PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ORKAAN WOEDDE BOVEN NEDERLAND De Gaulle tot F.L.N. „kiezen of delen" Verscheidene doden en voor vele tonnen schade aangericht Van rariteitenkabinet naar Zeeuws Museum Feiten TIJDROVEND Vandaag... 204e jaargang - no. 163 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. 3 tien Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren: W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7,00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 13 juli 1961 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per mjn. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max, 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1,25, „Brieven bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3308/3546, adv. 3647/3643; Middelburg, Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, acjv, 2375); Goes Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg, tel. 2395; Terneuïen tel. 2116; Zierikzee red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Een kort maar hevig onweer, gepaard met zware regenval en hagel en windstoten van grote kracht, dat in de namiddag vooral boven het westen van Nederland woedde, heeft veel onge lukken en schade veroorzaakt. In Capelle aan de IJsel stortte een kraan neer en kwam gedeel telijk terecht op een fabriekshal. Van de hier werkenden kwa men de negentienjarige K. V. Selant en de 22-jarige W. Habits, beiden uit Kampen, 0111 het leven. Twee arbeiders werden ern stig en vier licht gewond. Op een scheepswerf in Alblasserdam is een torenkraan omge waaid. In de val werden twee kleinere kranen meegesleurd. De 48-jarige A. J. van Dam uit Alblasserdam, die juist bezig was een van de kleinere kranen te smeren, werd door het vallende staal getroffen en op slag gedood. De kraanmachinist viel met de kraan van 30 meter hoogte naar beneden. Hij liep hierbij een rechterdijbeenbreuk, enkele gebroken vingers en gekneusde ribben op. Ken soortgelijk ongeluk, maar met minder ernstige afloop, deed zich voor bij een scheepswerf in Krimpen aan de IJsel. Een rijdende kraan, die door de hevige wind in beweging kwam, stootte met de hijsarm tegen een voor de wal liggend schip. De inast van dit schip knapte af en viel over het dek heen. De kraan botste legen een andere kraan en kwam daardoor tot stilstand. Zwaar gewonden In Nieuw-Lekkerland waaide een wachthuisje voor buspassagiers van de hoge Lekdijk in het water. Vier DIENSTPLICHTIGEN IN V.S. OPGEROEPEN Het Amerikaanse ministerie van de fensie heeft gisteren achtduizend dienstplichtigen opgeroepen, voor op komst in augustus. Het leger vraagt deze maand zes duizend man. In mei cn juni is niet opgeroepen, het aantal dienstplichti gen voor april bedroeg maar 1500 man. Het kwantum voor augustus is het grootste sinds december 1960. toen achtduizend man onder de wapenen werden geroepen. In oktober 1960 waren het er 9000. Met de dienstplichtigen van augustus meegerekend, zal het aantal Ameri kanen dat sinds het begin van de Koreaanse oorlog in 1950 in actieve dienst werd opgeroepen, 2.610.950 man bedragen. Spoor van vernieling van zuid tot noord H.K.H. Prinses Irene is woensdag middag met een DC-8 van de K.L.M. van Schiphol naar New York ver trokken. Van deze stad zal zij door reizen naar Mexico voor een vakan tie van zes weken. De prinses werd door de gehele koninklijke familie uitgeleide gedaan. personen werden meegesleurd. Twee van hen moesten met inwendige kwetsuren in de Vroege-Manstich- ting worden opgenomen. Hier is de 77-jarige mej. J. de Ruiter uit Streef kerk overleden. De toestand van de andere gewonde, de weduwe Breed- veld, is zeer ernstig In de Krimpenerwaard werd het dorpje Berkenwoude zwaar getrof fen. Van verscheidene schuren en hooischelven werden daken afge rukt; bouwketen werden in de wind hoos opgenomen en elders neerge worpen, elektriciteitskabels knapten af en honderden vruchtbomen werden ontworteld. Daken weggeslagen In Katwijk aan Zee werden de daken van vier woningen volko- j men weggeslagen. In Katwijk aan de Rijn bezweek de houten nood kapel van de Nederlands her vormde gemeente onder de kracht van de wind. In Delft werd de 46-jarige G. A. van der Werf uit Delft, die in de Twee- molentjesvaart zat te vissen, door de bliksem getroffen. Zijn kleren scheur den precies op de naden. Nadat de man van de aanvankelijke verdoving was bekomen, bleek hij totaal ver lamd te zijn. Hij werd opgenomen in het Oude en Nieuwe Gasthuis te Delft. Ook in Amsterdam heeft het nood weer grote schade aangericht. Voor al de Indische buurt van Amsterdam kreeg het zwaar te verduren. De hevige wind drukte op de brug bij do Flevoweg een aantal volwassenen n de grond en circa twintig kin deren tegen het brughek, waar zij zich aart vastklampten. De politie slaagde erin de kinderen in veiligheid te brengen. In Willemsdorp sloeg de bliksem via het elektriciteitsnet in het versterkerstation van -de P.T.T., (Zie slot pag. 3 kol. 5) Militairen niet „radioactief" De vijf militairen die reeds verschei dene maanden radio-apparatuur be handelen, welke voorzien was van re gelingsknoppen waarop radioactieve lichtgevende, verf bleek te zyn aan gebracht, zijn medisch onderzocht, al dus deelt de legervoorliclitingsdïenst mede. Daarbij is gebleken dat deze militai ren veel minder dan de aanvaard bare hoeveelheid radioactieve stoffen in het lichaam hebben opgenomen. Deze hoeveelheid is niet beduidend verschillend van de hoeveelheid, die normaal bij de bevolking in Neder land voorkomt. Schadelijke gevolgen zyn niet te verwachten Rede voor Franse televisie Door het noodweer werd op de Be- noordenhoutseweg in Den Haag een grote boom ontworteld. De tramdra den knapten onder het geweld van de kolos. Het. verkeer was geruime tijd gestremd. Voet schrap in kwestie-Berlijn In een \oor de Franse televisie uit gesproken rede heeft president De Gaulle gisteravond meegedeeld, dat de militaire situatie in Algerije ver oorlooft „belangrijke troépeneenlie- den" naar Frankrijk over te brengen en verkorting van de militaire dienst plicht met enkele weken, ingaande september aanstaande, te overwegen. De president betoogde, dat Frank- rijks directe binnenlandse belangen om tal van redenen meebrengen dat het zich van „kostbare taken" terug trekt en het aan zijn vroegere onder danen overlaat om over eigen lot te beschikken. Dit geldt ook voor Al gerije. Frankrijk aanvaardt zonder enig voorbehoud dat de Algerijnse volkeren een volkomen onafhanke lijke staat zullen#vonnen. Daarom is het ten volle bereid de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht te or ganiseren met de Algerijnse politieke elementen, in het bijzonder met die van de opstand. Franki'ijk blijft bereid de hulp aan Algerije voort te zetten wan neer de organische samenwerking met de verschillende gemeen schappen in Algerije zal zijn ver zekerd en Frankrijks eigen be langen in dat gebied gewaarborgd zullen zijn. Bij gebreke van een dergelijke asso ciatie zou Frankrijk in laatste in stantie moeten overgaan tot een her groepering in een of ander gebied, ten einde diegenen te beschermen die ;een deel wensen uit te maken van een land waar chaos zal gaan heer sen en hun de middelen te verschaf fen zich in Frankrijk te vestigen als zij dat wensen. Frankrijk zal dan geen deel meer hebben in het lot van alle anderen en hun de toegang tot Frans gebied verbieden. Berlijn Ten aanzien van Berlijn verklaarde De Gaulle, dat er geen kans bestaat dat het westen de vier-mogendheden- status van deze stad opgeeft. Indien Rusland ontspanning en coëxistentie wil, moet het beginnen deze dingen mogelijk te maken door zijn dreige menten te staken. Als iemand het voornemen te kennen geeft over Berlijn te beschikken alsof de drie grote mogendheden daar geen rech ten hebben en alsof de Berlijners geen eigen meester mogen zijn, neemt hij bijvoorbaat de verant woordelijkheid op zich voor de ern stige consequenties die daaruit kun nen voortvloeien. Margarine één cent goedkoper De bond van Nederlandse margarine- fabrikanten deelt mede, dat een daling van de prijs van bepaalde grondstof fen de industrie in staat stelt de con sumentenprijs van de belangrijke groep der fabrikanten-merkartikelen in de prijsklasse van 38 cent en hoger per pakje van 250 gram met ingang van vandaag te doen verlagen met 4 cent per kg, zodat de prijs van deze merken met 1 cent per pakje wordt verlaagd. iïV BROODPRIJS NIET OMHOOG Gisteren heeft de minister van eco nomische zaken een delegatie uit het bakkersbedrijf, waarin zowel werk gevers als werknemers waren verte genwoordigd, ontvangen. Tijdens de ze bijeenkomst lieeft genoemde dele gatie een toelichting gegeven op bel verzoek, bepaalde kosten van de bij bet college van ryksbcmiddelaars aanhangig gemaakte voorstellen tol verbetering van de lonen- cn andere arbeidsvoorwaarden, in de broodprij zen te mogen doorberekenen. Uitvoerig werd hierbij ingegaan op de specifieke omstandigheden van deze bedrijfstak. Niettemin meende de minister niet op dit verzoek tot doorberekening te kunnen ingaan, mede gelet op do repercussies, die in- wiliging zou hebben op de algemene loon- cn prijsontwikkeling in ons land. WERK AAN DE WINKEL VO OR STICHTINGSDIRECTEUR In een studie over „De toekomst mogelijkheden voor de haven van Terneuzen" welke studie gesten cild is verschenen heeft de Ter- neuzenaar W. J. Elzinga enkele op merkingen gemaakt over propagan da en Zeeuwsch-Vlaanderen. Als Zeeuwsch-Vlaanderen in het Neder landse nieuws komt, vestigt het steeds de aandacht op zijn afgelegen positie (vrije veren-actie) of op on gunstige tarieven van nutsbedrijven, zo concludeert hij onder meer. Deze negatieve berichtgeving nu acht de heer Elzinga ongunstig en hij stelt voorts vast, dat tot dusver weinig is gedaan aan 'n goede propaganda. Ook is hij de mening toegedaan, dat een optimistische berichtgeving aan de pers goede resultaten zou kunnen af werpen. De strekking van deze opmerkin gen kunnen wij voor een deel on derschrijven, zeker wanneer het gaat over het ontbreken van een sys tematische voorlichting over Zeeuwsch-Vlaanderen als industrie gebied. Maar men mag bij dit alles niet vergeten, dat voorlichting en propaganda hoe dringend zij ook nodig zijn niet in de lucht kunnen hangen, doch op concrete feiten ge baseerd moeten zijn. Wanneer men berichten met een optimistische toon aan de pers wil verschaffen, dan kan dat alléén als er reden is tot opti misme. En vooral: er moet iets con creets verteld kunnen worden. Als op dit moment bijvoorbeeld het pro vinciaal bestuur plotseling een pers conferentie zou beleggen om opgeto gen verhalen te lanceren over de Oos- terschelde-brug. terwijl nog helemaal niet vaststaat dat die brug er komt, dan zal men in krantenkringen de schouders ophalen. Immers: dat Zee land een brug wil is bekend en gepu bliceerd, zodat men voor een nieuwe publikatie nieuwe feiten zal willen hebben. Voor Zeeuwsch-Vlaanderen "dt dat precies zo: optimistische berichten zijn uitstekend, maar zij kunnen pas worden verstrekt ais zij "in reële achtergrond hebben! Nu zijn er in het verleden inder daad vaak negatief-getintebe richten over Zeeuwsch-Vlaande ren in het nieuws gekomen, zo moet men de heer Elzin ga toegeven. Hrj zorgt er ditmaal trouwens zelf I voor: in zijn studie is namelijk een duidelijke kritiek opgenomen op de 1 gang van zaken rohd de haven van Terneuzen. waar een concreet pian uitblijft en daarmeeook de nood zakelijke uitbreiding én modernise ring van het kranenpark. Het is een allesbehalve'optimistisch geluid, dat de heer Eizinga hier over de Ter- neuzense haven laat horen, maar het is (helaas) nu eenmaal op feiten ge baseerd. Zoals ook in het verleden de negatieve berichtgeving vrijwel altijd op feiten steunde. In dit opzicht heeft de afgetreden voorzitter van de Zeeuws-Vlaamse kamer van koop handel nooit geschroomd bepaalde dingen duidelijk bij de naam te noe men en er evenmin tegen op gezien sommige (inderdaad nadelige) feilen in een duidelijk daglicht te stellen. En uiteraard werd daaraan onver mijdelijk in de kranten aandacht be steed. Maar wie een ander getinte berichtgeving wenst, zal er eerst en vooral voor moeten zorgen dat de feiten anders komen te liggen! Om het zover echter te krijsen, is het juist nodig de aandacht duidelijk en soms fel on een bestaande toestand te vestigen! Gelukkig wijzigt zich de situatie langzamerhand en met name rond de kanaalzone wordt het mogelijk optimistischer te zijn dan voorheen: kernaanwijzing in Terneuzen, kanaal verbreding, industrievestiging enz. Daarvan zal dus gebruik gemaakt moeten worden op een wijze, zoals de heer Elzinga heeft bepleit. Daar bij zal men zich overigens moeten realiseren, dat deze reputatie-behar- tiging kennis van zaken vereist. Wij herinneren ons maar al te goed hoe juist in dit opzicht in het verleden in Terneuzen een slechte beurt is ge maakt: de persconferentie rond het structuurplan van de kanaalzone. In de journalistieke vakpers is destijds deze bijeenkomst gesignaleerd als een voorbeeld van hoe-het-niet-moest. Nogmaals, wij zijn het gaarne met de heer Elzinga eens, maar er moet wor den gewaarschuwd voor een holle propaganda, voor een berichtgeving zonder inhoud. Zij zal veeleer een negatieve uitwerking hebben dan be richten. die het afgelegen karakter van Zeeuwsch-Vlaanderen accen tueren. ,,'t Is op het ogenblik meer een kwestie van me oriënteren, dan grote plannen maken voor de toekomst...". De directeur van de Zeeuwse Museumstichting, dr. P. R. van Daalen, kijkt nog maar niet al te ver vooruit. I11 de vergaderzaal van het 18de eeuwse herenhuis aan de Middelburgse Wagenaarstraat, de plaats waar de bestuursleden van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen hun besprekingen houden, liggen stapels boeken en catalogi. En daarbij is er één, waarop staat ver meld: Oudheidkundige verzamelingen van het Zeeuws Ge nootschap der Wetenschappen, 1S90. schat van verzamelingen zal bet genootschap de museumstichting in langdurig bruikleen afstaan oin er het Zeeuws Museum Zeeland was tot nu loe do enige provincie zonder provinciaal museum moe in te richten. De eigen ge schiedenis en cultuuruitingen zul len daarin aantrekkelijk worden gepresenteerd en geëtaleerd. Er moet nog heel wat werk verzet Deze „blik in liet verleden" is voor de nieuwe directeur van de nieuwe stichting momenteel nog het belangrijkste houvast. Een Maar zover is het nog lang niet: er zal eerst veel werk moeten worden verzet. Inventarisatie staat als nummer één op het pro gramma. Volgens museale bc- Manier van presenteren is uit de tijd grippen een term met een lange adem. Dat kan dr. Van Daalen iedereen met de hand op zijn hart verzekeren. „Ik heb al heel wat geïnventariseerd in mijn leven", zegt hij, „en wil je het grondig doen. dan vergt dit karweitje heel wat tijd". Voorlopig houdt de directeur het op het samenstellen van een ge nummerde lijst, een voorlopige in ventarisatie. In tweede instantie moeten datering materiaal en al lerhande bijzonderheden van de verschillende collecties nauwkeu rig worden genoteerd. „Ik zal voorlopig blij zijn als alles een maal op ccn lijst staat..." Inventarisatie cn reorganisatie zijn de eerste taken voor het Zeeuws Museum, zo schreven wij enkele weken geleden. Tijdrovende taken zullen het worden, want er komt al heel wat kijken, voordat dr. Van Daalen kan starten met wijzigingen in de opstelling en de expositie In de verschillende za len, die op het ogenblik weinig aantrekkelijk zijn voor de be zoekers. Momenteel hoogsei- (Zie slot pag. 2 kol. 4) ...viert koningin Louise van S Zweden haar 72ste verjaardag. VSAAAAAA/i/iiA>VVWV\'W»A<VVV Soldaat op mars overleden Gïstermidag omstreeks vier uur is de negentienjarige dienstplichtige soldaat J. Vos tijdens een mars In de omgeving van Roermond ouwel ge worden, bewusteloos geraakt en over leden. Soldaat Vos was negentien jaar oud en ongehuwd. Hij behoorde tot de B- compagnie van het derde depot infan terie te Roermond cn was afkomstig uit Eibergen. Zijn stoffelijk overschot is overgebracht naar het Lorentius- ziekenhuis te Roermond.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1