PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT KENNEDY EN KR0ESJTSJEW HEBBEN KEUS UIT DRIE WEENSE KASTELEN President Scharf nam afscheid van ons land Kernproeven en Laos komen ter sprake Schouwen nu dichter bij overig Zeeland PRINS BERMARD OPENDE NIEUWE PIER TE SCHEVENINGEN Va ndaag Conferentie over Laos verloopt Kleine dingen Water en zeep 204e jaargang- no. 118 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren: W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7,00 p. kw.; fr. p. p. 7,25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 20 mei 1961 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.m. Minim, p. advertentie ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1.25. „Brieven bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vllsslngen Walstr. 68-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643); Middelburg, Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853. adv. 5213); Oostburg, tel. 2395; Ter neuzen tel 2116; Zierikzee. red. tel 2425, adin tel. 2034. GEEN TOPGESPREK, SLECHTS KENNISMAKING President Kennedy en Premier Kroesjtsjew zullen elkaar op drie en vier juni te Wenen ontmoeten, zo is vrijdag in Washington en Moskou bekendgemaakt. „De twee regeringsleiders zijn van me ning", aldus de bekendmaking, „dat deze ontmoeting niet is be doeld om te onderhandelen of wel tot een akkoord te komen over de grote internationale problemen, waarbij belangen van talrijke andere landen zijn gemoeid. Dit onderhoud zal echter een geschikte gelegenheid bieden voor een eerste persoonlijk contact, als ooit voor een algemene gedachtenwisseling over de voornaamste vraagstukken betreffende de betrekkingen tussen beide landen. Voor zijn bezoek aan Wenen zal president Kenne dy met zijn vrouw het reeds eerder vastgestelde staatsbezoek aan Parijs brengen, dat van 31 mei tot en met twee juni zal duren. Vrijdagochtend heeft Z.K.H. Prins Bernhard in Schev'eningen de offi" ciële opening verricht van de nieuwe pier. Foto: Na de opening wandelt de prins met zijn gevolg en vele gasten over de nieuwe pier. (Voor verslag zie pag. S). In de ochtend van de derde juni gaat het echtpaar Kennedy naar de Oos tenrijkse hoofdstad. Vandaar reist het in de avond van vier juni of de daaropvolgende ochtend naar Lon den. Op vijf juni zal de president lunchen met premier Macmillan. Die avond zullen zijn vrouw en hij aan het diner de gasten zijn van konin gin Elizabeth en de hertog van Edin burgh in het Buckingham-paleis. Daarna keert de president naar Washington terug. Mevrouw Kenne dy zal nog enkele dagen in Londen blijven bij haar zuster, die is ge trouwd met prins Radziwill. Op vijf juni wordt een dochtertje in dit ge zin gedoopt en de Kennedy's zullen deze plechtigheid bijwonen. Over de ontmoeting van Kennedy en Kroesjtsjew werd al sinds maart via diplomatieke kanalen onderhan deld. Het definitieve besluit werd ge nomen op grond van een brief van Kroesjtsjew, die ambassadeur Men- sjikoiv dinsdag aan president Ken nedy overhandigde. Van de bespre kingen over de komende ontmoeting zijn de regeringsleiders van Enge land. Frankrijk en West-Duitsland steeds op de hoogte gehouden. De perschef van het Witte Huis, Sa linger, zei niets te weten van een plan van de president om gedurende zijn bezoek aan Europa ook een ont moeting te hebben met vertegen woordigers van de Westduitse rege ring. Negen miljoen Het komende gesprek tussen Kenne dy en Kroesjtsjew zal Oostenrijk on geveer negen miljoen schilling kos ten. „Maar cle kosten zullen ten volle zijn gerechtvaardigd, gezien het be lang dat zulk een bijeenkomst Oos tenrijk en Wenen zal geven", al dus 'een hoge ambtenaar van de Oostenrijkse regering. De Oostenrijkse autoriteiten zijn erg vereerd over het feit dat Wenen als plaats van samenkomst door de gro te twee is gekozen, maar zij zullen hun activiteiten beperken tot het be schikbaar stellen van alle faciliteiten en voor de grootst mogelijke veilig heid der hoge gasten zorgen. De ambtenaar liet doorschemeren dat de keuze reeds de jaloezie van andere Europese hoofdsteden had ge wekt, en dat Oostenrijk deze jaloezie niet zou aanwakkeren door overdre ven gastvrijheid aan de dag te leg gen. Opera „Wij zullen slechts een grote recep tie organiseren en wel in het kasteel „Schönbrunn", zei hij. Er zullen zelfs geen beroemde gasten voor cle Ween- se staatsopera worden uitgenodigd. De Oostenrijkse regering lieeft op dracht gegeven 0111 het voormalig keizerlijk paleis van de Habsburgs, het Schönbrunn en het Belvèdere- kasteel gereed te maken voor de ontmoeting. Drieling geboren De 27-jarige mevrouw L. de Oioede- tcr Voorn uit Leiden heeft het le ven geschonken aan een drieling. De moeder en de drieling twee jongens en éen meisje verkeren in uitstekende welstand. Het drietal is donderdagavond ge boren in het Elisabethziekenhuis in Leiden. Het echtpaar De Goede had reeds een kind. P.Z.C.-zatenlagnummer Het 22 pagina's tellende P.Z.C.- zat.erdagnummcr omvat van daag o.m.: Stemmen uit de kerken (pag. 3); Radio en T.V. plus Films in Zeeland (pag. 11); letterkundige kroniek en kunst (pag. 17); feuilleton plus pinksterpuzzel (pag. 18) en de kinderkrant met klanken uit de ether op pagina 20. Amerikaanse functionarissen wilden niet spreken van een „topconferen tie", maar hadden het liever over een „kennismaking". Zij zeiden, dat Kennedy niet zal trachten overeen komsten te- sluiten met premier Kroesjtsjew over de heersende we reldproblemen. In Washington wordt wel aangeno men, dat Kennedy door zijn gesprek met Kroesjtsjew wil nagaan of er werkelijk hoop bestaat op een over eenkomst inzake een verbod op kern proeven. Voorts wil hij Kroesjtsjew overtuigen van de noodzaak een overkomst inzake Laos te bereiken. ...wordt te Seheveningcn. f§ IJmuiden en Vlaardingen H .vlaggetjesdag" gevierd. 1 MORGEN..... J ...is het vijftig jaar geleden, dat de „monoplan" van de „aviateur" Train te Issy-les- H Molineaux tijdens de wedstrijd m ParijsMadrid neerstortte, waardoor de Franse minister van oorlog H. M. Berteaux H werd gedood en de Franse mi- nister-president A. E. E. Mo- ff H nis ernstig werd gewond. m MAANDAG H ...Viert M. S. Vaz Dias, pionier |l op het gebied van persbureaus in Nederland, te Amsterdam zijn 80ste verjaardag. j| lllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll De Britse minister van buiten landse zaken, Lord Home, is naar Londen teruggekeerd, zijn Amerikaanse ambtgenoot Rusk vertrekt zaterdagochtend naar Washington. Beide ministers hebben gezegd te geloven dat de conferentie van veertien landen over Laos „nog geruime tijd zal duren". De conferentie lijkt mislukt. Xuan Thuy, vice-minister van bui tenlandse zaken van Noord-Vietnam, heeft de wending teweeg gebracht. Hij sprak een uur lang en volgde de ene aanval op het westen met de an dere. De Zoavo moest worden opge heven, de Amerikaanse voorstellen voor economische bijstand aan Laos, Zuid-Vietnam en Cambodja zijn al leen camouflage voor een poging van Washington om zich nog meer te mengen in de binnenlandse aangele genheden van deze landen, van gro tere bewegingsvrijheid voor de drie- landencommissie die het bestand en de naleving ervan moet controle ren kan geen sprake zijn. NA DRIEDAAGS GALABEZOEK Koninklijke Marechaussee bracht eerbewijzen Cavalerietrompetters speelden het Oostenrijkse volkslied toen gister morgen half elf president dr. Adolf Scharf van Oostenrijk met de ko ninklijke trein van het Haagse sta tion S.S. naar Wenen vertrok. De president bracht van dinsdag tot gis teren een staatsbezoek aan de ko ninklijke familie. Met snelle hofauto's waren de ko ningin, de prins, hun hoge gast en het gevolg een kwartier eerder van Huis ten Bosch vertrokken, begeleid door 21 motorrijders van het wapen der Koninklijke Marechaussee. De erewacht bij Huis ten Bosch was be trokken door manschappen en kapel van de Koniklijke Luchtmacht in ce remonieel tenue. Op het station nam de president af scheid van de kamervoorzitters, de vice-premier, de Nederlandse ambas sadeur in Wenen, -de hoogste mili taire bevelhebbers, de commissaris van de koningin in Zuid-Holland en andere hoogwaardigheidsbekleders. Op het perron werd de erewacht, het wapen van de Koninklijke Mare chaussee en het trompetterskorps van de cavalarie in ceremonieel te nue, geïnspecteerd. Vervolgens namen de koningin en de prins afscheid van het gevolg van de president, waarna de president afscheid nam van de burgemeester van Den Haag, het koninklijke ge volg, mevrouw Afuhs, de leden van de ambassadestaf, de consuls-gene raal en de consuls. Daarna nam hij afscheid op de hem eigen hoffelijke wijze van de ko ningin en de prins, welk afscheid hartelijk werd beantwoord. NIEUWE VEERHAVEN TE KATS IN GEBRUIK T ariefsverlaging voor passagiers in uitzicht Seliouweii-Duivelaiul ligt sinds vrijdagmiddag lialf vier een kwartier dichter bij overig Zee land! Precies op dit tijdstip liep de veerboot op de dienst Zierik- zee-Kats(eveer), de „Koningin Emma", de gloednieuwe veer haven van Kats binnen. Aan boord van het schip bevonden zich reeds de commissaris der koningin in de provincie Zee land, jhr. mr. A. F. C. de Casem- broot, Gedeputeerde M .J. van Poelje en de directeur van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland, mr. J. L. Nieuwen- liuis, die de laatste vaart van Katseveer naar Zierikzee had den gemaakt. Tijdens de eerste reis van de „Ko ningin Emma" van Kats naar Zierikzee deed de commissaris en kele belangrijke mededelingen. De tarieven op de veerdienst over de Oosterschelde zullen zodanig worden verlaagd, dat de passa giers niet meer moeten uitgeven dan zij voorheen moesten betalen bij een reis van Zierikzee naar Goes of omgekeerd. Nu is het zo, dat de busreis Goes-Kats duurder is dan voorheen. Voorts verklaar de de commissaris, dat deze zo mer weer een extra boot zal wor den ingelegd, speciaal met het oog op het toerisme naar Schou- Een kortere verbinding dus voor de Schouwenaren met overig Zeeland. Voorlopig echter moeten zij voor de ze verbetering een financieel offer brengen, dat weliswaar erg gering is. Voor degenen, die van bus en boot gebruik maken, kost een enkele reis van Zierikzee naar Goes 15 cent meer dan voorheen, omdat het tra- Van de zijde van de bevolking van Kats bestond vrijdagmiddag grote belangstelling voor het binnenlopen van ile veerboot Koningin Emma" in de niernve veerhaven. (Foto P.Z.C.) ject voor de bus enkele kilometers 'is verlengd. Een enkele reis naar Katseveer kostte de buspassagiers tot dusver 45 cent: voortaan zullen zij evenwel 60 cent moeten neertel len voor een enkeltje Kats (veer haven). Het boottarief voor passa giers bedraagt voorlopig nog 1. Inderdaad voorlopig, want Ged. Sta ten van Zeeland streven er naar, dat een reis Ziei-ikzee-Goes en omge keerd evenveel zal kosten als voor- (Zie slot pag. 5 kol. 5) fitktlijH Wij maken ons druk om kleine din gen. De tegenwoordig alom-ge- citeerde heer Parkinson heeft op dit terrein ook al een wet gefor muleerd, de wet der onbeduidendheid, welke formule hij met een schoon voorbeeld heeft geïllustreerd over een atoomproject van miljoenen wordt in een vergadering vrijwel niet gesproken, maar de bouw van een fietsenschuur kosten 3500,- wordt grondig en omstandig be handeld. Een der gelijk voorbeeld kan gemakkelijk worden aangevuld met tientallen an dere, waarbij bo vendien nog een breder terrein wordt bestreken. Zo gaf Carmiggett onlangs in „Het Parool" van zijn verbazing blijk, omdat de vele ernstige zaken dezer dagen het Nederlandse volk schijnbaar niet verontrusten, terwijl het uitschakelen van twee televisie zenders tijdens een voetbalwedstrijd protestoptochten tot gevolg had. Wij maken ons inderdaad druk om kleine dingen, want zij liggen binnen ons bereik. Er is voor menigeen meer reden zich bezig te houden met een bromfietsverbod op de Vlissingse bou levard met welk verbod hij dage lijks heeft te maken dan met de situatie in Kongo, om maar een wil lekeurig voorbeeld te noemen. Dat laatste ligt weliswaar niet buiten on ze belangstellingssfeer, maar het be hoort niet tot onze invloedssfeer. Het geen met het omstreden boulevard verbod wél het geval is. Men kan immers bijvoorbeeld door middel van ingezonden stukken van zijn ontstemming blijk geven om aldus te trachten de verantwoordelijke be leidsorganen tot andere gedachten te stemmen. Vermoedelijk zullen b. en w. van VÜssingen déze ingezon den stukken lezen, misschien ook wordt er in de vergaderingen van dit college nog wel over gesproken. Maar de mening van een Zeeuwse le zer over Kongo zal geen enkele au toriteit daarginds enige belangstel ling inboezemen. Mede daardoor is de behoefte bij de gemiddelde lezer om over de toestand'daar eens enke le duidelijke opvattingen aan de ge meenschap mee te delen niet bijster frootKongo ligt immers (ondanks elangstelling en belangrijkheid) te ver buiten de eigen horizon. En een variatie van de ,.wet der onbedui dendheid" treedt in zulke gevallen in werking terwijl de wereld de adem inhoudt over de toestand in Algerije, demonstreert men in Limburg voor een voetbalwedstrijd op de tv Is nu met deze wet der onbeduidend heid een volstrekt verwerpelijke toestand geformuleerd Wij ge loven het niet. Het woord „onbedui dendheid" is namelijk niet goed ge kozenin vele gevallen zal het niet zo zeer gaan öm onbeduidende din gen, dan wel om ons direct-rakende zaken. Natuurlijk is vergeleken bij de internationale verwikkelingen een bromfietsverbod op de Vlissingse bou levard een nietige, zelfs onbenullige aangelegenheid. Maar helaas is het slechts een enkeling gegeven in zulke grote lijnen te denken, dat de zorgen van het dagelijks bestaan een bu renruzie, moeilijkheden met de kin deren op school, een doodgewone ver koudheid, ja ook een bromfietsver bod geen overwegende invloed op hem uitoefenen. Het merendeel van ons gaat nu eenmaal door het leven door kleine dingen vergezeld en be- invloed. Die kleinigheden zien cr van dicht bij soms heel monumentaal uit. Bui ten Baarland bijvoorbeeld zal men meewarig glimlachen om liet gekra keel in deze gemeente, terwijl daar entegen in de plaats zelf het geharre war vermoedelijk een levensgrote zaak is; Dat behoeft niet verontrus tend te zijn. maar het wordt het wél wanneer men elk gevoel voor verhou dingen uit het oog verliest, wanneer men dus in een te kleine schaal blijft denken, wanneer de kleine dingen ons zo absorberen dat al het andere er bij in het jiiet verdwijnt. Er be hoort evenwicht te zijn in onze ver houding tot de beduidende en de on beduidende dingen, beter nog tot de grote en de kleine zaken. Indien de wet der onbeduidendheid een absolute formule was, dan zou vermoedelijk geen enkel raadslid in Middelburg het in z(jn hoofd ha len om in een komende raadsverga dering vragen te stellen over het badhuis. Want wat is een badhuis, vergeleken bij de aanstaande topcon ferentie Of om dichter bij huis te gaan kan een badhuis worden be sproken in een vroedschap, die Sloe- plannen behandelt en grote verwach tingen koestert van het geïndustria liseerde Zeeland van dc toekomst Gelukkig dat het mogelijk is het badhuis is namelijk een van die klei ne dingen, die tot dusver voor menige Middelburger een wekelijkse (reini gende) realiteit was. Daarover mag echt wel worden gesproken. Want dé naar water en zeep hunkerende bad huisbezoekers zullen het diep betreu ren. dat dit nobele en verkwikkende instituut zo plotseling zijn deuren heeft gesloten. Vermoedelijk zullen zij zich afvragen of het wel juist was, dat de gemeente in deze zaak passief bleef. En in zo'n geval kun nen raadsleden moeilijk zwijgen. Par kinson is Thorbecke niet Kleuter verdronken Donderdagmiddag is in Rijsoord (gem. Ridderkerk) het bijna twee jaar oude zoontje Adriaan Cornells van de familie P. de Waard-Moster, wonende aan de Pruim endijk, bij het spelen in een slöot geraalét en ver dronken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1