot tevredenheid stemmen. Of deze goede resul taten echter betekenen, dat 1961 ook m financieel opzicht een gunstig jaar voor de boeren stand wordt, blijft nog een open vraag. Dit hangt namelijk nog geheel van de prijsontwikkeling af. Een buitenbeentje wat de gewassenopbrengst betreft vormt evenwel een flink deel van Schonwen-Duiveland waar men, zoals bekend, met een bijzonder slechte grondstructuur te ma ken heeft. Een onzalige erfenis van de watersnood van 1953. Overigens waren in het voorjaar de vooruitzichten wat de grond structuur aangaat voor geheel Zeeland niet al te best, Daarvoor had het in het najaar van 1960 te veel geregend en was er te wei nig vorst geweest, waardoor de grond niet rul was geworden. Gelukkig viel kort na de inzaai begin april regelmatig regen, waardoor de gewassen toch nog goed zijn opgegroeid. Alleen op Schouwen- Duiveland waren vele percelen der mate slecht, dat zelfs het gunstig groeiweer geen goede opkomst in hield. Door de slechte grondstructuur zakte het regenwater namelijk niet in de grond met het gevolg, dat vrij veel percelen overgezaaid moesten worden. De gunstige zaaitijd was toen echter al voorbij, zodat de verwach tingen niet al te hoog zijn gespan nen. Boeren die al enkele jaren achtereen een slechte oogst hebben gehad zijn dan ook zeer pessimistisch gestemd. Met reden, want de opbrengst van bijvoorbeeld gerst bedraagt niet meer dan 50 tot 70 procent. De overige Zeeuwse gebieden laten echter een gunstiger geluid horen. De opbreng sten kunnen hier vrij normaal ge noemd worden en geven geen reden tot klagen. Een uitzondering maakt de wintertarwe. Door de vele na jaarregens in 1960 kon slechts 10 procent worden ingezaaid. De op brengst werd bovendien maar zeer normaaltjes. Rond 4500 kg per ha, hetgeen een stuk minder is dan het jaar daarvoor, toen men kon rekenen op rond 5500 kg per ha. Gerst Doordat er minder wintertarwe kon worden ingezaaid, is er meer zomer- tarwe en gerst uitgezet, waarby de boeren een dankbaar gebruik hebben gemaakt van een van de eigenschap pen van gerst, namelijk minder struc- tuurgcvoelig dan andere gewassen. Het meerdere uitgezaaide gerst kwam dan ook voornamelijk op per celen, die door de regens in 1960 veel hadden geleden, zoals stukgere den bieten- en aardappelland. De opbrengst was over het algemeer redelijk. Rond 4400 kg per ha, terwijl 4500 kg normaal genoemd wordt. Een uitzondering moet echter weer voor Schouwen-Duiveland gemaakt wor den. Voor het slechte gedeelte van Zie slot pag. 2 kot. 4) Niet helemaal geluidloos is in Ne derland een beperking doorge voerd van de verkoop op afbe taling. De minister van economische zaken heeft het nodig geacht na overleg met het bedrijfsleven deze verkoop iets af te remmen. De man, die een auto op afbetaling koopt moet nu een vrij grote som als eer ste betaling op tafel leggen. Vrijwel hetzelfde geldt voor de huisvader, die nieuwe meubelen nodig heeft en die meer geld als eerste betaling op ta fel moet leggen dan tot voor enkele weken vereist was. Nu is de verkoop op afbetaling wel iswaar in Nederland groeiende, maar hij was nog altijd van bescheiden omvang, zo bescheiden zelfs, dat in vergelijking met andere landen (Ver enigde Staten, Canada, Engeland enz.) Nederland nog echt een land van „Jantje Contanije" was. Juist omdat die af betaling maar een heel bescheiden rol speelde in het Nederlandse „fi nanciële leven" en ook omdat door de beperking de klei ne man nogal werd getroffen, is er in verscheidene kringen geprotes teerd tegen de rem op de afbetaling. Als de minister van economische zaken de hoogconjunctuur wil afremmen, zo schreven ver scheidene commentatoren, dan is de ze rem op de afbetaling slechts van geringe betekenis. Aangenomen moet worden, dat ook de minister van economische zaken geheel op de hoogte is geweest van deze geringe betekenis^, maar dat hij desondanks de kredietbeperking toch heeft willen doorvoeren als een soort waarschuwing, niet alleen voor de afbetalingsbedrijven, maar voor alle kredietgevers en -nemers. Hij is be ducht voor een te grote vlucht van de kredietverlening en om aan te ge ven hoe krachtig hij zich tegen dat verschijnsel wil keren, schuwt hij ook het onbeduidende middel van de afbetalingsbeperking niet. Op die wijze uitgelegd zou het veeleer gaan om een vermaan aan alle grote kredietgevers en aan het hele be drijfsleven, dan om een lesje aan de kleine mannen, die in meubelen enz. op afbetaling doen. Nu zijn we verplicht de minister te geloven, wanneer hij' zegt, dat de kredietverlening in Ne derland beperkt moet worden. Maar 4ie beperking van het afbetalings krediet moet helaas twijfel wekken. Niet slechts" omdat bij een plichtsge trouwe uitvoering van deze maatre gel het effect gering zal zijn, maar Vooral omdat het bedrijfsleven en de kopers zich ojp betrekkelij'k korte termijn bij de nieuwe situatie zullen aanpassen en nieuwe wegen zul len zoeken en vinden voor het ver krijgen en verstrekken van ander soortig dan afbetalingskrediet. Wat denkt de minister van het voor schot-vragen bij werkgevers Dat is dan maar een enkele hoewel vaak betreden weg 1 Er zijn er heel wat meer en als men zich daarvan bewust wordt, dan moet men eigen lijk hopen, dat de minister zijn „psy chologische waarschuwing" zo spoe dig mogelijk intrekt. Die waarschu wing heeft alleen maar effect voor een heel korte tijd en daarna voert zij alleen maar tot zekere verschuivin gen in het afbetalingsbedrijf, waar aan weinig of gden behoefte bestaat. Van werkelijke kredietbeperkïng zal dan nauwelijks meer sprake zijn. Japan weigert handelsverdrag met Rusland De Japanse minister van handel en industrie, Eisakoe Sato, heeft maan dag tijdens een gesprek met de Rus sische vice-premier Mikojan een Sowjetaanbod voor de levering van kolen, olie en ijzererts in ruil voor een langdurige handelsovereenkomst van de hand gewezen, omdat naar zijn zeggen Japan nog niet in de ge legenheid was om een dergelijk ver drag met Rusland te sluiten. Miko jan is gisteren in Tokio aangekomen voor de opening van een Russische handelsbeurs. Zweedse raketproef Van de Zweedse basis Jokkmokk is maandagavond een raket gelanceerd die een hoogte van 90 km heeft be reikt. De raket een „areas", was van Amerikaans fabrikaat. Zweden heeft uit de Verenigde Staten vijf ra ketten voor experimentele doeleinden ontvangen. Op 90 km hoogte stootte de raket een wolk uit, die van de grond werd gefotografeerd. De proeven hebben voornamelijk ten doel gegevens te verkrijgen over de lichtende Wolken, die 's nachts regelmatig boven het noordelijk deel van Scandinavië wor den waargenomen. ....bestaan de strafgevangenis- sen te Arnhem en Breda 75 v C jaar; c ...is het 25 jaar geleden, dat S de Italiaanse romanschrijfster ïn nobel"rijswiP'- --S f'rez e Deledda te Rome overleed; c ....is het 450 jaar geleden, dat S y de monumentale fresco's van S Michelangelo in de Sixtijnse kapel te Rome werden onthuld. 204e jaargang - no. 191 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 66 cent per week, 7,00 p. kw.; fr. p. p. 7,25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 15 aug. 1961 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.m. Minlm. p. advertentie 4, Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1.25 „Brieven bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro no 359300 P.Z-C Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3548, adv.,3647/3643; Middelburg, Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2378); Goes Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg. tel 2395Terneuzen tel 2116. Ziertkzee red .el. 2425. adm tel 2094.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1