PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT V.S. BEREID OM BERLIJN TE VECHTEN Als onderhandelingen worden genegeerd en Moskou aanvalt Brits bankdisconto stijgt tot 7 procent Oesterbroedval in Oosterschelde kan dit jaar goed worden Meer recruten, meer dollars voor defensie 00STDUITSE RING ROND BERLIJN Vandaag... Sober leven 204e jaargang - no. 174 Dagblad, uitgave van de Onna Provinciale Zeeuwse Courant Directie: P. van de Velde en P. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en Q. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 66 cent per week, 7,00 p. kw.; fr. p. p. 7,25 per bw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 26 juli 1961 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.m. Mlnim. p. advertentie Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1.25. „Brieven bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.O.. Middelburg. Bureaus: Vllsslngen Walstr. 68-60, tel. 2355 (b.g.g. red Middelburg. Markt 61, tel. 3841 (b.g.g red. 2078/3169. adv. 2378); Goes Gr. Markt 2. tel. 6140 (b.g.g. i adv 5213); Oostburg, tel 2395; Terneuzen tel. 2116; Zierikzee red tel. 2425. adm tel 2094. KENNEDY STELT GEWELD TEGENOVER GEWELD President Kennedy heeft in zijn vannacht om 3 uur Nederlandse tijd voor de televisie uitgesproken rede gezegd dat men, zolang de communisten laten blijken dat zij eventueel eenzijdig een eind willen maken Aan de westelijke rechten in Berlijn en de westelijke verplichtingen ton opzichte van de bevolking van deze stad, bereid moet zijn deze rechten en verplichtingen te verde digen. De president voegde hieraan toe: „wij zullen te allen tijde be reid zijn om te onderhandelen, als dat zal helpen. Maar we moeten ook gereed zijn om met geweld te weerstaan, indien ge weld wordt gebruikt. Ieder op zichzelf alleen zou falen. Tezamen kan men de zaak van vrede en vrijheid dienen". Kemiedy zei dat hij het congres zou vragen de totale sterkte van het leger te vermeerderen van 875.000 man tot ongeveer 1 mil joen man. Hij zal verder vragen om vergroting van het aantal manschappen in actieve dienst bij de marine met 29.000 en bij de luchtmacht met 63.000 man. Verder zal hij vragen om nog 3247 miljoen dollar extra aan militaire toewijzingen voor het lopende belastingjaar. Volgens hoge westelijke poli tieke functionarissen in West- Berlijn, bestuderen de Oostduit- se autoriteiten thans een plan om een „verboden zone" rond Berlijn in te stellen die een diep te van 50 kilometer zou moeten hebben. Deze ring zou een ein de moeten maken a*an de vlucht van Oostduitsers naar het wes ten. Het plan zou voor het eerst ter spra ke zijn gebracht op een geheime partijvergadering op 4 juli. De „verboden zone", die Oostduitsers alleen zouden mogen betreden als zij in het bezit zouden zijn van een speciale pas, zou bemand worden, door een van de grootste troepencon centraties in de wereld, de 67.500 man en 1205 tanks, van de Russische en Oostduitse strijdkrachten. Oost-Duitsland is voorts bezig zijn controle op de 160 kilometer lange grens tussen Thuringen en de West- duitse staat Hessen te verscherpen. Autoriteiten hebben bericht, dat een heden van de volkspolitie een 8 kilo meter van de grens controleposten hebben ingericht. De volkspolitie heeft by het station Griebnitzsee in Berlijn eveneens omvangrijke grens controle-maatregelen ingevoerd. Rauwalta, de kampong van Sultan Rahoela Rattan Rauwari in Surina me, welke speciaal was gebouwd voor de verfilming van Jan de Hartogs boek „Gods Geuzenis aan het einde van de opnamen geheel volgens plan in vlammen opgegaan. Verlenging dienstplicht Om in de behoefte aan mankracht te voorzien zal de president order ge ven tot verdubbeling en verdrievou diging van de dienstplichtoproepen «AINEDY KENNEDY ...geweld tegenover geweld... in de komende maanden. Hij zal het congres ook bevoegdheid vragen om bepaalde parate reserve-eenheden en individuele reservisten in actieve dienst te roepen en de dienstplicht termijnen te verlengen. Luchtbrug Hij is van plan een aantal lucht- vervoersquadrons en tactische luchtsquadrons van de nationale garde in actieve dienst te roepen om de eventueel nodige luchtbrug capaciteit en bescherming te scheppen. Andere reservetroepen zouden in dien nodig worden opgeroepen. Vele schepen en vliegtuigen die voor op leggen bestemd waren zouden in dienst gebracht en-de strategische luchtmacht zal worden uitgebreid door het buiten dienst stellen van B-47 bommenwerpers op te schor ten. N iet-kernwapens Tenslotte zei de president bij het schetsen van zijn voorstellen voor een opbouw van de defensie ten overstaan van de situatie om Ber lijn dat er een 1800 miljoen dollar ongeveer de helft van de totale som die hij zal vragen nodig is voor het aanschaffen van niet- kernwapens, ammunitie en uitrus ting. Belastingen Kennedy voorzag geen onmiddellijke belastingverhoging om de verhoogde militaire uitgaven te bekostigen, om dat „betere vooruitzichten voor het zakenleven grotere revenuen met zich brengen". Hij voegde daar echter aan toe, dat hij om hogere belas tingen zou vragen in januari, indien noodzakelijk, wanneer hij een even wichtige begroting voor het fiscale jaar 1963 ter tafel hoopte te brengen. Naast de verhoogde militaire Inspan ning stelde Kennedy voor 207 miljoen dollar meer uit te geven aan de be scherming burgerbevolking met het doel kernbomschuilplaatsen te bou wen in gevat van oorlog. Zijn plan nen, zo zei hij, waren gericht op het voorkomen van oorlog. „Wy wensen de vrede, maar wij zul len niet toegeven," aldus de presi dent. viert Cuba zijn nationale H feestdag ter herdenking van het feit, dat Fidel Castro vier jaar geleden zijn opstand tegen H dictator Batista begon. s iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiüiiii Maatregelen tegen crisis Engeland schrikt alles duurder De Britse minister van finan ciën, Selwyn Lloyd, lieeft het Britse volk de schrik van het jaar gegeven, door zijn afkon diging gisteren in het Lagerhuis, van liet Britse versoberingspro gramma. Geld wordt duurder, het bankdisconto stijgt van vqf tot zeven procent. Kre dieten worden moeilijker verkrijg baar. Invoerrechten en accijnzen stij gen. De Britse uitgaven in het buiten land zullen verminderen. Subsidie op de aanschaf van huizen door parti culieren wordt voorlopig niet meer gegeven. Artikelen die duurder wor den zijn: sigaretten, benzine, luxe voedingsmiddelen, speelgoed, auto's, t.v.-toestellen, bier, likeur, wijn, pools en toto's, lucifers, thee, cacao, suiker en zo meer. De „jobstijding" van Lloyd was vervat in een rede van minuten. De socialisten hieven aan het einde ervan de kreet aan: „Treedt af, treedt af, treedt af". De labour-fractie zal een motie van af keuring indienen. Voor het eerst in de Britse ge schiedenis zal er een belasting ko men op kapitaalsvergroting, door belastingen die een remmende in vloed moeten hebben op specula ties ter beurze en in onroerend goed. De Britse bewindsman zei in zijn rede, dat de maatregelen die hij opsomde bedoeld waren om meer geld beschikbaar te krygen voor de produktie van goedkopere goederen, waarvan er meer in het De eerste Russische ruimtevaarder, majoor Joeri Gagarin is thans in Cu ba als goodwill-ambassadeur van zijn land. Foto: Gagarin wandelt met Fi del Castro naar het presidentiële pa leis in Havana, waar hij zou worden ontvangen door presidentDorticos. Senegal breekt met Portugal De regering van Senegal heeft be sloten de diplomatieke betrekkingen met Portugal te verbreken in ver band met de situatie aau de grens tussen Senegal en Portugees Guinee, aldus is in Dakar meegedeeld. buitenland verkocht zal moeten worden. Om de financiële reserves van het land op peil te houden is gisteren ook een missie van de Bank of England en van het Britse ministerie van fi nanciën in Washington begonnen aan onderhandelingen met het I.M.F. (In ternationaal Monetair Fonds) voor aanzienlijke leningen. De bezuiniging zal geen invloed heb ben op de Britse houding tegenover de verdediging van West-Berlijn. De hulp aan onderontwikkelde lan den zal niet verder toenemen. Zelfs de begrotingen van de Britse ambas sades in het buitenland zullen met tien procent besnoeid worden. Selwyn Lloyd merkte op, dat het Britse deficit in 1960 350 miljoen pond bedroeg en dat ook dit jaar weer een aanzienlijk deficit zal op leveren zij het als het zo doorgaat als nu dat de cijfers in rode inkt iets lager zullen zijn. In de laatste zes maanden is de Brit se goud- en doilarreserve afgenomen met 164 miljoen pond. In de komende jaren, zo liet Lloyd blijken, zullen er meer belastingen worden geheven, dan tot nog toe. 1 Labour: bezuinigen op onderhoud paleizen IQ in het Engelse Lagerhuis heeft 1§ de Labour-afgevaardigde Wil- H liam Hamilton gistermiddag voorgesteld de modernisering H van prinses Margarets woning, n Kensington Palace op te schor- ten gezien de noodzaak de H overheidsuitgaven te beperken, n Onder afkeurende kreten van conservatieve afgevaardigden verklaarde Hamilton dat ook „de zeer kleine, bijzonder be- voorrechte, en in het algemeen QQ gesproken nutteloze minder- heid" zich opofferingen dient te getroosten wanneer de rest van het land moet bezuinigen. j= De minister van openbare wer- ken, lord John Hope. weigerde de uitvoering van het moderni- y| seringsplan uit te stellen. Hq verklaarde dat bij het onder- H houd van de koninklqke palei- zen de uiterste zuinigheid wordt betracht. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT Mr. dr. C. J. M. A. van Rooy onderscheiden Bij K. B. is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw mr. dr. C. J. M. A. van Rooy, gewezen minister van sociale zaken en volks- WARM WEER VOOR BADGASTEN EN OESTER KWEKERS Vooruitzichten zijn gunstig ALS DE BADGASTEN in Haamstede, Domburg of Cad- zand tevreden zijn, is er ook voor de oesterkwekers van Yerseke alle reden in hun nop jes te zijn! Want dit betekent dan, dat het warm en zonnig weer is en in de oestersector wil men met name in de maand juli niets anders. Warm en zonnig weer is nodig voor de ontwikkeling van de miljarden oesterlarven, die in juli in het grijs-groene water van de Oos terschelde zweven. Hoewel op dit ogenblik nog weinig te vertellen is over de resultaten van de broedval, wordt algemeen aangenomen, dat een redelijke hoeveelheid oesterbroed op de pannen en mosselschelpen zal zijn „gevallen". Deze veronderstelling is gebaseerd op de grote hoeveel heid oesterlarven, die zich in liet tot voor enkele dagen vrij war me water van de Oosterschelde uitstekend hebben kunnen ontwik kelen. Wel is deze ontwikkeling door do jongste „koude golf" wat afgeremd, maar intussen heeft bet jonge oesterbroed volop de ge legenheid gehad een plaatsje te kiezen op de pannen of de mos selschelpen. Het oesterseizoen 19601961, dat een bijzonder goed seizoen is ge weest, is omstreeks 1 mei van dit jaar beëindigd. De kermis in Krui- ningen op 1 juli heeft der ti-aditie getrouw weer het sein ge geven aan de kweker» om tot aoti- viteiten te komen. Van 1 juli af tot 15 juli hebben de oesterkwekers hun witgekalkte pannen, de zg. collec teurs. bij duizenden, zelfs tiendui zenden tegelijk aan het water toever trouwd. In totaal zyn tussen de één en twee miljoen collecteurs „te wa ter gelaten". Daarnaast is nog een enorme hoeveelheid mosselschelpen gebruikt, circa 15.000 vierkante me ter, hetgeen neerkomt op 'i'ond 300 scheepsladingen. Broedval De collecteurs werden aau het zilte Oosterscheldewater toever trouwd, toen de broedval aan staande was. Inmiddels hebben de kwekers met belangstelling de bulletins gelezen, welke regelma tig verschijnen bij het rijksinsti tuut voor visserijonderzoek te IJmuiden. Aan de hand van plank tonmonsters wordt Jaarlijks ge- ftaKtlijl Aan het Engelse volk zijn gisteren twee dingen aangezegd. In de eerste plaats, dat het soberder moet gaan leven en in de tweede plaats, dat het óf harder zal moeten werken óf op andere wijze de pro- duktiviteit zal moeten verhogen. Zo als het thans gaat, kan het namelijk niet voortduren. De invoer in Engeland nam toe en de consumptie nam toe, maar de ex port stagneerde en de produktiviteit steeg te weinig. Het Engelse volk leefde dus boven zijn (economische) stand en er dreigden ernstige betalingsmoeilijk heden met het buitenland. Daartegen heeft nu de Engelse regering een reeks maatregelen genomen, die ruw geschetst hierop neerkomen, dat het Engelse volk een paar miljard gulden minder zal mogen uitgeven. De consumptie wordt o.a. door belastingverhogin gen teruggedrukt, en datzelfde geldt enigermate voor de import, waartegenover de export wordt gestimuleerd. Dit alles zal ertoe moeten leiden, dat Engeland weer een beter klop pend huishoudboekje krijgt. Beter kloppend, maar toch niet hele maal kloppend, want de kwaal waar aan het Verenigd Koninkrijk lijdt is een oude kwaal, die een nog diepere ingreep zal vereisen. Tot nog toe werd de Britse econo mie, beheerst door de gemene bestgedachte. Men meende, dat een sterk geïndustrialiseerd Engeland een toereikende bestaansbasis had, wanneer maar een grote mate van vrijhandel bestond met de (Britse) gemenebestlanden. Deze verwach ting heeft zich niet verwerkelijkt. Na 1946 hebben zich regelmatig crisissen en crisisjes voorgedaan, welke duidelijk demonstreerden hoe zwak de gemenebestbasis was en hoe de gemenebestgedachte wel leefde in Engeland, maar slechts matig in de partnerlanden. Het is nu zover, dat men in Engeland de hoop op een toenemende geme- mebestwelvaart vrijwel heeft opge geven en de vraag bestudeert of de tijd is aangebroken voor het losser maken van de (economische) geme nebestbanden en aansluiting bij de Europese Economische Gemeenschap (de Europese markt). Gaat Engeland inderdaad over tot aansluiting bij de Euromarkt, dan zal dat toch wel voor okto ber a.s. bekeken moeten zijn, waar mee tegelijk gezegd is, dat een pe riode van bijzonder drukke en uiter mate moeilijke economische onder handelingen verwacht moet worden. Onderhandelingen, waaraan ook Ne derland als Euromarkf-staat en als belangrijke handelsrelatie van Enge land intensief zal moeten deelnemen. Opgemerkt mag worden, dat zowel de Nederlandse regering als het Ne derlandse bedrijfsleven wel gepor teerd zijn voor de toetreding van En geland^ maar dat Frankrijk weinig toeschietelijk zal zijn en dat West- Duitsland en Italië bijzonder nauw keurig zullen afwegen, waar ze aan toe zullen zijn, wanneer Engeland toetreedt. Engeland zal dus over krachtige on derhandelaars moeten beschikken om deze toetreding te verwezen lijken en haar tegelijk aanneme lijk te maken voor de gemene bestlanden. Bovendien zal het over knappe politici moeten beschikken om deze „economische affaire" op aanvaardbare wijze uit te leggen aan het Britse volk. Een uitleg, waarbij enige onprettige zaken niet achter wege kunnen blijven zoals het con stateren, dat de produktiviteit in En geland opgevoerd moet worden en dat zowel de werkgevers als de werk nemers in Engeland te weinig op die produktiviteit acht hebben geslagen. De komende maanden zullen leren in hoeverre Engeland inderdaad over deze krachtige onderhandelaars en invloedrijke politici beschikt, die teza men het land moeten redden van zijn slepende economische kwalen. tracht de intensiteit van de te verwachten aanslag van oester broed te voorspellen. Op 21 juni gaf het bulletin aan: „broedval nog niet te verwachten". De temperatuur van het water was op dat ogenblik nauwelqks 17 gra den Celsius. Twee dagen later ston den de zaken er al beter voor. Per 100 liter water van circa 18 graden troffen de onderzoekers 500 larven aan en op 27 juni het water had een temperatuur van 19 a 20 gra den Celsius was dit aantal opge lopen tot niet minder dan 1500 per 100 liter. De temperatuur was by- zonder gunstig voor de ontwikkeling van de larven. Veertien dagen later was het water circa één graad ge daald, maar in de tussenliggende periode heeft al een flinke broedval plaatsgehad. Inmiddels is het water niet warmer clan 17 graden, zodat de vooruitzichten thans ongunstig zijn. Maar de oesterkwekers hopen, dat van de miljarden oesterlarven, die op het ritme van eb en vloed over de gehele Oosterschelde en Greve- Iingen zijn verspreid, zich vele aan de collecteurs hebben vastgezet. Nog een week of veertien dagen en zij zullen met eigen ogen kunnen aan schouwen of de broedval 1961 goed is te noemen. De vooruitzichten zijn In elk geval gunstig,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1