PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT NEDERLAND BIJ TOPCONFERENTIE NIET MEER IN ISOLEMENT Politieke vereniging wordt voorbereid Blokkade begon van marinebasis Bizerta Rijtoer ouden van dagen: kilometers lang obstakel op de weg ONLUSTEN IN KATANGA Vandaag.. BOMAANSLAG IN FRANKFORT WUIVENDE KONINGIN OP DE FIETS DOOR DRENTE Kwart ei 204e jaargang - no. 168 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren: W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 66 cent per week, 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7,25 per few. Losse nummers 15 cent; WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 19 juli 1961 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m,m. Mlnlm, p. advertentie 4,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties tmax. 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1,25. „Brieven bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vlisslngen Walstr. 68-60. tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643; Middelburg, Markt 61, tel. 3841 (b.g.g. red 2078/3169. adv. 2375); Goes Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 6213); Oostburg. tel. 2395; Ter neuzen tel. 2116; Zlertkzee red. tel. 2425. a dm tel. 2094. OOK CULTURELE EN WETENSCHAPPELIJKE SAMENWERKING i Ia Noord-Katanga zijn gevéeliten uitgebroken tussen legeronderdelen van de Verenigde Naties en van Ka- tanga. Een officiële woordvoerder van de Verenigde Naties heeft te Elisabeth- stad verklaard dat eenheden van het Katangese leger het vuur hebben ge opend op een onderdeel, bestaande uit Indiase U.N.O.-soldaten. De ongeregeldheden hadden plaats ten westen van de aan het meer van Tanganyika gelegen havenplaats Al- bertstad, in de omgeving van Nyem- ba. Koningin en prins naar La Courtine De koningin en prins Bernhard heb ben het voornemen in de tweede helft van september de Nederlandse troepen in La Courtine te bezoeken. Ten tijde van het bezoek van het koninklijk paar zullen in La Cour tine groepen van de vierde divisie en van het legerkorps gelegerd zijn, te weten de 13de pantserinfanterie brigade, de 121ste lichte brigade, een compagnie van het korps com mandotroepen en enige logistieke eenheden. wordt de Engelse roman schrijver dr. A. J. Cronin 65 jaar. is het 60 jaar geleden, dat de bekende Nederlandse letter kundige prof. dr. Jan ten Brink, hoogleraar te Leiden, aldaar oveiieed. vwwwwvwwvw Nederland heeft dinsdag op de topconferentie van de zes E.E.G.-landen te Bad Godesberg bij Bonn ingestemd met perio dieke bijeenkomsten van de zes regeringschefs, doch nan de bezwaren die Nederland op de eerste top, in februari in Parijs, had opgeworpen is goeddeels tegemoet gekomen. Minister-presi dent De Quay verklaarde dinsdagavond tegenover Nederlandse journalisten in Bonn, dat de „Europese verklaring" die de regeringschefs aan het einde van hun beraadslagingen hebben uitgegeven, niet spreekt over defensiekwesties (die volgens Nederland alleen maar in de N.A.V.O. thuishoren), of over institutionalisering van de politieke samenwerking als zodanig en dat de bevoegdheden van de bestaande Europese gemeen schappen uitdrukkelijk worden erkend. bruari in Parijs werd ingesteld om de tweede topconferentie voor te berei den) om voorstellen uit te werken „die het mogelijk zouden maken de vereniging van hun volken in de kortst mogelijke tijd een statutair karakter te geven." De verklaring die van Nederland se zijde werd betiteld als een „vaag stuk" zegt dat de zes regeringslei ders hebben besloten „vorm en ge stalte" te geven aan de wil tot „po litieke vereniging" zoals die reeds tot uiting was gekomen in de verdragen waarbij de Europese gemeenschappen zijn opgericht. De regeringsleiders zijn van plan regelmatig van gedach ten te wisselen om tot gemeenschap pelijke politieke opvattingen te ko men teneinde „de politieke vereniging van Europa te bevorderen en daar door het Atlantische bondgenootr schap te versterken." Het politieke secretariaat dat in de aanvankelijke plannen van gene raal De Gaulle figureerde als orgaan van de politieke samenwerking wordt in de Godesberger verklaring niet genoemd. Wel hebben de rege- rinschefs opdracht gegeven aan de commissie van nationale deskundigen (die na het eerste topoverleg in fe- VANNACHT OM TWAALF UUR.. Fransen moeten verdwijnen Tunesische soldaten en politie hebben dinsdag eerste-hulppos- ten ingericht en al het openbaar vermaak in de havenstad Bizer ta in Tunesië verboden. Dit geschiedde als voorbereiding op een actie om de Fransen uit de grote marinebasïs te verdrij ven. President Habib Bourguiba had deze actie reeds vorige week aangekon digd. Hij sprak bij die gelegenheid van „de slag om de evacuatie". Hij beloofde plechtig, dat het een „slag" zou worden, die Tunesië „tot het bit tere einde zou 'volhouden". Van middernacht af zullen soldaten van het Tunesische leger en de natio nale garde, gesteund door 7000 vrij willigers de wegen naar de basis ver sperren. Sahara-aanspraken Het was de herhaling van een tac tiek, die reeds in februari 1958 door de regering was aanvaard, als ver geldingsmaatregel voor de bombarde menten van de Tunesische grens plaats Sakiet Sidi Youssef door Fran se strijdkrachten, gelegerd in Alge rije. De marine-basis te Bizerta is het laatste Franse bolwerk in Tunesië. Waf op deze foto slaat Is nog maar een derde deel van de stoet, die de ouden van dagen uit Sus van Gent naar het Belgische land bracht. Het oponthoud bij Lokeren was te wijten aan een mankement in een van de voertuigen Het land zelf werd in 1956 onafhan kelijk. Tot voor twee weken geleden werd de actie tegen de Fransen voorzichtig gevoerd. Men nam aan, dat dit geschiedde, omdat Bourguiba zyu Franse ambtge noot De Gaulle niet in verlegen heid wilde brengen, in verband met diens plannen voor overleg over de zelfstandigheid van het nabuurland Algerije. Waarnemers zagen in het offensief tegen de Fransen in Bizerta, een be- wijs van Bourguiba's ontevredenheid over de houding van De Gaulle je gens de Algerijnse rebellen. In dezelf de aankondiging dat de Franse mari nebasis volledig van de buitenwereld zou worden afgesloten, maakte pre sident Habib Bourguiba aanspraak op een ruim 35 km lange strook van de Sahara. Samenwerking Voorts heet het in de officiële verkla ring, dat de samenwerking van de zes moet uitgaan boven het politieke kader en zich dient uit te strekken tot onderwijs, cultuur en wetenschap pelijk onderzoek met periodieke bij eenkomsten van ministers ook op deze terreinen. Minister Luns voor wie deze topconferentie het eerste optreden naar buiten was sedert zijn instor ting meende dat voor Neder land veel zal afhangen van de ma nier waarop de in de verklaring geuite wensen, worden uitgewerkt. Bjj die uitwerking zal Nederland uiteraard volledig zijn betrokken. Prof. De Quay legde de nadruk op het feit, dat de topconferentie was geslaagd zonder dat de Atlantische gemeenschap of de Europese gemeen- Meisje in Almelo ont-„dook" aanrander (Van onze correspondent) Een efficiënte wijze om zicli van ongewenst gezelschap te ontdoen, heeft een 15-jarig Almeloos meisje gedemonstreerd. Zij werd op een vrij stille weg van achteren vastgepakt door een tot nog toe onbekend gebleven man. Ze schopte hem eerst flink tegen de schenen, dook in het kanaal Almelo- Nordhorn en zwom naar de over kant. Daar aangekomen liep ze bij eèn landbouwer binnen om weer wat op verhaal te komen. Tegenover de politie wist zij een vrij foed signalement van de aanrander geven. Zijn vermoedelijke leeftijd is ongeveer 45 jaar. schappen (E.E.G., Euratom en E.G. K.S.) erdoor in gevaar kunnen ko men. Nederland heeft op de conferentie van dinsdag niet in een geïsoleerde positie verkeerd zoals in Parijs in fe bruari. Er is met name een uitste- (Zie slot pag. 3 kol3) In Frankfort is gisternacht een aan slag gepleegd op een anti-Russische drukkerij, die in handen is van de N.T.S., een ondergrondse beweging van Russische vluchtelingen. De politie verklaarde dat niemand werd gewond bij deze tweede poging om de drukkerij op te blazen. Zij ver moedt dat de ontploffing, waardoor twintig ruiten sneuvelden, werd te weeg gebracht door een helse ma chine. Voor een sensatie van het koninklijk bezoek aan Drente zorgde koningin Juliana gisteren zelf. Toen ze in Terhorsterzand zich liet informeren over het centraal rijwielpadenplan en zag, hoe deze pa den zich slingerden door een bijzonder fraaie omgeving, besloot ze zelf eens deze paden te proberen. En het kon niet anders of het ge volg van de koningin en haar gastheer moesten er ook aan geloven. Rijkswaterstaat had bij rijwielhandelaren in Beilen een aantal fiet sen gecharterd en koningin Juliana, vergezeld ■wan de commissaris der koningin, mr. J. Cramer, opende een wat vreemde stoet, die zich aarzelend in beweging zette: een stoet van hofdignitarissen, provin ciale en gemeentelijke autoriteiten en rechercheurs. Toen de konin gin, in zeer snel tempo rijdend, een groep fotografen ontwaarde, riep ze: „Daar rijd ik nu eens lekker op in". Ze maakte een schijnbewe ging, die de fotografen, die hier een unieke foto konden maken, evenwel niet van hun stuk bracht. Lachend en wuivend naar werk volk op het land, fietste de koningin, gekleed in een lichtblauw com plet, door de bossen. „Ik dacht dat ik nog maar op de helft was", riep de koningin haar gezelschap toe, toen ze moest afstappen na een tocht van drie kilometer. FILES ZIJN LASTIG EN ONHANDELBAAR ADVIES AAN COMITÉ GA MET BUSSEN MET MUZIEK van korpsen als „ONDA", „Soli Deo Glo ria", „Kunst en Eer" „Verenigde Vrienden" wor den ze 's avonds ingehaald. En op de Markt of de Ring in Ritthem, Colijnsplaat, Zie- rikzee of Sas van Gent volgt dan soms een rondedansje. Het is ieder jaar weer een even vrolijk als spontaan slot van een dag, waar honderden telkens weer maanden tevo ren naar uitkijken: de rijtoer voor bejaarden. Kilometers lang zijn vaak de files auto's, waarin de ouden van da gen hun jaarlijkse dagje-uit voor een deel doorbrengen. En deze stoeten trekken dan over 's heren wegen naar de „Efteling", de Wouwse Plantage, de Schouwse Westhoek, de Belgische kust, Autobezitters geven belangeloos vervoer Brugge, Brussel, Bergen op Zoom of doodgewoon naar een mooi plekje in de buurt. Achter dit reisje voor de bejaarden uit deze gene of gene plaats staat dan meestal de gehele gemeen schap. Tegen de tijd dat de zomer in het land is, komt een plaat selijk initiatiefcomité in het ge weer. Er gaan honderden brieven en circulaires de deur uit. De in woners boven 65 jaar daar ligt de grens doorgaans worden uit- genodigd mee te gaan en de auto bezitters wordt verzocht „net als vorig jaar" om mee te wer- j ken aan het welslagen van de lijk af te lezen op de gezichten van de bejaarden, die 's avonds met de auto aan huis worden af gezet. De rijtoer voor ouden van dagen is in vele steden en dorpen een tra ditie geworden en dat dreigt de manier waarop men de bejaarden naar buiten brengt ook. te worden. „Die lange slierten op de weg zijn eigenlijk een lastige erfenis uit de begindagen van dit rijtoer-plan netjes". De heer R. Slock uit Sas van Gent kijkt uit het raam van het gemeentehuis in deze Zeeuws- Vlaamse grensplaats. Terwijl hij daar het verkeer voorbij ziet ra zen denkt hij aan die dag in juni, toen 60 auto's en twee bussen met Sasse ouden van dagen in een lan ge guirlande heelhuids door een stad als Antwerpen probeerde te komen. „Die files zijn eigenlijk veel te onhandelbaar, te log", peinst hij dan hardop. En daarmee (Zie slot pag. 7 kol. 1 fontlijK schreven en gesproken zonder dat er overigens iets van de grond komt. Hopelijk komt men ten aanzien van dit punt nu eens verder. En tenslot te: realisering van de Kreekrak-voor fase zal goede landbouwgrond ver gen. Het wordt nu helemaal zaak, dat o— -,d® regering eens grotere druk gaat tocht. En dat dit dan uiteindelijk uitoefenen op België, opdat Saaftinge telkens weer gebeurt staat duide-1 eindelijk kan worden ingepolderd. De mededelingen over het Kreek- rakplan van de heer Kortmann, commissaris der koningin in Noord-Brabant, zijn voor Zeeland van even groot belang als voor West- Brabant: de werken, waar het hier om gaat, raken immers niet alleen de Zeeuwse invloedsfeer, maar lig gen zelfs voor het grootste deel op Zeeuwse grond. Voor een goed begrip van de situatie is het wellicht goed in korte trekken de nog zéér jonge historie van het Kreekrakplan te re leveren. In januari 1959 publiceerde het provinciaal bestuur van Noord- Brabant een brochure over de plaats van deze provincie in „het nieuwe westen", in welke brochure een plan werd ontvouwd voor een industrie- en havengebied in de streek tussen (globaal aangeduid) Rilland, Woens- drecht en Ossendrecht. Dit plan be stond uit de aanleg van drie kana len, namelijk een basiskanaal van Bath richting Woensdrecht, aanslui tend op een tweede kanaal, lopend van Antwerpen naar de Oosterschel- de (Beneluxkanaal), het eerste be stemd voor coasters en kleine zee schepen, het tweede voor de binnen vaart; tenslotte nog kanaal nummer drie, bestemd voor de zeevaart, lo pend van de nieu we Belgische sluis bij Zandvliet pa rallel aan het Be neluxkanaal. En uiteraard behoorden bij deze vaarwe gen industrieterreinen, in totaal 1600 ha. Ziehier dus het Kreekrakpian in een notedop, een plan waarvan men de uitvoering in fasen had gedacht. De eerste fase zou bestaan uit de aanleg van ca. honderd ha industrie terrein, plus het maken van het basiskanaal en het Beneluxkanaal. Bij deze eerste fase had men zjch nog weer een voorfase gedacht, na melijk alléén de aanleg van het basiskanaal (met sluis bij Bath) plus honderd ha industriegebied ter hoog te van de Zeeuws-Brabantse grens, alsmede aansluiting van het terrein op spoorweg- en wegennet, een minï- mumprogramma zoals men het toen noemde. Dit Kreekrakplan als totali teit is vanaf het eerste begin met véél elan gepropageerd, terwijl voorts met de regering over de uitvoering is onderhandeld. De minister van ver keer en waterstaat hield echter de boot af en verklaarde tot voor kort, dat dit project naar zijn mening in de eerste plaats een provinciale zaak was. Wél was hij bereid om zijn des kundigen mee te laten studeren over de mogelijkheden van het plan, zon der zich overigens te binden. Voor de bewindsman was deze zaak namelijk een nogal delicate aangelegenheid, omdat door dit alles heen de onder handelingen tussen Nederland en België over de Schelde-Rijnverbin- ding een rol spelen. En bij deze on derhandelingen is ook het Kreekrak in het geding. Nu is dan echter toch de medede ling gedaan, dat de regering in be ginsel bereid is mee te werken aan een speciaal beheerslichaam voor het Kreekrakplan, alsmede aan de tot standkoming van een kanaal naar Bath. Bovendien is deze zaak geheel losgemaakt van de Schelde-Rijnver- binding. Dit alles komt er dus op neer, dat de voorfase van het Kreek rakplan nader zal worden uitgewerkt en (naar men mag aannemen) zal worden gerealiseerd. Dat is een succes, waarmee men Brabant (en Zeeland) mag ge lukwensen. Dit resultaat is be reikt ruim twee jaar nadat het plan in de openbaarheid kwam, hetgeen gezien de snelheid waarmee ambte lijke molens draaien en gelet ook op de vele haken en ogen rond deze zaak in feite uiterst vlug is. Toch heeft men in de Brabantse staten niet ge jubeld, maar slechts met reserve enige vreugde getoond. „Met gema tigde voldoening" was de uitdruk king, die de commissaris der konin gin in dit opzicht gebruikte. Deze reserve bij de Brabanders is begrij pelijk, want deze regeringsmedewer- king betekent „slechts" de aanleg van een betrekkelijk klein kanaal en een niet al te groot industrieterrein, dat voor een deel bovendien nog op Zeeuws gebied ligt. Dat wil dus zeg gen, dat over de rest van het Kreek rakplan een conceptie, waaruit durf en ondernemingsgeest spreekt wordt gezwegen. Terwijl Brabant deze voorfase slechts wil zien als een heel klein begin van het grote ge heel. Men was dus in Den Bosch dui delijk bevreesd voor het losmaken van dit kleine stuk het minimum programma van het totaal. De Brabantse reserve is te begrij pen, maar aan de andere kant zal men moeten erkennen, dat de rege ring ten aanzien van allerlei grote projecten slechts héél voorzichtig stap voor stap zet als het gaat om de realisering. Zeeland kan er over meepraten: het Sloeplan wordt bij zonder kalm aangepakt en zal pas worden uitgevoerd zoals Zeeland het wil wanneer blijkt, dat de industrie er wat in ziet. Oók hier een begin, een voorfase, namelijk de aanleg van een dijk, een haven en het gereed maken van terreinen voor één indus trie. Dit in overweging nemende kan men slechts erkennen, dat men in Den Bosch in ieder geval datgene heeft gekregen wat op dit ogenblik mogelijk was. Nogmaals: dat is een succes! Géén lege dop, maar een kwart ei. Een Zeeuwse opmerking tot slot. De regering wil nu meewerken aan een beheersvorm voor het Kreekrakplan. Dat geeft ons de vraag in de pen: hoe staat het eigen lijk met de beheersvorm voor het •Sloe? Daar wordt al jaren over ge-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1