GOLDEN FICTION EL-MIOR EL-MIOR onderjurken ;t interlockhuis", een ervaren opzichter de goedkope simon de pree Holle Pinkel en de Ever van Zwijnenstein Bedorven maagi J en diarree i iENTOSORBINEI een nette H. Jongepier Gemeente 's-Heerenhoek. LEERLING SCHIPPERSKNECHT BODE CONCIËRGE LIKDOORNS CHAUFFEUR gevraagd. MIDDENSTANDS WONING, BEKENDMAKING OOK ZOMERS <3>rt De man vrij Herenmodes VAN ZEE voor halve prijzen BELANGRIJKE SPOEDVERKOPING Zeldzaam ah de zeldzaamste schelp - zo zijn de tabakken die Laurens zoekt voor GOLDEN FICTION. Alleen de zachtste voldoen! Laurens U.S.A. tabakken zijn dan ook de zachtste van Amerika. Zij maken de zachtste van alle! 1 ES Gemeente Goes. BAKKER-BEZORGER BROODBEZORGER HALFWAS-BANKETBAKKER BRANDSTOFFENBEZORGER- CHAUFFEUR VOOR DE HEREN MOTORKOOPJES assistente in de huishouding Thuiswerk gevraagd. GEEN WASDAG MEER... meer tijd voor uw gezin ....dank zij DE ZON. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 26 JUNI 1961 Heden, overleed, plotse ling, onze innig gelief de, zorgzame man, va der, behuwd- en groot vader, de heer HENDRIK WILLEM WOLTMAN, op de leeftijd van 70 jaar. Middelburg: H. Woltman— van der Weg Vllssingen: H. W. Woltman G. WoltmanVis Middelburg: J. Geensen Woltman A. Geensen Coen Middelburg: E. P. Woltman Middelburg, 24 juni 1961. Wilhelminastraat 8. De begrafenis zal plaatsvinden woensdag 28 juni a.s. Vertrek van het sterfhuis 13.30 uur. 8 Wat verkeerds gegeten of I een nare maag- en darm- I 1 stoornis. ENTOSORBINE - witte, aangename tablet- I ten - bevat 6 snelwerkende 1 geneesmiddelendiedemaag tot rust brengen en de in- 1 diarree stopt. 1 ENTOSORBINE I (•K/Ja helpt direct - u is zó weer in orde en I XêS? doet weer normaal aanallesmee.fl.90 vma^en^r.oewandeng Wegens dienstplicht der te genwoordige gevraagd leeftijd 16 jaar, voor winkel en wijk. VéGé zelfbedieningsbedrijf Maasstraat 52 - 54, Middelburg - Telefoon 3321 Attentie Mevrouw, voor lompen en papier geven wij goede prijzen. Ook voor uw oude kachels. Lompen-, papier- en me- taalhandelaar M. van Wijngen, Wagenpleïn 8, 1UIDDELBURG. Telefoon 0 1180 - 3910. Het hoofd van het gemeen tebestuur van 's-Heeren hoek maakt bekend, dat het ontwerp van een uitbrei dingsplan in hoofdzaken 1961 in één" uitvoerige kaart uitgewerkt, ter gemeente secretarie voor een ieder ter inzage ligt van 28 juni tot en met 25 juli 1961. Belanghebbenden kunnen vóór 26 juli 1961 hun be zwaren tegen het ontwerp indienen bij de gemeente raad. 's-Heerenhoek, 26 juni 1961. Het hoofd van het gemeen tebestuur voornoemd, R. O. M. Waelput. Gevraagd voor direct op Motorspits. Zondags vrij. M. POLS p.a. Burg. Gcillstr. 30, Terneuzen- Burgemeester en wethou ders van Oost- en West- Souburg roepen sollicitan ten op naar de betrekking van in het gemeentehuis, aan stelling in vaste dienst, in diensttreding per 1 decem ber 1961, jaarwedde 3594 - 4704 per jaar (6 jaar lijkse verhogingen van 185), vrij wonen, vrij ver warming, vrij waterleiding en vrij kleding. Sollicitaties binnen 2 weken te richten aan de burge meester. Oost- en West-Souburg, 22 juni 1961. I verwijderd met WONDEROLIE Weg met onhandige likdoorn- ringen en gevaarlijke soheer- mesjes. Een nieuw vloeibaar middel, NOXACORN. neemt de pijn weg ln 60 seconden. Eeltplekken en eksterogen verschrompelen met wortel en al. Bevat gezuiverde won derolie, jodium en het pijn stillende benzocaïne. Een flesje NOXACORN Antisep tisch Likdoornmiddel van f. 1.60bespaartü veel ellende. Moet goed bekend zijn in het binnenland. Eventueel met kost en inwoning. Transportbedrijf C. DINGEMANSE, Kruiningen - Tel. 555. Te koop of te huur GEVRAAGD te Goes kleine zo mogelijk met magazijn van plm. 35 m2. Niet ouder dan 30 jaar. Br. no, X 172, bur. P.Z.C., Goes. Het hoofd van het gemeen tebestuur van Serooskerke (W.) maakt bekend, dat vanaf 26 juni 1961 gedu rende veertien dagen voor een ieder ter inzage ligt op de secretarie dezer gemeen te een door de raad op 21 juni 1961 vastgestelde her ziening van het uitbrei dingsplan in onderdelen in één uitvoerige kaart uitge werkt met de daarbij be horende voorschriften. Belanghebbenden die zich met bezwaren tot de raad hebben gewend, kunnen be zwaren tegen het plan in dienen bij Gedeputeerde Saten van Zeeland binnen zes weken na afloop van bovenvermelde termijn van tervisielegging. Serooskerke (W.), 23 juni 1961. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, loopt U -prettiger op □OVERS SCHOENEN Snelle en verzorgde afwerking van uw rol- en kleinbeeldfilm». Foto's op groot formaat NIEUWENDIJK 35 - VLISSINGEN - TEL. 2209 Vrij in de makkelijke sportshirts met de nieuwe mannelijke tinten vanaf 15.90 Voor Vlissingen alleen bij ST. JACOBS5TPAAT 23 VLISSINGEN Vrij in de makkelijke sportshirts met de nieuwe mannelijke tinten vanaf 15.90 Voor Goes o.a. bij St.-Adriaanstr. 507, telefoon 5652. Prachtige damèsondcrjurkcn van Jansen Tilanus van 6.95-/ 7.95 NU 3.98. Prachtige kwaliteit kamizolen van Jansen Tilanus van 3.95 NU 2.50. Directoires van Jansen Tilanus van 3.25 NU 1.98. Prima damesslips van Jansen Tilanus van 2.85 NU 1.75. Leuk gestreept jongensondergoed van Jansen Tilanus, in slips en singlets, van 3.25 NU 1.49. Extra mooi Banlon nylon hcrcnsinglcts en slips van Jansen Tilanus van 6.95 NU f 2.95. Leuke gekleurde meisjesdirectoires van 2.45 NU 98 ct. Profiteer ervan in speciaalzaak Lange Yorslslraat 45 - Goes. VAN EERSTE KLAS PERZISCHE TAPIJTEN (geen 2e, keus goederen) door Firma TURCOMAN, AMSTERDAM 40-60 onder de nor male waarde: w.o. div. grote Perzische tapij ten 300x200, 360x260, o.a. 1-ierisz en echte- oude Afghaanse 250,- tot 725,-. Salontapijten zeldzame, ijzersterke exemplaren, 200x 140 125,- tot 250,-. Grote en kleine tafelkleden 35,- tot 145,-. Div. fraaie Perzische lopers, 2.50 m tot 5 m lengte, vanaf 200,-. Kussens, matten en dressoirlopers, etc. 15,- tot 45,-. Ingeruild mooi Afghaans tapijt in prima staat 3.50 m x 2.50 m 350,- en diverse kleedjes. Elk stuk kan vrijblij vend in eigen interieur worden getoond. Beziclit. en verk. alleen dinsdagmidd. van 2-6 u. „Het Schuttershof", Schuttershofstr. 1, M'burg. 53 £5 WONINBOUWVERENIGING „WERKMANSBELANG" Bij bovengenoemde veréniging kan per 1 oktober 1961 geplaatst worden Deze functionaris, welke over een ruime ervaring dient te bescliikken, zal in hoofdzaak belast worden met de uitoefening van het toezicht op het onderhoudswerk, inclusief schilderwerk. Betrokkene moet in staat zijn in voorkomende gevallen toezicht te kunnen hou den op de nieuwbouw. Voldoende administratief inzicht is mede vereist. Voor deze functie is het diploma bouwkundig opzichter B.N.A. of P.B.N.A., of gelijkwaardige opleiding ge wenst. Het salaris zal, ingevolge de C.A.O., afhanke lijk van de leeftijd minimum 440,en maximum 651,per maand bedragen, terwijl deelgenomen wordt aan de voorwaarden van het Pensioenfonds voor de Woningcorporaties. Eigenhandig geschreven sollicitaties, met opgave leef tijd, ervaring, opleiding, huidige werkkring en referen ties worden ingewacht, binnen 3 weken na het ver schijnen van dit blad, bij liet bestuur der vereniging, Van Steeenbergenlaan 7 te Terneuzen. Burgemeester en wethou ders van Goes maken be kend, dat zij voornemens zijn, de levering van brand stoffen voor het stooksei- zoen 1961-1962 aan minder draagkrachtige inwonexs der gemeente aan te beste den. Aan geïnteresseerde brand- stoffenhandelaren zullen op hun verzoek de voorwaar den voor deze levering wor den toegezonden met een aangehecht inschrijvings formulier, dat uiterlijk op 3 juli 1961, des namiddags 17.00 uur, ten stadhuize te Goes moet zijn ontvangen. Goes, 23 juni 1961. Burgemeester en wethou ders voornoemd, J. W. Noteboom, burgemeester. M. J. Taillie, secretaris. Gemeente Nieuw en St.-Joosland Burgemeester en wethou ders van Nieuw- en Sint- Joosland maken bekend, dat in verband met de uit voering van werken gedu rende het tijdvak van 3 juli 1961 tot en met 4 septem ber 1961, of zoveel langer als nodig, dan wel zoveel korter als mogelijk zal blij ken, voor het verkeer met alle voertuigen, rij- en trekdieren en vee in beide richtingen gesloten zal zijn het gedeelte van de Molen dijk vanaf de grens der be bouwde kom tot aan het beginpunt van de Boomdijk. Wij vragen voor onze BAKKERIJ te Vlissingen Voor onze afdeling BRANDSTOFFEN Sollicitaties te richten aan ons kantoor, Van Dishoeckstraat 40 - Coöp. Dc Broederband, Vlis singen. Keurige pyjama's, effen tinten 6,95 - ,f 7,95 Mooie keperflanellen pyjama's 8,95 Losse pyjamajasjes, streepdessins, 4,98 Keperflanellen pyjamajasjes 5,98 Wit sportief ondergoed maar 1,49 A-One singlets of sp.broeken 1,98 Excellent net ondergoed 2,95 Adona Hollandia sp. ondergoed 2,85 Crêpe mousse ankiets maar 1,39, 1,98 SPECIAALZAAK Klokslraat 21 Lange Delft 8 GOES MIDDELBURG I PUCH SCOOTER, in goede staat. Motoren - Bromfietsen - Rijwielen. MIDDELBURG. Zusterslr. 8-10. Tel. 2344 en 3350. VLISSINGEN. Scheldestr. 45. Tel. 2578. Rotterdamse familie vraagt voor gezin met 2 kinderen. Moderne villa met alle denkbare comfort. Flink salaris voor haar die over ervaring cn werkkracht beschikt. Sollicitaties onder letter A 61, bur. P.Z.C., Vliss. Br. no. X 173, bur. P.Z.C., Goes. Goes Middelburg Vlissingen Souburg Terneuzen 4

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 4