Kapitein Rehwinkel van „Ondina" in Heemstede voorgoed voor anker India, een paradijs voor goudsmokkelaars 4 Comité van ontvangst in Miami voor „de onwelkome zusters" Egypte en Soedan verklaren oorlog aan de hyacint MAANDAG 26 JUNI 1961 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 1 MET DRIE HONDEN EN TIEN KATTEN '0 „Geef mij maat een scheepje van 200 ton, dat is het leukste varen" (Van een onzer verslaggevers) Maarten Johan Rehwinkel (53)de man, die in november '42 de oude Ondina, zo zwaar beschadigd als ze ook was na de ontmoe ting met twee Japanse hulpkruisers, in zeven dagen toch nog van het strijdtoneel naar Fremantle (Australië) wist te bren gen, stond weer op de brug van de nieuwe Ondina, toen deze reus onder de Shell-tankers onlangs de Nieuwe Waterweg uit voer. Hij stond, in burger, naast de gezagvoerder, commodore P. J. Boudier, en hij deed een paar lange halen aan zijn shagje, terwijl hij nieuwsgierig om zich heen keek. Keek, naar de brug zelf, die wat de ruimte betreft, niet onderdoet voor een royale tweekamerflat, en naar het geweldige instrumentarium, zonder welk een kast van een schip met een draagvermogen van 48.870 ton beslist niet kan varen. En commodore Boudier, die nog, maar dan na de oorlog, op de oude Ondina kapitein is geweest, knikte hem eens vriendelijk toe en zei ver genoegd: Wat een scliip hè! Man, wat een schip! Maarten Johan Rehwinkel spitste de lippen, tot een tuitje en floot wat zacht voor zich heen. Het duurde even voor hij antwoordde: Jaja, het is me ceü baas! Maar later, toen ik met hem de meer dan tweehonderd meter lange weg van het voorschip naar het ach terschip wandelde, zei hij: Als je het nou mij vraagt, dan zeg ik: geef mij maar een scheepje van tweehonderd ton, want dat is het leukste varen, eerlijk! Machtig Onder de vele genodigden, die de proefvaart van de nieuwe Ondina op de Noordzee meemaakten, waren er maar weinig, die Maarten Johan Reh winkel niet kenden. Hij had een mas sa handen te schudden en hij moest dikwijls, als groet, zijn hand opste ken, want er werd nog al eens ge roepen: Ha, die kapitein! Een kok, die nog onder hem heeft gediend, vroeg joviaal: En kapitein, bent U nog zo gek op spekzwoerd? en fluisterde mij in het oor: Een machtig man, deze kapitein. Kan heel wat vertellen. En dat kon hij ook, want van '23 af heeft hij gevaren. „Eerst op de oude Rotterdam van de Lijn. Begonnen voor de mast, als bootsmanjongen. Borden wassen van de officieren en de matrozen en zuinig leven, want ik wou verder leren. Ik heb altijd naar zee gewild. Ik wist, dat ik voor iets anders toch niet deugde. In Harlin- gen, waar ik op mijn vierde jaar kwam te wonen, zat ik steevast in de buurt van de kolenboten. En als ze vroegen: Wat wil je later worden, antwoordde is. zo klein als ik was: Kapitein op een grote boot". Twee jaar gevaren voor de mast. Toen naar de Rotterdamse zeevaart school en. de derde rang gehaald. „We móesten examen doen in Den Haag. en een vriendje en ik slaag den. Ik zei: Jó. daar gaan we een potje bier op drinken. Nee, zei hij, we zijn nou toch in Den Haag, ik ga eens kijken of er bij de olie werk voor me is. Ik ben toen maar met hem meegewandeld en heb hem bij de olie het woord laten doen. Af en toe zei ik alleen maar: ik ook. Myn vriendje zei: Ik zou dolgraag bij de Shell te werk worden gesteld en ik viel bij: ik ook. Ik hoop van harte, dat U me kan helpen. Ik: Ik ook. Er was één plaats, en een van ons bei den moest dus afvallen. Om kort te gaan, ik kreeg de baan. Dat was in mei '29. Van die dag af heb ik de Maatschappij gediend". En Iieeft hij op alle zeven zeeën ge zeten. In de oorlogsjaren met de Ne derlandse koopvaardij zijn partijtje meegeblazen. Reizen gemaakt, waar van hij nu nog niet begrijpt, dat hij ze tot een goed einde heeft kunnen brengen. „Je voer maar, je wou ook varen". Altijd op het nippertje de dans ontsprongen. Ook met de oude Ondina, al was dat helemaal een dubbeltje op zijn kant. „Ik zat als eerste stuurman op de Gedilla. We hadden juist in Singapo re wat olie gelost en zouden ergens anders lat^ng innemen, toen we op een mijn liepen. De kiel lag er met een uit, van de brug tot het voor- ruim. Wy in jlok. Toen we goed en Vrijdagavond maakt de Russische danser Rudolf No ure jew zijn debuut bij het ballet de Cuevas. Iiij was met het Eirow Ballet naar Frankrijk gekomen en had asiel gevraagd. In het Parijsé Chanips-Elysées Theater gaat Nourejew dansen in .doorn roosje". Foto: Rudolf Nourejew samen met de artistiek directeur van het Bal let De Cuevas, Larrain (links) tijdens de voorbereidingen in het theater. De niemvste aanwinst van Shell Tankers,' de Ondina, op de Nieu we Watertveg wel in dok lagen kwamen de Japan ners in Singapore. Wij hebben toen de Gedilla, die een beetje was opge lapt, zo kreupel als-t-ie was, naar Fremantle weten te brengen. In Fremantle werd ik, als eerste stuur man, op de Ondina geplaatst. Ik vergeet het nooit. Op 4 november voeren we uit, op 11 november had den we de bui". De heldhaftige strijd van de oude Ondina tegen een overmacht is ge noegzaam bekend. Het schip kreeg het door torpedo's en mïtrailleurvuur zwaar te verduren. Kapitein Willem Hoi'stman sneuvelde. Maarten Johan Rehwinkel, eerste stuurman, nam het commando over. „We hadden enkele zwaar gewonden aan boord. Zo goed als we konden hebben we ze verbonden, maar ze le den ontzettende pijnen en we hadden daar niets tegen, we hadden n.l. geen pijnstillende middelen aan boord. Toen zei ik tegen de Chinese beman ning: Geef me eens wat opium. Daar hebben we een slap aftreksel van ge trokken en de patiënten te drinken gegeven. De pijn werd voor hen toen dragelijker". Bier Omdat de Ondina in het gevecht enigszins in de kreukels lag, besliste hjj, dat naar Fremantle zou worden teruggevaren. „Zeven dagen hebben we daarover gedaan. Toen we meer den wilde eerst niemand ons verhaal geloven. Enfin, de feiten spraken voor zichzelf, en toen het tot een ie tier was doorgedrongen wat er was gebeurd, hebben we een klein feestje gehouden. Maar moet U horen. Onze lading' be stond o.m. uit een 89 wisten bier voor de Koninklijke Marine. Teruggeko men in Fremantle bleek, dat er vrij wel, uitsluitend door het gevecht, zo goed als geen bier meer over was. Ik telde nog vier flesjes. Wij naar de marinecommandant en het verhaal verteld. Nou, ik werd voor het ver lies van het bier aansprakelijk ge steld, en moest tien pond en een shil ling schadevergoeding betalen. Goed, ik heb betaald, en die kosten later weer doorgedeclareerd aan de Maat schappij. Ik ben er dus niet armer van geworden. Maar als ik vandaag de dag een biertje drink, kan ik me nog kwaad maken''. Tijdens een verblijf in Engeland kreeg hij van de Maatschappij een gouden horloge als blijk van waardering voor zijn moed en be leid tijdens de aanval op de Ondi na betoond. „Nee, dat gouden hor loge kan ik helaas niet meer laten zien. Ik droeg het in een zakje in mijn broekband. Op een keer lig gen we in Balik Papan, na de oor log, en iemand zou mijn broek meenemen naar de wal. Ik riep nog: Pas asjeblieft op, dat mijn horloge er niet uitvalt. Ik had de woorden nog niet uit mijn mond of het valt natuurlijk tussen schip en wal in het water. Ik heb er nog naar laten duiken, maar het is niet meer gevonden". Herinneringen Toen de oorlog was afgelopen had hij twee kisten met alerlei herinneringen aan de voorbije jaren, met wat le vensmiddelen en met wat kleding. „Op een dag laat ik die twee kisten per boot van Londen naar Rotterdam komen. Ze stonden nog geen twee dagen op de kade of er was een kist gestolen. En in die kist zaten mijn papieren, mijn foto's, mijn brieven, mijn onderscheidingen, en al die din gen, die je nooit meer kan vervan gen. Begrijpt U nou, dat zo'n knul die zo'n kist steelt niet begrijpt, dat ik aan die herinneringen waarde hecht, en dat hij ze niet heeft terug gestuurd" Aan de lunch vertelde Maarten Jo han Rehwinkel mij zijn verhaal ver der. „In 1951 ben ik kapitein gewor den. Tot 1 mei van dit jaar heb ik als kapitein gevaren. Toen werd ik gepensioneerd. Ik lig nou, wat je noemt, voor anker. En ik woon in Heemstede. Ja, waarom in Heem stede? Nou zie je geen schepen meer. wordt me dan gezegd. En dan zeg ik: Ik moet ook geen schepen zien, want als ik ze zie ga ik beslist weer varen. En dan zeggen ze: Kapitein, ver veelt U zich nou niet? Vervelen? Ik? Man, houd op! Ik heb mijn postzegels en mijn tuintje. Mijn vrouw heeft drie honden, tien katten en een schildpad. El ke morgen beginnen we die te verzorgen. Daarna houden we scheepsraad. Dan zeggen we te gen elkaar: Wat zal vandaag de pot schaffen? We gaan inkopen doen, eten koken, eten. En 's avonds kijkt mijn vrouw naar de televisie, en ik naar mijn postze gels of ik scharrel nog wat in mijn tuintje". Hij was aan het eind van zijn ver haal, gelijk met het opdienen van het nagerecht. Dat bestond uit vanille-ijs met een grote dot slagroom en heel veel vruchtjes. Hij zei: „En nou zal ik U eens wat leren. Weet U wat lekker is? Vanille-ijs, gewoon vanil le-ijs met een scheutje whisky, meer niet, geen slagroom, geen vruchtjes, alleen een scheutje whisky op ge woon vanille-ys. Ik zal het U laten proeven. Ober! Twee vanille-ijs met Whisky. Kan dat?" De ober bracht liet. Hij zei glun derend: „En heb ik te veel ge zegd? Nou, hoe is het?" Ik zei: „Hm, hm, lekker, heer lijk", en ik dacht: Maarten Johan Rehwinkel, ik zal je niet gauw vergeten. AUTO MET GOUDEN STUURKOLOM Sedert 1939 is de invoer van goud in India verboden. Het gevolg daarvan is, dat de Indische goudprijs onge veer het dubbele is van de wereld marktprijs. India werd hierdoor het paradijs der goudsmokkelaars. Elk jaar wordt voor een kleine 400 mil- oen goud naar India gesmokkeld- en niet eens één tiende daarvan werd ontdekt. Door de ervaringen van vele inflaties wijs geworden, beleggen de Indiërs hun spaargeld liever in goud dan bij de banken,. Op deze lonende markt opereren met de vindingrijkheid van hun beroep de grote internationale smokkelaars en hun benden. Zo kwam nog niet zo lang geleden in de haven van Calcutta een Ameri kaans schip aan, de Ruth Everett. Een dronken zeeman ging van boord en struikelde op de gangway. Een politieman hielp hem vriendelijk overeind, voelde daarbij echter iets hards onder de man zijn oksels: goud. Een uur later werd het schip door politie en douane bezet, die met bijlen, snijbranders en zagen begon nen het schip vrijwel te slopen. Toen na een week de laatste plank van de laatste betimmering verwij derd was lagen in de kluizen van de douane tien centenaars goud, naar Indische prijzen ongeveer een waar de van een kleine vier miljoen gul den. Het grootste deel van de be manning zit nu in Indische gevange nissen, de rederij kan tegen een be drag van twee-en-een-kwart miljoen gulden het scliip terugkrijgen. Het was de grootste vangst, die India ooit deed in de strijd tegen de goud smokkel. Eveneens in Calcutta had kort tevo ren een douanebeambte vluchtig in de handtas gekeken van een beeld schone, slanke Chinese uit Hong kong, stewardess op een der Europe se luchtlijnen. Hij- vond 200 gram foud. Nog vier pond goud was ver- orgen door een ander lid van de bemanning. De luchtvaartmaatschap pij liet onmiddellijk de leider van haar bedrijfsrecherche naar India komen. Hij en de Indische autoritei ten rolden daarop twee grote smok kelaarssyndicaten op met zetels in Beiroet en Hongkong, die in de loop der tijden voor meer dan twintig mil joen gulden aan goud naar India hadden gesmokkeld. Een groot aan tal personeelsleden werden gestraft en op staande voet ontslagen. Wie met een auto over de Indisch- Pakistaanse grens wil, moet rekenen Zaterdag is het Berlijnse Filmfesti val geopend-. Een van de films, die zal worden getoondis ,fie schadu wen worden langeronder regie van Oscarwinnaar Ladislao Vajda. De hoofdrollen in de film worden ver tolkt door drie meisjes van acht tien jaar, v.l.n.r. Loni von Friedl uit Wenen, Bella Neri uit Zurich en Ca- röla Rasch uit Berlijn. op een lang oponthoud sinds de In dische douane daar kort achtereen twee dikke vangsten deed. Het was mooi teamwerk. Het was de Indi sche politie opgevallen, dat een Cu baanse diplomaat, die zijn auto op de boot mee naar Bombay had ge bracht, in Bombay op zeer grote voet leefde. Toen hij 2000 kilometer noorderlijker met zijn auto de grens naar Pakistan wilde overgaan, werd hij aangehouden. Maar een diplomatiek paspoort be schermt ook misdadigers en alles zou Êoed zyn gegaan, wanneer de Cu- aan niet een pistool zonder wapen vergunning b(j zich had gehad. Dat is in India zelfs diplomaten verboden. Onder dit voorwendsel onderzocht men zyn wagen en vond in een inge bouwde cassette bankpapier tot een waarde van byna een miljoen gulden de opbrengst van gesmokkeld goud. Iets dergelijks overkwam een beeld schone Frangaise en haar „partner" op het vliegveld van Palam; in hun koffers werd bijna een kwart miljoen aan baar geld gevonden. Hetzelfde grenskantoor, dat de Cu baanse diplomaat ten val bracht, sloeg nog een tweede slag: het viel een douanier op, dat een reeds on derzochte wagen by het wegrijden vreemde bewegingen maakte, het geen niet normaal is voor een Cadil- 1 lac de stuurkolom was van zuiver goud, dat uiteraard minder hard is dan staal en dus speling ging verto nen. TEGEN TROPISCHE STORMEN Geen onverwachte visites meer Op 15 ju begint in Miami het vijf maanden durende seizoen van de „zeer onwelkome zusters". Maar men hoopt hen dit jaar een aantal verrassingen te kunnen bereiden. De eerste zuster heet onveranderlijk Anna. Het „hurricanebureau" van Miami, dat er de reden van is, dat cyclonen meisjesnamen krijgen, staat dit jaar klaar met een uitgebreid comité van ontvangst Anna zal de eerste tropische storm heten, die het gebied komt teiste ren. De volgende cyclonen zullen Betsy, Carla, Debbie, Frances, Ger- ta, Hattie, en zo verder heten. Er is een traditionele naam verdwe nen van dit appellijstje: Donna, VOOR ANDERHALF MILJOEN DOLLAR Egypte en de Soedan hebben besloten geza menlijk de strijd aan te binden tegen iets, waarvoor men in Eu ropa'geld betaalt: de. •/.oet-geureiule hyacint Naar schatting zullen rle twee landen twee jaar nodig hebben om de plant uit to roeion ten koste van een be drag, dat gelijk staat met anderhalf miljoen dollar. De hyacint is tot de wateren van de Witte Nijl doorgedrongen vanuit de Kongo of Oc-, ganda eu thans dreigt I zij zich 5'oorfejj fiel- rs servoir van Jebel-Aw- lia verder naar het noorden te verspreiden. Op sommige plaatsen groeit de hyacint zo dik op het wateropper vlak, dat men op de bloemen lopen kan als op een tapijt. De scheepvaart ten zuiden van de Soedan ia er reeds ernstig door be lemmerd. Men gaat het „on kruid" thans te l(jf met chemicaliën, die er vanuit de lucht op ge spoten worden. De hya cint is enige jaren ge leden door de Belgen in de Kóhgo binnenge bracht om er hun tui nen mee te versieren. Men had er al spoedig spijt van, want de plant bereikte de rivier de Kongo en vermenigvul digde zich in het tropi sche klimaat zo snel, dal de rivier er onbe vaarbaar door dreigde le worden. Men moet daar dan ook voortdu rend aan het werk blij ven. Ook in Oeganda drong de hyacint door en men heeft haar verder doordringen tot het gebied van de Wit te Nijl ook niet kun nen verhinderen. Donna kostte het vorig jaar aan 100 mensen het leven. Het was de hevigste cycloon, die in 25 jaar in deze streken gewoed had, slachtof fers eisend in de Kleine Antillen, Puerto Rico en de V.S. Donna maakte het dus veel te bont en is daarom „verbannen". De deskundi gen van het hurricane-bureau ho pen voor haar zusters echter enke le bijzondere verrassingen gereed le hebben. In de komende zomer zal van Kaap Canaveral weer een weersatelliet gelanceerd worden, de Tiros HI. Een Thor-deita combinatie zal dit speciale weerstation omhoog moe ten brengen. De satelliet zal uitge rust worden met infra-rood came ra's en met televisiecamera's. De Amerikaanse weerprofeten zul len speciaal belangstelling tonen voor opnamen vdn wolkenforma ties. waaruit stormen voort kun nen komen. Dc vorige Tiros ver diende faam met foto's van wol kenformaties, die een tyfoon ont maskerden, die nog niet ontdekt was. Tyfoon, afgeleid van liet Chinese tai foen (grote wind), is aan hurricane's gegeven wordt), de naam die in het pacific-gebied Deze typhoon bevond zich toen op 800 mijl ten oosten van Brisbane. Het weerbureau te Miami hoopt met de nieuwe Tiros weer tijdige waarschuwingen te kunnen ont vangen over komende of te ver wachten cyclonen. Robot op zee Voorts drijft in de Golf van Mexi co thans een boei, die de naam „Mamos" heeft gekregen (Me teorological Automatic Marins Ob servation Station)een robot weer station op zee. De boei ligt aan een anker en zendt automatisch gegevens uit over golfhoogten, windsnelheden, lucht druk, temperatuur en dergelijke. Ook deze boei die in de nabije toekomst geassisteerd zal worden door soortgelijke apparaten op an dere punten in zee zal de cy cloon-specialisten een kans geven de onwelkome zusters tijdig te zien aankomen. Jagers Daarnaast blijft men werken met de hurricane jagers, vliegers, die met snelle, sterke jagers van boven proberen in een hurricane te ko men om weerkundige waarnemin gen te doen over omvang en kracht van de „dame". Men wil voor opgesteld, dat men tijdig de hurri cane heeft gesignaleerd ook pro beren het verschijn el te bestrijden met „zaaien". Een hurricane is te beschouwen als een op warmte werkend apparaat. De hitte wordt verkregen door condensatie. Door over een hurricane droog Ijs of zilverjodide te „zaaien" Men ont trekt zeer veel warmte aan de om- feving cn versneld dus het con- ensatieproces. Men hoopt te be reiken, dat de hurric-ane op deze wijze sneller „uitgeleefd" raakt.. Tenslotte zijn er dit jaar in totaal dertig radarstations gereed geko men, rlie speciaal zijn „afgestemd" op het opsporen van de ontstuimi- ce zusters. Elk van deze stations heeft een gezichtsveld van 450 ki lometer. De chef-hurrieanevoorspeller, Gor don Dnnn, Is van mening, dat hoe wel de wilde zusters nog steeds even onwelkom zijn als altijd, zij hem in elk geval niet meer aan het schrikken zullen maken met onverwachte visites.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 7