PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ANGOLA MOBILISEERT NA BOTSINGEN Ir. A. W. van der Plassche opende nieuw veilingcomplex in Goes Salazar wijzigt het Portugese kabinet Ethiopiërs openden het vuur op Somali's Hoop op Engelands toetreden tot E.E.G. Vandaag.. S0EKARN0 NOG NIET NAAR ENGELAND Hulp Rapport 204e jaargang - no. 88 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en P. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en O. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7,00 p. kw.; fr. p. p. 7,25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 14 april 1961 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.ra Mlnim. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1,25. „Brieven bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.O. Middelburg. Bureaus: Vlisslngen Walstr. 68-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643); Middelburg, Markt 61. tel 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes Gr. Markt 2. tel. «140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg, tel. 2395; Terneuzen tel. 2116; Zierlkzee. red tel *425. adm tel. 2094. Gouverneur roept reservisten op In noordelijk Angola hebben do opstandelingen nieuwe aanvallen ge daan. De gouverneur van Angola heeft alle dienstplicht!onderofficie ren en soldaten van infanterie, artillerie, cavallerie en genie van de lich ting 1959 opgeroepen, alsmede alle In Angola wonende dienstplichtigen van de lichting I960. Dr. Antonio Salazar, de Portugese premier, heeft enkele wijzigingen In r.ijn kabinet aangebracht. Hij gaat zelf de portefeuille van defensie be heren. Vervangen zijn de ministers van defensie, van het leger en van de overzeese gebiedsdelen, alsmede de staatssecretarissen voor het leger en voor de overzeese gebiedsdelen. verluidt een aanval op Loeanda wilde ondernemen. Twintig op standelingen hebben de dood ge- Vonden. Beroep op de bevolking Premier Salazar heeft gisteravond In een radiorede gezegd, dat hij het ministerie van defensie heeft over genomen met het oog op de toestand in Angola. Een verdere reorganisatie van zijn kabinet zou volgen. De Portugese premier deed een be roep op héb land alle vereiste inspan ningen te verrichten om Angola en daarmee de integriteit van de natie te verdedigen. Minister voor het leger is thans bri gade-generaal Mario Silva, minister voor overzeese gebiedsdelen dr. Adriano Moreïra. Ook de stafchef van. de strijdkrach ten, generaal Ferraz, is vervangen. Zijn opvolger is generaal Manuel Gomes de Araujo. De gouverneur-generaal van Angola, dr. Silva Tavares, heeft in een pro clamatie, welke gisteren overal in Angola bekendgemaakt werd, alle opgeroepen dienstplichtigen bevolen zich onmiddellijk bij hun onderdelen te melden. Gevechten Nabij het vissersdorp Aldeia VI- cosa hebben Portugese militairen een gevecht geleverd met een gro te groep opstandelingen, die naar Dinsdag waren in Ucua twaalf blan ken door opstandelingen vermoord tijdens een aanval op het dorp. De politie te Loeanda heeft vier ka tholieke geestelijken aangehouden, op verdenking dat zij betrokken zouden zijn bij een anti-Portugese samenzwering. Jeep omgeslagen soldaat gedood Gistermiddag omstreeks twee uur is nabij Dwingelo een Jeep, behorende tot het 43ste infanterïebataljon, over de kop geslagen, waarbij de dienstplichtige soldaat P. A. Ligten- berg, oud 19 jaar, en afkomstig uit Roosendaal om het leven is geko men. De dienstplichtige soldaat W. de B. oud 21 jaar, afkomstig uit Zoelen (Gld.), werd in het ziekenhuis op genomen met een zware hersen schudding. Licht gewond werd de dienstplichtige soldaat J. A. de K. uit Roterdam, oud 19 jaar. De be stuurder, een dienstplichtig korpo raal, kwam met de schrik vrij. Nog steeds incidenten Vluchtelingen vertellen van slachting Ethiopische soldaten hebben ruim honderd Somali's in Ethio pië met bommen bestookt en onder vuur genomen met mi trailleurs. Een groep bestaande uit 92 vluchtelingen uit de Ethiopische stad Dagajboer be reikte gisteren de plaats Har- geisa in voormalig Brits Soma- liland. Van hen vernam men de berichten over de slachting. Volgens deze vluchtelingen was op 4 april j.l. een sterke afdeling van het Ethiopische leger Dagajboer bin nengetrokken en doorgemarcheerd naar de Somaliwoonwijk van de stad. Zij zouden zich te huiten zijn ge gaan aan gewelddaden tegenover de Somali's, nadat de leiders van de be volkingsgroep aan de goevemeur van het district om onafhankelijkheid hadden verzocht. In Dagajboer wo. GEEN DEVALUATIE VAN BELGISCHE FRANK Het Belgische ministerie van finan ciën heeft gisteren medegedeeld, dat „alle geruchten over een devaluatie van do Belgiseli6 frank van alle grond zijn ontbloot". Naar aanleiding van deze geruchten, die in het buitenland de ronde heb ben gedaan verklaarde het ministe rie, dat „de stabiliteit van de frank op geen enkele wijze wordt be dreigd". is het 40 jaar geleden, dat in tegenwoordigheid van prins Hendrik de internationale luchtpostdienst van de K.L.M. op Schiphol werd geopend. is het honderd jaar geleden, dat de Vlaamse volksroman schrijver Edward Vermeulen (schuilnaamWarden Oom) te Beselare werd geboren. non vele Somali's. De stad ligt aan de hoofdweg van Djibouti in Frans Somaliland naar Addis Abeba. De vluchtelingen zeiden, dat 115 lijken waren begraven na de over val van de Ethiopiërs op de So maliwoonwijk. Vele andere Soma li's waren gewond. Radio Addis Abeba had volgens de autoritei ten in Somali alle schuld voor de schietpartij op de Somali-gemeen- schap geworpen. Bewoners van Somali zouden onwettig de grens hebben overschreden om inciden ten uit te lokken in Ethiopië. Gisteren werden ook incidenten ge meld uit Aisja, gelegen aan de spoor weg van Djibouti naar Addis Abeba, op ongeveer 20 km van de grens. Ethiopische soldaten zouden het vuur hebben geopend op een groep Soma li's, die zich in een moskee bevond. Drie mensen zouden hierbij zijn ge dood. President Tito van Joegoslavië is op het ogenblik in Tunesië als gast van Habib Bourguiba. De handen ineen geslagen en breed lachend maken Tito en Bourguiba hier, staande in een open auto, een triomfale tocht door juichend Tunis. Een zeer gezaghebbend zegs man beeft gisterochtend meege deeld dat bet bezoek van de Indonesische president aan En geland is uitgesteld. Enkele weken geleden had het En gelse ministerie van buitenlandse za- :en een officiële uitnodiging tot pre sident Soekarno gericht. De Neder landse minister van buitenlandse' za ken heeft in Londen tegen dit bezoek geprotesteerd. Gebleken is, aldus de zegsman, dat president Soekarno tij dens zijn aanstaande wereldreis een te drukbezete agenda heeft om een bezoek aan Engeland te kunnen in lassen. Soekarno's nieuwe wereldreis begint in Thailand. West-Duitsland en de Sowjet-Unie zullen ook bezocht worden. Voor een bezoek aan Enge land was géén ruimte, aldus de zegs man. Provincie Noord-Holland voert vrije zaterdag in Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland Iieeft besloten met ingang van 1 mei de vrije zater dag in te voeren voor het personeel van de griffie, van de provinciale diensten, bedrijven en ziekenhuizen. Gesprek Kennedy-Adenauer Navo-kernplan in de ijskast Président Kennedy en bonds kanselier Adenauer hebben gis termorgen hun woensdag be gonnen besprekingen voortge zet. Tijdens deze gesprekken heeft president Kennedy gewe zen op het grote belang dat hij hecht aan de economische en politieke integratie in Europa. Volgens welingelichte kringen heeft Kennedy daarbij tevens de hoop uitgesproken dat En geland tot de E.E.G. zal toetre den. Van zijn kant zou de Westduitse minister van buitenlandse zaken Von Brentano hebben verklaard, dat ook de regering in Bonn de allergrootste betekenis aan een toenadering van Engeland tot de E.E.G. hecht en daaraan de hoop hebben toegevoegd dat het mogelijk zal zijn zich even tueel voordoende moeilijkheden te overwinnen. Volgens bevoegde Amerikaanse krin gen bestond tussen beide staatslie den eveneens overeenstemming over de noodzaak van versterking van het verenigde militaire opperbevel in Europa in het kader van de Atlanti sche organisatie. Ook de kwestie Berlijn zou weer aan de orde zijn gekomen. Bij de besprekingen van woensdag heeft minister Rusk aan de Westduit. se bondskanselier de verzekering gegeven, dat de Verenigde Staten vastbesloten zijn de westelijke rechten in Berlijn te handhaven. D.PA.. meldt nog, dat Kennedy dr. Adenauer de verzekering heeft gege ven dat de Verenigde Staten in ge val van een aanval op de NA..V.O., de bondsrepubliek en West-Berlijn, met alle tot hun beschikking staan de militaire middelen, met inbegrip van atoomwapens, zullen terugslaan. Hiermede -zou dan het plan tot de ontwikkeling van de N.A.V.O. als een vierde atoommacht in de ijskast zijn gelegd. MIJLPAAL IN BIJNA ZESTIGJARIG BESTAAN „V.V.Z.B." is vaak een voorbeeld geweest voor andere veilingen De directeur-generaal van de landbouw* ir. A. W. v. d. Plassche heeft donderdagmiddag als een van de laatste officiële daden in deze functie het nieuwe veilingcomplex van de V.V.Z.B. te Goes geopend. Tal van vooraanstaande figuren uit de fruit telerswereld, van de handel, de veilingen en de standsorganisa ties waren aanwezig. Vele sprekers noemden de ingebruikne ming van het nieuwe gebouw een mijlpaal in het bijna zestig jarig bestaan van de vereniging, die in het verleden vele initiatieven heeft genomen en vaak een voorbeeld is geweest voor andere veilingen. Zo bijvoorbeeld zijn tal van veilingen in navolging van Goes overgestapt op gasbewaring van het fruit. De V.V.Z.B. is altijd ook een belangrijke schakel geweest in het afzetapparaat, zo werd gesteld. Ir. A. W. van der Plassche tijdens het uitspreken van zijn openingsrede in de nieuwe veiling te Goes. (Folo P.Z.C.) De honderden genodigden kwamen gistermiddag bijeen in de imposante neerzethal van de nieuwe veiling. In zijn openingswoord kon de voorzit ter van de veilingvereniging, de heer J. Q. C. Lenshoek o.a. welkom heten de drie wethouders van de gemeente en de heer C. Polderman, een van de eerste kopers op de in 1904 opge richte veiling. De heer Polderman is thans bijna 90 jaar. De nieuwe gebouwen voorzien in een grote behoefte, aldus de heer Lens hoek, die eraan herinnerde, dat de oude veiling figuurlijk gesproken uit zijn jasje is gegroeid. In 1904 is voor het eerst fruit geveild en wel in een oud pakhuis achter de Agnusgang. Enkele jaren later werd een zaal achter liet beursgebouw als zodanig gebruikt, totdat in 1917 de nieuwe febouwen aan de Terwelstraat in ge- ruik konden worden genomen. Het gebouw bo9tte toen 80.000. De omzet in het eerste jaar be droeg 12.000. AI vrij spoedig liep de omzet echter omhoog tot een bedrag van 2.000.000, om na de eerste wereldoorlog weer te dalen tot 600.000. Met name na de jongste oorlog heeft de velling een grote vlucht geno men. „De toestand in de gebou wen aan de Terwelstraat werd op den duur onhoudbaar", aldus de heer Lenshoek. Degenen, die aan de 20 maanden lang durende bouw of de voorbereidingen daarvan hebben medegewerkt, bracht hij dank. Initiatieven De heer Van de Plassche, die in 1923 tot rijkstuinbouwconsulent voor Zee land werd benoemd, wees erop, dat hij veelvuldig contact heeft gehad met de veiling. Hij verklaarde, dat van de vooruitstrevende veiling in Goes altijd een stimulerende invloed is uitgegaan. Men schroomde niet nieuwe methoden in te voeren, die in het belang waren van de telers en ook van de handel. „De veiling heeft het mogelijk gemaakt, dat de teelt en de afzet zich tot een harmonisch geheel (Zie slot pag. 2 kol. 2) de aangewezen instantie om er voor te zorgen, dat beleids- en V.V.V.- kringen zich beraden over deze za ken. Het is te hopen, dat de kamer in dit opzicht de nodige initiatieven zal nemen. Maar daarover behoeft eigenlijk géén twijfel te bestaan: deze instelling heeft de laatste jaren meer dan eens bewezen haar taak in <?e Zeeuwse samenleving te ver staan. Trouwens, dit nieuwe rapport is daarvan óók een bewijs. fatlijH Onze Nederlandse minister van. defensie ir. Visser, zal volgende week naar Washington gaan voor overleg. Zulk overleg betekent altijd praten over de hulp, die de Ver enigde Staten aan Nederland geven op het stuk van defensie. Er is al enig vóóroverleg geweest in Den Haag en de minister heeft daar bij van Amerikaanse zijde voorlich ting ontvangen over de inzichten van de nieuwe Amerikaanse redering voor wat beti'eft de reorganisatie van de Noordatlantische Verdragsorgani satie. Deskundigen zijn namelijk van mening, dat de N.A.V.O.-strijdkrach- ten onderling veel sterker verbonden moeten worden. De nationale strijd krachten zouden dan slechts deel-ta- ken krijgen in het grote geheel van de N.A.V.O. en ze zouden veel min der zelfstandig worden. Minister Visser zal nu willen we ten in hoeverre de Amerikanen hulp aan Nederland blijven ver lenen als de nieuwe taakverdeling wordt vastgesteld en ook zal de mi nister zekerheid willen hebben, dat die hulp over een aantal jaren wordt uitgestrekt. Nu lijkt het er al enige tijd op, dat de landen, die Ajnerikaanse hulp ontvangen de de fensiedollars maar moeilijk uit de zak van Uncle Sam" kunnen praten. Men is in Washing ton bepaald niet scheutig met de de fensiedollars. Wij kunnen ons daaro: niet voorstel len, dat de Nederlandse minister van defensie de volgende week vol opge wektheid naar Washington gaat. Hij zal daar min of meer met het petje in de hand bij de grote bondgenoot moeten komen en het is helemaal niet zeker, dat hij krijgt wat hij no dig heeft. Vooral dat laatste móet beslist een onaangename ervaring zijn voor de vertegenwoordiger van een land, dat zo welvarend en zo onafhankelijk is als Nederland. In alle eenvoud past hier de vraag of dat reizen naar Washington en dat staan met het petje in de hand nu maar tot in lengte van jaren zo moet blijven? Er is en er wordt veel gepraat over de reorganisatie van de N.A.V.O. Men wil de doelstellingen van de N.A.V.O. aanpassen bij het verander de militaire klimaat en men wil de taken voor de aangesloten landen beter verdelen. Zou het nu niet veel aangenamer zijn, wanneer men zich bij de verde ling van de taken er op bezon aan elk land slechts verplichtingen op te leggen, die het zelf kan betalen?" Een reorganisatie dus, waarbij de Amerikaanse hulp een aflopend ka rakter zou krijgen? Dat zou dan wel een beperking van de Nederlandse defensietaak inhou den en dat zou vanzelfsprekend op bezwaar stuiten bij de leiders van de Nederlandse defensie, maar het zou toch ook een gevoel van grote op luchting geven als men van die hand- ophouderij af was. Nu men bezig is aan een reorganisatie en verdere in tegratie van de N.A.V.O. schijnt toch wel het juiste tijdstip aangebroken om daarover eens ernstig na te den ken. Intussen moet men dan voorlopig nog maar aan ir. Visser veel succes toewensen in Washington! Het deze week verschenen E.T.I.- rapport over het toerisme in Zeeland verdient om meer dan één reden de aandacht. In de eerste plaats omdat het nog weer eens het grote economische belang van het toerisme voor deze provincie aan toont een besteding van 41,3 mil joen in 1959 is niet te verwaarlozen! maar bovendien omdat een proeve wordt geleverd van wat men zou kunnen noemen „een bewust toeris tisch beleid". Er is in het verleden op deze plaats bij herhaling aangedron gen op een betere studie van hetgeen nodig zal zijn in de toekomst in Zee land om het toerisme op de juiste wijze te kunnen opvangen. Een stu die, die niet met de Franse slag kan worden afgedaan, maar die bekwaam en systematisch opgezet dient te worden. Dit E.T.I.-rapport nu is een eerste bijdrage daartoe, een waarde volle bijdrage: men vindt er een breed opgezette analyse in van het toerisme in Zeeland met aan het slot een programma voor een onderzoek. Tot dusver heeft het in Zeeland nog steeds aan een dergelijke benadering ontbroken en het is verheugend, dat thans de eerste stap is gezet. Hopelijk zal dit rapport niet de weg van vele soortgenoten op gaan, de weg naar de archief kast. waar het nooit meer uitkomt. Daarvoor is het van te veel belang, terwijl bovendien de problematiek van de hoogste actualiteit is. In dit verband mag worden gewezen op wat in het rapport wordt aangeduid als de „uitwerking van kosten en ba ten": een verdubbeling van het toe risme in Zeeland gedurende de ko mende tien jaar zou investeringen door particulieren en overheid ten bedrage van bijna tien miljoen ver antwoord maken. Vermoedelijk zal in werkelijkheid met een veel kleiner bedrag kunnen worden volstaan, maar dat neemt niet weg dat de outil lage van de provincie als toeristen- streek grote bedragen zal vergen. Snel handelen is gewenst Niet in de kast dus met dit rap port. De kamer van koophan del voor de Zeeuwse eilanden, die de stoot heeft gegeven tot het uitbrengen ervan, is in dit verband

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1