BARON BLUFF Middelbaar onderwijs behouden, maar op andere manier VANDAAG 0ok DIAKONESSENHUÏS NAARDEN ut de ETHER P R O V IN Cl ALE ZEEUWSE COURANT STEM UIT DE PRAKTIJK Geen vernieuwingen zonder een nieuw eindexamen (Van een onzer verslaggevers) We zitten er weer midden in. Nederlands toekomstige intellec tuelen worden aan de tand gevoeld. Op 8 mei zijn de eindexa mens begonnen. In de loop van juli zal alles pas achter de rug zijn. En het resultaat? Een nieuwe lichting van jonge mensen, die bewezen hebben, parate kennis te bezitten van wat hen ge leerd werd. Maar van wie geen mens precies weet of zij ook de eigenschappen hebben, die de maatschappij het hoger onder wijs incluis nodig heeft. Dan maar géén eindexamens Ook dat is niet nodig. Maar wel andere examens, na een andere opleiding. Niet allen in het onderwijs denken daar zo over. Wel enkelen, de vooruitstrevenden. Zo bijvoorbeeld dr. J. Koning nog de rector van het Montessori Lyceum in Den Haag. Nóg, omdat hij volgend jaar aftreedt als rector, ge woon leraar wordt aan diezelfde school, maar tevens leider van een voor Nederland uniek instituut: een aan dit Montessori Lyceum verbonden research-instituut, een soort „laboratorium" waar men, uit de praktijk van de school zelf, wil nagaan, welke mogelijkheden voor veranderingen en vernieuwingen er bij het voortgezet onderwijs liggen. Aan dit experiment met moeite ,,er door" gekregen bij o. k. en w. liggen o.m. de gedachten van dr. Ko ning over het middelbaar onderwijs ten grondslag. Progressieve gedach ten, bestreden door de kalmeren in het onderwijs, door de behoudenden ook, maar zeker gedachten, die ge zond en redelijk klinken. Zijn uitgangspunt is dit: „In het al gemeen is men er in Nederland van overtuigd, ook bij de docenten, dat ons onderwijs op een bijzonder hoog peil staat. Men zegt: als we iets ver anderen, zal dit peil zakken. We moeten koste wat het kost, ons ni veau handhaven. En daaromals jeblieft geen veranderingen. Ik ben het met dit standpunt volslagen on eens. Wel wil ook ik het niveau handhaven. Maar of onze eisen voor het eindexamen juist zijn, geloof ik niet. Ik geloof, dat de wijze van exa mineren moet veranderen". In oen artikel in „Vernieuwing van opvoe ding en onderwijs" van februari 1961 schreef dr. Koning: „De leerstof moet niét worden verminderd en de beroepsopleiding niét verwaarloosd, maar de methodiek moet grondig veranderen". „Ik gelóóf niet, dat het een kwestie van gemakzucht is. Men is niet be reid om een ander programma te overwegen. Ik geloof, dat het pro gramma van de school aan deze tijd moet. zijn aangepast. De maatschap-" pij vraagt mensen, die iets weten van staatswetenschappen, die een rap port kunnen schrijven, die hun mo derne talen vlotter spreken dan nu. Jonge mensen, die niet vertalen, wat ze zien maar het ook in zich opne men en kunnen weergeven. Het bedrijfsleven klaagt terecht, dat do jonge mensen niet kunnen samen- beetje aan „BiIdung" toe td komen", zegt dr. Koning. En dan komt hij naar voren met een van de zijns in ziens belangrijkste punten. Leraar wordt je zo „Ik meen, dat. in andere landen dit alles meer op de voorgrond staat. Ik vind het heel belangrijk, dat de lan den van de E.E.G. gaan profiteren van eikaars vondsten op onderwijs gebied. Ik geloof, dat met name de opleiding tot leraar in vele landon beter is geregeld. Na een weten schappelijke opleiding moet in de Duitse Bondsrepubliek een aspirant leraar nog een seminar van twee jaar volgen, voor hij volledige lesbe voegdheid heeft. De leraarsopleiding in Nederland is achter en onvrucht baar. De colleges didactiek hebben weinig betekenis. Vele hoogleraren zeggen: Leraar wordt je zoEn dan vergeten zij. dat verschillende hoogleraren soms zij zelf dat zijn, omdat ze slechte leraren waren, omdat ze voor een klas. ondanks al hun kennis, faalden. De psycholo- gisch-didactische opleiding van lera ren in Nederland is nihil". I)aar spreekt dan de vakman: dr. Koning is zelf docent in de didactiek te Leiden. „Een vak kennen is niet hetzelfde als het kunnen onderwij zen! Ik geloof dat we in dit opzicht veel van Duitsland en Engeland kun nen leren. Ook wat de inhoud van het onderwijs betreft, zou er binnen de E.E.G. samenwerking moeten zijn. Zo bijvoorbeeld in het onderwijs in de geschiedenis. Dal wordt nog veel te eeuzijdig op het eigen land gericht gegeven". Didactisch instituut In het komende schooljaar zal dr. Koning aftreden als rector van het Montessori Lyceum in Den Haag. Aan deze school zal dan een „Didac tisch Instituut" worden verbonden, dat in de praktijk van de school gaat onderzoeken, wat mogelijk is. „Er zijn in Nederland wel enkele peda gogische centra", zegt dr. Koning, „maar zij staan buiten de scholen. Als er geëxperimenteerd moet wor den, dan moet dat in de school zélf gebeuren. Daar kun je nagaan, wat wel en wat niet mogelijk is. Wij kunnen in hot onderwijs nog veel van het bedrijfsleven leren. In het bedrijfsleven kent men de directie met zijn adviserende staf. Er worden staffuncties gecreëerd, die de taak hebben, nieuwe wogen aan te geven. Zo zouden de verhoudingen op de school ook moeten zijn. Overal wordt geëxperimenteerd, en met vrucht. Het nut ervan wordt ingezien. Maar op het ministerie is nog niet voldoen de inzicht, dat cr gelden moeten worden uitgetrokken voor experi menten, die het onderwijs leiden en begeleiden. Wat is 300.000 gulden op de miljoenenbegroting van onder wijs? Op één of weinige scholen moeten we in de diepte dóórdringen. Wij gaan dit nu doen". Wat het zal opleveren Ongetwij feld nieuwe inzichten, Maar wat kan men or nu mee ilocn? Dr. Koning zegt: „Wij hebben bij liet Montessori-onderwijs al bepaalde lllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllillllllllllillllllllilljjll Vijfdaagse schoolweek j M Dr. Koning acht de vijfdaagse schoolweek niet te realiseren, „Ik weet, dat men het elders wél doet, in Hengelo bijvoor- beeld, maar met grote na- druk als het programma niet verandert, acht ik de in- §7 voering van de vijfdaagse H 1| schoolweek uitgesloten. Ik ge- loof, dat het funest zou zijn en ik zal er alleen toe overgaan, M wanneer ik er toe word ge- dwongen. Ik geloof, dat als de 77 schoolweek bij het middelbaar 1 H onderwijs wordt ingekort, de M leerlingen te weinig rust krij- gen. Dat zij te weinig tijd zul- p len hebben voor huiswerk. En H vooral ook, dat de facultatieve s vakken in het gedrang zouden 71; komen. Ik meen, dat de school moet worden gerangschikt on- der de dienstverlenende bedrij- ven. In een vijfdaagse week H kunnen wij die diensten piet meer goed verlenen. Ik be- H schouw een verkorte school- 1 week pedagogisch en didac- tisch als verwerpelijk. En nu H kunt U natuurlijk zeggen: In 1 de Verenigde Staten kan het weln 77 Mijn antwoord is dan: Daar m 77 hebben ze ook geen eindexa- men. En dan kom ik weer op 77 ons gesprek terug: Primair zullen er heel andere dingen moeten veranderen om een H 77 vijfdaagse schoolweek moge- 77 lijk te maken". lflllllllllllllllllllllllllllllllll!lilli!lllllllllllilll!l!l!lllillllllll|||||||||||||||ll vrijheden. Wc kunnen wat veran deren aan het lesrooster. Maar het eindexamen blijft onveran derd. Zolang dit niet anders wordt, kun je weinig doen. Ik wil beslist niet, dat tengevolge vau experimenten het niveau van on ze leerlingen zakt. Wat wij nodig hebben is een examen raad, die on derzoekt of liet niet anders kan. Van ministeriële zijde wordt een dergelijk onderzoek niet gestimu leerd. Het ministerie houdt zich niet bezig met research. Daarom doen wij het nu zelf. Misschien komt er niets uit. Maar dan heb ben we tenminste iets gedaan". Lyceum bestaat niet Ei- moet, zo meent dr. Koning, een methode gevonden worden om de leerlingen, behalve parate kennis op hoog niveau, de eigenschappen bij te brengen, waar de maatschappij om vraagt en een methode, om de aanwezigheid van die eigenschappen- te toetsen. En nogmaals: zolang er aan het eindexamen niets verandert, kan geen enkele hervorming tijdens de vijf of zes jaar van het middel baar onderwijs werkelijk vruchtbaar zijn. Hij wijst op het lyceum. Dat bestaat nu al sinds 1909. Een wettelijke sta tus heeft liet nog steeds niet! Het blijft: twee of drie schooltypen onder een dak. Want liet lyceum heeft nog steeds geen eigen eindexamen, dat de mogelijkheid biedt de vruchten te plukken van juist dit systeem. Ook op het lyceum mag men enigszins af wijken van de programma's, maar wat heeft het voor zin, als op de eindexamens precies hetzelfde geëist wordt als voor gymnasium en h.b.s. Is alleen het eindexamen een bar rière, die k priori elke vorm van ver nieuwing afremt? Dr. Koning meent dat het al begint vóór de kinderen de middelbare seliool binnengaan, met het toelatingsexamen. Ook dat zou hij willen veranderen. De kern van de zaak is volgens dr. Koning, dat er voldoende afstem ming is tussen lager onderwijs en middelbaar onderwijs. Een van de oorzaken doet denken aan do ver houding M.O.-Hoger Onderwijs, waar hoogleraren zeggen: Leraar word je zoDr. Koning zegt: „Het M.O. ziet neer op het L.O. Hot is niet voldoende geïnteresseerd in pedagogisch en didactisch opzicht. Zelfs vroegere onderwijzers, die le raar werden, zijn niet anders". Het is dus een kwaal, die zich her baalt, of waar bet mee begint. Hor ger onderwijs te weinig geïnteres seerd in liet middelbaar onderwijs, liet middelbaar onderwijs te weinig in het lager onderwijs. Kennis staat I voorop, de hele schoolperiode door, tot vér in de universiteit of hoge school, didactiek, pedagogie, vor ming, komen achteraan. Dsïtir willen dr. Koning en zijn medestanders ver andering in brengen. En wat dan speciaal het middelbaar Montessori- onderwijs betreft: jaren geleden heeft mevrouw Montessori alle ei genschappen, waaraan de jonge men sen bij liun intrede in de maatschap pij moeten voldoen, geformuleerd op een zodanige wijze, dat het be drijfsleven, de maatschappij van nu, ze onveranderd als eisen kon over nemen Wc zitten er weer midden in „De leerstof niet verminderen de methodiek veranderen". Zal de eind- examen-klas er altijd zó blijven uit zien E.E.G. werkt aan sociale zekerheid grensarbeiders De commissie der E.E.G. heeft een begin gemaakt met het opstellen van verordeningen inzake sociale zeker heid van grens- en seizoenarbeiders. Op deze wijze wenst de commissie voor deze categorieën van arbeiders eenzelfde zekerheid tot stand te bren gen als die. welke reeds bestaat voor andere werknemers, die een werk kring buiten hun eigen land hebben gevonden. De ontwerpverordeningen zullen in juli aan de deskundigen der legeringen worden voorgelegd. De commissie heeft dit medegedeeld in antwoord op een vraag vap het Ne derlandse lid van het Europese parle ment, de heer G. Nederhorst. j|!llllllllllllllllllllllllllllllillllllillllllllllllllll!lllll!llllllilllllllll!lllll!lllll|l Droog met auto j over rivier f| Een wel heel merkwaardig avontuur beleefde onlangs een j= 13-jarige verzekeringsagent uit p Rotterdam. p s Toen hij om 9 uur het gas- pedaal van zijn auto intrapte 77 om de wagen op de Soeten- 77 daalse Kade te keren, kon hij =7 niet bevroeden dat hij er droog 7= en wel mee de overkant van p de rivier de Rotte zou belan- P p denp 7= De auto raakte namelijk te p water doordat de bestuurder p 7= net even te lang omkeek bij 7= het keren. Het voertuig kwam f§ keurig in de Rotte terecht, cr p raakte zelfs geen water in, n 77 hoewel het dak open was. En p zo dobberde de verzekerings- p Ij agent op deze zonnige ochtend p stuurloos rond p Een andere automobilist die p het tafreel zag, maakte een p roeiboot los en voer naar de =7 auto toe. Door het open dak p kon de verzekeringsagent in p p de boot stappen. Hij bleek 7= slechts een paar natte voeten p te hebben P De heren besloten de auto, die maar niet wilde zinken, naar p p dc kant te trekken. Ook dit =7 p lukte cn toen later een takel- p =7 wagen kwam, was het voertuig p nog lang niet vol water. llllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Gunstige resultaten voor Bensdorp Internationaal De resultaten over 1960 van Bens dorp Internationaal N.V. zijn, blij kens het verslag, wederom gunstig geweest. De lage en vrij stabiele prij zen voor de cacaobonen waren gun stig voor de chocolade, maar resul teerde voor de cacaopoeder en cacao boter in belangrijk lagere opbrengst- nr ijzen. In verband inet dc oprichting van de nieuwe N.V., waarin het bedrijf in Bussum is ondergebracht, is de winst- en verliesrekening niet meer met die van 1959 en vorige jaren te vergelijken. Voorgesteld wordt een dividend van 14 pet. (11 pet.) over het in 1960 door emissie verhoogde aandelenkapitaal. 9 De Armeense patriarch. Haehadoerian, Is overleden, nadat hij een hartaanval had gekregen tijdens de dienst in de Tri- niteitskerk van Istanboel. Hij was 31 Jaar. HOOG EN LAAG WATER nap -f- nap nap nap 27 juni uur nieter uur nieter uur nieter uur meter Vlissingen 0.41 1.89 13.09 1.91 7.06 1.S9 19.30 1.90 Terneuzen 1.09 2.0-1 13.38 2.06 7.34 2.05 20.00 2.06 Hansweert 1.43 2.IS 14.17 2.18 8.06 2.19 20.33 2.20 Zierikzoe 2.07 1.34 14.45 1.34 7.49 1.52 20.LI 1.48 Wemeldinge 2.28 1.62 15.01 1.64 8.08 1.74 20.31 1.71 RADIO- EN T.V.-RUBRIEK Televisie De X.C'.K.V. brengt vanavond om ne gen uur, na Memo van Peter van (Jampen, een nieuwe aflevering van de serie „Vader weet het beter". Hierna volgt een programma van lichte muziek. Na een film leidt prof. rnr. dr. I. A. van Diepenhorst een ge sprek over „waarheid aan het zïekr bed". De hoofdschotel van de Vlaamse te levisie is vanavond om vijf over half negen de speelfilm „Cyrano, de Ber gerac". Om zeven uur gebint het pro gramma met een rubriek voor henge laars, gevolgd door filmreportages en om kwart voor aeiit: „Zoeklicht op de kulturele aktualïteit". Om vijf voor half negen brengt de Vlaamse t.v. actualiteiten over de Ronde van Frankrijk en om twintig over tien zijn enkele auteurs in de studio te gast. De Zuidkoreaanse regering is van plan het aantal ambtenaren met 40.000 te ver minderen, zodat er 200,000 zullen over blijven. 20.000 ambtenaren zijn al ontsla gen en met eenzelfde aantal zal dit spoe dig gebeuren. Redenen voor ontslag zijn onbekwaamheid oneerlijkheid en het le ven in concubinaat. <\A/VVVVVV^A\AAA*VAVV\VVV* oren, 31 en en scArijven Radio Over Hilversum I wordt vanavond, na Art Blakey en z\jn Jazzmesseu- gers, het hoorspel „Wij wouderkinde ren" uitgezonden, naar de film „Wir Wunderkinder". Hierna speelt de pianist Eduardo del Pueyo de Sonate op. 31 nr. S „De jacht" van Beetho ven. Hilversum II brengt om vijf over acht Jan Corduwener's Grand Gala Orkest en om vijf over negen frag menten uit de musical „Take me along" van R. Merrill. Na een nabe schouwing van de tweede etappe van de Tour de France, volgt om tien over half tien een uitzending van liet Holand Festival: „Petite Messe So- lennelle" van Rossini, uitgevoerd door het Nederlands Kamerkoor o.l.v. Felix de Nobel en met medewerking- van enkele-solisten. in het Y mooie Gooi /\\£T kun J'e LEERLING VERPLEEGSTER worden. Het Diakonessenhuïs in Naarden is geen grote inrichting, maar een kleiner ziekenhuis, waar je goed wordt opgeleid in een prettige kring. De nieuwe kursus begint 1 Septem ber. Een MULO-, INAS- of gelijkstaand diploma is vereist. Salaris, voorzieningen en werktijden volgens officiële regeling. Vraag eens inlichtingen bij de Direktie. Vergoeding van reiskosten na op roep. de nieuwe 222. Niet alleen Baron Bluff was zeer bedrijvig die nacht. Elders in de stad klom Johan tegen een pannendak omhoog, een gevulde gieter meezeulend. Met wankele stap ging hij op een schoorsteen af en bleef daar een ogenblik aar zelend staan. „Het is verre van mij te twijfelen aan do juistheid van meneer de baron's opdrach ten". mompelde de knecht, „Maar wel vraag ik mij af. wat het nut is van een waterstraal in een schoorsteen Hij boog zicli over de schoorsteen en goot de inhoud van de gieter in de pijp. In het huis beneden ontstond een hevig rumoer. Er werd danig gehoest en geproest en toen er aan alle kanten ramen werden opengeschoven kolkte er een dikke rook naar buiten „Zou de baron dit voorzien heb ben?" vroeg Johan zich af, ter wijl hij op een belendend perceel overstapte. Tegelijk stak Bobby Staal, het roek en roil-fenomeen, in grote ademnood zijn hoofd naar buiten en riep met verstikte stem om hulp. DINSDAG 27 JUNI HILVERSUM I. 402 m. 746 kc.'*. 7.00— 24.00 KRO. KRO: 7.00 Nws. 7.19 Gram. 7.(5 Morgenge bed en overweging. 3.00 Nws. 8.13 Gram. 3.50' V. d. huisvr. 9.35 Waterst. 9.40 Schoolradio. 10.00 V. d. kleuters. 10.15 Lichtbaken, lezing. 10.25 Gram. 11.00 V. d. vrouw. 11.30 Gram. 11.50 Vo!aa:i.. vooruit, lezing. 12.00 Middagklok nood klok, 12.04 Ben je zestig? 12.30 Land- en tuinb. meded. 12.33 Gram. 12,50 Act. 13.00 Nws. 13.15 Zonnewijzer. 13.20 Platennws. 13.40 Dansmuz. 14.05 Schoolradio. 14.35 V. d. plattelandsvrouwen. 14.45 De witte hel. hoorsp. (deel 4), 15.25 Gram. 15.30 Ziekenlof. 16.00 V. d- zieken. 16.30 Gram. 17.00 V. d. jeugd. 17.40 Beursber. 17.45 Regeringsuitz.: Nieuw-Guinea kroniek, door mr. dr. H. J. Roethof. 18.00 Gram. 18.10 Int. tenniskamp. Wimbledon. 18.20 Rep. Tour de France. 13.50 R.V.U.: De ontwikkeling van de sociale gedachte in de literatuur I, door dr. A. Saalborn. 19.00 Nws. 19.10 Act. 19.25 Memojandum. 19 30 Nabeschouwing Tour cie France. 19.40 Gram. 20.30 Hier is de KRO. klankb. 21.10 Holland Festival 1961: Klein koor. 21.35 Gram. 21.45 Orgelconc. 22.25 Boekbespr. ?2.30 Nws. 22.40 Gehuwd en ongehuwd, lezing. 22.5? Cabarelprogr. 23.25 Gram. 23.55—24.00 Nws. HILVERSUM II. 298 in. 1007 ke's. 7.00 AVRO. 7.50 VPRO. 8.00—24.00 AVRO. AVRO: 7.00 Nws. 7.10 Gym. 7.20 Gram. VPRO: Dagopening. AVRO: 3 00 Nws. S.ï.ï Gram. 9.00 Gym v. d. vrouw. 9.10 De groenteman. 9.15 Gram. 9.40 Morgenwij ding. 9.55 Boekbespr. 10.00 Gram. 10.50 V. d- kleuters. 11.00 Radiovolksuniversi teit: Grafische Kunst I. d. Pam G. Rueter. 11.30 V. d. zieken. 12.00 Zang en piano. 12.20 Regeringsuitz.: V. d. landb. 12.30 Land- en tyinb. meded. 12.33 Lichte muz 13.00 Nws. 13.15 Meded. en gram. 13.25 Beursber. 13.30 Lichte muz. 14.00 Kamer- muz- 14 40 Schoolradio. 15.00 Lichte muz. 15.30 Act. 16.00 Piano-duo. 1630 V d jeugd. 17.30 Amateursprogr 17.50 De die renwereld en wij. lezing- 18.00 Nws. 18.1» Pianospel. 13 25 Lichte muz. 13.55 Paris vous parle. 19.00 Gram. 19.20 Gram. 19.40 Zeg het met Anjers, klankb. 20.00 Nws. 20.05 Tosea, opera. 21.09 Speurwerk wijst nieuwe wegen, klankb. 21.25 Lichte muz. 22.00 Kamermuz. 22.30 Nws. 22.45 Act. 33.00 Gram. 23.55—24.00 Nws. TELEVISIEPROGRAMMA'S NTS: 20.00 Journ. 20.25 Film rep. 20.40 Dwaaltocht door het .dierenrijk, film. 21.00—22.30 Speelfilm: VLAAMS-BELG. TV-PROGR. 14 00—15.43 Eurovisie: Rep. v. cl. Inwij ding v. d. Aartsbisschop v. Canterbury 19.00 aGstprogr. 19.30 Animatiefilms. 19.4."> Filmrep. 20.00 Uws. en weerber. 20.30 Beelden spraken. 21.00 Eénakter. 22.00 Nwa, FRANS-BELG. TV-PROGR. 14.1516.00 Eurovisie: Rep. v. d. Inwij ding v. d. Aartsbisschop v. Canterbury. 10.30 Natuurwetenschappen. 20.00 Jour:, 20.40 Spel. 22.00 Lectuur voor allen. 22 45

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 9