PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT NIEUW-GUINEA-RAAD WORDT GEHOORD BIJ STATUSWIJZIGING Frans boerenverzet krijgt meer aanhang „Zelfbeschikking zo snel mogelijk" Vandaag.., TSJ0MBE NOG NIET VRIJ Beter salaris FLIPSES CONCERTEERDEN OP (ZANDIGE) GEBOORTEGROND WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN 204e jaargang - no. 145 Dagblad, ultgavo van do firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. ran de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en O. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 66 cent per week, 7.00 p. kw.j fr. p, p. 7,25 per lew. Losse nummers 15 cent. Bureaus: VlisslngeD Walstr 68-60. tel 2358 (b.g.g red 8508/3546. adv 8647/3643); Middelburg Markt 51. tel 3843 <bg.g red. 2078/3169 adv 2375); Goes Gr. Markt 2. tel 6140 (b.g.g red 7853. adv 6213): Oostburg. tel 2395; ter oeu2*D tel 2116. Zierikzee red te) 2425 ad ra tel 2094, Donderdag 22 juni '61 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent pei m.m. Mlnlm. p. advertentie Xng. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties tmax. 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1,25. „Brieven bureau van dit 3lad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. NEDERLANDSE REGERING ANTWOORDT OP MOTIE Z.K.H. Prins Bernhard heeft woens dagochtend in Amsterdam voor de elfde maal de zilveren anjers van het Prins Bernhardfonds uitgereikt. De onderscheiditig viel o.m. ten deel aan de heer P. van Beveren te Zierikzee (voor verslag zie gag. 7). Aan het begin van de plechtigheid kreeg de prins als verjaarsgeschenk een boek werk aangeboden, waarin een selec tie staat van door de prins gehouden redevoeringen. Foto: de prins in gesprek met de scheidende voorzitter van het fonds Wiarda, even na de aanbieding het cadeau. De Nederlandse regering lieelt geantwoord op de motie, die de Nieuw-Guinea-Raad op 25 'april 1961 met algemene stemmen had aanvaard. In deze motie werd uitgesproken, dat het de Ne derlandse regering niet meer vrij staat enige verandering in de huidige status aan te brengen, zonder voorafgaande instemming met de Nieuw-Guinea-Raad als vertegenwoordiger van het volk van Nederlands Nieuw-Guinea. Voorts verzocht de raad een onvoorwaardelijke verzekering van de zijde der Nederlandse regering dat Nederland zijn taak in dit land zal voortzetten, ongeacht politieke druk uit binnen- of buitenland, totdat de raad in de toekomst eventueel anders zou mogen verlangen: In liet antwoord van de Nederlandse regering dat aan de Nieuw-Guinea- raad is toegezonden, zegt de Neder landse regering met bijzondere be langstelling te hebben kennis geno men van de motie. Zij „herinnert in dit verband aan het feit, dat zij niet alleen herhaaldelijk, ook in de V. N., plechtig heeft verzekerd het recht op zelfbeschikking van de inwoners van Nederlands Nieuw-Guinea te er kennen, doch ook alles tracht te doen wat binnen haar vermogen ligt om het tijdstip van de verwerkelijking van dit zelfbeschikkingsrecht zo snel mogelijk naderbij te brengen en de uitkomst waarvan ook voor toekomst veilig te stellen". Geert wijziging ..Dat de Nederlandse regering niets buiten de meer direct daarbij betrok kenen zelf het volk der Papoea's wil verwezenlijken, blijkt reeds uit het feit, dat zij ingevolge haar reeds in november '60 gedane toezeg ging - bij gelegenheid van de instal latie van de Nieuw-Guinearaad op 5.april 19,61 cle raad bij monde van de staatssecretaris van binnenlandse zaken heeft uitgenodigd, binnen een jaar zijn inzichten kenbaar te maken is het 20 jaar geleden, dat de Duitse troepen Rusland binnenrukten. VVV\VV\\**VVWvVVVVVWS*V De Kongolese minister van buiten landse zaken Adoela heeft tijdens een onderhoud met dr. Store Linner, de V.N.-vertegenwoordiger in Kongo, verklaard de vrijlating van president Tsjombe van Ivatanga te zuilen aan bevelen, als dc besprekingen met de Katangese leiders tot een nationale oplossing van liet Kongolese vraag stuk zullen leiden. Dr. Linner deelde tijdens een perscon ferentie mede, dat Adoela de minister van binnenlandse zaken van Katanga, Moenongo, voor een bezoek aan Leo- poldstad heeft uitgenodigd. Adoela zou de vrijlating van Tsjombe voor stellen, als de voorgestelde bespre kingtin tot een verzoening en poli tieke oplossing zouden leiden. Bossche vertegenwoordiger met halve ton op de loop Eerst gisteren Is bekend geworden, dat de vertegenwoordiger C. M. van een houthandel uit 's Hertogenbosch, die sinds enkele weken spoorloos is, oen bedrag van minstens f 50.000, ten nadele van zijn werkgeefster ver duisterd heeft. De vertegenwoordiger, die gedurende elf jaar voor dit bedrijf werkte, ge noot daar het volste vertrouwen, zo wel van zijn directie als van de af nemers. De afnemers gaven hem herhaaldelijk aanzienlijke bedragen ter afrekening. Een groot deel daar van blijkt nooit door de vertegen woordiger te zijn afgedragen. Omdat de man gunstig bekend stond en naar het scheen geen grote vertel lingen maakte, was zijn plotselinge verdwijning de eerste dagen nog geen directe' reden tot argwaan. Toen echter een eerste onderzoek een ver- {luistering van 7000.aan liet I licht bracht, heeft de directie aan gifte gedaan met het bovengenoem- j de resultaat. Hel. onderzoek van accountants en recherche duurt nog voort. De man, die 04= jaar is, gehuwd cn vader van twee kinderen, heeft, vermoedelijk dc wijk naar het buitenland genomen. In Hailakandl in Assam (India) zijn zeven mensen gedood en velen gewond doordat de politie het vuur opende op een menigte van meer dan 10.000 mensen die leuzen riepen tegen Invoering van liet Bengali als extra laai in de staat;. De me nigte had eerst vernielingen aangericht en winkels geplunderd. omtrent de wijze waarop en het al dan niet gewenst zijn van een vast stellen van een termijn, waarbinnen het zelfbeschikkingsrecht van de in woners van Nederlands Nieuw-Gui nea ware te verwerkelijken. De raad moge in die formele uitno diging nogmaals de uitdrukkelijke bevestiging zien van de opvatting van de Nederlandse regering, dat na de totstandkoming van de Nieuw- Guinearaad geen enkele wijziging van Nederlands Nieuw-Guinea zal kunnen plaatshebben zonder dat de X raad is gehoord", aldus het ant- i woord. Nauwe samenwerking I De Nederlandse regering kan de i duur van haar taak niet volledig fa- hankelijk stellen van liet verlangen van de Nieuw-Guinearaad, aangezien dit niet met liaar constitutionele ver antwoordelijkheden is overeen te brengen, doch zij geeft gaarne de verzekering dat zij harerzijds vast voornemens is haar arbeid in .Neder lands Nieuw-Guinea, gericht op liet bovenomschreven doel, te blijven voortzetten, zolang dit nodig is, in het belang van de bevolking, één en an der in nauwe samenwerking met de Nieuw-Guinearaad. Tenslotte deelt de regering mede, dat zij, gelioorgevend aan het in de motie gedane verzoek, hét daarin tot uit drukking gebrachte standpunt ter kennis heeft gebracht van de rege ringen van de Verenigde Staten van Amerika, Australië en Nïemv-Zee- Iand. FOTOGRAAF AFGERANSELD Ambtenaar in Poitiers bij „bezetting" gewond Honderden opgewonden hoeren heb ben gisteren in de Franse stad Poi tiers de deuren van liet gebouw ge forceerd waarin de plaatselijke pre fectuur is gevestigd, en de kantoren bezet. De boeren, die zich verzetten tegen de landbouwpolitiek van de re gering in'Parijs, brachten René Du- feu, hoogste regeringsbeambte voor de openbare orde in liet district Vien- ne, verwondingen toe. Vienne ligt in centraal-Frankrijk en heeft de 60.000 inwoners tellende stad Poitiers als hoofdstad. De boeren van Poitiers waren zo over hun toeren heen, dat ze oproepen om kalmte en het zich terugtrekken uit j T) r f J de prefectuur, in de wind sloegen. rfGIMCr LeieVTe Y<UH1<1<12 Een fotograaf die het beleg wildeJ - vastleggen, werd afgeranseld' en zijn f HAftf DCIl Hüctff ft Ahtlijn jamera wercl vernield. Om zeven uur gisteravond had men de boeren weer „in de hand", nadat de secretaris van de prefectuur een toespraak tot hen liad gehouden. Het incident van Poitiers was het ernstig ste sinds de Franse boeren twee weken geleden in opstand kwamen. Dat het zich voordeed in Vienne, be tekent dat weer een nieuw district zich bij de opstand heeft aangesloten. Eerder op de dag blokkeerden boeren bij de stad Vienne twee belangrijke verkeersaders met boerenkarren om aan hun ontvredenheid uiting te ge ven. De Belgische minister-president, Th. Lefèvre, zal vandaag een bezoek brengen aan Den Haag. Hij is daar toe uitgenodigd door prof. De Quay, aldus is woensdagochtend in Brussel medegedeeld. Het zal het eerste persoonlijke con tact zijn tussen de ministers-presi denten van de twee Eenelux-landen. Op ministerieel niveau hebben reeds uitvoerige besprekingen tussen de Benelux-landen plaatsgehad, onder meer over een gemeenschappelijke Benelux-standpunt in Europese kwesties. Jonge Bulgaarse officier trachtte uit te wijken Een jonge Bulgaarse officier heeft dinsdag tevergeefs getracht naar Turkije uit te wijken. Hij forceerde een Bulgaarse grens- barrière bij Kapikoele door er met een auto in volle vaart doorheen te rijden. Hij slaagde erin de auto, een soort Russische jeep, rijdende te hou den tot op een meter afstand van de grens. Toen hij, kennelijk gewond, uit de auto trachtte te stappen, werd hij gevat door soldaten van een wachttoren in de omgeving, die wa ren komen aanhollen. In de laatste maanden is er vlij veel in dag- en weekbladen ge schreven over het tekort aan ver plegend personeel, over de te lage sa lariëring van dat personeel en over de zware verantwoordelijkheid van de verplegenden. Nu is dan deze week voor het verple gend personeel een vrij aanzienlijke salarisverhoging afgekomen, waar van de meeste Nederlanders wel met veel instemming kennis hebben geno men. Ieder gunt aan het ziekenhuis personeel van harte een betere belo ning, ook al moet men dat alles zelf betalen via een verhoging van de zie kenhuiskosten, welke onder meer in de ziekenfondspremie zal doorwer ken. Toch zou het van te groot optimis me getuigen, wanneer men nu meende, dat via deze salarisver hoging ook een einde gemaakt zal worden aan het verpleegsterstekort. Dat tekort heeft slechts ten dele met de salariëring te maken. Er zijn heel wat streken in Nederland waar dat tekort vandaag aan de dag zeker niet klemde. Eigenlijk was en is het alleen maar verontrustend in de vier grote steden, welke men tezamen de „Randstad" noemt. En zonder een diepgaand sociologisch onderzoek kan ook wel gezegd worden, dat uit bepaalde levensbeschouwelijke krin gen wel een nagenoeg toereikend aantal verpleegsters voortkwam, maar uit andere niet. Er spelen dus andere factoren mee, dan alleen maar de salariëring en er zal dus ook wil men voorzien in het tekort - wat meer moeten gebeuren dan al leen maar de salarissen verhogen. Zeker moet hierbij gedacht wor den aan propaganda onder de maatschappelijke groeperingen, welke thans te weinig verpleegsters leveren. Men zal vooral de bewoonsters van de Randstad Holland intensief moe ten bewerken en daarnaast ook moe ten nagaan waarom men in bepaalde kringen liever andere arbeid dan ver- pleegstersarbeid verricht. Vermoede lijk zal dan blijken dat men in die kringen via een goed gerichte propa ganda nog heel wat kan bereiken. En om tenslotte een kleine sugges tie te doen: er zijn thans al be roepen waar een zekere overver zadiging dreigt en daartoe behoort dat van onderwijzer(es). Het is wel zeker, dat er over twee jaar een te veel zal zijn aan onderwijzend perso neel voor de lagere scholen. Waarom niet op dit ogenblik reeds gewaar schuwd tegen dat dreigende teveel en aandacht gevraagd voor beroepen, waarin nog wel ruime plaatsingsmo gelijkheden zijn? Het ministerie van onderwijs is des tijds bijzonder actief geweest met zijn propaganda voor het onderwij- zersberoep en het heeft succes gehad. Laat het nu de propaganda-iakkel doorgeven aan de Dienst voor de Volksgezondheid. Dan moet het mo gelijk zijn het verpleegsterstekort in enkele jaren beduidend terug te drukken! „Deltaconcert" in Kamperland VIER SPREKERS hadden Eduard cn Marinus Flipse na afloop van het concert in de zeildoeken concertzaal op liet Z.L.M.-terrein bij Kamper land in het zonnetje gezet. In gevoelvolle, bewogen bewoor dingen soms. Toen viel er een stilte onder de genodigden voor de officiële ontvangst in hotel Kamperduin. En in die stilte klonk plotseling de stem van dirigent Eduard Flipse. ,,Mot ik?" vroeg hij nuchter Mij moest. Zoals hij eerder op de avond „gemoeten had", in zijn kwaliteit van dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Or kest, dat op initiatief van een Noordbevelands werkcomité een „Deltaconcert" gaf op het Z.L.M.- terrein, waar vandaag de drie daagse landbouwmanifestatie be gint. Dat concert kwam er omdat de verwezenlijking van het Delta plan vreugde betekent. „En waar vreugde is, is muziek", zo rede neerde dat comité, onder voorzit terschap van de heer M. J. Doe- leman uit Wissenkerke, de ge boorteplaats van de beide, nu be roemde Flipses. Daarom kwam het Rotterdams Philharmonisch Orkest op volle sterkte naar het voormalige ei land Noord-Beveland en bet kwam niet vergeefs. Rond twaalfhon- derd(!) belangstellenden trokken gisteravond per bus, bromfiets en eigen auto op naar Kamperland, waar in en rond de grote „verga dertent" weldra een drukte van belang heerste. Honderden auto's moesten gepar keerd worden een karweitje Deltaconcertin Kamperland. Het Rotterdams Philharmo nisch Orkest onder leiding van Eduard Flipse en met Marinus Flipse als solist in de zeildoe ken concertzaal op het Z.L.M.- tentoo-nstelUngslerrein. Er ivo ren rond 1200 belangstellenden. Foto P.Z.C.) waar de rijkspolitie zich keurig van kweet en tegen acht uur hadden alle honderden belangstel lenden ook een plaatsje gevonden in de zeildoeken concertzaal, waar rond kwart over acht een spon- (Zie slot pag. 2 kol. 4 Geen ontmoeting met V.S.-minister Rijksbemiddelaars weigeren (Van onze Haagse redactie) Maandag 26 en dinsdag 27 juni zal de Amerikaanse minister van arbeid, Arthur J. Goldberg, een bezoek aan Nederland bren gen, teneinde zich nader te ori ënteren over de organisatie van de arbeidsverhoudingen in ons land. Hij zal daartoe spreken met instanties, die zich bezig houden met de organisatie van de arbeidsmarkt, zoals de Stich ting van de Arbeid, de Sociaal Economische Raad en het mini sterie van sociale zaken. Het college van rijksbemiddelaars, één van de-belangrijkste schakels in de Nederlandse arbeidsverhouding organisatie, zal de Amerikaanse mi nister niet ontmoeten. Het tijdstip, waarop dc minister Den Haag be zoekt schikt het college niet en der halve heeft het college geweigerd op een bijeenkomst met minister Gold berg te verschijnen. Overigens blijft de komst van minis ter Arthur J. Goldberg nog een open vraag, gezien de ontwikkelingen van de laatste dagen in Amerika. De heer Goldberg is namelijk gewikkeld in moeilijkheden, die gerezen zijn tussen reders en werknemers van deze re ders. Met uitstel van de reis van minister Goldberg wordt in Den Haag derhal ve reeds rekening gehouden. Frans-Algerijns contact in het geheim Hel is mogelijk", zo is 111 welinge lichte kringen tc Farys vernomen, dat Fransen en Algerijnen in ge heim overleg zullen trachten, ge meenschappelijke gronden te vinden op basis, waarvan de vredesonder handelingen te Evian-les-Bains kun nen worden voort gezet.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1