PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT HEFTIGE VERWIJTEN IN DE U.N.0. BIJ KONGO - DEBAT Stevenson: Rusland heeft alleen kritiek en voert obstructie Scheldesluis onder hoge druk bezweken Zeeuwse landbouw ondervindt nog gevolgen van vorig jaar OP VIJF APRIL BEGINT IN EVIAN VREDESGESPREK N00RD-ANG0LA WEER RUSTIG Vandaag... Decorum I Decorum H Decorum Dl 204e jaargang - no. 69 Dagbladf uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Fagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7,00 p. kw.; fr. p. p. 7,25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 22 mrt. '61 ADYEKTE.NTJEPRIJS 71 cent per m.m Minim, p. advertentie 4,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1,25. ..Brieven bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P Z.C. Middelburg. Bureaus: Vlisslngen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, Grote Markt 2, tel. «140 (b.g.g. adv. 5213); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9. tel. Temeuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee. red tel 2425 adm tel 2094. Hammarskjöld door Rus aangevallen Bij de hervatting van het debat over Kongo in de algemene ver gadering van de U.N.O. heeft de Russische minister van buiten landse zaken geëist, dat de U.N.O. binnen een maand zijn op treden in Kongo beëindigt en dat alle buitenlandse troepen uit Kongo worden teruggetrokken. Minister Andrei Gromyko, op tredend als leider van de Russische delegatie, zei dat secretaris generaal Hammarskjöld zich de rol van veldmaarschalk heeft aangemeten en „in samenwerking met koloniale machten" de militaire operaties in Kongo leidt. De komst van de U.N.O.-politïemaeht heeft de regering van Kongo verlamd, de havens geblokkeerd en het dagelijks leven gedesorganiseerd, aldus Gromyko. „Hammarskjöld is begonnen op eigen gezag te beslissen welke landen troepen moesten zen den, en in welke mate. Hij plaatste de troepen onder zijn eigen bevel. Hij werd een U.N.O.-veldmaarsclialk. De naar Kongo ge zonden troepen voerden blauwe helmen en oorlogsmaterieei aan, maar ook brachten zij een oorlogspolitiek van de 38ste verdie ping van het U.N.O.-gebouw en de kolonialistische staten mee", zei de Russische minister van buitenlandse zaken. Hij eiste, dat Hammarskjöld van zijn post verwijderd zou worden. Ook eiste hij de aanhquding alsmede de berechting van Moise Tsjombe en generaal Moboetoe, wegens de moord op Patrice Loemoemba. Hij eiste dat België als agressor zou worden ge brandmerkt. Ook vroeg hij een be vel tegen België, voor de onmiddel lijke terugtrekking van alle Belgi sche troepen, Gromyko verklaarde dat de Sow jet- Unie het bewind van Antoïné Gizen. ga erkent als de wettige regering van Kongo. De Russische minister trok fel van leer tegen de conferentie van Tananarive, die hij „een bijeen komst van buitenlandse stromannen" noemde, en dat ten doel had de Kon go te splitsen onder het mom yan een streven naar eenheid. „Wij kunnen ons niet verzoenen met het 'feit, dat een belangrijke post in de Verenigde Naties wordt bezet door een man die zichzelf met een moord heeft bezoedeld", aldus Gro- myko^ Verbij ster d De verzoeningscommissie inzake Kongo heeft inmiddels verslag uitge bracht. Deze commissie van elf le den waarvan Ghana en Marokko het rapport niet ondertekend had den adviseerde een nieuwe voor lopige Kongolese regering te forme ren, waarin alle politieke groepen van Kongo zijn vertegenwoordigd. De Amerikaanse gedelegeerde, Ad- lai Stevenson, verklaarde dat de toe spraak van Gromyko bewees, dat de Sowjet-Unie de Verenigde Naties niet beschouwde als een middel om problemen langs vreedzame weg op te lossen, doch als een werktuig waarmee internationale spanningen kunnen worden opgewekt. Gromyko's wilde en onverantwoordelijke 'aan val op de secretaris-generaal was voor Stevenson aanleiding te ver klaren, dat de Verenigde Staten met al hun kracht zich zullen verzetten tegen de verwijdering van Ham marskjöld, en dat zij eveneens zon der jineer het Russische verzoek de U.N.O.-acties in Kongo stop te zet ten, naast zich neerleggen. Stevenson zei te wensen, dat de Sowjet-Unie eens iets anders dan obstructie en kritiek bijdroeg aan de werkzaamheden in Kongo. Hij zei temeer verbijsterd te zijn door Gromyko's woorden, omdat hij met hem had overlegd, hoe voorkomen l(on worden dat in de U.N.O. al te heftige taal wordt gesproken. H itler-bond genoot De Belgische gedelegeerde Mo- reau de. Melen verklaarde dat de Russische aanval op het Belgi sche beleid inzake Kongo „een geprefabriceerd propagandathe- ma" was. Toen Gromyko^ sprak over het negeren van door de U. N.O. opgestelde resoluties, dacht hij. aldus de Belgische gedele geerde. aan de assemblee-reso lutie over Hongarije, die stelsel- Poolse diplomaat uit Frankrijk gezet Wladislas Darmach, assistent mili tair attaché van de Poolse ambassa de in Parijs, is dinsdag uit Frank rijk gezet nadat hij veertien dagen in een gevangenis had doorgebracht wegens spionage. Darmach zou mi crofilms over een geheim anti-tank wapen in zijn bezit hebben gehad. matig door de Russen wordt ge negeerd. „Als ik hem deze kwaad sprekerij hoor doen, geachte lie ren, moet U me permitteren dat ik de schouders ophaal". En als Gromyko over Hitler-metho- den sprak hij verweet de weste lijke landen een dergelijk optreden dan moest hij zeker weten waar over hij het had, want zijn land was eens de bondgenoot van Hitler ge weest. „Wij hebben nimmer een gewoonte gemaakt van bloedvergieten. We hébben een groot land zijn onafhan kelijkheid gegeven en de mensen die ons beschuldigen hebben dat nim mer gedaan", verklaarde Moreau de Melen. HM. de Koningin en Z.K.H. Prins Bernhard hebben dinsdagochtend in Paleis Soestdijk ontvangen de Bel gische nobelprijstoinnaar pater Pire, die vertelde over zijn werk ten be hoeve van de vluchtelingen. De pater reisde 's middags via België per trein door naar Duitsland. De foto toont het koninklijk paar met zijn gast. Nederland-België op de televisie De Koninklijke Nederlandse g§ voetbal Bond heeft aan de Ne- ff derlandse Televisie Stichting i 3 toestemming gegeven tot het rechtstreeks uitzenden van de I woensdagavond in het Stadion 3 tTeijenoord te Rotterdam te spe- len interlandvoetbalwedstrijd m NederlandBelgië. 3 Alhoewel het stadion nog niet geheel is uitverkocht, heeft de 3 K.N.V.B. zijn fiat verleend op s- 3 grond van het feit, dat een lan- 3 delijk ochtendblad zich garant 3 H heeft gesteld voor de verkoop j= 3 van de nog niet verkochte 3 plaatsbewijzen. lIlllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII GROTE MATERIËLE SCHADE Bewoners van twee dorpen geëvacueerd Nabij het Belgische plaatsje Temse, ten zuiden van Antwer pen, is dinsdag een sluis onder de hoge druk van het Schelde- water bezweken. Vele honder den hectaren land en 'n dertig tal huizen werden door het wa ter overspoeld. In twee dorpen, Bornem en Weert, moesten be woners worden geëvacueerd. Demonstranten in Zuid-Afrika door politie verjaagd Met de bajonet op het geweer heeft de politie te Kaapstad dinsdag de deelnemers aan een anti-apartheids demonstratie uiteengejaagd. De be toging werd gehouden ter gedachte- van het bloedbad van Sharpe- ville, waarbij Ti Afrikanen vorig jaar werden gedood en enige hon derden anderen werden gewond. Ook een betoging van Europeanen werd niet geduld. Eerder waren reeds alle samenscholingen van blan ken en zwarten verboden in verband met de herdenking van de apart- heidsrel te Sharpeville en met de spanning dié heerste 11a het uittreden van Zuid-Afrika uit het Gemenebest. Eerste minister Verwoerd nam on opgemerkt zijn zetel in het parle ment in waarna hij gedurende twin tig minuten de toespraken van de afgevaardigden beluisterde, alvorens plotseling aan te kondigen, dat hij had besloten de kwestie van het uit treden uit het Gemenebest niet eer der dan donderdag in debat te bren gen. 0 De Zweedse hulpactie voor ontwikke lingslanden heelt reeds meer dan twee miljoen kronen opgeleverd, welk bedrag door de regering is verdubbeld. Genietroepen van het Belgische le ger slaagden erin 's middags het gat van vijf nieter, dat door het weg slaan van de sluisdeuren was ont staan, met zandzakken te dichten. De materiële schade is groot. De sluis, die het waterpeil van de Scheldevijver en de oude Schelde regelt, bezweek even voordat de Schelde het vloedpeil had bereikt. Het water baande zich met grote kracht een weg naar de lager ge legen omgeving. Sommige huizen werden tot aan het dak overstroomd. Binnen enkele minuten werd begon nen met het in veiligheid brengen van huisraad in de nabijgelegen dor pen Bornem en Weert. Van persoonlijke ongevallen is geen melding gemaakt. JOXE HUURT KAMER VOOR EEN MAAND Meer van Genève ,niemandswater" In diplomatieke kringen in de Fran se hoofdstad werd vijf april genoemd als de datum, waarop de besprekin gen tussen Algerijnen en Fransen over de kwestie Algqrije beginnen. Men zou van mening zijn, dat het weinig zin had om, met het lange weekeinde van Pasen voor de boeg, eerder een begin te maken, maar, zo werd gezegd, indien het vooroverleg Het leven in Noord-Angola ïs weer tot normale vormen terug gekeerd, 11a de felle terroristi sche uitbarstingen van de laat ste dagen. Naar schatting heb ben zeventig blanken het leven verloren. Vele blanken zijn weer teruggekeerd naar hun huizen op het platteland, maar het aantal vluchtelingen in Loeanda is nog groot. De bemanning van een vliegtuig, dat laag-vliegend een verkenningsvlucht maakte, meld de, dat zowel blanken als negers vro lijk naar hen wuifden, toen zij over vlogen. In Loeanda is de avondklok inge steld in de Afrikaanse wijken. Val schermtroepen die uit Portugal ar riveerden, werden met gejuich ont vangen, maar in de gehele kolonie was het reeds rustig. gunstig verloopt, kunnen de „directe en openbare" onderhandelingen on middellijk. hierop aansluiten. Zoals bekend, zal dc eigenlijke con ferentie worden gehouden te Evian aan de Frans-Zwitserse grens. Uit deze stad werd bericht, dat mi nister Joxe het luxe hotel La Ver- niaz voor de duur van een maand als verblijf voor de Franse delegatie had afgehuurd. Naar verluidde zou de overeenkomst' voor onbepaalde tijd kunnen worden verlengd. In sommige kringen was men namelijk van me ning, dat het overleg belangrijk lan ger zou kunnen duren. Van Evian uit zullen de Fransen da gelijks hun Algerijnse gesprekspart ners langs het meer van Genève uit Zwitserland kunnen zien komen. Een van de Franse bladen heeft dit meer daarom reeds het „niemandswater" gedoopt. Duwbak gelicht De duwbak „Boutteur 1" van de Franse rederij C.N.F.R., die maan dag bij Slikkerveer kapseisde, is gis termiddag gelicht. Het stoffelijk overschot van schipper Kersberg is echter niet gevonden. Het zoeken wordt voortgezet. y ...is het tien jaar geleden, dat de eertijds beroemde Neder- landse dirigent prof. dr. J. Wil- lem Mengelberg te Zurort (En- y c gadin) overleed. S wvvwvvwvw VERWACHTINGEN NIET HOOGGESPANNEN Nog overschotten van oogst 1960 De Zeeuwse landbouw heeft een moeilijk jaar achter de rug, waarvan de gevolgen ook nog in 1961 voelbaar zullen zijn. Tengevolge van de zware re genval in 1960 en het uitblijven van strenge vorst, is de struc tuur van de grond dermate slecht, dat de oogstverwaclitïu- gen voor dit jaar bepaald niet hoog gespannen zijn. Er zijn ook nogal wat overschotten bij de boeren met name erwten en aardappelen die dit jaar enigszins prïjsdrukkend zullen werken. Hoewel de praktijk reeds over de nieuwe oogst begint te denken, zit een veel groter aantal boeren dan normaal, met overschotten van de oogst 1960. Van de vorig jaar in Zeeland uitgezaaide erwtenoogst circa 1400 ha is de helft nog niet geruimd. De kiloprijs is momenteel 20 tot 27 cent, hetgeen rond 15 cent beneden de kostprijs is. Deze erwten zullen ongetwijfeld de prijs voor de nieuwe oogst drukken. Indien de nieuwe erwtenoogst van redelijke kwaliteit zal zijn, ziet het er voor de minder goede kwaliteit erwten, zoals er in 1960 veel voorkwamen, minder gunstig uit. De toekomstverwachtin gen voor de kleine groene erwten zijn overigens aanmerkelijk beter dan voor schokkers. Met name Engeland en ook wel Oost-Duitsland vragen momen teel gele erwten, die in Zeeland nog vrijwel niet geteeld won in. De kwekers spannen zich dan ook in een geel erwtenras te kweken, dat voor het Zeeuwse klimaat geschikt ïs en waarvoor pen ruime mark*" is te vinden. Aardappelen In enkele kranten stond dezer da gen een klein bericht: protestant se kerkkoren gaan er meer en meer toe over een toga ter beschik king van hun leden te stellen. Hier is sprake van een streven naar ster ker liturgisch besef, dat vooral in hervormde kringen merkbaar is en dat onder meer de aandacht vraagt voor het ambtsgewaad, niet alleen voor de predikant, maar voor alle ambtsdragers in de eredienst, onder wie óók de koorleden. Professor Van der Leeuw schreef destijds over het „ambt van de zanger" en achtte een speciaal gewaad voor hem op zijn plaats. Deze ontwikkeling speelt zich af binnen de muren van de kerk. maar de vraag lijkt gerechtvaardigd of er niet tevens sprake is van een alge mene rendens, namelijk in de rich ting van meer en soms zelfs over vloedig decorum. Nu zal men terecht kunnen opmerken, dat het liturgisch streven een zaak is. die op zichzelf. staat en niets te maken neeft met ontwikkelingen in de buiten-kerkelij ke sfeer, maar dat neemt niet weg, dat sommige uiterlijke verschijnse len én in de kerk én in de wereld parallellen vertonen. Het decorum vraagt namelijk steeds meer de aandacht. Amb tenaren van de burgerlijke stand, die vroeger hun werk ver richtten in een zwart jasje met bij behorende streepjesbroek, dragen te genwoordig een toga van indrukwek kende allure. En dank zij een ge luidsinstallatie en het fameuze Lar go van Handel wordt een kwasi-re- lïgieuze sfeer gecreëerd, die de men sen de tranen in de ogen brengt Vroeger vóór 1940 bestond in Nederland het regiment grenadiers en jagers, dat als de koninklijke lijf garde werd beschouwd zonder dat het bijzondere uniformen droeg. Te genwoordig evenwel bestaan er of ficiële garde-regimenten, compleet met prachtige uniformen, die geen en kel praktisch doel hebben, maar uit sluitend voor de verhoging van het decorum dienen. Vóór wereldoorlog II was een mu ziekvereniging-in burger normaal, maar thans draagt elke „muziek", die zich respecteert een „tuniek". Bij officiële gebeurte nissen in Den Haag ziet men de rijkspolitie optreden als een impo sante formatie te paard, eveneens in fala gekleed, maar om dit geheel te unnen opbrengen moeten jonge paardrijdende officieren uit allerlei delen van Nederland naar Den Haag worden gecommandeerd. Toga's, uni formen en gala-uniformen zijn tegen woordig in ons land aan de orde van de dag. j^dutlijh Met de aardappelen van dc oude oogst ziet liet er ook niet zo goed uit. De prijs bedraagt thans voor de boeren 6 a 7 cent per kg. Bij de huidige kosten dient de boer echter het dubbele te ontvangen. Hoewel de invloed van de oude voorraad aardappelen op de nieuwe oogst veel geringer is als bijvoorbeeld bij erw ten, geeft een grote hoeveelheid goed kope aardappelen van goede kwali teit. waarvan nogal wat partijen overgebleven zijn, toch een zekere verschuiving in de vraag naar nieu we. De verwachting voor dit jaar is, dat de oppervlakte aardappelen on geveer gelijk zijn aan die van vorig jaar. Over de uien kan gezegd worden, dat dc prijs aanvankelijk slecht was. Op dit ogenblik is de prijs echter flink aangeti--kken, waardoor de belang stelling voor de nieuwe teelt vol doende gestimuleerd is. De voor-aad blauwmaanzaad bij (Zie slot po?. 2 bnl 9 Wat toch is de achtergrond van dit alles? De kerk moge hier buiten beschouwing blijven. Dat zij ter sprake kwam, had zijn oorzaak in de gelijkvormigheid van een aantal uiterlijke verschijnselen met nadruk op het woord uiter lijk in en buiten de kerk. Wat dus de achtergrond daarbuiten? Het is niet helemaal juist om al deze zaken nu maar onder één noemer te bren gen. Er zijn namelijk in bepaalde ge vallen specifieke redenen voor de vraag naar meer decorum. Zo vor men de toga van de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bijbeho rende muziek in wezen een vervan ging van de kerk. In vroeger dagen, toen een kerkelijke huwelijkssluiting normaal was, had men vrijwel geen behoefte aan uitgebreid vertoon bij de sluiting van het burgerlijk huwe lijk. Nu daarmee echter in vele ge vallen wordt volstaan, is er inderdaad de vraag naar een plechtige sfeer, naar decorum. En daaraan komen toga en muziek tegemoet. De garderegimenten en hun nogal opvallende uniformen zijn na de oor log vooral onder Engelse invloed in zwang gekomen. Er kwam hier be langstelling voor het militaire schouwspel taptoe Delft, parades terwijl bovendien nog andere fac toren een rol speelden: generaties lang was Nederland door zijn neu traliteitspolitiek in militaire zaken geïsoleerd, maar na 1945 werd liet opgenomen in de sfeer van de géalli- eerde legers. Men ging met allerlei dingen meedoen, die elders tot tra ditie waren uitgegroeid. Dat die tra ditie hier ontbrak of althans in min dere mate aanwezig was, bleek geen ovewegend bezwaar: de gala-unifor men met name werden in Nederland vlot geaccepteerd. ry ij werden viol geaccepteerd. En deze opmerking nu brengt ons tenslotte toch nog bij de algeme ne strekking van deze kwestie. Het is duidelijk, dat in deze tijd toga's, ga la-uniformen, kortom het uitgebrei der vertoon van decorum aan vroe ger toegemoetkomt aan de verlan gens van de gemiddelde mens in Ne derland, zelfs al doen sommige ver schijnselen enigszins on-Nedevlands aan. De oorzaak? Afkeer van de ont luistering van zo heel veel in deze tijd en daaruit voortkomend een be hoefte aan luister-rijk vertoon? Het is mogelijk. Zonder er echter kritiek op te willen uitoefenen, vinden wij toch iets verwonderlijks in deze hang naar „pomp and circumstance" om de naam van eer. bekende En gelse mars fe gebruiken naar pracht en praal, naar meer decorum in een land, waar burgerlijke sober heid eeuwer'ang als verdienste heeft gegolden. Of keren we soms terug naar ons Bourgondische verleden

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1